تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۵۰
۹۴ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت

سوالات متون فقه(۱)

 

۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل بر مسئولیت کدام مسبب است؟

۱)هر دو مسبب مشترکاً مسئول می باشند.                                             ۲)سبب مقدم الایجاد

۳)مسببی که سبب مقدم التأثیر را ایجاد کرده است.                                 ۴)هر دو مسبب طبق نظریه کارشناس

۳- در عبارت (( الحمل ………. و …………. لو انفصل حیاً)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)یرث، یورث                   ۲)یرث، لا یورث                ۳)لا یرث، لا یورث             ۴)لا یرث، یورث

۴- با توجه به عبارت (( قتل الخطاء و شبه العمد فانه یمنع القاتل عن ارث خصوص الدیه دون غیرها من ترکه ))

۱)قتل خطاء محض و شبه عمد موجب محرومیت از ارث است.

۲)قتل خطاء محض و شبه عمد هیچ تأثیری ندارد.

۳)قتل خطاء موجب محرومیت از ارث نمی شود ولی قتل شبه عمد موجب محرومیت از ارث می گردد.

۴)در قتل خطاء محض و شبه عمد، قاتل از دیه ارث نمی برد ولی از سایر ترکه ارث می برد.

۵- (( یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….))

۱)صحیحاً                        ۲)لازماً                           ۳)دائماً                           ۴)نافذاً

۶- الطلاق ………. لا یوجب الخروج عن الاحصان.

۱)الخلع                          ۲)البائن                           ۳)الرجعی                         ۴)المباراه

۷- (( لو امهر مالا یملکه احد کالحر او ما لا یملکه المسلم کالخمر ……………… و ……………… ))

۱)صح العقد- بطل المهر      ۲)صح العقد- صح المهر       ۳)بطل العقد- بطل المهر      ۴)بطل العقد- صح المهر

۸- در عبارت زیر کدام گزینه صحیح است؟

(( لا تبطل الوصیه بعروض الاغماء و الجنون للموصی و ان باقیاً الی حین الممات ))

۱)اگر موصی دچار اغماء و جنون شود وصیت باطل است.

۲)اگر موصی دچار اغماء شد وصیت باطل نمی شود ولی به عروض جنون باطل می شود.

۳)اگر موصی بعد از وصیت دچار اغماء و یا جنون شد وصیت باطل نمی شود مگر اینکه اغماء و جنون تا زمان موت او ادامه یابد.

۴)با عروض اغماء و جنون به موصی وصیت باطل نمی شود حتی اگر این حالات تا زمان موت وی باقی باشند.

۹- ((الاقاله: هی جاریه فی ………….))

۱)فی جمیع العقود الا ما استثنی          ۲)فی جمیع العقود سوی النکاح           ۳)فی جمیع العقود سوی الضمان         ۴)الوقف

۱۰- عبارت ((هی التزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود)) تعریف کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱)بیع                             ۲)اجاره                           ۳)جعاله                           ۴)کفالت

۱۱- عبارت (( لو تلف المبیع قبل تسلیمه الی المشتری کان من مال البائع فینفسخ البیع و یعود الثمن الی المشتری)) اشاره به کدام قاعده فقهی دارد و بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟

۱)قاعده تلف مبیع قبل از قبض- بیع منفسخ می شود.       ۲)قاعده تلف مبیع قبل از قبض- بیع توسط مشتری فسخ می گردد.

۳)قاعده تلف در زمان خیار- بیع منفسخ می گردد.          ۴)قاعده تقابل عوضین- بیع منفسخ می گردد.

۱۲- کدامیک از اعمال حقوقی زیر به معنای قراض است؟

۱)اقاله                            ۲)قرض                          ۳)مضاربه                        ۴)معاوضه

۱۳- یشترط فی ثبوت الشفعه انتقال الحصه …………… ))

۱)بالبیع                           ۲)بالاجاره                        ۳)بالجعاله                        ۴)بالمعاوضه

۱۴- عبارت ((هو ابتیاع کلی موجل بثمن حال)) معنای کدامیک از گرینه های زیر است؟

۱)بیع نسیه                      ۲)بیع صرف                     ۳)بیع سلم                       ۴)بیع کالی به کالی

