تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۸
۹۴ شنبه ۱۹ اردیبهشت

سوالات امور حسبی(۱)

۱- در امور حسبی دادرسی تا چه زمانی دلایل قبول کند؟

۱)تا نخستین جلسه رسیدگی                                                              ۲)تا پایان نخستین جلسه رسیدگی

۳)در تمام مواقع رسیدگی                                                                 ۴)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۲- رسیدگی به امور حسبی تابع کدام قانون است؟

۱)قانون امور حسبی            ۲)قانون آیین دادرسی مدنی              ۳)قانون امور حسبی مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.       ۴)قانون مدنی

۳- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

۱)با دادگاه عمومی هم عرض                             ۲)با دیوان عالی کشور

۳)با دادگاه تجدیدنظر استان                  ۴)اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان والا با دیوان عالی کشور

۴- رئیس دادگستری شهرستان یا استان در چه مواردی حق دخالت در امور حسبی را دارد؟

۱)در تمام موارد         ۲)فقط امور محجورین            ۳)در مواردی که در قانون تصریح شده      ۴)امور صغار

۵- تصمیمات دادگاه در امور حسبی قطعی است؟

۱)تصمیمات دادگاه قطعی است.                                ۲)تصمیمات قطعی است مگر آنچه در قانون تصریح شده.

۳)هیچکدام                                                          ۴)تصمیمات قابل تجدیدنظر است.

۶- در اثنا تحریر ترکه، درخواست مهرو موم ترکه پذیرفته می شود؟

۱)آن مقدار از ترکه که تحریر نشده باشد، پذیرفته می شود.           ۲)پذیرفته نمی شود.

۳)با درخواست تحریر مهر و موم وجاهت قانونی ندارد.                 ۴)مهر و موم ترکه در هر زمان پذیرفته می شود.

۷- دعاوی راجع به ترکه متوفی تا چه زمانی توقیف می شود؟

۱)در مدت تحریر ترکه                          ۲)بعد از خاتمه تحریر ترکه

۳)دعاوی راجع به ترکه توقیف نمی شود.     ۴)قبل از درخواست تحریر ترکه

۸- تحریر ترکه عبارت است از:

۱)تعیین مقدار ترکه     ۲)برداشتن مهر و موم از ترکه        ۳)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی        ۴)هیچکدام

۹- اولیاء خاص چه اشخاصی هستند؟

۱)پدر          ۲)جد پدری          ۳)جد مادری         ۴)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان

۱۰- در مدتی که ترکه تحریر می شود آیا تصرف در آن قانونی است؟

۱)تصرف ممنوع است.                                                           ۲)تصرف با اجازه رئیس دادگستری منعی ندارد.

۳)تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد مجاز است.                  ۴)تصرف ممنوع است مگر تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۱۱- رد ترکه در چه مدت از تاریخ اطلاع وارث به فوت به عمل می آید؟

۱)در مدت ۱۵ روز     ۲)در مدت یکماه         ۳)پس از اطلاع از فوت هر وقت که بخواهد     ۴)هیچکدام

۱۲- تصفیه ترکه یعنی چه؟

۱)تقسیم ما ترک بین ورثه    ۲)خارج کردن ثلث از ترکه

۳)تعیین دیون ترکه            ۴)تعیین دیون ترکه و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و اخراج مورد وصیت از ماترک

۱۳- مقررات تقسیم در قانون مدنی در مورد تقسیم ترکه جاری است؟

۱)قانون امور حسبی قانون خاص است و مقررات قانون مدنی اجرا نمی شود.

۲)در مواردی که در قانون امور حسبی نصی درباره تقسیم ترکه نباشد به قانون مدنی رجوع می کنیم.

۳)مقررات تقسیم در قانون درباره ترکه اجرا می شود.

۴)هیچکدام

۱۴- هزینه رسیدگی به امور حسبی تابع چه قانونی است؟

۱)قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب             ۲)قانون امورحسبی

۳)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن        ۴)امور حسبی هزینه رسیدگی ندارد.

۱۵- در تقسیم ترکه اگر ما ترک قبل تقسیم یا تعدیل نباشد، دادگاه رسیدگی کننده چه می کند؟

۱)حکم به فروش ما ترک و تقسیم بهای آن بین ورثه می دهد.

۲)با توافق ورثه ماترک را تقسیم می کند.

