تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۸
۹۴ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

سوالات آیین دادرسی مدنی(۱)

۱- کدامیک از گزینه های زیر جزء شرایط اقامه دعوا محسوب نمی شود؟

۱)دادن دادخواست                                    ۲)ذینفع بودن                   ۳)داشتن سمت                 ۴)هر سه گزینه از شرایط اقامه دعواست.

۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱)دعوی خلع ید غیر مالی اعتباری است حتی اگر مالکیت مورد نزاع باشد.     ۲)در موضع شک بین حقوق مالی و غیر مالی ذاتی اصل بر مالی بودن حق است.

۳)دعوی استرداد سند دعوایی عینی محسوب می شود.                         ۴)ذینفع بودن در دعوا امری شکلی است ولی ذی حقی امری ماهوی می باشد.

۳- در دعاوی تصرف ابراز سند مالکیت……..

۱)هیچ اثری ندارد.             ۲)ممکن است دلیل سبق تصرف باشد.             ۳)ممکن است دلیل استفاده از حق باشد.          ۴)۲گزینه۲و۳

۴- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)فرجام خواهی در دعاوی تصرف منتفی می باشد در صورتی که نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر شده باشد.

۲) فرجام خواهی در دعاوی تصرف منتفی می باشد حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر نشده باشد.

۳)فرجام خواهی در دعاوی تصرف به شرطی راه دارد که خواسته به بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد.

۴)هیچ کدام

۵- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)خواهان فقط پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف حق اقامه دعوی مالکیت دارد.

۲) خواهان فقط پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قطعیت آن حق اقامه دعوی ماکیت دارد.

۳)خواهان حتی در خلال رسیدگی به دعوی تصرف می تواند نسبت به طرح دعوی مالکیت اقدام نماید.

۴)خواهان حتی در خلال رسیدگی به دعوی مالکیت می تواند نسبت به طرح دعوی تصرف اقدام نماید.

۶- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟

۱)دادگاهی که ابتدائاً به دعوا رسیدگی کرد.                                                        ۲)دادگاهی که از رأی آن فرجام خواهی شده است.

۳)دیوان عالی کشور                                                                                       ۴)دادگاه تجدید نظر

۷- اختلاف راجع به اجرای احکام که از اجمال حکم حادث شود در صلاحیت……………… می باشد.

۱)دادگاهی که حکم را صادر کرده است                                              ۲)دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه در حال اجرا می باشد

۳)دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد                            ۴)دادگاه عمومی محل صدور حکم قطعی

۸- هرگاه سند ثبت احوال در خارج از ایران تنظیم شده باشد و ذینفع ایرانی باشد ولی مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی در صلاحیت …… است.

۱)دادگاه محل صدور سند                                                                ۲)دادگاه عمومی تهران

۳)دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه ذینفع در ایران                                     ۴)دادگاه عمومی محلی که ذینفع در آن مال غیر منقول دارد.

۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر یک وکیل انتخاب نمایند.

۲)در دعاوی مدنی و حقوقی هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب نمایند.

۳)هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا ۳ وکیل انتخاب نمایند.

۴)در دعاوی کیفری و حقوقی هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب نمایند.

۱۰- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید باید مراتب را به ………. اطلاع دهد.

۱)وکیل معزول                                 ۲)دادگاه                                  ۳)گزینه ۱ و ۲                              ۴)هیچکدام

۱۱- در کدامیک از گزینه های زیر خواهان می تواند از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب کند؟

۱)در مورد تعدد اموال غیر منقول                                                                       ۲)در مورد توافق طرفین و گسترش صلاحیت

۳)در مورد تعدد خواندگان                                                                              ۴)همه موارد

۱۲- دعوای تصرف عدوانی علیه مالک ملک مورد تصرف:

۱)مسموع نمی باشد.

۲)مسموع و محکومیت مالک در آن ممکن است.

۳)مسموع است اما محکومیت مالک در آن ممکن نیست.

۴)قابل استماع است و محکومیت مالک در صورتی ممکن است که مالک سند رسمی نداشته باشد.

۱۳- مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی:

۱)تاریخ اجرای حکم است.    ۲)تاریخ ثبت دادخواست است.     ۳)تاریخ رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.   ۴)تاریخ تقدیم دادخواست است.

۱۴- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم در صلاحیت ………… می باشد.

۱)دادگاهی که حکم را صادر کرده است                                              ۲)دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه در حال اجرا می باشد

۳)دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد                            ۴)دادگاه عمومی محل صدور حکم قطعی

۱۵- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان:

۱)حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است.

۲)حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی نیست و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور می فرستد.

۳)حل آن با رییس کل دادگستری مرکز استان است.

