تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۸
۹۴ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت

سوالات حقوق تجارت(۱)

۱- آیا در شرکت سهامی سهامداران می توانند سرمایه غیرنقد را به عنوان آورده ارائه دهند؟

۱)فقط در شرکت سهامی عام می توانند.

۲)فقط در شرکت سهامی خاص می توانند

۳)فقط موسسین می توانند سرمایه غیرنقد را به عنوان آورده ارائه دهند و پذیره نویسان چنین حقی ندارند.

۴)هم در شرکت های سهامی عام و هم در شرکت های سهامی خاص کلیه سهامداران می توانند آورده نقد داشته باشند.

۲- تغییر تابعیت شرکت های تجاری:

۱)علی الاصول غیرممکن است.     ۲)غیرممکن است.   ۳)به اتفاق آراء شرکاء ممکن است. ۴)با رأی اکثریت عددی و سرمایه ممکن است.

۳- هرگاه مدیر شرکتی چکی صادر کند مسئولیت حقوقی متوجه کیست؟

۱)مدیر و شرکت به نحو تضامن                        ۲)مدیر                                   ۳)شرکت                                     ۴)هیچکدام

۴- در شرکت نسبی اگر دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد هر شریک ………….

۱)نسبت به تمام دیون شرکت مسوولیت دارد.                                                  ۲)مسوولیتی به اندازه سهم الشرکه اش دارد.

۳)مسئولیتی به نسبت سهم الشرکه اش دارد.                                                     ۴)مسوولیت او به اندازه سهام اوست.

۵- مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود در قبال تقویم آورده های غیرنقد ……..

۱)مسئولیتی انفرادی دارند.               ۲)مسئولیتی تضامنی دارند.                ۳)مسئولیتی یکسان دارند.                            ۴)هیچکدام

۶- نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت با مسوولیت محدود چگونه است؟

۱)به اکثریت لااقل نصف سرمایه                                            ۲)به رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه

۳)به اکثریت عددی شرکاء                                                   ۴)به اکثریت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.

۷- نقل وا نتقال سهام:

۱)در شرکت های سهامی عام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد اما در شرکت سهامی خاص می تواند.

۲)در شرکت های سهامی خاص نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد اما در شرکت های سهامی عام می تواند.

۳)هم در شرکت های سهامی عام و هم در شرکت های سهامی خاص می تواند مشروط به موافقت مدیران باشد.

۴)نه در شرکت های سهامی عام و نه در شرکت های سهامی خاص نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد.

۸- اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه در صلاحیت چه مرجعی است؟

۱)سازمان بورس و اوراق بهادار            ۲)مجمع عمومی فوق العاده               ۳)اداره ثبت شرکتها                  ۴)مجمع عمومی عادی

۹- انتخاب مدیران شرکت در صلاحیت ……….. است.

۱)مجمع عمومی عادی        ۲)مجمع عمومی مؤسس                   ۳)مجمع عمومی فوق العاده               ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف مجمع عمومی مؤسس نمی باشد؟

۱)انتخاب اولین بازرسان شرکت     ۲)تعیین روزنامه کثیرالانتشار       ۳)احراز پذیره نویسی تمام سهام شرکت        ۴)تهیه طرح اساسنامه

۱۱- کدامیک از موارد ذیل ملاک تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری است؟

۱)مرکز عملیات                ۲)مرکز امور بازرگانی                      ۳)محل وقوع اموال غیرمنقول             ۴)هیچکدام

۱۲- برای تشکیل شرکت سهامی خاص تصویب آورده های غیرنقد و صورت جلسه انتخاب اولین مدیران باید به موافقت چه اکثریتی از سهامداران برسد؟

۱)دارندگان اکثریت سرمایه، دارندگان اکثریت سرمایه                                         ۲)اکثریت سهامداران، اکثریت سهامداران

۳)همه سهامداران، دارندگان اکثریت سهام                                                       ۴)همه سهامداران، همه سهامداران

۱۳- حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام نمی تواند …………….. باشد.

۱)کمتر از ۶ نفر                            ۲)کمتر از ۵ نفر                            ۳)کمتر از ۴ نفر                            ۴)کمتر از ۳ نفر

۱۴- نقل و انتقال سهام با نام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت ….

۱)از نظر شخص ثالث باطل است.                                                                              ۲)از نظر شرکت باطل است.

۳)از نظر شرکت باطل، ولی نسبت به شخص ثالث صحیح است.                                         ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۵- در صورتی که شرکت سهامی موضوع فعالیت خود را به معاملات راجع به اموال غیرمنقول قرار دهد…..

