تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۵۹
۹۴ پنج شنبه ۱۱ تیر

۱۰۱- ماده ۹۷۲ ق.م «اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد»:

۱- از احکام مربوط به نظم عمومی می‌باشد ولی با قانون خارجی موقوف می‌ماند.

۲- از احکام مربوط به نظم عمومی می‌باشد ولی با قرارداد خصوصی موقوف می‌ماند.

۳- از احکام مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد.

۴- از احکام مربوط به نظم عمومی می‌باشد که با قرارداد یا قانون خارجی موقوف نمی‌ماند.

۱۰۲- اگر قانون خارجه‌ای که مطابق قوانین ایران باید رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد ………

۱- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۲- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۳- اصولاً محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۴- اصولاً محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۱۰۳- اگر قانون خارجه‌ای که مطابق قوانین ایران باید رعایت گردد به قانون ایران احاله داده باشد ………

۱- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۲- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۳- محکمه ایرانی اصولاً مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۴- محکمه ایرانی اصولاً مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۱۰۴-در ماده ۹۷۳ «اگر قانون خارجه‌ای که باید مطابق قوانین ایران رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست» مقصود از جمله «محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست» این است که:

۱- دادگاه باید بر طبق قوانین کشور خارجی احاله دهنده رفتار کند.

۲- دادگاه باید بر طبق قوانین ماهوی ایران رفتار کند.

۳- دادگاه باید بر طبق قواعد رفع تعارض قوانین ایران، قانون خارجی را اعمال کند.

۴- دادگاه باید بر طبق قواعد رفع تعارض قوانین ایران، قانون ایران را اعمال کند.

۱۰۵- اگر قانون خارجه‌ای که باید مطابق قوانین ایران رعایت گردد به قانون کشور ثالثی احاله داده باشد:

۱- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۲- محکمه ایرانی مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۳- محکمه ایرانی اصولاً مکلف به رعایت این احاله می‌باشد.

۴- محکمه ایرانی اصولاً مکلف به رعایت این احاله نمی‌باشد.

۱۰۶- ماده ۷ قانون مدنی «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث اهلیت خود در حدود معاهدات، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود» تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که ……….

۱- مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده، نباشد.

۲- مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۰۷- در موردی که عهدنامه پس از قانون امضاء شده باشد ……….

۱- می‌تواند قانون را نسخ کند.

۲- می‌تواند قانون را تخصیص دهد.

۳- می‌تواند قانون را نسخ کند یا آن را تخصیص دهد.

۴- نمی‌تواند قانون را نسخ کند یا آن را تخصیص دهد.

۱۰۸- در موردی که عهدنامه (به عنوان قانون خاص) مقدم بر قانون (به عنوان قانون عام) امضاء شده باشد ………..

۱- با قانون جدید نسخ می‌گردد.

۲- با قانون جدید تخصیص می‌خورد.

۳- با قانون جدید نسخ نمی‌گردد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۰۹- در حقوق داخلی در موردی که عهدنامه مقدم بر قانون امضاء شده باشد و تعارض آن دو رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر باشند، دادگاه ………..

۱- عهدنامه را اجرا می‌کند.

۲- قانون جدید را اجرا می‌کند.

۳- عهدنامه و قانون جدید را توأماً اجرا می‌کند.

۴- عهدنامه یا قانون جدید را به اختیار اجرا می‌کند.

۱۱۰- در روابط بین‌المللی در موردی که عهدنامه مقدم بر قانون امضاء شده باشد و تعارض آن دو رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر باشند:

۱- عهدنامه بر قانون مقدم است.

۲- قانون بر عهدنامه مقدم است.

۳- هر دو بر اساس قاعده «اذا تعارضا تساقطا» ساقط می‌شوند.

۴- هر دو بر اساس قاعده «قبح ترجیح بلا مرجح» اجرا می‌شوند.