۱۵- با گزینه صحیح عبارت را تکمیل نمائید: القرض المشروط بالزیاده ……………… لیکن الشرط …………………

۱)باطل، صحیح                 ۲)صحیح، باطل و حرام        ۳)باطل، باطل                   ۴)غیرنافذ، صحیح

۱۶- الحد فی القذف …………… جلده ذکراً کان المفتری او اثنی

۱)خمسون                        ۲)سبعون                         ۳)ثمانون                         ۴)اربعون

۱۷- عبارت را با گزینه مناسب تکمیل نمائید: التلف …………… عن صحه الاقاله

۱)غیرمانع                        ۲)مانع                            ۳)النماء المبیع مانع                        ۴)النماء الثمن مانع

۱۸- وکیل در خصومت و مرافعه …………..

۱)حق صلح و ابراء دارد.      ۲)حق صلح دارد.               ۳)حق ابراء دارد.               ۴)حق صلح و ابراء ندارد.

۱۹- وکالت ……………..

۱)عقدی است لازم از هر دو طرف                                         ۲)عقدی است لازم از طرف وکیل

۳)عقدی است لازم از طرف موکل                                          ۴)عقدی است جایز از هر دو طرف

۲۰- دیه الجنین اذا ولج فیه الروح ففیه و کان ذکراً مسلماً ……………

۱)نصف دیه الکامله            ۲)الدیه الکامله                  ۳)مائه الدینار                    ۴)ثمانون دینار

 

 

سوالات متون فقه(۲)

۱- کدام گزینه است؟

۱)الوکاله تفویض امر الی الغیر               ۲)الوکاله عقد

۳)الوکاله ایقاع                        ۴)موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱)الأقوی وقوع الوکاله بالمعاطاه                                              ۲)یعتبر فی الوکاله الموالاه بین ایجابها و قبولها

۳)لا یتحقق الوکاله بالکتابه                                                      ۴)لا یشترط فی الوکاله التنجیز

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)یشترط فی الوکیل الاسلام              ۲)یشترط فی الوکیل العداله

۳)یشترط فی الوکیل البصر                  ۴)یشترط فی الوکیل البلوغ

۴- کدام گزینه غلط است؟

۱)الوکیل امین                   ۲)لا توکیل فی المعاصی

۳)الوکیل ضامن                 ۴)یجوز التوکیل فی المخاصمه

۵- کدام گزینه غلط است؟

۱)یجور التوکیل فی المضاربه              ۲)یجوز التوکیل فی الیمین

۳)یجوز التوکیل فی المزارعه              ۴)یجوز التوکیل فی الطلاق

۶- کدام گزینه غلط است؟

۱)لا یجوز التوکیل فی الحواله             ۲)لا یجوز التوکیل فی الضمان

۳)لا یجوز التوکیل فی الکفاله              ۴)هر سه مورد

۷- ای المورد یصح؟

۱)لا یصح التوکیل فی الطلاق              ۲)یجوز التوکیل فی الضمان

۳)یکره التوکیل فی الطلاق             ۴)لا ینعقد التوکیل فی الطلاق

۸- در رابطه با عقد وکالت کدام گزینه صحیح است؟

۱)در وکیل اسلام شرط است.           ۲)در وکیل عدالت شرط است.

۳)در وکیل اسلام و عدالت شرط نیست.          ۴)موارد ۱ و ۲

۹- کدام گزینه غلط است؟

۱)توکیل در فروش مال غیر باطل است.                            ۲)توکیل در قبض و اقباض صحیح است.

۳)توکیل کافر صحیح است.                                             ۴)توکیل در فروش مال غیر به منزله فضولی است.

۱۰- کدام گزینه غلط است؟

۱)وکالت نیابت است.                     ۲)وکالت تفویض است.

۳)وکالت نوعی ایقاع است.              ۴)وکالت عقد است.

۱۱- ای المورد لا یصح؟ ( اقرار وکیل بر علیه موکل ………… )

۱)قبول نیست و موجب بطلان وکالت می شود.                             ۲)قبول نیست.

۳)موجب بطلان وکالت می شود.                                                  ۴)قبول نیست ولی موجب بطلان وکالت نمی شود.

۱۲- کدام گزینه غلط است؟

۱)توکیل در وصیت صحیح است.            ۲)توکیل در وقف صحیح است.

