تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۵۳
۹۴ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت

پاسخنامه سوالات متون فقه(۱)

سئوال پاسخ
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۲
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۴
۱۴۵ ۳
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۳
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۳
۱۵۳ ۱
۱۵۴ ۳
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۳
۱۵۷ ۱
۱۵۸ ۴
۱۵۹ ۴
۱۶۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات متون فقه(۲)

سئوال پاسخ
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۳
۹ ۴
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۲
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات متون فقه(۳)

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۳- گزینه ” ب ” صحیح است.

۴- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۵- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۶- گزینه ” الف ” صحیح است.

۷- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۸- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۹- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۱۲- گزینه ” ج ” صحیح است.

۱۳- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۱۴- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۱۵- گزینه ” الف ” صحیح است.

۱۶- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۱۷- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۱۸- گزینه ” ب ” صحیح است.

۱۹- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۲۰- گزینه ” الف ” صحیح است.

 

پاسخنامه سوالات متون فقه(۴)

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۳- گزینه ” د ” صحیح است.

۴- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۵- گزینه ” ب ” صحیح است.                            

۶- گزینه ” ج ” صحیح است.

۷- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۸- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۹- گزینه ” ج ” صحیح است.

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۱- گزینه ” د ” صحیح است.                              

۱۲- گزینه ” ب ” صحیح است.

۱۳- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۴- گزینه ” ب ” صحیح است.                            

۱۵- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۶- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۱۷- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۱۸- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۹- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۲۰- گزینه ” د ” صحیح است.

 

پاسخنامه سوالات متون فقه(۵)

سئوال پاسخ
۱ ۱
۲ ۳
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۴
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۱
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۱
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۱
۲۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات متون فقه(۶)

۱- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “د” صحیح است؛                                

۵- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۷- گزینه “الف” صحیح است؛                

۸- گزینه “د” صحیح است؛                                

۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛                                

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۳- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۷- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