۱۱۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی مخالف با نظم عمومی را به اجرا گذارد مگر اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

۲- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی مخالف با نظم عمومی را به اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

۳- محکمه در هر حال باید قوانین خارجی را به اجرا گذارد.

۴- محکمه نمی تواند قوانین خارجی مخالف با نظم عمومی را به اجرا گذارد مگر اینکه طرفین دعوا بر این امر تراضی نمایند.

۱۱۲- محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی مخالف با ……… را بموقع اجرا گذارد.

۱- اخلاق حسنه                                         ۲- نظم عمومی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۱۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی برخلاف اخلاق حسنه را بموقع اجرا گذارد.

۲- محکمه می‌تواند قوانین خارجی برخلاف اخلاق حسنه را بموقع اجرا گذارد.

۳- محکمه اصولاً نمی‌تواند قوانین خارجی برخلاف اخلاق حسنه را بموقع اجرا گذارد.

۴- محکمه اصولاً می‌تواند قوانین خارجی برخلاف اخلاق حسنه را بموقع اجرا گذارد.

۱۱۴- محکمه نمی‌تواند ………. که بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه مخاف با نظم عمومی محسوب می‌شود را بموقع اجرا گذارد.

۱- قوانین خارجی                                      ۲- قراردادهای خصوصی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۱۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم در هر حال الزامی می‌باشد.

۲- رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مجاز نمی‌باشد.

۳- رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه منوط بر این است که با نظم عمومی مخالف نباشد.

۴- هیچکدام

۱۱۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است.

۲- نظم عمومی چهره خاصی از اخلاق حسنه است.

۳- اخلاق حسنه همان نظم عمومی می‌باشد.

۴- اخلاق حسنه به کلی از نظم عمومی متفاوت می‌باشد.

۱۱۷- اخلاق حسنه بخشی از اخلاق است که ………..

۱- در قوانین نفوذ کرده ولی ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است.

۲- در قوانین نفوذ کرده و ضامن اجرای آن قوانین می‌باشد.

۳- در قوانین نفوذ نکرده ولی ضامن اجرای آن قوانین می‌باشد.

۴- در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است.

۱۱۸- قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن:

۱- حفظ منافع عمومی می‌باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری است بر هم زند.

۲- حفظ منافع عمومی می باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور سیاسی و اقتصادی است بر هم زند.

۳- حفظ منافع افراد باشد و تجاوز بدان منافع افراد را به خطر اندازد.

۴- گزینه ۱ و ۲

 

 

 

 

 

کتاب دوم:

در تابعیت

 

۱۱۹- کدام یک از اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند؟

۱- کسانی که پدر آنها ایرانی است و در خارج متولد شده باشند.

۲- کسانی که مادر آنها ایرانی است و در خارج متولد شده باشند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۲۰- کدام یک از اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند؟

۱- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

۲- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۳- کسانی که پدر آنها ایرانی است و در ایران متولد شده باشند.

۴- تبعه ایران محسوب می شوند.

۱۲۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- کلیه سکنه ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۲- کلیه سکنه ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت ایرانی آنها مسلم باشد خارجی محسوب می‌شوند.

۳- کلیه سکنه ایران به استثنای اشخاصی که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایرانی نمی‌باشد تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۲۲- تبعیت خارجی کسانی مسلم است که ……….

۱- مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نمی‌باشد.

۲- مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران می‌باشد.

۳- مدارک تابعیت آنها اصولاً مورد اعتراض دولت ایران نمی‌باشد.

۴- مدارک تابعیت آنها اصولاً مورد اعتراض دولت ایران می‌باشد.

۱۲۳- کسانی که پدر آنها ایرانی است ……….

۱- مشروط بر اینکه در ایران متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۲- مشروط بر اینکه در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند.

۳- اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۴- هیچکدام

۱۲۴- کدام یک از اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند؟

۱- کسانی که در ایران متولد شده و پدر آنان غیرمعلوم باشد.