۳)توکیل در اقرار صحیح است.               ۴)هیچکدام

۱۵۳- لو ارتکب القتل فی الشهر الحرام فعلیه الدیه و ……………. من ای الاجناس کان تغلیظاً.

۱)ربع                                      ۲)ثلث                                   ۳)نصف                                ۴)خمس

۱۴- اللوث هو عباره …………..

۱)عن الادله القطعیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی

۲)عن الاماره الظنیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی

۳)شهاده الشهود                                       ۴)اخبار الناس

۱۵- لو جعل المهر مالاً یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح ……………

۱)المهر                   ۲)العقد و المهر                    ۳)المهر و بطل العقد                 ۴)العقد و بطل المهر

۱۶- ای المورد یصح؟

۱)یثبت شرب المسکر بالاقرار مرتین                                        ۲)یثبت شرب المسکر بالاقرار مره واحده

۳)یثبت شرب المسکر بالاقرار اربع مراّت                                  ۴)لا یثبت شرب المسکر بالاقرار

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱)العقل و فیه الارش                      ۲)العقل و فیه الحکومه

۳)العقل و فیه الدیه کامله                 ۴)العقل و فیه نصف الدیه

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)لا یجب التسویه بین الخصوم          ۲)یستحب التسویه بین الخصوم

۳)لا یجب التسویه بین الخصوم         ۴)الاولی التسویه بین الخصوم

۱۹- السلم هو ابتیاع کل ……………….. بثمن ……………….

۱)حال، معجل                      ۲)معجل، حال                           ۳)مؤجل، حال                      ۴)حال، مؤجل

۲۰- خیار الغبن ثابت للمغبون من ……………..

۱)بعد العقد                           ۲)حین العقد                         ۳)عند علمه بالغبن                   ۴)قبل العقد

 

سوالات متون فقه(۳)

۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لا تصح الوکاله فی حیازه المباح                             ب)تجوز الوکاله فی حیازه المباح

ج)لا تجوز الوکاله فی حیازه المباح                               د)لا تنعقد الوکاله فی حیازه المباح

۲- اثر معاطات چیست؟

الف)مالکیت                     ب)رهن                          ج)اباحه تصرف                 د)همه موارد

۳- کدام گزینه غلط است؟

الف)یصح التوکیل فی المضاربه   ب)یجوز التوکیل فی الیمین     ج)یحوز التوکیل فی المزارعه        د)یجوز التوکیل فی المساقاه

۴- کدام گزینه غلط است؟

الف)یشترط فی الوکیل الاسلام     ب)یشترط وی الوکیل الاختیار   ج)یشترط فی الوکیل العقل   د)یشترط فی الوکیل البلوغ

۵- کدام گزینه غلط است؟

الف)وکالت نیابت است.             ب)وکالت تفویض است.            ج)وکالت نوعی ایقاع است.   د)وکالت عقد است.

۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف)تصح وکاله المحجور علیه عن غیر المحجور علیه                    ب)تصح وکاله المحجور علیه عن المحجور علیه

ج)لا تصح وکاله المحجور علیه عن المحجور علیه                         د)لا تصح وکاله المحجور علیه مطلقا

۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف)الوکاله إما خاصه و إما مطلقا                                            ب)الوکاله إما خاصه و إما عاما

ج)الوکاله إما خاصه و إما عاما و إما مقیده                                  د)الوکاله إما خاصه و إما عاما و إما مطلقاً

۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یجوز التوکیل فی العبادات البدنیه دون الصالحیه                    ب)یجوز التوکیل فی العبادات المالیه دون البدینه

ج)لا یجوز التوکیل فی العبادات مطلقاً                                       د)یجوز التوکیل فی العبادات مطلقاً

۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یصح التوکیل فی الیمین و اللعان و الایلاء و الشهاده                ب)یصح التوکیل فی الیمین و اللعان و لا یصح الایلاء و الشهاده

ج)لایصح التوکیل فی الیمین و اللعان و یصح فی الایلاء و الشهاده      د)لایصح التوکیل فی الیمین و اللعان و الایلاء و الشهاده

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف)الوکاله عقد یحتاج الی ایجاب و قبول           ب)الوکاله عقد لایحتاج الی القبول

ج)الا قوی وقوعها بالمعاطاه                          د)گزینه الف و ج

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یصح التوکیل و التوکل من الصبی                                       ب)لا یصح التوکیل و لا التوکل من الصبی

ج)یصح التوکیل من الصبی و لایصح التوکل منه                            د)یصح التوکل من صبی و لایصح التوکیل منه

۱۲- وکالت کافر ……….