۳)چون درخواست فروش از دادگاه نشده قرار رد دعوی تقسیم را صادر می کند.

۴)پرونده را به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن ترکه بایگانی می کند.

۱۶- اثر حجر از چه تاریخی مترتب می شود؟

۱)از تاریخ قطعیت حکم حجر                                    ۲)اگر ثابت شود علت حجر وجود دارد از تاریخ وجود علت حجر

۳)از تاریخی که دادگاه در حکم حجر تعیین می کند.        ۴)الف و ب صحبح است.

۱۷- اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر ………….

۱)به حکم دادگاه عمومی                                          ۲)با اجازه رئیس دادگستری

۳)با رعایت غبطه او و تصویب رئیس دادگستری                        ۴)الف و ج صحیح است مگر با اجازه قیم.

۱۸- غیر رشید چه کسی است؟

۱)کسی است که تصرفات او عقلانی نیست.       ۲)کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.

۳)کسی است که معاملات او در اموالش نافذ نیست.        ۴)هیچکدام

۱۹- در بند ۲ از ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی آمده است: ((هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها حق درخواست مهر و موم ترکه را دارد)) منظور از نماینده چه کسی است؟

۱)نماینده قراردادی           ۲)وکیل دادگستری            ۳)قیم محجور                   ۴)نماینده قانونی، قضایی و قراردادی

۱۲- امور راجع به ترکه عبارت است از:

۱)اموری که مدیر ترکه برای حفظ ترکه انجام می دهد.          ۲)اموری که ورثه برای نگاهداری ترکه انجام می دهند.

۳)اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود.

۴)مواردی است که رئیس دادگستری شهرستان برای نگاهداری ترکه انجام می دهد.

 

سوالات امور حسبی(۲)

۱- چنانچه در بین ورثه متوفی غایب مفقود الاثری باشد که وکیل نداشته باشد با این حال از ناحیه سایر ورثه درخواست

تقسیم اموال متوفی می شود:

۱)دادگاه در تقسیم ماترک سهم الارث غایب را لحاظ می کند.

۲)دادگاه موظف است در تقسیم ترکه، سهم الارث غایب را با حضور نماینده دادستان تعیین نماید.

۳)دادگاه موظف است بدواً برای غایب وکیل تعیین کند.

۴)دادگاه موظف است بدواً برای غایب امین تعیین کند.

۲- وصیت نامه ای که به خط موصی یا به خط دیگری بوده و به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی به امانت گذارده شود، چه نوع وصیت نامه ای است؟

۱)رسمی                          ۲)سری                           ۳)خودنوشت                    ۴)امانی

۳- مقصود از تصفیه ترکه عبارتست از:

۱)تعیین مقدار ترکه در دیون متوفی

۲)صورت برداری از ترکه و تفکیک اموال منقول و غیرمنقول

۳)تعیین دیون و حقوق برعهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک

۴)تعیین دیون ممتاز و عادی نسبت به ماترک

۴- ادعای مطروحه نسبت به ترکه متوفای بلاوارث به طرفیت چه کسی مطرح می شود؟

۱)مدیر ترکه

۲)دادستان

۳)رئیس حوزه قضائی

۴)موضوع از امور حسبی بوده و طرح ادعا به طرفیت شخص خاص نیاز نمی باشد و دادگاه موظف است نسبت به ادعای مطروحه رسیدگی نماید.

۵- نفقه گذشته زوجه متوفی مورد حکم دادگاه قرار گرفته و قطعی شده است، در صورت وجود مطالبات متعدد نسبت به ترکه مستوفی:

۱)نفقه موضوع حکم دادگاه حق تقدم و رجحانی نسبت به سایر مطالبات ندارد.

۲)نفقه موضوع حکم دادگاه طلب ممتاز می باشد.

۳)نفقه موضوع حکم دادگاه صرفاً نسبت به هزینه سه ماه طلب ممتاز است.

۴)نفقه موضوع حکم دادگاه صرفاً نسبت به هزینه یکسال طلب ممتاز می باشد.

۶- اگر وصیت بر امور عام المنفعه باشد قبول با چه کسی است؟

۱)قبول لازم نیست.                                                            ۲)قبول با حاکم است.

۳)قبول با وصی است.                                                          ۴)قبول با طبقه اول از موصی لهم است.