۲- کسانی که در ایران متولد شده و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر یا مادر آنان غیرمعلوم باشد.

۴- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

۱۲۵- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی بوجود آمده‌اند در چه صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند؟

۱- در صورتی که پدر آنها در ایران متولد شده باشد.

۲- در صورتی که مادر آنها در ایران متولد شده باشد.

۳- در صورتی که پدر یا مادر آنها در ایران متولد شده باشد.

۴- در صورتی که پدر و مادر آنها در ایران متولد شده باشند.

۱۲۶- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده‌اند در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که:

۱- بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۲- بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۳- بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام لااقل دو سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۴- بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل دو سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۱۲۷- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده‌اند در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که:

۱- پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۲- پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل دو سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۳- بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده‌ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۴- بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده‌ سال تمام لااقل دو سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۱۲۸- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه که در ایران متولد شده‌اند:

۱- تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۲- در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که پدر یا مادر او در ایران متولد شده باشد.

۳- در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که پدر و مادر او در ایران متولد شده باشند.

۴- تبعه ایران محسوب نمی‌شوند.

۱۲۹- کسانی که پدر آنها ایرانی است در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که:

۱- پدر آنها در ایران متولد شده باشد.

۲- نسب آنها در رابطه با پدرشان مشروع باشد.

۳- در ایران متولد شده باشند.

۴- در هر صورت تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۱۳۰- اگر به تحقیق معلوم شود که ساکن ایران هیچ تابعیتی ندارد:

۱- وی تبعه ایران محسوب می‌شود.

۲- وی در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شود که طبق قواعد عمومی تحصیل تابعیت، تابعیت ایران را کسب نماید.

۳- وی در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شود که بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد.

۴- وی درصورتی‌تبعه ایران محسوب می‌شود که در ایران متولد شده باشد.

۱۳۱- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم می‌باشند:

۱- در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که نسب آنان مشروع باشد.

۲- در هر صورت تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۳- در صورتی تبعه ایران محسوب می‌شوند که طبق قواعد عمومی تحصیل تابعیت، تابعیت ایران را کسب نمایند.

۴- در هیچ صورتی تبعه ایران محسوب نمی‌شوند.

۱۳۲- کدام یک از اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شود؟

۱- هر مرد تبعه خارجه که زن ایرانی اختیار کند.

۲- هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۳۳- هرگاه کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند بخواهند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ……….

۱- ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

۲- ظرف دو سال درخواست کتبی خود را به وزارت دادگستری تسلیم نمایند.

۳- ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت دادگستری تسلیم نمایند.

۴- ظرف‌دوسال درخواست کتبی خود را به وزارت‌امورخارجه تسلیم نمایند.

۱۳۴- کدام یک از اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب نمی‌شود؟

۱- کسانی که پدر آنها ایرانی است و در خارج متولد شده باشند.

۲- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

۳- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که مادر آنان در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.

۴- هر سه تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۱۳۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده‌اند:

۱- حتی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تبعه ایران محسوب می‌شوند.

۲- قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال دارای تابعیت کشور متبوع پدر خود می‌باشند مگر اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده‌سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۳- قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال دارای تابعیت کشور متبوع پدر خود می‌باشند ولو اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام یکسال دیگر نیز در ایران اقامت کرده باشند.

۴- هیچکدام

۱۳۶- اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند ………..

۱- تبعه ایران محسوب می‌شوند و رجوع آنها به تابعیت کشور متبوع پدر و مادرشان منوط به اجازه ایران می‌باشد.

۲- تبعه ایران محسوب نمی‌شوند مگر اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

۳- تبعه ایران محسوب نمی‌شوندمگراینکه پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

۴- تبعه ایران محسوب نمی‌شوند مگر اینکه پدر یا مادر آنان در ایران متولد شده باشد.