۴)حل آن با دیوان عالی کشور است.

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر از آثار دادخواست نسبت به دادگاه می باشد؟

۱)ایجاد اشتغال و تکلیف به رسیدگی                                                               ۲)تشخیص قابلیت پذیرش دعوا

۳)تعیین محدوده رسیدگی به دعوا                                                                  ۴)همه موارد

۱۷- برای تجدید جلسه دادگاه به در خواست وکیل کدامیک از معاذیر موجه نیست؟

۱)ابتلا به مرضی که حرکت برای وکیل مضر باشد.                                              ۲)دعوت وکیل به دادگاه دیگر

۳)فوت یکی از اقربای سببی تا درجه اول از طبقه دوم                                           ۴)وقوع حوادث قهری که مانع از حرکت وکیل باشد.

۱۸- اگر وکیل پرونده بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت تجدید نظر فوت نماید ابتدای مدت تجدید نظرخواهی از تاریخ ……..

۱)ابلاغ به موکل محسوب می گردد.   ۲)ابلاغ به وکیل محسوب می شود.   ۳)ابلاغ به طرف مقابل محسوب می شود.     ۴)فوت وکیل محاسبه می شود.

۱۹- کدامیک از موارد زیر موجب توقیف دادخواست است؟

۱)عدم تأدیه هزینه دادرسی              ۲)فوت یکی از اصحاب دعوا             ۳)توقیف یکی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان        ۴)هیچکدام

۲۰- چنانچه نام خواهان در دادخواست مشخص نباشد ………

۱)دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رد می شود و قطعی است.          ۲) دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رد می شود و قابل تجدیدنظر است.

۳)اخطار رفع نقص صادر می­شود.                                                  ۴)دادخواست توقیف می شود.

 

سوالات آیین دادرسی مدنی(۲)

۱- اگر مخاطب ابلاغ در آدرس اعلامی حضور داشته باشد و از گرفتن اوراق امتناع کند ……………..

۱)اخطار تعیین وقت، دادخواست و ضمایم در محل الصاق می گردد.

۲)اخطار تعیین وقت در محل الصاق می گردد دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۳)اخطار تعیین وقت، دادخواست در محل الصاق می گردد و ضمایم به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۴)اخطار تعیین وقت، دادخواست و ضمایم به همراه گواهی مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع مخاطب به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۲- در موردی که ابلاغ به غیر شخص مخاطب اعلام شده در صورتی دارای اعتبار است که:

۱)مخاطب موضوع مورد ابلاغ را انجام داده باشد.                                               ۲)طرف مقابل وصول اوراق را به مخاطب اثبات نماید.

۳)مخاطب نتواند عدم وصول اوراق به خود را اثبات کند.                                      ۴)دادگاه وصول اوراق به مخاطب را احراز نماید.

۳- آیا جلسه دادرسی که در خارج از ساعات اداری تشکیل می شود قانونی محسوب می گردد؟

۱)خیر

۲)در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند جلسه قانونی است.

۳)در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند و اعتراض نیز ننمایند جلسه قانونی است.

۴) در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند و رضایت به برگزاری جلسه خارج از ساعت اداری بدهند جلسه قانونی است.

۴- در صورتی که اظهارات خواهان در جلسه دادرسی با مطالب مندرج در دادخواست متعارض باشد:

۱)قرار رفع نقص دادخواست صادر می شود.                                                     ۲)اخطار استحضاری توسط دادگاه صادر می شود.

۳)علی الاصول اظهارات خواهان در جلسه دادرسی معتبر است.                               ۴)علی الاصول مطالب مندرج در دادخواست معتبر است.

۵- تغییر نحوه دعوی بر فرض امکان آن تا چه زمانی برای خواهان میسر است؟

۱)تا پایان اولین جلسه دادرسی                                                                      ۲)تا زمان ختم مذاکرات طرفین

۳)تا اولین جلسه دادرسی                                                                             ۴)در هر زمان امکان پذیر است.

۶- اگر خواسته دعوایی مطالبه ۱۰ میلیون تومان اجور معوقه نسبت به ملکی باشد و خواهان بخواهد اقدام به مطالبه ۲۵ میلیون تومان بابت خسارت وارده به ملک بنماید از کدام روش باید استفاده کند؟

۱)تقدیم دادخواست مجدد               ۲)تغییر خواسته                      ۳)افزایش خواسته توأم به تغییر خواسته                ۴)افزایش خواسته

۷- در کدام یک از موارد زیر هزینه دادرسی پرداخت شده قابل استرداد است؟

۱)کاهش خواسته                           ۲)استرداد دادخواست                     ۳)استرداد دعوی                           ۴)هیچکدام

۸- در صورت توقیف یکی از اصحاب دعوی ……………….