۷- در ازدواج مجنون:

۱)قیم می تواند به تشخیص خود برای مجنون ازدواج نماید.

۲)قیم می تواند در صورت اعلام ضرورت توسط پزشک برای مجنون ازدواج نماید.

۳)قیم می تواند به تشخیص خود و با کسب اجازه از دادستان برای مجنون ازدواج نماید.

۴)قیم می تواند در صورت اعلام ضرورت توسط پزشک و با کسب اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید.

 

۸- بر مبنای قانون ایران مفقودین در صحنه جنگ چه زمانی زنده فرض نمی شوند؟

۱)پنج سال پس از صلح              ۲)سه سال پس از آتش بس

۳)با انقضای سه سال از تاریخ صلح و عدم وصول خبر از غایب

۴)با انقضای پنج سال از تاریخ صلح و عدم وصول خبر از غایب

۹- بر مینای قانون ایران چه کسی از روی عادت زنده فرض نمی شود؟

۱)غایت ۱۰۰ ساله

۲)غایت ۱۰۰ ساله ای که ۱۰ سال تمام از زمان غیبت او گذشته باشد.

۳)غایت ۷۵ ساله

۴)غایت ۸۰ ساله ای که ۵ سال تمام از زمان غیبت او گذشته باشد.

۱۰- هرگاه امین غایب محجور شود:

۱)دادگاه او را عزل می کند.                                      ۲)دادستان او را عزل می کند.

۳)در صورتی که حجر عدم رشد باشد در سمت خود باقی ماند وگرنه عزل می شود.

۴)از سمت خود منعزل می شود.

۱۱- هرگاه امین غایب زن بی شوهری باشد و ازدواج کند:

۱)از سمت خود منعزل می شود.                     ۲)دادگاه او را عزل می کند.

۳)دادستان او را عزل می کند.                       ۴)اگر ظرف یکماه از تاریخ ازدواج به دادگاه اطلاع ندهد ممکن است از سمت خود عزل شود.

۱۲- در صورتی که یکی از وراث غایب تضمین کافی بدهد:

۱)دادگاه می تواند امین دیگری را تعیین کند.

۲)اموال غایب به صورت قطعی به او داده می شود.

۳)دادگاه نمی تواند امین دیگری برای او تعیین نماید و همان وارث را به سمت امین منصوب می کند.

۴)هیچکدام

۱۳- شرط ضمان به امین غایب مفقود الاثر:

۱)جایز است.                    ۲)باطل است.                   ۳)نافذ نیست.                   ۴)هیچکدام

۱۴- هرگاه دختر ۲۰ ساله باکره ای غایب مفقود الاثر شود:

۱)برای او امینی نصب می شود.

۲)در صورتی برای امین نصب می شود که ولی قهری نداشته باشد.

۳)در صورتی برای او امین نصب می شود که ولی قهری و وکیل نداشته باشد.

۴)هیچکدام

۱۵- غایب مفقودالاثر:

۱)از ارث محروم است.                                          ۲)مانند دیگر وارثان ارث می برد.

۳)فقط در صورت عدم احراز مرگ وی ارث می برد.       ۴)هیچکدام

۱۶- کسی که بعنوان عجز از اداره اموال، برای او فردی مثلاً به عنوان امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید:

۱)غیرنافذ است و امین باید اجازه دهد.                                       ۲)قابل ابطال است.

۳)نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.                      ۴)باطل است.

۱۷- چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذی نفع می توانند دادرس را رد نمایند.

۲)باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند دادرس را رد نمایند.

۳)رعایت موارد رد برای دادرسی الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند.

۴)در صورتی که اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند می بایست از رسیدگی خودداری نمایند.

۱۸- امور راجع به غایب مفقودالاثر ابتدا با کدام دادگاه است؟

۱)دادگاه آخرین محل سکونت غایب               ۲)دادگاهی که آخرین اقامتگاه، غایب در آن محل می باشد.

۳)دادگاه محل اقامت ورثه غایب                   ۴)دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول غایب

۱۹- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

۲)به درخواست دادستان برای اداره ترکه، امین معین می شود.

۳)به درخواست، اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه ناظر تعیین می شود.

۴)به درخواست دادستان یا اشخاص ثالث قیم تعیین می شود.

۲۰- در مورد قبول ترکه و دیون توسط قیم محجور کدام گزینه صحیح است؟

۱)می تواند بطور مطلق قبول کند.