۱۳۷- اشخاصی که به سن ………. رسیده باشند می‌توانند با وجود شرایط دیگر تابعیت ایران را تحصیل نمایند.

۱- ۱۸ سال تمام

۲- ۱۵ سال تمام

۳- ۹ سال تمام

۴- ۹ سال تمام برای خانمها و ۱۵ سال تمام برای آقایان

۱۳۸- برای اینکه اشخاص بتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند باید علاوه بر شرایط دیگر حداقل ……….

۱- پنج سال به صورت متوالی در ایران ساکن بوده باشند.

۲- پنج سال به صورت متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳- پنج سال به صورت متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۴- سه سال به صورت متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۱۳۹- محکوم شدن به کدام یک از موارد ذیل مانع از تحصیل تابعیت ایران نمی‌باشد؟

۱- جنحه مهم

۲- جنایت سیاسی

۳- جنایت غیرسیاسی

۴- محکوم شدن به هر سه مورد مانع از تحصیل تابعیت ایران می‌باشد.

۱۴۰- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند با وجود شرایط دیگر تابعیت ایران را تحصیل نمایند؟

۱- اشخاصی که پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۲- اشخاصی که پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در خارجه برای دولت ایران خدمت نموده باشند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۴۱- برای تحصیل تابعیت دولت ایران کدام یک از شرایط ذیل لازم نمی‌باشد؟

۱- عدم فراری بودن از خدمت نظامی

۲- عدم محکومیت به جنحه مهم

۳- داشتن سن ۱۸ سال تمام

۴- هر سه شرط لازم می‌باشد.

۱۴۲- برای اینکه اشخاص بتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند باید علاوه بر شرایط دیگر در ………. به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

۱- ایران                                                    ۲- کشور متبوع خود

۳- کشور محل اقامت خود                           ۴- هیچ مملکتی

۱۴۳- ………. در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، حتی بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

۱- کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت شایانی کرده باشند.

۲- کسانی که دارای مقامات عالی علمی هستند.

۳- کسانی که متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند.

۴- هر سه مورد.

۱۴۴- کسانی که به امور عام المنفعه مساعدت شایانی کرده‌اند و فاقد شرط اقامت در ایران هستند در صورت تقاضای ورود به تابعیت ایران:

۱- به تابعیت ایران قبول می‌شوند.

۲- به تابعیت ایران قبول نمی‌شوند.

۳- در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند به تابعیت ایران قبول می‌شوند.

۴- در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول می‌شوند.

۱۴۵- کدام یک از اشخاص ذیل در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند حتی بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند؟

۱- اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند.

۲- اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد ندارند.

۳- اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند خواه از او اولاد داشته باشند یا نداشته باشند.

۴- هیچکدام

۱۴۶- اشخاصی که دارای مقامات عالی علمی می‌باشند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب ……….. به تابعیت ایران قبول شوند.

۱- وزارت دادگستری                                 ۲- هیأت وزیران

۳- وزارت امور خارجه                               ۴- هیچکدام

۱۴۷- اشخاصی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده‌اند از کدامیک از مشاغل ذیل محرومند؟

۱- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی

۲- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۳- قضاوت

۴- هر سه مورد

۱۴۸- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند ………

۱- از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند.

۲- از حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند نمی‌شوند.

۳- اصولاً از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند.

۴- اصولاً از حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند نمی‌شوند.

۱۴۹- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند در وزارت امور خارجه استخدام شوند؟

۱- اشخاصی که از ابتدا دارای تابعیت ایران بوده‌اند.

۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۵۰- اشخاصی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده‌اند می‌توانند به کدامیک از مشاغل ذیل بپردازند؟

۱- قضاوت                                                ۲- وزارت

۳- وکالت                                                  ۴- هیچکدام

۱۵۱- کدام یک از اشخاص ذیل می‌توانند به ریاست قوه قضائیه منصوب شوند؟

۱- اشخاصی که بعد از ۱۸ سالگی اقدام به تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند.