الف)از مسلمان صحیح است.             ب)از کافر صحیح است.      ج)از مسلمان و کافر صحیح است.      د)صحیح نیست.

۱۳- یشترط فی الوکاله علی الاحوط ……….

الف)التنجیز                                  ب)التنجیز اذا شرط                        ج)التعلیق                                    د)التعلیق اذا شرط

۱۴- معنای لغوی(الاحتطاب) چیست؟

الف)آب کشیدن                            ب)هیزم جمع کردن           ج)قبض و اقباض                           د)توصیه

۱۵- عبارت روبرو مصداق کدام نوع از وکالت است؟ (و کلتک فی بیع ملک المستقرفی الطهران)

الف)وکالت خاص     ب)وکالت عامه از جهت التصرف و خاصه از جهت متعلق

ج)وکالت مطلق من جهتین       د)وکالت عامه من جهتین

 

۱۶- نویسنده کتاب تحریر الوسیله در کدام از موارد زیر بیان داشته است که بعید نیست وکالت در آن صحیح باشد؟

الف)نذر                          ب)شفعه                          ج)اقرار                           د)ظهار

۱۷- بنابر نظر فقهای معتبر کودک ………… ساله می تواند وصیت در امر خداپرستانه کند.

الف)۵ ساله                      ب)۸ ساله                        ج)۱۰ ساله                       د)۱۲ ساله

۱۸- اذا زال المانع الوکاله کجُنّ ………..

الف)العاده العقد الوکاله     ب)احتاج عودها الی التوکیل جدید     ج)اذا شرط اجتماع عودها الی التوکیل جدید   د)تخصصاً خارج من الموضوع

۱۹- ما هو الصحیح؟

الف)لو قال الوکیل انا وکیلک فی بیع دارک مستفهما صحّ                           ب)تعلیق المتعلق الوکاله لا یجوز

ج)الوکاله لایقع بالمعاطاه                                                                   د)تصح وکاله المحرم فیما لایجوز له کابیتاع الصید

۲۰- اذا قال الموکل الی الوکیل: وکلتک علی أمرمن الامور ……….

الف)لم یصح                     ب)هی التعلیم و صح           ج)هی المطلق و صح              د)صح

 

سوالات متون فقه(۴)

۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول مدعیه                    ب)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره

ج)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الوکیل                       د)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الموکل

۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لو اختلفا فی التلف فالقول قول منکره                       ب)لو اختلفا فی التلف فالقول قول مدعیه

ج)لو اختلفا فی التلف فالقول قول الوکیل             د)لو اختلفا فی التلف فالقول قول الموکل

۳- کدام گزینه صحیح است؟ (لو وکله دینه فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه ……… )

الف)یجوز له بعد الاثبات قبض الحق                            ب)یجب له بعد الاثبات قبض الحق

ج)یستجب له بعد الاثبات قبض الحق                          د)لم یکن له بعد الاثبات قبض الحق

۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکیل المدعی علیه وظیفته السکو                           ب)وکیل المدعی علیه وظیفته الاقرار

ج)وکیل المدعی علیه وظیفته الدفاع                             د)وکیل المدعی علیه وظیفته الانکار

۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکیل امین نیست و ضامن است.                          ب)وکیل امین است و ضامن نیست.

ج)وکیل امین است و ضامن است.                              د)وکیل امین نیست و ضامن نیست.