۱)دادرسی متوقف می گردد.                                                                         ۲)توقیف دادرسی بسته به نظر دادگاه است.

۳)دادرسی متوقف نمی گردد.                                                                        ۴)جلسه دادرسی تجدید می گردد.

۹- در صورت عدم اهلیت خوانده دعوی ……………..

۱)رسیدگی ادامه می یابد.      ۲)قرار عدم اهلیت صادر می شود.       ۳)قرار رد دعوی صادر می گردد.       ۴)قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.

۱۰- صرف نظر کردن کلی از دعوا …………..

۱)موجب صدور قرار سقوط دعوی می گردد که قراری قطعی است.

۲)موجب صدور قرار سقوط دعوی می گردد که قراری که دارای اعتبار امر مختومه است.

۳)قرار رد دعوی صادر می گردد.

۴)قرار توقیف دادرسی صادر می گردد.

۱۱- کدامیک از موارد رد دادرس محسوب می گردد؟

۱)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار معاینه محل صادر کرده باشد.           ۲)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار رد دعوی صادر کرده باشد.

۳)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار عدم صلاحیت صادر کرده باشد.       ۴)هیچکدام

۱۲- کدام گزینه جزء شرایط اعتبار امر قضاوت شده در حکم نمی باشد؟

۱)وحدت اصحاب دو دعوا                  ۲)وحدت موضوع دو دعوی                ۳)وحدت سبب دو دعوا                           ۴)وحدت منشأ دو دعوا

۱۳- کدامیک از گزینه های زیر می تواند از موارد توقیف دادرسی باشد؟

۱)عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر        ۲)اعتراض ثالث             ۳)عدم تهیه وسیله اجرای قرار             ۴)همه موارد

۱۴- قرار تأمین خواسته …………..

۱)قابل تجدیدنظر است.       ۲)به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.        ۳)قابل اعتراض است.       ۴)قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.

۱۵- آیا نسبت به طلب مؤجل قرار تأمین خواسته صادر می شود؟

۱)خیر

۲)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد.

۳)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به سند رسمی و در معرض تفریط باشد.

۴)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به سند رسمی یا در معرض تفریط باشد.

۱۶- در کدامیک از موارد زیر تأمین خود به خود مرتفع می گردد؟

۱)شکست قطعی خواهان در دعوا               ۲)استرداد دعوا                ۳)استرداد دادخواست            ۴)همه موارد

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر از حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی نمی باشد؟

۱)ایراد رد دادرس                    ۲)استرداد دادخواست                   ۳)تعرض به اصالت سند خوانده                    ۴)هیچکدام

۱۸- اثر کدامیک از ایرادات زیر تغییر مرجع رسیدگی است؟

۱)ایراد امر مطروحه                        ۲)ایراد امر قضاوت شده                     ۳)ایراد عدم توجه دعوا                      ۴)ایراد رد دادرس

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر از حقوق خوانده تا اولین جلسه دادرسی می باشد؟

۱)اعتراض به بهای خواسته               ۲)درخواست تأمین دعوی واهی                ۳)طرح دعوی متقابل                       ۴)جلب ثالث

۲۰- اگر قسمتی از پرونده آماده صدور رأی باشد …………..

۱)قاضی می تواند نسبت به آن رأی دهد.                                                                     ۲)قاضی مکلف است نسبت به آن رأی دهد.

۳)در صورت درخواست یکی از طرفین قاضی مکلف است نسبت به آن رأی دهد.                   ۴)گزینه ۱و ۳

 

سوالات آیین دادرسی مدنی(۳)

۱- اگر در خارج از ایران به یک وکیل دادگستری ایرانی وکالت داده شده باشد، امضاء موکل توسط چه شخصی تصدیق می گردد؟

الف) توسط وکیل و مأمور کنسولی ایران تؤأماً تصدیق می گردد.                   ب) فقط توسط وکیل تصدیق می گردد.

ج) فقط توسط مأمور کنسولی ایران تصدیق می گردد.                                د) ممکن است توسط وکیل یا مأمور کنسولی ایران تصدیق گردد.

۲- اگر وکیلی که حق اقدام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را داشته باشد، موقع ابلاغ رأی استعفا دهد، ………..

الف) رأی باید به موکل ابلاغ گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به موکل است.

ب) رأی باید به موکل ابلاغ گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

ج) رأی به وکیل ابلاغ می گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

د) رأی به وکیل ابلاغ می گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخی است که موکل نسبت به مفاد آن رأی مطلع گردد.

۳- اگر مدیر دفتر نسبت به دادخواستی، قرار رد دادخواست صادر نماید، این قرار:

الف) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

ب) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ج) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

د) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

۴- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر……

الف) خواهان یا نماینده وی با تقدیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.