۲- اشخاصی که از ابتدا دارای تابعیت ایرانی بوده اند.

۳- اشخاصی که بعد از ۱۵ سالگی و قبل از ۱۸ سالگی اقدام به تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند.

۴- هر سه می توانند به ریاست قوه قضاییه منصوب شوند.

۱۵۲- اشخاصی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده‌اند از کدامیک از مشاغل ذیل محرومند؟

۱- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

۲- عضویت در شورای نگهبان

۳- ریاست جمهوری

۴- هر سه مورد

۱۵۳- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده‌اند می‌توانند به کدام یک از مشاغل ذیل بپردازند؟

۱- احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی

۲- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش

۳- معاونت ریاست جمهور

۴- هیچکدام

۱۵۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- درخواست تابعیت باید مستقیماً به وزارت امور خارجه تسلیم شود.

۲- درخواست تابعیت باید توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شود.

۳- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شود.

۴- هیچکدام

۱۵۵- تصمیم مقتضی در خصوص قبول یا رد درخواست تابعیت اشخاص با ……….. می‌باشد.

۱- وزارت امور خارجه                               ۲- وزارت دادگستری

۳- هیأت وزراء                                          ۴- رئیس قوه قضائیه

۱۵۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- درخواست تابعیت به وزارت امور خارجه داده می‌شود ولی قبول یا رد آن با هیأت وزراء است.

۲- درخواست تابعیت به هیأت وزراء داده می‌شود ولی قبول یا رد آن با وزارت امور خارجه است.

۳- درخواست تابعیت به هیأت وزراء داده می‌شود و قبول یا رد آن نیز با همان ارگان می‌باشد.

۴- درخواست تابعیت به وزارت امور خارجه داده می‌شود و قبول یا رد آن نیز با همان ارگان می‌باشد.

۱۵۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۲- زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته نمی‌شوند.

۳- زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران محسوب نمی‌شوند مگر اینکه بر طبق قواعد عمومی تابعیت ایران را تحصیل نمایند.

۴- زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می نمایند تبعه دولت ایران شناخته نمی شوند مگر اینکه زن تابعیت ایران را قبول نماید.

۱۵۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اولاد صغیر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۲- اولاد کبیر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۳- اولاد صغیر و کبیر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۴- اولاد کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته نمی‌شوند.

۱۵۹- اگر زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند بخواهند تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کنند باید ……….

۱- ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه بدهند.

۲- ظرف دو سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه بدهند.

۳- ظرف یک سال از تاریخ درخواست تابعیت توسط شوهر اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه بدهند.

۴- ظرف دو سال از تاریخ درخواست تابعیت توسط شوهر اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه بدهند.

۱۶۰- اگر اولاد صغیر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند بخواهند تابعیت مملکت سابق پدر خود را قبول کنند باید ………

۱- ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت پدر اظهاریه کتبی مبنی بر این امر تقدیم نمایند.

۲- ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به هجده سال تمام اظهاریه کتبی مبنی بر این امر تقدیم نمایند.

۳- ظرف دو سال از تاریخ صدور سند تابعیت پدر اظهاریه کتبی مبنی بر این امر تقدیم نمایند.

۴- ظرف دو سال از تاریخ رسیدن به هجده سال تمام اظهاریه کتبی مبنی بر این امر تقدیم نمایند.

۱۶۱- اگر اولاد صغیر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند بخواهند تابعیت مملکت سابق پدر خود را قبول کنند باید ظرف ……….. از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام اظهاریه کتبی به ……….. مبنی بر این امر بدهند.

۱- یک سال – هیأت وزرا

۲- دو سال – وزارت امور خارجه

۳- یک سال – وزارت امور خارجه

۴- دو سال – هیأت وزرا

۱۶۲- به تبع کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند ………. آنها نیز تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۱- زن                                                       ۲- اولاد صغیر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۶۳- تحصیل تابعیت ایرانی پدر ……….