۱)هم شرکت تاجر است و هم عمل، عمل تجاری محسوب می شود.             ۲)نه شرکت تاجر است و نه عمل، عمل تجاری محسوب می شود.

۳)شرکت تاجر است اما عمل، عمل تجاری محسوب نمی شود.                   ۴)شرکت تاجر نیست اما عمل، عمل تجاری محسوب می شود.

۱۶- موسسات تجاری از تاریخ ……….. و شرکتهای تجاری از تاریخ ……….. دارای شخصیت حقوقی می گردند.

۱)ثبت- ثبت                                ۲)ثبت- تشکیل                             ۳)تشکیل- ثبت                             ۴)تشکیل- تشکیل

۱۷- تابعیت شرکتهای تجاری به چه نحوی تعیین می گردد؟

۱)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اولین بار در آنجا به ثبت رسیده اند.

۲)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که در آن کشور تشکیل شده اند.

۳)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آنجا واقع است.

۴)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که در اساسنامه آنها قید شده است.

۱۸- به سرمایه کدام شرکت یا شرکتها سهم الشرکه اطلاق می شود؟

۱)تضامنی و نسبی                                                                                      ۲)تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود

۳) تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود و تعاونی                                                  ۴)نسبی با مسئولیت محدود و تعاونی

۱۹- در کدامیک از شرکتهای زیر شریک شرکت ممکن است فاقد اهلیت باشد؟

۱)شرکت سهامی عام                      ۲)شرکت سهامی خاص                   ۳)شرکت با مسوولیت محدود                       ۴)همه موارد

۲۰- انحلال قبل از موعد شرکت در صلاحیت کدام مجمع است؟

۱)مجمع عمومی مؤسس            ۲)مجمع عمومی عادی             ۳)مجمع عمومی فوق العاده               ۴)مجمع عمومی بطور فوق العاده

 

 سوالات حقوق تجارت(۲)

۱- مجمع عمومی موسس برای تشکیل در بار اول نیاز به حضور …………. و برای تشکیل در بار دوم نیاز به حضور …………… دارد.

۱)پذیره نویسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۲)صاحبان اکثریت سرمایه، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۳)حداقل نصف پذیره نویسانی که سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، حداقل یک سوم سهامداران

۴)صاحبان حداقل نصف سرمایه، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۲- حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور …………….. می باشد.

۱)دارندگان حداقل نصف سهامی که حق رأی دارند                          ۲)دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند.

۳)حداقل نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند.                         ۴)بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند.

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و یک ناظر از بین سهامداران و یک منشی که می تواند از خارج سهامداران باشد.

۲)ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس از بین سهامدارن و دو ناظر و یک منشی که می توانند از خارج سهامدارن باشند.

۳) ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و دو ناظر از بین سهامداران و یک منشی که می تواند خارج از سهامداران باشد.

۴) ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و یک ناظر و یک منشی از بین سهامداران.

۴- شخص حقوقی ……….

۱)نمی تواند به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین شود.

۲)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شود.

۳)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره تعیین شود اما به عنوان مدیر عامل نمی تواند.

۴)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شود ولی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل نمی تواند.

۵- مدیرعامل شرکت سهامی:

۱)نماینده شرکت محسوب می شود.                                            ۲)نماینده هیأت مدیره محسوب می شود.

۳)نماینده رئیس هیات مدیره محسوب می گردد.                            ۴)نماینده سهامداران محسوب می گردد.

۶- مدیرعامل شرکت سهامی عام بدون اینکه از هیأت مدیره اجازه بگیرد با شرکت معامله می کند:

۱)اگر مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکند باطل است.

۲)اگر مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکند قابل ابطال است.

۳)اگر هیأت مدیره آن معامله را تنفیذ نکند باطل می گردد.

۴)معامله باطل است.

۷- در کدامیک از گزینه های زیر کاهش اجباری سرمایه لازم است؟

۱)در صورت از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت.

۲)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت.

۳)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه و اندوخته قانونی شرکت

۴)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه و اندوخته های شرکت

۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی اگر به ثبت برسد و مطابق قانون اعلام شود در برابر ثالث قابل استناد است.

۲)محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در برابر ثالث باطل است.

۳)محدودکردن اختیارات مدیران شرکت سهامی اگر به موجب اساسنامه باشد در برابر ثالث قابل استناد است.

۴)محدودکردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در برابر ثالث قابل استناد است.

۹- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)در افزایش سرمایه خرید سهام شرکت توسط همان شرکت سهامی ممنوع است.

۲)انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

۳)در صورت کاهش سرمایه دارندگان اوراق قرضه حق اعتراض دارند.

۴)در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیرنقد مجاز است.