۲)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی می تواند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کند.

۳)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی مطابق صورت مهر و موم ترکه قبول می کند.

۴)فقط با اجازه دادستان می تواند بطور مطلق کند.

 

سوالات امور حسبی(۳)

۱- در موردی که متقاضی تحریر ترکه که با احضار برای دادرسی حاضر نشود و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید ………

الف)دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر می کند.                       ب)دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

ج)دادگاه دعوی را رد می کند.                                              د)دادگاه باید به پرونده رسیدگی کند و آن را اتمام نماید.

۲- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

الف)دادگاه عمومی هم عرض                        ب)با دیوان عالی کشور        ج)با دادگاه تجدیدنظر              د)هیچکدام

۳- در امور حسبی دادرس تا چه زمانی دلایل را باید قبول کند؟

الف)تا نخستین جلسه دادرسی     ب)تا پایان نخستین جلسه دادرسی

ج)در تمام مواقع رسیدگی          د)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۴- تصمیمات دادگاه در امور حسبی …………..

الف)قطعی است.               ب)اصولاً قطعی است.          ج)اصولاً قابل تجدیدنظر است.           د)هیچکدام

۵- امور حسبی با ………….. انجام می گیرد.

الف)درخواست کتبی           ب)درخواست                  ج)دادخواست                              د)درخواست شفاهی

 

۶- در صورت محجور شدن زن چه کسی برای قیمومت اولویت دارد؟

الف)شوهر                        ب)ولی قهری                    ج)فقط پدر                                   د)ولی خاص

۷- کدامیک از گزینه های زیر قابلیت تجدیدنظر خواهی را ندارد؟

الف)نصب قیم                   ب)حکم  حجر                 ج)رد درخواست رفع حجر               د)رفع حجر

۸- اثر حجر از تاریخ ……………. است.

الف)قطعیت حکم               ب)صدور حکم                  ج)نهایی شدن حکم                        د)بروز علت حجر

۹- قیم مسئول ……………. طفل است.

الف)امور مالی                   ب)امور مالی و غیرمالی        ج)تربیت                                    د)همه موارد

۱۰- در چه مواردی دادگاه باید تاریخ علت حجر را در حکم خود قید کند؟

الف)حجر پس از بلوغ حادث شود.                                          ب)حجر متصل به زمان صغر باشد.

ج)وقتی که محجور درخواست کند.                                         د)حجر پس از بلوغ و رشد حادث شود.

۱۱- اموال غیرمنقول صغیر فروخته نخواهد شد مگر :

الف)به حکم دادگاه عمومی   ب)با اجازه دادستان         ج)با رعایت غبطه او و تصویب دادستان             د)با اجازه قیم

۱۲- اعمال قیم …………….

الف)بعد از انعزال او باطل است.                    ب)بعد از عزل و انعزال او باطل است.

ج)بعد از صدور حکم عزل باطل است.             د)بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

۱۳- پس از چه مدت از آخرین خبر غایب ورثه او می تواند از دادگاه درخواست کند که دارایی غایب به تصرف آنها داده شود؟

الف)شش ماه                    ب)یک سال                     ج)دو سال                        د)سه سال

۱۴- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

الف)دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است.

ب)دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد.

ج)هریک از دادگاهی که صغیر در حوزه آن اقامت دارد.

د)دادگاه خانواده تهران

۱۵- در امور حسبی دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی ………….. تصمیم خود را اعلام می کند.

الف)ظرف دو روز              ب)فوراً                                  ج)ظرف یک هفته     د)ظرف یک ماه

۱۶- حساب مواعد در مورد امور حسبی تابع …………… است.

الف)قانون امورحسبی           ب)قانون آئین دادرسی مدنی                   ج)قانون مدنی            د)علی الاصول امور حسبی

۱۷- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام در امور حسبی می باشد اقدام بر عهده ……………… است.

الف)دادستان کل

ب)دادسرای دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن اقامت دارد.

ج)دادسرای دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن سکونت دارد.

د)دادسرای دادگاه شهرستانی که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

۱۸- فروش اموال منقول متعلق به محجور توسط قیم …………..

الف)ممنوع است.                                                               ب)با اجازه دادستان ممکن است.

ج)با اجازه دادستان و تصویب دادگاه ممکن است.                       د)با رعایت مصلحت ممنوع نیست.