۶- در عبارت (لو وکله فی قبض من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه) منظور از موت، موت چه کسی است؟

الف)وکیل                        ب)موکل                         ج)مدیون                         د)وارث موکل

۷- کدام گزینه غلط است؟

الف)یشترط فی الوکیل الاسلام   ب)یشترط فی الوکیل الاختیار     ج)یشترط فی الوکیل العقل        د)یشترط فی الوکیل البلوغ

۸- کدام گزینه غلط است؟

الف)یصح التوکیل فی الوصیه     ب)یصح التوکیل فی الوقف         ج)یصح التوکیل فی الشهاده   د)هیچکدام

۹- کدام گزینه غلط است؟

الف)الوکیل امین                   ب)لا توکیل فی المعاصی            ج)الوکیل ضامن               د)یجوز التوکیل فی المخاصمه

۱۰- کدام گزینه غلط است؟

الف)یجوز التوکیل فی المضاربه                      ب)یجوز التوکیل فی التعیین

ج)یجوز التوکیل فی المزارعه                         د)یجوز التوکیل فی الطلاق

۱۱- کدام گزینه غلط است؟

الف)لا یجوز التوکیل فی الحواله                     ب)لا یجوز التوکیل فی الضمان

ج)لا یجوز التوکیل فی الکفاله                        د)هر سه مورد

۱۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لا یصح التوکیل فی الطلاق                      ب)یجوز التوکیل فی الطلاق

ج)یکره التوکیل فی الطلاق                          د)لا ینعقد التوکیل فی الطلاق

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در همه عقود صحیح است.            ب)توکیل در فسخ عقد صحیح است.

ج)توکیل در حیازات مباحات صحیح است.       د)هر سه مورد

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در لعان صحیح است.                   ب)توکیل در نکاح صحیح است.

ج)توکیل در شهادت صحیح است.                  د)هر سه مورد

۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در عبادات صحیح است.                ب)توکیل در عبادات باطل است.

ج)توکیل در عبادات مالی باطل است.              د)توکیل در عبادات مالی صحیح است.

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکالت از طرف موکل لازم است.             ب)وکالت از طرف وکیل لازم است.

ج)وکالت از هر دو طرف جایز است.               د)وکالت از طرف موکل جایز است.

۱۷- کدام گزینه غلط است؟

الف)توکیل از وصیت صحیح است.                ب)توکیل از وقف صحیح است.

ج)توکیل در اقرار صحیح است.                     د)هیچکدام

۱۸- کدام گزینه غلط است؟ ( اقرار وکیل بر علیه موکل ……. )

الف)قبول نیست و موجب بطلان وکالت می شود.            ب)قبول نیست.

ج)موجب بطلان وکالت می شود.                                د)قبول نیست ولی موجب بطلان وکالت نمی شود.

۱۹- کدام گزینه غلط است؟

الف)وکالت نیابت است.      ب)وکالت تفویض است.      ج)وکالت نوعی ایقاع است.   د)وکالت عقد است.

۲۰- کدام گزینه غلط است؟

الف)توکیل در فروش ملل غیر باطل است.                    ب)توکیل در قبض و اقباض صحیح است.

ج)توکیل کافر صحیح است.                                      د)توکیل در فروش مال غیر به منزله فضولی است.

 

 

سوالات متون فقه(۵)

۱- کدام گزینه صحیح است؟ ( توکیل در حیازت مباحات ………….. )

۱)جایز است و ملک موکل می شود.       ۲)جایز است و ملک وکیل می شود.

۳)جایز است و ملک هردو می شود.         ۴)باطل است.

۲- در عبارت(( لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)الوکاله اما خاصه و اما عامه                         ۲)الوکاله اما خاصه و اما مطلقه

۳)الوکاله اما خاصه و اما عامه و اما مطلقه                      ۴)الوکاله اما عامه و اما مطلقه

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)تصح الوکاله فی العبادات                                       ۲)لا تصح الوکاله فی العبادات

۳)تصح الوکاله فی العبادات البدنیه دون المالیه                ۴)تصح الوکاله فی العبادات المالیه دون البدینه

۵- در عبارت (( لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآله، کاله و ما یوجب تعذیباً زائداً …….. )) کلمه کاله به چه معناست؟

۱)برنده                           ۲)کند                             ۳)ثقیل                            ۴)سلاح گرم

۶- در عبارت (( ……………. عقد مستقل بنفسه و عنوان براسه)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)الاجاره                         ۲)الصلح                          ۳)البیع                            ۴)الوکاله

۷- در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید. (( یشترط فی الموقوف علیه ……. ))

۱)العداله                         ۲)الرشد                          ۳)البلوغ                          ۴)التعیین