ب) شخص یا اشخاص ذینفع طبق قانون درخواست نمایند.

ج) شخص ذی سمت یا نماینده قانونی وی وفق قوانین درخواست نماید.

د) شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی با تقدیم دادخواست مطابق قوانین تقاضا نماید.

۵- اگر به موجب قانون لاحق آراء صادره از دادگاه انقلاب غیر قابل اعتراض شود این قانون……….

الف) در هر حال عطف به ماسبق می شود.                         ب) عطف به ماسبق نمی شود.

ج) اگر در قانون تصریح شده شود عطف به ماسبق می شود.     د) عطف به ماسبق نمی شود زیرا به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می آورد.

۶- دادگاه در مورد هر دعوا باید …………………..

الف) به قرارهای مغایر با موازین شرع رسیدگی ننماید چرا که این قرارها در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ب) اگر قاضی برابر قانون رسیدگی ننماید مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.

ج) به طور خاص تعیین تکلیف نماید.

د) تمام موارد

۷- درخواست تأمین خواسته:

الف) فقط از دادگاه بدوی امکانپذیر است.

ب) مستلزم ایداع نقدی خسارت احتمالی می باشد.

ج) نسبت به خواسته هایی که موضوع آنها انجام عمل است امکانپذیر نیست.

د) در صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع تأمین خواسته می باشد.

۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شود اما قرار تأمین خواسته، خیر.

ب) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شود اما قرار تأمین خواسته به او ابلاغ می گردد.

ج) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شوند.

د) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شوند.

۹- قرار تأمین خواسته:

الف) مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست اما به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.         ب) مطلقاً قابل تجدیدنظر نیست.

ج) قابل تجدیدنظر می باشد، اما قابل فرجام نیست.                                              د) به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.

۱۰- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا اولین جلسه دادرسی است.                                                      ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) ۳ روز پس از اولین جلسه دادرسی است.                                          د) تا قبل از صدور حکم قطعی است.

۱۱- در مرحله فرجام خواهی کدامیک امکانپذیر است؟

الف) جلب ثالث و ورود ثالث                        ب) فقط ورود ثالث و دعوی متقابل         ج) فقط ورود ثالث              د) هیچکدام امکانپذیر نیست.

۱۲- جلب ثالث در مرحله واخواهی از طرف محکومٌ علیه غایب در صورتی ممکن است که:

الف) دادخواست جلب و اعتراض را توأماً تقدیم کند.                    ب) دادخواست جلب را تا جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

ج) دادخواست جلسه را تا پایان جلسه اول واخواهی تقدیم کند.        د) دادخواست جلب را ظرف ۳ روز از جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

۱۳- مجلوب ثالث:

الف) می تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ب) نمی تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ج) می تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد اما نمی تواند دعوی متقابل اقامه نماید.

د) می تواند دعوی متقابل اقامه نماید اما نمی تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد.

۱۴- اگر شخص ثالثی جهت ایجاد تأخیر در احقاق حق خواهان و به موجب تبانی با خوانده، به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی مطروحه بین خواهان و خوانده شود، نسبت به دعوی ورود ثالث:

الف) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.                                          ب) قرار رد دعوی صادر می گردد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                                د) رسیدگی صورت می گیرد.

۱۵- اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول مراحل بدوی و تجدیدنظر ممکن است.                   ب) تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.

ج) تا پایان جلسه اول مرحله بدوی ممکن است.                                      د) تا قبل از صدور حکم قطعی ممکن است.

۱۶- دادگاه ……………… را به مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.

الف) می تواند اجرای قرار تأمین دلیل                                                  ب) می تواند صدور قرار تأمین دلیل

ج) نمی تواند اجراء یا صدور قرار تأمین دلیل                                          د) باید اجرای قرار تأمین دلیل

۱۷- در صورت عدم اهلیت خوانده‌ی دعوی …

الف) رسیدگی ادامه می‌یابد.                                                              ب) قرار عدم اهلیت صادر می‌گردد.

ج) قرار رد دعوی صادر می‌گردد.                                                      د) قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد.

۱۸- قرار معاینه محل:

الف) توسط قاضی، دادرس علی البدل یا مدیر دفتر قابل اجراء است.             ب) در شمار قرارهای اعدادی است.

ج) باید در حضور طرفین دعوی انجام شود.                                           د) همه موارد.

۱۹- اگر نسبت به سندی ادعای جعل گردد و بعداً نسبت به همان سند انکار صورت گیرد:

الف) فقط به ادعای جعل رسیدگی می شود.

ب) فقط به انکار سند رسیدگی می شود.

ج) ابتدا به ادعای جعل و سپس به انکار سند رسیدگی می شود.