۱۹- ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به …………….. اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد.

الف)محجور                      ب)صغیر ممیز                  ج)صغیر و سفیه                 د)هیجکدام

۲۰- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود تابع قوانین ……………… است.

الف)اجاره اشخاص                        ب)وکالت                        ج)جعاله                         د)هیچکدام

 

سوالات امور حسبی(۴)

۱- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که ….

الف)آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.          ب)آخرین محل سکنی متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

ج)ترکه در آنجا واقع است.                                                  د)دادگاه عمومی تهران است.

۲- کدامیک از گزینه های زیر مجاز به درخواست مهر و موم ترکه نیستند؟

الف)موصی له                    ب)طلبکار متوفی                     ج)وصی                      د)اشخاص ذینفع

۳- پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و اخراج وصایا باقیمانده ترکه …………

الف)به وراث رد می شود.                                                   ب)به وراثی که ترکه را قبول کرده اند رد می شود.

ج)در صورتی که همه وارث ورثه را رد کرده باشند به حاکم می رسد.          د)گزینه ب و ج

۴- وصیت نامه خود نوشت بدون تاریخ ……..

الف)معتبر است.                                                                ب)اگر به خط موصی نوشته شده باشد معتبر است.

ج)اگر به خط موصی نوشته شده و امضا شده باشد معتبر است.        د)هیچکدام

۵- مدیونی که بدهی خود را به وارث متوفی می دهد ……رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

الف)می تواند                    ب)باید               ج)ظرف یک هفته باید                     د)ظرف یک ماه باید

۶- امور راجع به ترکه عبارتست از :

الف)اموری که مدیر ترکه برای حفظ ترکه انجام می دهد.

ب)اموری که ورثه برای نگهداری ترکه انجام می دهد.

ج)اموری که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود.

د)اموری است که دادستان برای نگهداری ترکه انجام می دهد.

۷- بعد از تحریر ترکه چه درخواستی پذیرفته نمی شود؟

الف)مهر و موم ترکه           ب)تقسیم ترکه                  ج)مطالبه دیون ترکه                       د)رد ترکه

۸- در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در آن ………..

الف)ممنوع است.                                  ب)با اجازه دادستان مجاز است.

ج)با اجازه رئیس دادگستری مجاز است.     د)تصرفی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۹- در مدت زمانی که ترکه تحریر می شود…

الف)دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی توقیف می شود.              ب)عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی معلق می ماند.

ج)گزینه الف و ب                                                              د)هیچکدام

۱۰- زوجه در وصول مهریه خود از ما ترک نسبت به بستانکاران عادی دارای حق تقدم است، حق تقدم مزبور به چه میزانی از مهریه است؟

الف)تا مبلغ ده هزار ریال     ب)تا مبلغ یک میلیون ریال   ج)تا مبلغ پنج میلیون ریال   د)حق تقدم نسبت به کل مهر است.

۱۱- قبول یا رد ترکه یعنی ………..

الف)قبول یا رد وراثت ب)قبول یا رد اداره ترکه               ج)قبول یا رد وصیت مازاد بر ثلث   د)قبول یا رد انتقال اموال به ورثه

۱۲- رد ترکه ظرف چه مهلت باید به عمل آید؟

الف)یک ماه از تاریخ فوت مورث                    ب)یک ماه از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث

ج)دو ماه از تاریخ فوت مورث                       د)دو ما از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث

۱۳- مقصود ار تصفه ترکه عبارت است از :

الف)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی

ب)تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک.

ج)فروش اشیاء ضایع شدنی از ترکه یا اشیائی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و نگهداری وجه آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها

د)تعیین میزان سهم الارث ورثه و تسلیم ماترک به وراث نسبت به سهم آنان.

۱۴- بی سواد حق تنظیم وصیت نامه ……………. ندارد.

الف)رسمی           ب)خودنوشت                   ج)خودنوشت و سری          د)سری

۱۵- اشخاصی که مجازند تقاضای تصدیق انحصار وراثت در دادگاه مطرح نمایند عبارتند از:

الف)وراث           ب)طلبکاران         ج)وراث- طلبکاران- دادستان           د)وراث- طلبکاران

۱۶- غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه احضار شده اند…….