۱- به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

۲- درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام نیز رسیده‌اند مؤثر می‌باشد.

۳- اصولاً درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

۴- اصولاً درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند مؤثر می‌باشد.

۱۶۴- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن ………. رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

۱- ۱۵ سال تمام                                         ۲- ۹ سال تمام

۳- ۲۵ سال تمام                                         ۴- ۱۸ سال تمام

۱۶۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- زن کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۲- شوهر کسانی که تحصیل تابعیت ایران را می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۶۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود ……….

۱- نمی‌تواند بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۲- می‌تواند بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند.

۳- اصولاً نمی‌تواند بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۴- اصولاً می‌تواند بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۱۶۷- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود بعد از فوت شوهر ایرانی خود …………

۱- می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع نماید.

۲- نمی‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۳- می‌تواند حتی بدون اطلاع دادن به وزارت امور خارجه به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۴- اصولاً نمی‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۱۶۸- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و از شوهر خود اولاد دارد پس از فوت شوهر ایرانی خود:

۱- نمی‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۲- می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۳- نمی‌تواند مادام که اولاد او به تابعیت ایران باقی هستند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۴- نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده‌اند به تابعیت اول خود رجوع نماید.

۱۶۹- اگر زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید ……….

۱- حق داشتن اموال غیرمنقوله را نخواهد داشت.

۲- حق داشتن اموال غیرمنقوله را خواهد داشت.

۳- حق داشتن اموال غیرمنقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد.

۴- حق داشتن اموال غیرمنقوله را خواهد داشت مگر اینکه وزارت امور خارجه او را صریحاً از داشتن این اموال منع کند.

۱۷۰- اگر زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود بعد از فوت شوهر خود به تابعیت اول خود رجوع نماید ………

۱- حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد.

۲- حق داشتن اموال منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است.

۳- حق داشتن اموال منقول و غیرمنقول را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است.

۴- حق داشتن اموال منقول و غیرمنقول را خواهد داشت.

۱۷۱- اگر زن تبعه خارجه که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید و که دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه مجاز است باشد ……….

۱- باید فوراً مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

۲- باید ظرف دو سال مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

۳- باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

۴- باید ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

۱۷۲- اگر زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود بعد از طلاق به تابعیت اول خود رجوع نماید ولی حاضر به انتقال اموال غیرمنقول خود که بیش از مقدار مجاز است به اتباع ایرانی نشود:

۱- دولت رجوع او به تابعیت اول خود را قبول نمی‌کند.

۲- اموال مزبور با نظارت وزارت امور خارجه به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به او داده می‌شود.

۳- اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به او داده می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۷۳- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید ……….

۱- به تابعیت کشور متبوع شوهر خود درمی‌آید.

۲- به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند.

۳- به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به زوجه تحمیل شود.

۴- به تابعیت کشور متبوع شوهر خود درمی‌آید مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به زوجه داده نشود.

۱۷۴- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید و تابعیت کشور متبوع شوهر خود را تحصیل می نماید، بعد از وفات شوهر خود …..

۱- به تابعیت اصلیه خود برنمی‌گردد.

۲- به تابعیت اصلیه خود برمی‌گردد مشروط بر اینکه کشور شوهر متوفای او با این امر موافقت نماید.

۳- به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر به تابعیت اصلیه خود برمی‌گردد.

۴- هیچکدام

۱۷۵- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید و دارای تابعیت کشور متبوع شوهر می‌شود بعد از تفریق از شوهر خود ……….

۱- به تابعیت اصلیه خود با جمع حقوق و امتیازات راجع به آن برمی‌گردد.

۲- به تابعیت اصلیه خود برنمی‌گردد.

۳- به تابعیت اصلیه خود بدون حقوق و امتیازات راجع به آن برمی‌گردد.