۱۰- فوت یکی از شرکاء در کدام شرکت موجب انحلال شرکت است؟

۱)شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود

۲)با مسئولیت محدود در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

۳)تضامنی و نسبی                                                              ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۱- حداکثر مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره در شرکت تعاونی ………….. می باشد.

۱)یکسال                           ۲)دو سال                              ۳)سه سال                         ۴)چهار سال

۱۲- انحلال شرکت تعاونی در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱)مجمع عمومی فوق العاده               ۲)مجمع عمومی عادی                 ۳)وزارت تعاون                 ۴)گزینه ۱ یا ۳

۱۳- کدام عبارت صحیح است؟

۱)سهامدارانی که سهام آنها بیش از یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام و هزینه شرکت علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۲)سهامدارانی که سهام آنها بیش از یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۳)سهامدارانی که سهام آنها حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۴)هر سهامداری می تواند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کند.

۱۴- انتخاب بازرس در شرکت سهامی در صلاحیت ……………….. می باشد.

۱)هیأت مدیره             ۲)مجمع عمومی عادی             ۳)مجمع عمومی مؤسس              ۴)گزینه ۲و ۳٫

۱۵- کدام عبارت صحیح است؟

۱)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد نمی شوند ولی حق دخالت در امور شرکت را دارند.

۲)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد می شوند و حق دخالت در امور شرکت را دارند.

۳)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد نمی شوند و حق دخالت در امور شرکت را ندارند.

۴)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد می شوند ولی حق دخالت در امور شرکت را ندارند.

۱۶- در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی در شرکت سهامی چنانچه موجب ایجاد تعهد برای سهامداران شود چه اکثریتی لازم است؟

۱)اتفاق آراء سهامداران            ۲)اکثریت مطلق سهامداران            ۳)اکثریت نسبی سهامداران           ۴)حداقل دارندگان نصف سرمایه

۱۷- مدیرعامل شرکت در حدود چه اختیاراتی نماینده شرکت محسوب می گردد؟

۱)اختیارات تفویض شده در اساسنامه                                      ۲)اختیارات تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره

۳)اختیارات تفویض شده از ناحیه سهامداران                              ۴)اختیارات تفویض شده از ناحیه رئیس هیأت مدیره

۱۸- مدت مدیریت در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب ……………….. و ……………….. می باشد.

۱)حداقل دو سال- حداقل دو سال     ۲)حداکثر دو سال- حداکثر دو سال

۳)حداکثر دو سال- حداقل دو سال     ۴)حداقل دو سال- حداکثر دو سال

۱۹- فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع چند روز است؟

۱)حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز       ۲)ممکن است حداقل ۲۰ روز باشد.       ۳)ممکن است حداقل ۱۰ روز باشد.       ۴)گزینه ۱و ۲

۲۰- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)بازرس شرکت سهامی محتمل است واحد باشد یا متعدد

۲)بازرس شرکت سهامی الزاماً باید شخص حقیقی باشد.

۳)بازرس شرکت سهامی محتمل است سهامدار باشد یا نباشد.

۴)مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه بازرس مجمع عمومی عادی است.

 

سوالات حقوق تجارت(۳)

۱- شرکت سهامی:

الف) به اعتبار قالب، یک شرکت تجاری است حتی اگر موضوع آن تجاری نباشد.

ب) به اعتبار قالب و به اعتبار موضوع یک شرکت تجاری است.

ج) شرکتی است که در آن مسؤولیت سهامداران به نسبت مبلغ اسمی سهام آنهاست.

د) شرکتی است بین دو یا چند شریک برای انجام اعمال تجاری.

۲- شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان قرار است تأسیس گردد. مؤسّسین باید برای تأسیس حداقل ………………. را در بانک بسپارند.

الف) ۲۰۰ هزار تومان                     ب) ۳۵۰ هزار تومان                       ج) ۷۰ هزار تومان              د) ۶۰ هزار تومان

۳- در یک شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان، مؤسّسین ۲ میلیون تومان از سرمایه اولیه را خود تعهد نموده اند و ۱ میلیون تومان آن را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس سپرده اند، برای آنکه شرکت تأسیس گردد، پذیره نویسان باید:

الف) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ب) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ج) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

د) ۹ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۴- انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی خاص:

الف) باید در مجمع عمومی مؤسّس به عمل آید.                                     ب) به اکثریت آراء سهامداران به عمل آید.

