تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۶
۹۴ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۱)

سئوال پاسخ
۱ ۱
۲ ۱
۳ ۴
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۲
۷ ۱
۸ ۲
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۱
۱۰ ۱

 

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۲)

سئوال پاسخ
۱ ۴
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۱
۶ ۱
۷ ۴
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۴
۱۴ ۴
۱۵ ۳
۱۶ ۴
۱۷ ۱
۱۸ ۱
۱۹ ۱
۲۰ ۴

 

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۳)

۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴ ق.آ.د.م.        

۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۵ ق.آ.د.م.

۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۴ ق.آ.د.م.       

۴- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

۵- گزینه “د” صحیح است؛                                           

 ۶- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۴ ق.آ.د.م

۷- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ ق.آ.د.م. غلط هستند.

۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ ق.آ.د.م.      

۹- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م.

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م.

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛ از آنجا که در مرحله فرجام خواهی رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد، از همین رو، دعاوی طاری در این مرحله راه ندارند.

۱۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م.   

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م.      

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م.               

۱۷- گزینه الف صحیح است.

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛ سایر گزینه ها به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۴ ق.آ.د.م. اشتباه هستند.

۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م.               

۲۰- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۲۳۵ و ۲۳۷ ق.آ.د.م.

 

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۴)

۱- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. فقط احکام به ۲ قسم حضوری و غیابی تقسیم می گردند.

۲- گزینه ۴ صحیح است؛

۳- گزینه ۴ صحیح است؛

۴- گزینه ۲ صحیح است؛

۵- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۶- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۸- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م.

۹- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م.

۱۰- گزینه ۴ صحیح است؛

۱۱- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. که ادله جدید را از جهات تجدیدنظر ندانسته است.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه ۲ صحیح است؛

۱۷- گزینه ۱ صحیح است؛

۱۸- گزینه ۳ صحیح است؛

۱۹- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد مواد ۳۸۰ و ۳۸۱ ق.آ.د.م.  

۲۰- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م.

 

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۵)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۳
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۴
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۱
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۱
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۲
۲۰ ۱

 

پاسخنامه سوالات آیین دادرسی مدنی(۶)

۱- گزینه الف صحیح است؛

۲- گزینه ج صحیح است؛          

۳- گزینه ج صحیح است؛

۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

۵- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. توجه داشته باشید که قرار عدم استماع دعوی به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. قابل فرجام نیست.

۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آد.م.

۱۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. از آنجا که دو دین، نه دارای وحدت منشأاند و نه بین آنها ارتباط کامل وجود دارد، بنابراین طرح دعوی تهاتر تحت عنوان دعوی متقابل ممکن نیست. بنابراین دادگاه باید آن را از دعوی اصلی جدا کند و در صورت داشتن صلاحیت به هریک بطور جداگانه رسیدگی نماید.

۱۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

۱۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه د صحیح است؛          

۱۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. منظور از جهات مذکور در این ماده صرفاً جهات موضوعی است. یافتن جهات حکمی بر عهده قاضی است.

۱۷- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م.

۱۸- گزینه الف صحیح است؛ به استناد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده)

۱۹- گزینه ج صحیح است؛

۲۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 7 ؟