۴- به تابعیت اصلیه خود با جمیع حقوق راجع به آن به استثنای حقوقی که اتباع خارج پس از تحصیل تابعیت ایران از آن محرومند برمی‌گردد.

۱۷۶- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید و به تابعیت کشور متبوع شوهر خود درمی‌آید بعد از ……….. به صرف درخواست به تابعیت اصلیه خود برمی‌گردد.

۱- وفات شوهر                                          ۲- تفریق از شوهر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۷۷- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن ایرانی را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر گذارد ……….

۱- زن ایرانی می‌تواند تابعیت مملکت زوج را درخواست نماید.

۲- زن ایرانی نمی‌تواند تابعیت مملکت زوج را درخواست نماید و به تابعیت ایران باقی می‌ماند.

۳- زن ایرانی می‌تواند تابعیت مملکت زوج را درخواست نماید مشروط بر اینکه علل موجهی برای تقاضای خود در دست داشته باشد.

۴-زن ایرانی مکلف است تابعیت مملکت زوج را درخواست نماید.

۱۷۸- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن ایرانی را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر گذارد و وی تابعیت مملکت زوج را درخواست نماید …………

۱- با تقاضای او موافقت می‌شود.

۲- با تقاضای او موافقت نمی‌شود.

۳- با تقاضای او ممکن است موافقت شود.

۴- هیچکدام

۱۷۹- زنهای ایرانی که براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند….

۱- حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند.

۲- حق داشتن اموال غیرمنقول را دارند.

۳- حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.

۴- حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که بیش از حد مجاز باشد ندارند.

۱۸۰- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال ……….. را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.

۱- منقول                                                   ۲- غیرمنقول

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۸۱- اتباع ایرانی که تابعیت خود را ترک می‌نمایند ……….

۱- حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد.

۲- حق داشتن اموال غیرمنقول را دارند.

۳- حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند مگر در حدودی که قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده است.

۴- اصولاً حق داشتن اموال غیرمنقول را دارند.

۱۸۲- برای اینکه اتباع ایران بتوانند تبعیت خود را ترک کنند باید به سن ………. رسیده باشند.

۱- ۱۵ سال تمام                                         ۲- ۱۸ سال تمام

۳- ۲۵ سال تمام                                         ۴- ۱۰ سال تمام

۱۸۳- برای اینکه اتباع ایران بتوانند تبعیت خود را ترک کنند باید ……….. خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۱- وزارت امور خارجه                               ۲- هیأت وزرا

۳- وزارت کشور                                        ۴- وزارت اطلاعات

۱۸۴- اتباع ایرانی که تابعیت خود را ترک می‌نمایند حق داشتن اموال ……….. را ندارند

۱- منقول                                                   ۲- غیرمنقول

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۸۵- اتباع ایرانی که ترک تابعیت می‌نمایند باید:

۱- در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول به اتباع ایرانی منتقل کنند.

۲- در ظرف یکسال از تاریخ خروج از ایران حقوق خود را بر اموال غیرمنقول به اتباع ایرانی منتقل کنند.

۳- در ظرف سه ماه از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول به اتباع ایرانی منتقل کنند.

۴- در ظرف سه ماه از تاریخ خروج از ایران حقوق خود را بر اموال غیرمنقول به اتباع ایرانی منتقل کنند.

۱۸۶- زوجه کسانی که تابعیت ایرانی خود را ترک می‌نمایند ……….

۱- از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند.

۲- از تبعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۳- از تبعیت ایرانی خارج می‌گردند مگر در ظرف یک سال تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول نمایند.

۴- از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.

۱۸۷- اتباع ایرانی نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر اینکه:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲- هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

۴- هر سه مورد

۱۸۸- اطفال کسی که تابعیت ایرانی خود را ترک می‌نماید ……….

۱- در صورتی که صغیر باشند از تبعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۲- در صورتی که کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج می‌گردند.