ج) به اکثریت عددی سهامداران به عمل آید.                                        د) به اتفاق آراء سهامداران به عمل آید.
۵- نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی:

الف) اگر سهام با نام باشد، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                  ب) می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

ج) نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                                             د) در شرکت سهامی خاص، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

۶- صدور ورقه سهم در شرکت سهامی از چه زمانی مجاز است؟
الف) ثبت شرکت              ب) تصویب اساسنامه               ج) پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام               د) پایان پذیره نویسی

۷- برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، باید مراتب ………………. در روزنامه ………………. نشر و به میزان …………………. به سهامداران مهلت داده شود.

الف) یک نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۲ ماه                                          ب) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی

ج) یک نوبت- کثیرالانتشار و رسمی- حداقل ۶ ماه                                 د) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ آخرین آگهی

۸- ایجاد سهام ممتاز در کدام شرکت ممکن است؟

الف) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

ب) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه

ج) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

د) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه

۹- مؤسّسین شرکت سهامی نسبت به اعمالی که برای تأسیس انجام می دهند:

الف) مسؤولیت مشترک و مساوی دارند.                                          ب) مسؤولیت آنها محدود به مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.

ج) مسؤولیت آنها به نسبت مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.   د) مسؤولیت تضامنی دارند.

۱۰- مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما اساسنامه نمی تواند مدتی بیش از ۲ سال را مقرر نماید.                             ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه ۲ سال است.                                                د) تابع اساسنامه است.

۱۱- اشخاص حقوقی:

الف) می توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.                       ب) نمی توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

ج) می توانند عضو هیأت مدیره شرکتهای سهامی گردند.                             د) می توانند مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

۱۲- تعداد مدیران عامل در شرکت سهامی:

الف) یک نفر است.                        ب) حداقل یک نفر است.          ج) ۳ نفر است.                        د) در سهامی خاص ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر است.

۱۳- اگر مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان سهام وثیقه نباشد:

الف) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت مستعفی تلقی می گردد.

ب) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت منعزل می باشد.

ج) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت عزل می گردد.

د) منعزل می باشد.
۱۴- اگر یکی از اعضاء هیأت مدیره بدون اجازه هیأت مدیره با شرکت معامله نماید:

الف) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، باطل است.    ب) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.                                                 د) معامله مزبور در صورت عدم تصویب در مجمع عمومی، قابل فسخ است.

۱۵- اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی نسبت به تخلف از اساسنامه شرکت در برابر شرکاء دارای مسؤولیت ………………. می باشند.
الف) مشترک و محدود به مبلغ اسمی سهامی    ب) تضامنی و محدود به مبلغ اسمی سهامی   ج) مشترک و نامحدود     د) تضامنی و نامحدود

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.   ب) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکت سهامی عام الزامی است.

ج) انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی نیست.                د) انتخاب حداقل ۳ بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.

۱۷- مدت مأموریت بازرسان در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما نمی تواند بیش از یک سال باشد.                                            ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه یک سال است.                                 د) ۱ سال است.

۱۸- در کدام شرکت، وجود بازرس الزامی است؟

الف) سهامی عام

ب) هم سهامی عام و هم سهامی خاص

ج) سهامی عام، سهامی خاص و با مسؤولیت محدود

د) سهام عام و با مسؤولیت محدود و مختلط غیر سهامی.

۱۹- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه در شرکت سهامی….

الف)در حکمی که توسط دادگاه برای انتخاب وی صادر می شود صورت می گیرد.

ب)توسط مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد صورت می گیرد.

ج)بنابر مرجع تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده است

د)قانوناً باطل و کان لم یکن است.

۲۰- طبق قانون بعد از انحلال شرکت سهامی قید چه مواردی به دنبال نام شرکت در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت لازم است؟

الف)قید عبارت در حال تصفیه

ب)قید عبارت در حال تصفیه و نشانی شرکت

ج)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه

د)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی شرکت

 

 

 سوالات حقوق تجارت(۴)

۱- اگر محالٌ علیه برات، با درج عبارت « در صورتیکه اجناس خریداری شده از صادرکننده برات به من تحویل داده شود،

برات را قبول کردم. » آن را امضاء نماید:

الف) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور باطل است.

ب) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور فقط در روابط فیمابین محالٌ علیه و صادرکننده برات دارای اثر حقوقی است.

ج) این برات نسبت به دارنده با حسن نیت قبول شده محسوب می گردد.

د) این برات نکول شده محسوب می گردد.

۲- صدور برات:

الف) فقط با امضاءکننده امکانپذیر است نه با مهر او.     ب) ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل.

ج) باید روی برگه های چاپی مخصوص صورت گیرد.       د) باید با درج تاریخ صدور به تمام حروف صورت گیرد.

۳- اگر مبلغ برات ۲ بار نوشته شده باشد و دو مبلغ با یکدیگر مساوی نباشند:

الف) مبلغ کمتر ملاک عمل است.                              ب) مبلغی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل است.

