تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۵ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۵۰
۹۴ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۱)

سئوال پاسخ
۱ ۲
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۴
۵ ۴
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۱
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۲
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۱

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۲)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۳
۳ ۲
۴ ۳
۵ ۴
۶ ۲
۷ ۱
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۴
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۴
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۴
۲۰ ۲

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۳)

۱- گزینه “ب” صحیح است؛ زیرا رکن معنوی احیاء (قصد تملک) مفقود است.

۲- گزینه “ج” صحیح است؛زیرا مالکیت, عام و حق انتفاع، خاص است.

۳- گزینه “د” صحیح است؛          ۴- گزینه “د” صحیح است؛        ۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۶- گزینه “ج” صحیح است؛ گزینه «الف» غیرمنقول در اثر عمل انسان است. گزینه «ب» مال پیشاپیش منقول است گزینه «ج» طبق ماده ۱۸ ق.م تابع اموال غیر منقول است.

۷- گزینه “ج” صحیح است؛ حیازت مباحات عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد تملک می شود.

۸- گزینه ۱ صحیح است. ایقاع یک طرفه ایقاعی است که اثر حقوقی آن تنها به خود موقع (ایقاع کننده) می رسد.

۹- گزینه ۴ صحیح است.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن قانون حاکم بر قرار داد است.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. زیرا اشتباه در جهت معامله جزء مواردی است که نه موجب بطلان معامله می گردد و نه به مشتبه حق فسخ می دهد.

۱۴- گزینه ج صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۵- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۱۹۱٫

۱۶- گزینه ج صحیح است.

۱۷- گزینه الف صحیح است. اجازه یا رد معملات غیر نافذ به ارث هم درعق و هم در عقود اذنی

۱۸- گزینه الف صحیح است.

۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛ در موارد “الف”، “ب” و “د” بیع موکول به امری شده که در دست طرفین بوده و خارج از اراده ایشان نمی باشد حال آنکه معلق علیه باید امر خارجی باشد اما در پاسخ “ج” بیع ملک موکول به شرطی شده که از جانب بانک محقق می گردد و بانک نسبت به طرفین عقد، ثالث محسوب می شود لذا در اینجا عقد معلق به امری احتمالی و خارجی گردیده است زیرا هر چند درخواست وام را مشتری به عمل می آورد اما موافقت و پرداخت وام در دست بانک است. لازم به ذکر است به نظر عده ای شرط خارجی بودن معلق علیه به این معنا است که معلق علیه خارج از ارکان عقد باشد.

۲۰- گزینه “الف” صحیح است؛ اگر شرط نتیجه یکی از ۳ عقد ضمان و نکاح و وقف باشد اگر عقد بهم بخورد این ۳ عقد بهم نمی خورد ولی عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

 

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۴)

۱- گزینه “۲” صحیح است؛ زیرا رکن معنوی احیاء (قصد تملک) مفقود است.

۲- گزینه “۳” صحیح است؛زیرا مالکیت, عام و حق انتفاع، خاص است.

۳- گزینه “۴” صحیح است؛                   

۴- گزینه “د” صحیح است؛                                

۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۶- گزینه “۳” صحیح است؛ گزینه «الف» غیرمنقول در اثر عمل انسان است. گزینه «ب» مال پیشاپیش منقول است گزینه «ج» طبق ماده ۱۸ ق.م تابع اموال غیر منقول است.

۷- گزینه “۳” صحیح است؛ حیازت مباحات عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد تملک می شود.

۸- گزینه ۱ صحیح است. ایقاع یک طرفه ایقاعی است که اثر حقوقی آن تنها به خود موقع (ایقاع کننده) می رسد.

۹- گزینه ۴ صحیح است.

۱۰- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۱۱- گزینه ۳ صحیح است. در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن قانون حاکم بر قرار داد است.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۱۳- گزینه ۴ صحیح است. زیرا اشتباه در جهت معامله جزء مواردی است که نه موجب بطلان معامله می گردد و نه به مشتبه حق فسخ می دهد.

۱۴- گزینه ۳ صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۵- گزینه۱ صحیح است. طبق ماده ۱۹۱٫

۱۶- گزینه ۳ صحیح است.

۱۷- گزینه ۱ صحیح است. اجازه یا رد معملات غیر نافذ به ارث هم درعق و هم در عقود اذنی

۱۸- گزینه۱صحیح است.

۱۹- گزینه “۳” صحیح است؛ در موارد “الف”، “ب” و “د” بیع موکول به امری شده که در دست طرفین بوده و خارج از اراده ایشان نمی باشد حال آنکه معلق علیه باید امر خارجی باشد اما در پاسخ “ج” بیع ملک موکول به شرطی شده که از جانب بانک محقق می گردد و بانک نسبت به طرفین عقد، ثالث محسوب می شود لذا در اینجا عقد معلق به امری احتمالی و خارجی گردیده است زیرا هر چند درخواست وام را مشتری به عمل می آورد اما موافقت و پرداخت وام در دست بانک است. لازم به ذکر است به نظر عده ای شرط خارجی بودن معلق علیه به این معنا است که معلق علیه خارج از ارکان عقد باشد.

۲۰- گزینه “۱” صحیح است؛ اگر شرط نتیجه یکی از ۳ عقد ضمان و نکاح و وقف باشد اگر عقد بهم بخورد این ۳ عقد بهم نمی خورد ولی عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

 

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۵)

سئوال پاسخ
۱ ۳
۲ ۴
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۴
۱۱ ۳
۱۲ ۴
۱۳ ۴
۱۴ ۱
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۳
۱۸ ۳
۱۹ ۲
۲۰ ۴

 

پاسخنامه سوالات حقوق مدنی(۶)

۱- گزینه “ج” صحیح است؛          

۲- گزینه “د” صحیح است؛           

۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “ب” صحیح است؛         

۵- گزینه “الف” صحیح است؛       

۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۷- گزینه “ب” صحیح است؛         

۸- گزینه “ج” صحیح است؛           

۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۰- گزینه “د” صحیح است؛       

۱۱- گزینه “ج” صحیح است؛         

۱۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛   

۱۴- گزینه “ج” صحیح است؛         

۱۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛   

۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛     

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛       

۲۰- گزینه “د” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 2 ؟