الف)مانع تحریر ترکه نخواهد بود.                   ب)در صورتی که اخذ توضیح از وی لازم باشد مانع تحریر ترکه است.

ج)مانع تحریر ترکه است.                             د)موجب ابطال درخواست است.

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف)ورثه می توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند.

ب)ورثه نمی توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند.

ج)ورثه در صورتی می توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند که بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها شود.

د)هیچکدام

۱۸- قبول صریح ترکه یعنی ………..

الف)قبول لفظی ترکه                ب)قبول کتبی ترکه           ج)قبول ترکه با سند رسمی            د)قبول فعلی ترکه

۱۹- ماهیت قبول ترکه …………….. است.

الف)ایقاع جایز                     ب)ایقاع لازم                   ج)واقعه حقوقی                          د)عقد

۲۰- وصیت بر غیر محصور وجهات …………

الف)وصیت تملکی و عقد است.                 ب)وصیت عهدی و ایقاع است.

ج)وصیت عهدی و عقد است.                  د)وصیت تملیکی و ایقاع است.

 

سوالات امور حسبی(۵)

۱- در مورد دیون متوفی کدام گزینه صحیح است؟

۱)دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود.              ۲)دیون مستند به سند رسمی متوفی بعد از فوت حال می شود.

۳)فوت تأثیری در حال شدن دیون متوفی ندارد.             ۴)دیون مؤجل بعد از فوت حال نمی شود مگر به موجب حکم دادگاه.

۲- در کدامیک از موارد زیر سمت امین زائل می شود؟

۱)بعد از صدور حکم موت فرضی غایب         ۲)معلوم شدن موت حقیقی غایب

۳)معلوم شدن زنده بودن غایب                    ۴)همه موارد

۳- در مورد اثر حجر کدام گزینه صحیح است؟

۱)اثر حجر از تاریخ صدور حکم است.

۲)از تاریخ ابلاغ حکم است.

۳)از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود حتی اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته است.

۴)اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و الّا از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود.

۴- در امور حسبی در صورت احتیاج به مترجم:

۱)دادرس الزاماً باید از دو نفر مترجم رسمی استفاده نماید.

۲)دادرس مراتب را به دادستان اطلاع داده و تا زمان معرفی مترجم توسط دادستان منتظر می ماند.

۳)می تواند کسی را که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب کند.

۴)مترجم توسط فرد یا افراد ذی نفع معرفی می شود.

۵- کسی که در اثر کبر سن از اداره تمام و یا بعضی از اموال خود عاجز شده است….

۱)باید از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او ناظر معین شود.

۲)می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

۳)می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او مدیر تعیین شود.

۴)به درخواست دادستان برای او قیم تعیین می شود.

۶- وارثی که ترکه را قبول کرده است:

۱)دیگر نمی تواند ترکه را رد کند.                                         ۲)با رضایت سایر وراث می تواند رد کند.

۳)مادامی که در ترکه تصرف نکرده می تواند رد کند.                  ۴)قبل از مهر و موم ترکه می تواند رد کند.

۷- مقصود از تحریر ترکه چیست؟

۱)تعیین مقدار ترکه متوفی                                                                ۲)تعیین مقدار دیون متوفی

۳)فروش اموال متوفی در صورت عدم تراضی به تقسیم توسط وراث             ۴)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی

 

۸- برای اداره سهم الارثی که ممکن است که از ترکه متوفی به جنبن تعلق گیرد:

۱)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد امین تعریف می شود.

۲)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد قیم تعیین می شود.

۳)امین تعیین می شود حتی اگر وصی یا ولی داشته باشد.

۴)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد ناظر تعیین می شود.

۹- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند:

۱)هرکدام به نسبت مساوی مسئولیت دارند.                             ۲)هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند.

۳)هر یک طبق نظر کارشناسی مسئول خواهد بود.                        ۴)فقط قیم اول مسئول خواهد بود.

۱۰- در صورت محجور شدن زن ……………… برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۱)پدر                 ۲)جد پدری                     ۳)موارد الف و ب              ۴)شوهر با داشتن صلاحیت

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱)در صورت محجور شدن شوهر، زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگری مقدم است.

۲)در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۳)زن یا شوهر برای قیمومت از همدیگر صلاحیت ندارند.

۴)شوهر به حکم قانون قیم زن و زن قیم شوهر است.