ج) میانگین دو مبلغ ملاک عمل است.                         د) این برات باطل است.

۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در برات ممکن است صدور به حواله کرد خود برات دهنده انجام شود.

ب) در برات ممکن است برات دهنده و برات گیر یک شخص باشند.

ج) موضوع برات ممکن است تعهداتی غیرپولی باشد.

د) هیچ کدام

۵- اگر قبولی برات در یک سند جداگانه به عمل آید:

الف) این قبولی به کلی باطل است.

ب) این قبولی صحیح و دارای کلیه آثار خود می باشد.

ج) این قبولی فقط به موجب مقررات مدنی دارای اثر حقوقی می باشد.

د) این قبولی اگر ظرف مدت ۱ سال از تاریخ صدور برات صورت گرفته باشد، صحیح است.

۶- اگر شخص ثالثی مبلغ برات را از جانب برات گیری که برات را قبول کرده است بپردازد:
الف) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات رجوع کند.

ب) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات و ظهرنویسان رجوع کند.

ج) فقط می تواند به برات گیر رجوع کند.

د) در صورتیکه از جانب برات گیر اذن در تأدیه داشته باشد می تواند به او رجوع کند.

۷- ظهرنویسی برات:

الف) فقط با امضاء ممکن است و با مهر ممکن نیست.

ب) ممکن است با امضاء یا مهر به عمل آید.

ج) باید با ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی انجام شود.

د) گزینه های الف و ج

۸- پس از اعتراض عدم تأدیه، ۳ نفر برای پرداخت وجه برات حاضر شده اند. یک نفر از جانب ظهرنویس اول، شخص دیگر از جانب ظهرنویس دوم و خود محالٌ علیه. پرداخت کدامیک مورد قبول واقع می شود؟

الف) شخصی که از جانب ظهرنویس اول حاضر به پرداخت شده است.

ب) شخصی که از جانب ظهرنویس دوم حاضر به پرداخت شده است.

ج) خود محالٌ علیه                     د) حق انتخاب با دارنده برات است.

۹- اگر براتی در آلمان به واسطه معاملاتی که دو ایرانی با یکدیگر داشته اند، صادر شود و برات مزبور در کشور ترکیه در وجه یک ایرانی دیگر ظهرنویسی گردد:

الف) ظهرنویسی باید طبق قوانین ترکیه انجام شود.

ب) ظهرنویسی باید طبق قوانین ایران انجام شود.

ج) ظهرنویسی باید طبق قوانین آلمان انجام شود.

د) شخص ظهرنویس مخیر است که هریک از قوانین ایران (قانون تابعیت) و آلمان (قانون محل صدور سند) را برگزیند.

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) صدور برات و ظهرنویسی آن در وجه حامل ممکن نیست.

ب) صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است.

ج) صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممکن نیست.

د) صدور و ظهرنویسی سفته در وجه حامل ممکن است.

۱۱- اگر سفته ای در ایران بین دو نفر ایرانی صادر شده باشد و دارنده که در زمان اعتراض عدم تأدیه مقیم کشور آذربایجان است بخواهد خطاب به صادرکننده که مقیم کشور امارات است، اقدام به اعتراض عدم تأدیه نماید، اعتراض عدم تأدیه باید طبق قوانین کدام کشور به عمل آید؟

الف) آذربایجان   ب) امارات   ج) ایران   د) طبق قوانین هر یک از کشورهای آذربایجان یا ایران بنا بر انتخاب دارنده برات.

۱۲- اگر شخص (الف) که محجور است سفته ای را در وجه (ب) صادر کند و (ب) با ظهرنویسی سفته مذکور آن را به (ج) منتقل کند. در زمان سررسید (ج) با عدم پرداخت مواجه می گردد و از این رو اقدام به اقامه دعوی علیه (الف) و (ب) می نماید:

الف) به دلیل حجر صادرکننده، صدور سفته باطل است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته نمی گردند.

ب) صدور سفته صحیح است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردند.

ج) فقط (الف) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

د) فقط (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

۱۳- اگر شخص (الف) بابت پرداخت ثمن معامله ای چکی در وجه (ب) صادر و (ب) با ظهرنویسی، آن را به (ج) منتقل کند و (ج) با عدم پرداخت مواجه شود، جهت دریافت وجه چک:

الف) فقط می تواند علیه (الف) اقدام کند.

ب) فقط می تواند علیه (ب) اقدام کند.

ج) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند.

د) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند اما اگر (الف) در مقام دفاع اثبات کند که معامله ای که بابت آن چک صادر شده است فسخ شده است، (الف) از مسؤولیت مبری می گردد.