د) به هیچ کدام رسیدگی نمی شود.

۲۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادگاه باید گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ب) دادگاه می تواند گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ج) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.

د) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند، استماع نماید.

 

سوالات آیین دادرسی مدنی(۴)

۱- کدام دسته از آراء محاکم به حضوری و غیابی تقسیم می گردند؟

۱) احکام                                   ۲) احکام و قرارها

۳) احکام و قرارهای قاطع                ۴) احکام تأسیسی

۲- اجراء حکم غیابی منوط است به:

۱) ابلاغ واقعی دادنامه.                                                                 ۲) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه.

۳) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه و معرفی ضامن معتبر.                 ۴) معرفی ضامن معتبر.

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱) واخواهی یک روش اصلاحی است.

۲) نتیجه واخواهی نسبت به همه اصحاب دعوی بدوی مؤثر است.

۳) واخواهی از جانب محکومٌ علیه مرحله بدوی امکانپذیر است.

۴) واخواهی نسبت به قرارها به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

۴- اگر محکومٌ علیه غائب در مهلت واخواهی، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند:

۱) دادخواست مزبور مورد رسیدگی واخواهی قرار می گیرد.

۲) دادخواست مزبور مورد رسیدگی تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

۳) قرار رد دادخواست صادر می گردد.

۴) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

۵- اگر دادرس علی البدل شعبه ای از دادگاه عمومی شهرستان آبادان، دستور موقت صادر نماید:

۱) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.                                          ۲) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.

۳) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.         ۴) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.

۶- رسیدگی به درخواست دستور موقت:

۱) با تعیین وقت و دعوت از طرفین صورت می گیرد.                 ۲) در وقت فوق العاده و با دعوت از طرفین صورت می گیرد.

۳) در وقت فوق العاده و بدون دعوت از طرفین صورت می گیرد. ۴) در وقت احتیاطی صورت می گیرد.

۷- دستور موقت:

۱) در اولین جلسه دادرسی قابل اعتراض در همان دادگاه است.              ۲) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

۳) به تبع اصل دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام است.                                 ۴) هیچکدام

۸- اگر صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی درخواست شده باشد، خواهان باید:

۱) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۲) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۳) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۴ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۹- رأی دادگاه باید ……………… پاکنویس گردد و ……………….. به امضاء قاضی صادرکننده برسد.

۱) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۲ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۲) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- فوراً

۳) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- فوراً

۴) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۵ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۱۰- چه آرایی قابل اجرا هستند؟

۱) آرائی که به صورت حضوری به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.

۲) آرائی که به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شده باشند.

۳) آرائی که به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.

۴) آرائی که به طرفین ابلاغ شده باشند.

۱۱- کدام رأی قابل تجدیدنظر است؟

۱) حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه ۳ میلیون ریال وجه نقد.

۲) قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیردفتر و تأیید شده توسط رئیس دادگاه بدوی که خواسته آن ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

۳) قرار اناطه

۴) حکم صادره در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به سوگند قاطع دعوی می باشد.

۱۲- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، قبل از صدور حکم:

۱) اسقاط مالم یجب و باطل است.                                     ۲) صحیح است.

۳) اگر از جانب طرفین باشد صحیح است و مؤثر.

۴) نسبت به امور مالی صحیح است ولی نسبت به امور غیرمالی صحیح نیست.

۱۳- حکم مستند به اقرار در چه صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؟

۱) اگر اقرار کتبی باشد.                                                                 ۲) اگر اقرار در دادگاه صورت گیرد.

۳) اگر اقرار کتبی و در دادگاه صورت گیرد.                                        ۴) در هیچ صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) ادله جدید نمی توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند ولی در مرحله تجدیدنظر دلیل جدید مسموع است.

۲) در مرحله تجدیدنظر ادله جدید مسموع نیست.

۳) ادله جدید می توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند.

۴) اگر ادله در زمان رسیدگی بدوی موجود اما مکتوم بوده باشند، می توانند به عنوان جهات تجدیدنظر قلمداد گردند.

۱۵- در صورت نقض قرار سقوط دعوی در دادگاه تجدیدنظر:

۱) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادرکننده رأی فرستاده می شود.

۲) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی هم عرض با شعبه صادرکننده رأی فرستاده می شود.

۳) همان شعبه تجدیدنظر وارد رسیدگی ماهوی می گردد.

۴) پرونده برای رسیدگی ماهوی به حوزه قضایی دیگر فرستاده می شود.

۱۶- کدام رأی قابل فرجام نیست؟

۱) حکم به بی حقی خواهان در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به شهادت شاهد و سوگند مدعی است.

۲) قرار رد دعوی مستند به سند رسمی در دعوایی که خواسته آن ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد است.