۸- تعریف(( هوالذی لیس له حاله باعثه علی حفظ ماله و الاعتنا بحاله، یصرفه فی غیر موقعه و یتلفه بغیر محله و لیست معاملاته مبنیه علی المکایسه )) مربوط به کدامیک از محجورین است؟

۱)صغیر ممیز                    ۲)صغیر غیرممیز               ۳)مجنون ادواری               ۴)سفیه

۹- در این عبارت کدام گزینه صحیح است؟ (( المدعی من لو ترک یترک ))

۱)” ترک” مجهول “یترک” معلوم     ۲)”ترک” معلوم “یترک” مجهول       ۳)هر دو معلوم   ۴)هر دو مجهول

۱۰- معنای کلمه ولج چیست؟

۱)دمیده شدن روح در نطفه                ۲)نفوذ خون در قشاء مغز             ۳)خروج روح از بدن     ۴)تعیین موقوف علیه

۱۱- یصح الدور فی الـ ……….

۱)الوکاله                                         ۲)العاریه                                  ۳)الودیعه                         ۴)الحواله

۱۲- حد السارق فی المرتبه الرابعه …………..   

۱)قطع الید                       ۲)قطع الرجل                                ۳)قطع الرجل الیمنی                       ۴)القتل

۱۳- (( الاقاله فسخ لا بیع عندنا )) با توجه به عبارت فوق کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)اقاله بیع جدیدی نمی باشد.                                                ۲)به موجب اقاله حقوق قانونی دلال ساقط نمی شود.

۳)با اقاله حق شفعه ثابت می شود.                                          ۴)با اقاله هر یک از عوضین در صورت وجود به طرف مقابل باز می گردد.

۱۴- معنای لفظ قود چیست؟

۱)نوشیدن                        ۲)قصاص کردن                            ۳)اجرای حد الله                            ۴)تفویض بضع

۱۵- در صورت اختلاف وکیل و موکل قول چه کسی برتر است؟

۱)قول وکیل برتر است.       ۲)قول موکل برتر است.                   ۳)قول مدعی برتر است.                   ۴)قول منکر برتر است.

۱۶- وکالت دادن به کافر برای مخاصمه با مسلمان چه حکمی دارد؟

۱)باطل است.                   ۲)صحیح است.                 ۳)از طرف مسلمان صحیح است.       ۴)از طرف کافر صحیح است.

۱۷- توانایی بر انجام مورد وکالت در چه کسی شرکت است؟

۱)در موکل                      ۲)در وکیل                      ۳)در وکیل و موکل                        ۴)هیچکدام

۱۸- کدام گزینه در امر وکالت صحیح است؟

۱)با مرگ وکیل یا موکل باطل می شود.                                               ۲)با مرگ وکیل یا موکل باطل نمی شود.

۳)با مرگ وکیل باطل می شود.                                                          ۴)با مرگ موکل باطل می شود.

۱۹- افراط و تفریط وکیل چه اثری دارد؟

۱)موجب ضمان است.         ۲)موجب بطلان وکالت می شود.        ۳)موجب انعزال وکیل است.             ۴)موارد الف و ج

۲۰- الزوجه فی الطلاق ……………… هو/ هی فی حکم الزوجه.

۱)البائن                           ۲)الرجعی                                   ۳)السنی بمعنا الاعم                          ۴)الحرام

 

 

سوالات متون فقه(۶)

۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل بر مسئولیت کدام مسبب است؟

۱)هر دو مسبب مشترکاً مسئول می باشند.                                ۲)سبب مقدم الایجاد

۳)مسببی که سبب مقدم التأثیر را ایجاد کرده است.                    ۴)هر دو مسبب طبق نظریه کارشناس

۳- در عبارت (( الحمل ………. و …………. لو انفصل حیاً)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)یرث، یورث                   ۲)یرث، لا یورث                ۳)لا یرث، لا یورث             ۴)لا یرث، یورث

۴- با توجه به عبارت (( قتل الخطاء و شبه العمد فانه یمنع القاتل عن ارث خصوص الدیه دون غیرها من ترکه ))

۱)قتل خطاء محض و شبه عمد موجب محرومیت از ارث است.

۲)قتل خطاء محض و شبه عمد هیچ تأثیری ندارد.