۱۴- سررسید چک:

الف) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد.

ب) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد یا به وعده یک یا چند روز از رؤیت باشد.

ج) همیشه بی وعده است.                                          د) ممکن است به تاریخ معین باشد.

۱۵- صدور کدام سند تجاری عمل تجاری است؟

الف) برات                                   ب) برات و سفته                           ج) برات و سفته و چک                   د) چک

۱۶- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت « با مسؤولیت محدود» قید نشود:

الف) شرکت، شرکت تضامنی محسوب می گردد.

ب) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، شریک تضامنی محسوب می گردند.

ج) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، مسؤولیت نامحدود و به نسبت سهم الشرکه خود خواهند داشت.

د) شرکت نسبی محسوب می گردد.

۱۷- تغییر تابعیت کدام شرکت تجاری امکان پذیر است؟

الف) شرکت با مسؤولیت محدود                                                       ب) شرکت تضامنی و نسبی

ج) شرکت با مسؤولیت محدود و سهامی                                              د) در هیچ شرکتی، تغییر تابعیت ممکن نیست.

۱۸- موضوع کدام شرکت تجاری می تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد؟

الف) شرکت سهامی و شرکت های مختلط        ب) شرکت سهامی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط

ج) شرکت سهامی            د) در هیچ شرکت، موضوع شرکت نمی تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد.

۱۹- شرکاء شرکت با مسؤولیت محدود نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه غیرنقدی معین شده است:

الف) مسؤولیت محدود به سهم الشرکه دارند.                                  ب) مسؤولیت محدود و نسبی دارند.

ج) مسؤولیت تضامنی دارند.                                                              د) مسؤولیت نامحدود و نسبی دارند.

۲۰- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به قیمتی بیش از قیمت واقعی:

الف) در حکم کلاهبرداری است.                              ب) در حکم جعل و تزویر است.

ج) در حکم اختلاس است.                                       د) جنبه مجرمانه ندارد و فقط موجب ایجاد مسؤولیت مدنی است.

 

 

سوالات حقوق تجارت(۵)

۱- یکی از مزایای اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال طلب می باشد از این مزیت به عنوان ……………. یاد می شود.

۱)وصف تجریدی بودن اسناد تجاری    ۲)وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری         ۳)وصف جایگزینی اسناد تجاری     ۴)گزینه ۱ و ۲

۲- اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات نمایانگر کدام وصف یا اوصاف سند تجاری است؟

۱)وصف تجریدی بودن                   ۲)وصف تنجیزی بودن                    ۳)وصف جایگزینی                          ۴)همه موارد

۳- کدامیک از اسناد زیر از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است؟

۱)چک                                        ۲)سفته                                       ۳)برات                                       ۴)همه موارد

۴- هرگاه چک به وکالت صادر گردد ………………

۱)مسوولیت کیفری در آن منتفی است.                                                           ۲)مسوولیت کیفری در آن متوجه وکیل است.

۳)مسوولیت کیفری در آن متوجه موکل است.                                                   ۴)مسوولیت کیفری در آن متوجه وکیل و موکل است.

۵- اگر صادرکنندگان چک ۵ نفر باشند هر کدام مسوولیت پرداخت چه مبلغی را دارند؟

۱)هر کدام یک پنجم                                                                                  ۲)مسوولیتشان تضامنی است.

۳)مسوولیت تمام مبلغ متوجه امضاکننده مقدم است.                                         ۴)مسئولیت تمام مبلغ متوجه امضا کننده مؤخر است.

۶- ظهرنویسی برات …………

۱)منخصراً با امضا صورت می گیرد.         ۲)منحصراً با مهر صورت می گیرد.            ۳)با مهر و امضا امکان پذیر است.            ۴)هیچکدام

۷- اگر در برات خود برات دهنده براتگیر باشد؟

۱)چنین نوشته ای فقط از لحاظ مقررات حقوق مدنی معتبر است.                             ۲)چنین نوشته ای سند تجاری محسوب نمی شود.

۳)در صورت جمع سایر شرایط چنین نوشته ای را می توان سفته تلقی نمود.               ۴)گزینه ۱ و ۲

۸- کدام یک از اسناد زیر نمی تواند در وجه حامل صادر شود؟

۱)چک                                        ۲)سفته                                       ۳)برات                                       ۴)گزینه ۲ و ۳

۹- کدام گزینه در مورد قبولی برات صحیح نیست؟

۱)قبولی برات باید به صورت کتبی باشد.                                                          ۲)قبولی شفاهی موجب بطلان سند می گردد.