۳) حکم محکومیت خوانده در دعوی تولیت مال موقوفه که از دادگاه بدوی صادر شده است.

۴) قرار رد دادخواست فرجام خواهی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است.

۱۷- هر شعبه دیوان عالی کشور دارای:

۱) یک رئیس و یک مستشار است.                               ۲) یک رئیس و ۲ مستشار است.

۳) یک رئیس و ۴ مستشار است.                                  ۴) یک رئیس و ۳ مستشار است.

۱۸- دو حکم مغایر با یکدیگر بین اصحاب دعوی واحد و در موضوع واحد صادر شده اند بدون آنکه این مغایرت سبب قانونی داشته باشد:

۱) ذینفع می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آخرین حکم بدین جهت فرجام خواهی نماید.

۲) اگر هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند می توان بدین جهت فرجام خواهی نمود.

۳) در صورت فرجام خواهی حکمی که بعد از دیگری صادر شده است، در هر صورت نقض می گردد.

۴) همه گزینه ها

۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و نیازی به ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور نیست.

۲) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور به دادخواست لازم است.

۳) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی لازم نیست و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور کافی است.

۴) هیچ کدام

۲۰- اگر وکیلی در مرحله قبل از فرجام خواهی در پرونده وکالت داشته باشد و حق فرجام خواهی نیز داشته باشد، در صورت فرجام خواهی:

۱) نیازی به ضمیمه نمودن وکالت نامه به دادخواست نیست.

۲) باید یک نسخه وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۳) باید به تعداد فرجام خواندگان وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۴) باید به تعداد اصحاب دعوی وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

 

سوالات آیین دادرسی مدنی (۵)

۱- درخواست تبدیل تأمین …………

۱)از سوی خوانده مجاز است.            ۲)از سوی خواهان مجاز است.           ۳)گزینه ۱ و ۲                              ۴)هیچکدام

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا باید از بازداشت مال خودداری نماید.

۲)هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا می تواند از بازداشت مال خودداری نماید.

۳) هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا نمی تواند از بازداشت مال خودداری نماید.

۴)هیچکدام

۳- تبدیل مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده تا زمانی که عملیات اجرایی شروع نشده در صلاحیت ………. و پس از آن در صلاحیت …………….. است.

۱)دادگاه- دادگاه                       ۲)دادگاه- اداره اجرا                          ۳)اداره اجرا- اداره اجرا                   ۴)اداره اجرا- دادگاه

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن مجاز نیست.

۲)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن در صورتی مجاز است که از مستثنیات دین نباشد.

۳)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن مجاز است حتی اگر از مستثنیات دین باشد.

۴)اگر اجرای قرار تأمین خواسته باعث خروج مال از تصرف طرف مقابل شود اگر چه از مستثنیات دین باشد قابل اجرا است.

۵- دعوی ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است؟

۱)تا اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی                                            ۲)تا ۳ روز بعد از اولین جلسه دادرسی

۳)تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر                 ۴)تا قبل از اعلام ختم مذاکرات طرفین در مرحله بدوی و تجدیدنظر

۶- شروع به رسیدگی به دعوی ورود ثالث ……………….. امکان پذیر است.

۱)با تقدیم دادخواست                     ۲)به طور شفاهی                            ۳)با درخواست کتبی                                ۴)همه موارد

۷- هرگاه واخواه بخواهد دعوی جلب ثالث مطرح کند……………….

۱)واخواه چنین حقی را ندارد.                                                           ۲)صرف بیان شفاهی در جلسه دادرسی و قید آن در صورت کفایت می کند.

۳)باید ضمن دادخواست واخواهی دادخواست جلب ثالث بدهد.       ۴)باید ضمن دادخواست واخواهی درخواست جلب ثالث بدهد.

۸- دادخواست جلب ثالث ……………..

۱)به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به شرطی که صلاحیت نسبی داشته باشد.

۲)به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به شرطی که صلاحیت ذاتی داشته باشد.

۳) به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند حتی اگر صلاحیت نسبی و ذاتی نداشته باشد.

۴)گزینه ۱ و ۲

۹- طرح کدامیک از گزینه های زیر فقط از سوی خوانده ممکن است؟

۱)جلب ثالث                                ۲)دعوی متقابل                             ۳)دعوی اضافی                             ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۰- کدامیک از موارد زیر احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد؟

۱)دعوی تهاتر که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود.                                               ۲)دعوی ورود ثالث

۳)دعوی متقابل که مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی طرح می کند.                                    ۴)دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی

۱۱- تأمین دلیل …………..