۳- از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند مگر اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.

۴- از تبعیت ایرانی خارج می‌گردند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند.

۱۸۹- کسانی که مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران می‌نمایند باید …..

۱- ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدورسند ترک تابعیت ازایران خارج شوند.

۲- ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست ترک تابعیت از ایران خارج شوند.

۳- ظرف مدت یک‌سال از تاریخ صدور سندترک تابعیت ازایران خارج شوند.

۴- ظرف مدت یک‌سال از تاریخ درخواست ترک تابعیت ازایران خارج شوند.

۱۹۰- چنانچه اشخاصی که مبادرت به ترک تابعیت ایران می‌نمایند ظرف سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج نشوند:

۱- مقامات صالحه درخواست ترک تابعیت آنها را رد می‌نمایند.

۲- مقامات صالحه امر به اخراج آنها صادر خواهند نمود.

۳- مقامات صالحه امر به فروش اموال آنها صادر خواهند نمود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۱- اشخاصی که ترک تابعیت ایران را می نمایند باید ظرف مدت سه ماه از ایران خارج شوند. تمدید این مدت ………..

۱- امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- حداکثر به مدت یک سال امکان‌پذیر می‌باشد.

۳- حداکثر به مدت یک سال مشروط به موافقت وزارت امور خارجه امکان‌پذیر می‌باشد.

۴- حداکثر به مدت یک سال مشروط به موافقت هیأت وزراء امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۹۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هیأت وزیران نمی‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی شوهردار ترک تابعیت فرزندان او را نیز اجازه دهد.

۲- هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی شوهردار ترک تابعیت فرزندان او را نیز اجازه دهد.

۳- هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی شوهردار ترک تابعیت فرزندان او را که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند را نیز اجازه دهد.

۴- هیچکدام

۱۹۳- هیأت وزیران در صورتی می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز اجازه دهد که:

۱- فرزندان او فاقد پدر و جد پدری ‌باشند.

۲- فرزندان او کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشند و یا به جهات دیگری محجور باشند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۴- در صورت ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، فرزندان وی نیز که به سن ……….. نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

۱- ۱۵ سال تمام                                         ۲- ۱۸ سال تمام

۳- ۲۰ سال تمام                                         ۴- ۲۵ سال تمام

۱۹۵- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد ………..

۱- تبعیت خارجی او باطل می‌شود.

۲- تبعیت خارجی او کان لم یکن می‌شود.

۳- تبعه ایران شناخته می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۶- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد ………

۱- تبعه ایران شناخته می‌شود و حق داشتن اموال منقول و غیرمنقول را دارا می‌باشد.

۲- تبعه ایران شناخته می‌شود ولی حق داشتن اموال منقول را ندارد.

۳- تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش می‌رسد.

۴- تبعه ایران شناخته نمی‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارد.

۱۹۷- اشخاصی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند از کدامیک از مشاغل ذیل محرومند؟

۱- وزارت                                                 ۲- معاونت وزارت

۳- عضویت در انجمن‌های ایالتی  ۴- هر سه مورد

۱۹۸- کدام یک از اشخاص ذیل حق عضویت در مجالس مقننه را دارند؟

۱- شخصی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد.

۲- شخصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد ………

۱- تبعه ایران شناخته می‌شود.

۲- از اشتغال در هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۰۰- هیأت وزیران ………. به پیشنهاد ………، تابعیت خارجی شخصی را که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده است را به رسمیت بشناسد.

۱- می‌تواند- وزارت امور خارجه

۲- مکلف است- وزارت امور خارجه

۳- نمی‌تواند- وزارت دادگستری

۴- مکلف است- وزارت دادگستریبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲

    با سلام
    با توجه به سطح پایین داوطلبان باشگاه نخبگان منتفی شد.

  • samira درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

    سلام خسته نباشید.موسسه ازمونی برگزار کرد که برای نخبگان بود جوابش کی میاد من منتظرم