۳)قبولی برات حتماً باید در خود برات به عمل آید.                                             ۴)گزینه ۱ و ۳

۱۰- چنانچه براتگیر برات را به صورت مشروط قبول کند ……………

۱)این امر از موارد نکول است.          ۲)پس از حصول شرط در حکم قبول است.           ۳)قبول محسوب می شود.            ۴)هیچکدام

۱۱- واخواست نکول مختص کدام یک از اسناد تجاری می باشد؟

۱)برات                                       ۲)چک                            ۳)سفته                           ۴)کلیه اسناد لازم الاجرا

۱۲- اگر در هنگام صدور برات شرط شود که دارنده باید در صورت نکول برات جهت اخذ قبولی به ثالث تعیین شده مراجعه کند اگر براتگیر برات را نکول کند ولی دارنده برات به این وظیفه خود عمل نکند. وی ………..

۱)مزایای نکول را از دست می دهد.           ۲)مزایای اعتراض عدم تأدیه را از دست می دهد.         ۳)گزینه ۱ و ۲             ۴)هیچکدام

۱۳- شخص ثالث پرداخت کننده:

۱)دارای تمام حقوق دارنده برات است.                                                           ۲)حق رجوع به ذینفع و ایادی ما بعد او را دارد.

۳)فقط حق مراجعه به ذینفع را دارد.                                                              ۴)حق مراجعه به ذینفع و ایادی ما قبل او را دارد.

۱۴- واخواست عدم تأدیه مختص کدامیک از اسناد تجاری می باشد؟

۱)برات                                           ۲)چک                                        ۳)سفته                                        ۴)گزینه ۱ و ۳

۱۵- هرگاه ظهرنویس بدون قید عبارتی سند تجاری را ظهرنویسی کند این نوع ظهرنویسی حمل بر ……………. است.

۱)ضمانت                        ۲)ظهرنویسی به عنوان وکالت                       ۳)ظهرنویسی برای انتقال                   ۴)ظهرنویسی به عنوان وثیقه

۱۶- حکم ورشکستگی ……………

۱)فقط در خصوص اشخاص حقیقی ممکن است صادر شود.                       ۲)فقط در خصوص اشخاص حقوقی ممکن است صادر شود.

۳)فقط در خصوص تجار و اشخاص حقیقی صادر می شود.                         ۴)در خصوص تجار صادر می شود.

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱)عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی دادگاه تعیین می شود.

۲)عضو ناظر ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب می شود.

۳)عضو ناظر یا در حکم ورشکستگی یا نهایتاً در ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب می شود.

۴)عضو ناظر در ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی توسط اداره تصفیه انتخاب می شود.

۱۸- در چه صورت نسبت به تاجر اعاده اعتبار واقعی حاصل می گردد؟

۱)اگر تاجر کلیه دیون خود را بپردازد.

۲)اگر تاجر به قرارداد ارفاقی کاملاً عمل نموده باشد.

۳)اگر تاجر کلیه دیون و متفرعات و مخارج را بپردازد.

۴)تاجر دیون خود را بپردازد یا آنکه به قرارداد ارفاقی تماماً عمل نماید.

۱۹- با کدام دسته از تجار ورشکسته نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟

۱)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اجباری

۲)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اختیاری

۳)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اجباری یا اختیاری

۴)ورشکسته به تقلب

۲۰- بستانکاران دارای حق وثیقه:

۱)نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند.

۲)نسبت به مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند.

۳)نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند و نسبت به بقیه طلب خود نیز طلبکاران دارای حق تقدم می باشند.

۴)نسبت به مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند و نسبت به بقیه طلب خود نیز طلبکار دارای حق تقدم می باشند.

 

سوالات حقوق تجارت(۶)

۱- قراردادهای دلالی:

الف) قراردادی جایز است.                                                               ب) قراردادی لازم است.

ج) از طرف آمر جائز و از طرف دلال لازم است.                                    د) لزوم و جواز آن بستگی به موضوع آن دارد.

۲- در صورت استعفاء مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ب) هیأت مدیره باید ظرف مدت یک هفته مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ج) مدیرعامل مستعفی باید ظرف مدت ۵ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

د) استعفاء مدیرعامل نیاز به ثبت و اعلان در روزنامه رسمی ندارد.

۳- سرمایه یک شرکت سهامی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال است. در زمان تأسیس، مؤسّسان ۳۰% آن را تعهد کرده و ۵۰% قسمت تعهد شده را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس، پرداخت نموده اند. پذیره نویسان باید:

الف) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ب) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ج) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

د) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

 

۴- نقل و انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی:

الف) باطل و کان لم یکن است.                                                                      ب) قابل ابطال از سوی شرکت است.