۳)قتل خطاء موجب محرومیت از ارث نمی شود ولی قتل شبه عمد موجب محرومیت از ارث می گردد.

۴)در قتل خطاء محض و شبه عمد، قاتل از دیه ارث نمی برد ولی از سایر ترکه ارث می برد.

۵- (( یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….))

۱)صحیحاً                        ۲)لازماً                           ۳)دائماً                           ۴)نافذاً

۶- الطلاق ………. لا یوجب الخروج عن الاحصان.

۱)الخلع                          ۲)البائن                           ۳)الرجعی                         ۴)المباراه

۷- (( لو امهر مالا یملکه احد کالحر او ما لا یملکه المسلم کالخمر ……………… و ……………… ))

۱)صح العقد- بطل المهر      ۲)صح العقد- صح المهر       ۳)بطل العقد- بطل المهر      ۴)بطل العقد- صح المهر

۸- در عبارت زیر کدام گزینه صحیح است؟

(( لا تبطل الوصیه بعروض الاغماء و الجنون للموصی و ان باقیاً الی حین الممات ))

۱)اگر موصی دچار اغماء و جنون شود وصیت باطل است.

۲)اگر موصی دچار اغماء شد وصیت باطل نمی شود ولی به عروض جنون باطل می شود.

۳)اگر موصی بعد از وصیت دچار اغماء و یا جنون شد وصیت باطل نمی شود مگر اینکه اغماء و جنون تا زمان موت او ادامه یابد.

۴)با عروض اغماء و جنون به موصی وصیت باطل نمی شود حتی اگر این حالات تا زمان موت وی باقی باشند.

۹- ((الاقاله: هی جاریه فی ………….))

۱)فی جمیع العقود الا ما استثنی                     ۲)فی جمیع العقود سوی النکاح

۳)فی جمیع العقود سوی الضمان                     ۴)الوقف

۱۰- عبارت ((هی التزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود)) تعریف کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱)بیع                             ۲)اجاره                           ۳)جعاله                           ۴)کفالت

۱۱- ای المورد لا یصح؟ ( اقرار وکیل بر علیه موکل ………… )

۱)قبول نیست و موجب بطلان وکالت می شود.              ۲)قبول نیست.

۳)موجب بطلان وکالت می شود.                                ۴)قبول نیست ولی موجب بطلان وکالت نمی شود.

۱۲- کدام گزینه غلط است؟

۱)توکیل در وصیت صحیح است.   ۲)توکیل در وقف صحیح است.        ۳)توکیل در اقرار صحیح است.        ۴)هیچکدام

۱۳- لو ارتکب القتل فی الشهر الحرام فعلیه الدیه و ……………. من ای الاجناس کان تغلیظاً.

۱)ربع                 ۲)ثلث                ۳)نصف              ۴)خمس

۱۴- اللوث هو عباره …………..

۱)عن الادله القطعیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی  ۲)عن الاماره الظنیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی

۳)شهاده الشهود                                                    ۴)اخبار الناس

۱۵- لو جعل المهر مالاً یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح ……………

۱)المهر               ۲)العقد و المهر                 ۳)المهر و بطل العقد                ۴)العقد و بطل المهر

۱۶- ای المورد یصح؟

۱)یثبت شرب المسکر بالاقرار مرتین                           ۲)یثبت شرب المسکر بالاقرار مره واحده

۳)یثبت شرب المسکر بالاقرار اربع مراّت                     ۴)لا یثبت شرب المسکر بالاقرار

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱)العقل و فیه الارش          ۲)العقل و فیه الحکومه         ۳)العقل و فیه الدیه کامله     ۴)العقل و فیه نصف الدیه

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)لا یجب التسویه بین الخصوم          ۲)یستحب التسویه بین الخصوم

۳)لا یجب التسویه بین الخصوم         ۴)الاولی التسویه بین الخصوم

۱۹- السلم هو ابتیاع کل ……………….. بثمن ……………….

۱)حال، معجل                   ۲)معجل، حال                   ۳)مؤجل، حال                    ۴)حال، مؤجل

۲۰- خیار الغبن ثابت للمغبون من ……………..

۱)بعد العقد                      ۲)حین العقد                     ۳)عند علمه بالغبن             ۴)قبل العقد

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