۱۲- غایب مفقود الاثر فقط در خارج از ایران مال دارد. کدام مرجع برای تعیین امین صالح است؟

۱)کنسولگری ایران در کشوری که غایت مال دارد برای نصب امین موقت و تنفیذ دادگاه تهران

۲)دادسرای تهران             ۳)دادگاه تهران         ۴)کنسولگری ایران در کشور خارجی

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)وارثی که اموال غایب را به تصرف موقت خود در می آورد، حق دارد آنها را بفروشد.

۲)وارثان حق دارند در دوران تصرف موقت اموال غایب را افراز کنند.

۳)وارثان نمی توانند برای تصرف موقت خود حق الزحمه دریافت کنند.

۴)دادن اموال به تصرف موقت وارثان برای نگهداری اموال و به صورت مشاع است.

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه به وسیله مدیر دفتر پرداخت می شود.

۲)دادرس می تواند در مدت تحریر ترکه بدهی متوفی را بپردازد.

۳)عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

۴)مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه مشمول مرور زمان می شود.

۱۵- بی سواد ………………

۱)نمی تواند وصیت رسمی کند.         ۲)حق رجوع از وصیت ندارد.

۳)نمی تواند وصیت سری کند.          ۴)حق ندارد وصیت کند.

۱۶- تصرف وارثان در ترکه …………..

۱)نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون

۲)نافذ است.                 ۳)باطل است.               ۴)تا ثلث ترکه نافذ است و مازاد بر آن غیرنافذ است.

۱۷- برای حضانت و نگهداری اطفال:

۱)پدر اولویت دارد.

۲)مادر تا سن بلوغ اولویت دارد.

۳)مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه پدر یا مادر برای حضانت انتخاب می شود.

۴)مادر تا دو سال اولویت دارد مگر اینکه طفل مؤنث باشد که تا سال هفتم حضانت با مادر است.

۱۸- کدام گزینه غلط است؟

۱)رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث باشد.

۲)رد ترکه باید کتبی باشد و رد شفاهی پذیرفته نمی شود.

۳)رد ترکه به منزله رد وراثت نیست.

۴)وارثی که ترکه را قبول کرده مادام که در آن تصرف نکرده می تواند رد کند.

۱۹- در چه موردی یا برای چه کسی اصولاً امین انتخاب نمی شود؟

۱)برای اداره ترکه                                     ۲)برای عاجزی که نمی تواند اموال خود را اداره کند ولو به درخواست خود.

۳)برای اداره اموال غائب در هیچ شرایطی         ۴)برای اداره سهم جنین از ارث در صورت فقدان ولی یا وصی

۲۰- هرگاه زوجه یائسه غایب مفقود الاثر به حکم دادگاه طلاق بگیرد ……………..

۱)عده ندارد.                               ۲)باید چهارماه و ده روز عده نگه دارد.

۳)باید سه ماه عده نگه دارد.             ۴)باید چهل و پنج روز عده نگه دارد.

 

سوالات امور حسبی(۶)

۱- در امور حسبی دادرسی تا چه زمانی دلایل قبول کند؟

۱)تا نخستین جلسه رسیدگی                                                  ۲)تا پایان نخستین جلسه رسیدگی

۳)در تمام مواقع رسیدگی                                                     ۴)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۲- رسیدگی به امور حسبی تابع کدام قانون است؟

۱)قانون امور حسبی                                               ۲)قانون آیین دادرسی مدنی

۳)قانون امور حسبی مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.             ۴)قانون مدنی

۳- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

۱)با دادگاه عمومی هم عرض                             ۲)با دیوان عالی کشور

۳)با دادگاه تجدیدنظر استان                  ۴)اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان والا با دیوان عالی کشور

۴- رئیس دادگستری شهرستان یا استان در چه مواردی حق دخالت در امور حسبی را دارد؟

۱)در تمام موارد       ۲)فقط امور محجورین                ۳)در مواردی که در قانون تصریح شده         ۴)امور صغار

۵- تصمیمات دادگاه در امور حسبی قطعی است؟

۱)تصمیمات دادگاه قطعی است.                                ۲)تصمیمات قطعی است مگر آنچه در قانون تصریح شده.

۳)هیچکدام                                                          ۴)تصمیمات قابل تجدیدنظر است.