۱)با تقدیم دادخواست مطرح می شود. ۲)با درخواست کتبی مطرح می شود.       ۳)با درخواست شفاهی مطرح می شود.       ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۲- کدامیک از گزینه ای زیر از آثار فرستادن اظهارنامه است؟

۱)مکلف ساختن خوانده به پاسخ       ۲)ایجاد اشتغال به رسیدگی برای دادگاه                   ۳)تعیین محدوده رسیدگی دادگاه         ۴)هیچکدام

۱۳- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد …………….. نامیده می شود.

۱)حکم                                        ۲)حکم اعلامی                              ۳)حکم تأسیسی                             ۴)حکم قطعی

۱۴- حکمی که در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید ……….. محسوب می شود.

۱)حکم قطعی                                ۲)حکم نهایی                                ۳)رأی نهایی                                 ۴)هیچکدام

۱۵- قراری که پرونده را معد و مهیای صدور قاطع می نماید …………………است.

۱)قرار اعدادی                              ۲)قرار مقدماتی                             ۳)قرار تمهیدی                             ۴)گزینه ۱ و ۲

۱۶- کدام گزینه اقرار در دادگاه محسوب می شود؟

۱)اقرار در دادخواست                     ۲)اقرار در حین مذاکره                   ۳)اقرار در لوایح تقدیمی به دادگاه                  ۴)همه موارد

۱۷- کدامیک از موارد زیر قابل فرجام خواهی است؟

۱)حکم صادره از دادگاه بدوی در صورتیکه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

۲)حکم صادره از دادگاه بدوی در صورتیکه محکوم به بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

۳)حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در صورتیکه خواسته بیش از ۲۰میلیون ریال باشد.

۴)حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در صورتیکه محکوم به بیش از ۲۰میلیون ریال باشد.

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید.

۲)اداره اوقاف می تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید.

۳)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید مگر اینکه تولیت متولی را تکذیب نماید.

۴)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید حتی اگر تولیت متولی را تکذیب نماید.

۱۹- صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی …………..

۱)دادگاه را مکلف می نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.

۲)دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.

۳)در صورتی که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی پیوست درخواست اعاده دادرسی باشد دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست اعاده دادرسی می کند.

۴)حتی در صورتی که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی پیوست درخواست اعاده دادرسی باشد دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی کند.

۲۰- طرح کدامیک از گزینه های زیر محدود به مهلت معینی نمی باشد؟

۱)اعتراض شخص ثالث                   ۲)اعاده دادرسی                ۳)تجدیدنظ          ۴)هیچکدام

 

سوالات آیین دادرسی مدنی(۶)

۱- رسیدگی به درخواست های حسبی:

الف) در دادگاههای عمومی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

ب) در دادگاههای عمومی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

ج) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

د) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

۲- در قراردادی که فی ما بین شرکت الف و ب منعقد شده است مقرر شده است که حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد باید به داوری داور مرضی الطرفین ارجاع گردد. بواسطه حدوث اختلاف، طرفین نسبت به ارجاع امر به یک داور مرضی الطرفین مبادرت می ورزند. داور مذکور در رأیی که خارج از مهلت مقرر صادر می گردد، شرکت الف و مدیرعامل آن را متضامناً به پرداخت خسارت محکوم می نماید. مدیرعامل شرکت از چه طریقی می تواند رأیی که علیه او صادر شده است را نقض نماید؟

الف) از راه درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه                                          ب) از راه تجدیدنظرخواهی از رأی داور

ج) از راه اعتراض ثالث                                                                                د) از راه اعاده دادرسی

۳- رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی:

الف) در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات                                  ب) در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ج) اگر قاضی شاغل باشد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.      د) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۴- گواهی عدم سازش صادره از محاکم خانواده تا چه مدت دارای اعتبار است؟

الف) یک ماه از تاریخ ابلاغ               ب) یک ماه از تاریخ صدور

ج) ۳ ماه از تاریخ صدور                  د) ۳ ماه از تاریخ ابلاغ

۵- شخصی در خصوص اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نموده است اگر راجع به تصرف عدوانی اقامه دعوی نماید:

الف) نسبت به دعوی اول قرار رد دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر و فرجام است.

ب) نسبت به دعوی دوم قرار رد دعوی صادر می گردد که فقط قابل تجدیدنظر است.

ج) نسبت به دعوی دوم قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل فرجام نیست.

د) نسبت به دعوی اول قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر است.

۶- اگر در دادگاه تجدیدنظر استان بین متداعیین، صلح و سازش حاصل گردد و گزارش اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تنظیم و صادر گردد:

الف) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست در همان شعبه تنظیم کننده قابل ابطال است.

ب) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان قابل ابطال است.

ج) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی قابل ابطال است.

د) این گزارش اصلاحی به موجب درخواست از دیوان عالی کشور قابل ابطال است.

۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) موضوع دستور موقت به هیچ وجه نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ب) موضوع دستور موقت علی الاصول نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ج) موضوع دستور موقت همیشه همان خواسته دعوی است.

د) موضوع دستور موقت علی الاصول با خواسته دعوی یکی است.

۸- کدامیک از قرارهای زیر باید به صورت دادنامه به طرفین ابلاغ گردد؟

الف) قرار کارشناسی                        ب) قرار امتناع از رسیدگی

ج) قرار عدم استماع دعوا                 د) گزینه های ب و ج

۹- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا جلسه اول دادرسی است.                                                        ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) تا ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تعیین وقت دادرسی است.                   د) تا ۳ روز از جلسه اول دادرسی است.

۱۰- اگر شخصی به استناد یک فقره چک علیه شخصی اقامه دعوی نماید و طرف مقابل به استناد یک فقره صورتجلسه کتبی که راجع به قرارداد دیگری است دعوای متقابل تحت عنوان تهاتر اقامه نماید:

الف) دادگاه به هر دو دعوی به صورت توأمان رسیدگی می کند و رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار رد دعوی صادر می نماید.

ج) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

د) دادگاه در صورتیکه دارای صلاحیت باشد نسبت به دعوی مطروحه بطور جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

۱۱- اگر شخصی دعوایی به خواسته مطالبه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد در شورای حل اختلاف مطرح نماید:

الف) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و قاضی شوری رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و تحت نظر قاضی مبادرت به صدور رأی می نمایند.

ج) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و رأی صادره توسط ایشان، در نزد قاضی شورا قابل تجدیدنظرخواهی است.

د) قاضی شوری بدان رسیدگی می کند و مبادرت به صدور رأی می نماید.

۱۲- قراردادی در خصوص تحویل ۶۰ واگن به متروی شهری مشهد فی ما بین یک شرکت خصوصی و وزارت کشور در تهران منعقد   می گردد، وزارت کشور از پرداخت ثمن قرارداد در موعد مقرر امتناع می ورزد، شرکت خصوصی جهت احقاق حق خود می تواند به کدام مرجع قضایی یا اداری مراجعه نماید؟

الف) دیوان عدالت اداری

ب) لزوماً دادگاه عمومی مشهد

ج) دادگاه عمومی تهران یا مشهد

د) ابتدا باید نقض عهد را در دیوان عدالت اداری اثبات نماید و سپس به دادگاه عمومی تهران یا مشهد رجوع نماید.

۱۳- مهلت اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول بدوی یا واخواهی است.

ب) تا پایان جلسه اول بدوی است.

ج) تا جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.

د) تا پایان جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.

 ۱۴- اگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی، فقط نسبت به قسمتی از رأی بدوی، تجدیدنظرخواهی شده باشد، افزایش دایره تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر قسمت های رأی بدوی:

الف) در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.

ب) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.

ج) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد ممکن است.                         د) ممکن نیست.

۱۵- فوت یکی از طرفین توافق داوری:

الف) موجب زوال داوری است.

ب) اثری بر داوری ندارد.

ج) موجب زوال داوری است مگر آنکه داوری به صورت شرط ضمن یک عقد لازم درج شده باشد.

د) موجب زوال داوری است مگر آنکه داور انتخابی مرضی الطرفین باشد.

۱۶- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در دادخواست باید جهات موضوعی و حکمی ذکر گردد.

ب) در دادخواست باید صرفاً جهات موضوعی ذکر گردد.

ج) در دادخواست باید جهات حکمی ذکر گردد.

د) در دادخواست باید جهات موضوعی ذکر و توصیف گردد و جهات حکمی در دفاعیات بیان می شود.

۱۷- در کدامیک از موارد ذیل رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست؟

الف) دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه           ب) درخواست صلح و سازش

ج) دعاوی علیه دولت                                     د) همه گزینه ها

۱۸- کدام دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

الف) حضانت، حکم رشد و نفقه معوقه                                                       ب) خسارات ناشی از تقصیر در مواظبت و نگهداری کودک

ج) تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه                                                          د) همه گزینه ها

۱۹- اگر بین خواسته نوشته شده در قسمت مخصوص به آن در دادخواست و شرح دادخواست تعارض باشد:

الف) خواسته مذکور در قسمت مخصوص آن ملاک عمل است.

ب) خواسته مذکور در قسمت شرح دادخواست ملاک عمل است.

ج) دفتر دادگاه باید مبادرت به صدور اخطار رفع نقص نماید.

د) دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید.

۲۰- کدامیک قابل توکیل نیست؟

الف) رد سوگند                         ب) اعسار                              ج) اقرار                               د) الف و جبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