ج) غیرقابل استناد در برابر شرکت است.                                                         د) قابل فسخ از سوی شرکت است.

۵- حق تقدم خرید سهام در شرکت های سهامی:

الف) قائم به شخص است و قابل انتقال نیست.

ب) علی الاصول قابل انتقال است.

ج) فقط قابل انتقال به سهامداران است.

د) قابل انتقال نیست مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده خلاف آن را تصویب نماید.

۶- اقدام جهت وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت :
الف) علیه کلیه مسؤولین چک و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

ب) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

ج) علیه صادرکننده و ضامن او و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

د) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

۷- تصمیمات در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

الف) به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ب) به اکثریت دو سوم آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ج) به اکثریت عددی سهامداران که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند اتخاذ می گردد.

د) به اکثریت عددی حاضرین اتخاذ می گردد.

۸- مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) تاجر محسوب می گردد.                        ب) اگر موضوع شرکت در عداد اعمال تجاری باشد، تاجر محسوب می گردد.

ج) تاجر محسوب نمی گردد.                         د) در شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می گردد.

۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ب) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ج) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

د) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

۱۰- اگر تاجر قبل از توقف، معامله ای مبتنی بر تبانی منعقد نماید:

الف) معامله به حکم دادگاه قابل ابطال است.

ب) معامله مزبور بنا بر درخواست مدیر تصفیه و با صدور حکم از جانب دادگاه قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.

د) معامله مزبور با نظر هیأت طلبکاران قابل فسخ است.

۱۱- در انتقال سند تجاری، کدام دسته از تضمینات منتقل می گردند؟

الف) فقط تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری                         ب) فقط تضمینات تعهد براتی

ج) تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری و تعهد براتی                            د) هیچکدام

۱۲- دعوت از سهامداران یک شرکت سهامی برای تشکیل مجمع عمومی:

الف) توسط مدیرعامل صورت می گیرد.                                   ب) توسط رئیس هیأت مدیره صورت می گیرد.

ج) ممکن است توسط بازرسان صورت گیرد.                             د) توسط مرجع ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

 

۱۳- چکی در وجه (الف) صادر شده است. در حال حاضر پشت چک صرفاً امضاء (الف) بدون هیچ نوشته ای مشاهده می گردد و سند در نزد (ب) می باشد، بنابراین:

الف) (الف) ضامن صادرکننده است و (ب) دارنده چک می باشد.

ب) امضاء (الف) ظهور در انتقال چک دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

ج) امضاء (الف) ظهور در وکالت وصول دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

د) (الف) دارنده چک است و امضاء او دارای اثری نیست.

۱۴- توقف در تأدیه کدامیک از دیون شرط لازم برای ورشکستگی است؟

الف) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات تجاری         ب) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

ج) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات تجاری     د) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

۱۵- صدور حکم ورشکستگی:

الف) موجب انتقال اموال تاجر به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می گردد.               ب) موجب انتقال اموال تاجر به طلبکاران می گردد.

ج) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود می گردد.                         د) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود و دیگران می گردد.

۱۶- اگر شخصی اموال خود را به حراج گذارد:

الف) عمل او تجاری است و آن شخص تاجر محسوب می گردد.

ب) عمل او تجاری است اما آن شخص تاجر محسوب نمی گردد چون شغل معمول او حراجی نیست.

ج) عمل او تجاری نیست به دلیل فقدان رکن تصدی و تکرار.

د) عمل او تجاری نیست به دلیل آنکه او اموال خود را به حراج گذاشته است.

۱۷- دفاتر تجاری:

الف) علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ب) فقط در صورتیکه طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، له یا علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ج) در هر صورت له صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

د) له یا علیه صاحب آن اماره محسوب می گردند.

۱۸- اگر تاجر قبل از تاریخ توقف معامله ای نماید که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد:

الف) قابل ابطال است مگر آنکه خریدار تفاوت قیمت را بپردازد.

ب) اگر تاجر در انجام معامله قصد اضرار طلبکاران را داشته باشد، معامله باطل است.

ج) در صورت بقاء عین قابل فسخ است.

د) قابل فسخ است.

۱۹- اشخاصی که به نفع تاجر ورشکسته و با علم و اطلاع، بخشی از اموال او را نزد خود نگاه دارند:

الف) به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.                    ب) به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ج) به مجازات سرقت محکوم می گردد.                                   د) به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.

۲۰- در صورت ابطال قرارداد ارفاقی:

الف) دارایی تاجر بین طلبکاران اولیه تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ب) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ج) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از قرارداد تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به سایر طلبکاران می رسد.

د) دارایی تاجر بین همه طلبکاران تقسیم می گردد.

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 7 ؟