۶- در اثنا تحریر ترکه، درخواست مهرو موم ترکه پذیرفته می شود؟

۱)آن مقدار از ترکه که تحریر نشده باشد، پذیرفته می شود.                                   ۲)پذیرفته نمی شود.

۳)با درخواست تحریر مهر و موم وجاهت قانونی ندارد.                                         ۴)مهر و موم ترکه در هر زمان پذیرفته می شود.

۷- دعاوی راجع به ترکه متوفی تا چه زمانی توقیف می شود؟

۱)در مدت تحریر ترکه       ۲)بعد از خاتمه تحریر ترکه

۳)دعاوی راجع به ترکه توقیف نمی شود.     ۴)قبل از درخواست تحریر ترکه

۸- تحریر ترکه عبارت است از:

۱)تعیین مقدار ترکه     ۲)برداشتن مهر و موم از ترکه        ۳)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی      ۴)هیچکدام

۹- اولیاء خاص چه اشخاصی هستند؟

۱)پدر         ۲)جد پدری          ۳)جد مادری          ۴)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان

۱۰- در مدتی که ترکه تحریر می شود آیا تصرف در آن قانونی است؟

۱)تصرف ممنوع است.

۲)تصرف با اجازه رئیس دادگستری منعی ندارد.

۳)تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد مجاز است.

۴)تصرف ممنوع است مگر تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۱۱- هرگاه امین غایب زن بی شوهری باشد و ازدواج کند:

۱)از سمت خود منعزل می شود.                     ۲)دادگاه او را عزل می کند.

۳)دادستان او را عزل می کند.

۴)اگر ظرف یکماه از تاریخ ازدواج به دادگاه اطلاع ندهد ممکن است از سمت خود عزل شود.

۱۲- در صورتی که یکی از وراث غایب تضمین کافی بدهد:

۱)دادگاه می تواند امین دیگری را تعیین کند.

۲)اموال غایب به صورت قطعی به او داده می شود.

۳)دادگاه نمی تواند امین دیگری برای او تعیین نماید و همان وارث را به سمت امین منصوب می کند.

۴)هیچکدام

۱۳- شرط ضمان به امین غایب مفقود الاثر:

۱)جایز است.                    ۲)باطل است.                   ۳)نافذ نیست.                   ۴)هیچکدام

۱۴- هرگاه دختر ۲۰ ساله باکره ای غایب مفقود الاثر شود:

۱)برای او امینی نصب می شود.                                                ۲)در صورتی برای امین نصب می شود که ولی قهری نداشته باشد.

۳)در صورتی برای او امین نصب می شود که ولی قهری و وکیل نداشته باشد.        ۴)هیچکدام

۱۵- غایب مفقودالاثر:

۱)از ارث محروم است.       ۲)مانند دیگر وارثان ارث می برد.

۳)فقط در صورت عدم احراز مرگ وی ارث می برد.       ۴)هیچکدام

۱۶- کسی که بعنوان عجز از اداره اموال، برای او فردی مثلاً به عنوان امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید:

۱)غیرنافذ است و امین باید اجازه دهد.                                                            ۲)قابل ابطال است.

۳)نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.                                  ۴)باطل است.

۱۷- چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذی نفع می توانند دادرس را رد نمایند.

۲)باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند دادرس را رد نمایند.

۳)رعایت موارد رد برای دادرسی الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند.

۴)در صورتی که اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند می بایست از رسیدگی خودداری نمایند.

۱۸- امور راجع به غایب مفقودالاثر ابتدا با کدام دادگاه است؟

۱)دادگاه آخرین محل سکونت غایب               ۲)دادگاهی که آخرین اقامتگاه، غایب در آن محل می باشد.

۳)دادگاه محل اقامت ورثه غایب                   ۴)دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول غایب

۱۹- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

۲)به درخواست دادستان برای اداره ترکه، امین معین می شود.

۳)به درخواست، اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه ناظر تعیین می شود.

۴)به درخواست دادستان یا اشخاص ثالث قیم تعیین می شود.

۲۰- در مورد قبول ترکه و دیون توسط قیم محجور کدام گزینه صحیح است؟

۱)می تواند بطور مطلق قبول کند.

۲)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی می تواند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کند.

۳)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی مطابق صورت مهر و موم ترکه قبول می کند.

۴)فقط با اجازه دادستان می تواند بطور مطلق کند.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