تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
۹۴ شنبه ۱۹ اردیبهشت

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۱)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۱
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۴
۱۰ ۴
۱۱ ۲
۱۲ ۴
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۳
۱۶ ۴
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳

 

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۲)

سئوال پاسخ
۱ ۴
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۱
۵ ۲
۶ ۱
۷ ۴
۸ ۳
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۱
۱۵ ۲
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۲
۱۹ ۱
۲۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۳)

۱- گزینه ” د ” صحیح است. طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۷۲-۲۹/۲/۱۳۳۹

۲- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷ قانون امور حسبی

۳- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۱۴ قانون امور حسبی

۴- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی

۵- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۳ قانون امور حسبی

۶- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۶۲ قانون امور حسبی

۷- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۶۶ قانون امور حسبی

۸- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۷۰ قانون امور حسبی

۹- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷۱ قانون امور حسبی

۱۱- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۸۳ قانون امور حسبی

۱۲- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی

۱۳- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی

۱۴- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۵۱ قانون امور حسبی

۱۵- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۲۲ قانون امور حسبی

۱۶- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۶ قانون امور حسبی

۱۷- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی

۱۸- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۸۱ قانون امور حسبی

۱۹- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۸۵ قانون امور حسبی

۲۰- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی

 

 

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۴)

۱- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۱۶۴ ق.ا.حسبی                   

۲- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۱۶۷ ق.ا.حسبی

۳- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۶۷ ق.ا.حسبی                   

۴- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۷۸ ق.ا.حسبی

۵- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۳۷۱ ق.ا.حسبی                   

۶- گزینه “ج” صحیح است. طبق ماده ۱۶۲ ق.ا.حسبی

۷- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۱۹۲ ق.ا.حسبی                   

۸- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۱۸ ق.ا.حسبی

۹- گزینه “ج” صحیح است. طبق ماده ۲۱۹ و ۲۲۱ ق.ا.حسبی                      

۱۰- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.حسبی

۱۱- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۴۰ و ۲۴۵ ق.ا.حسبی                      

۱۲- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۵۰ ق.ا.حسبی

۱۳- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۶۰ ق.ا.حسبی                    

۱۴- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۸۰ ق.ا.حسبی

۱۵- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۳۶۰ ق.ا.حسبی                      

۱۶- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ق.ا.حسبی

۱۷- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۳۴ ق.ا.حسبی                   

۱۸- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۴۲ ق.ا.حسبی

۱۹- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۴۷ ق.ا.حسبی                   

۲۰ گزینه “ب” صحیح است.

 

 

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۵)

سئوال پاسخ
۲۱ ۱
۲۲ ۴
۲۳ ۴
۲۴ ۳
۲۵ ۲
۲۶ ۳
۲۷ ۴
۲۸ ۱
۲۹ ۲
۳۰ ۴
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۴
۳۴ ۳
۳۵ ۳
۳۶ ۱
۳۷ ۳
۳۸ ۲
۳۹ ۱
۴۰ ۲

 

پاسخنامه سوالات امور حسبی(۶)

۱- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۳- گزینه “د” صحیح است؛

۴- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۵- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۷- گزینه “الف” صحیح است؛                

۸- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۹- گزینه “د” صحیح است؛

۱۰- گزینه “د” صحیح است؛                    

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛                    

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۴- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛                

۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