کارگاه
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۰
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- گزینه الف صحیح است؛

۲- گزینه ج صحیح است؛          

۳- گزینه ج صحیح است؛

۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

۵- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. توجه داشته باشید که قرار عدم استماع دعوی به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. قابل فرجام نیست.

۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آد.م.

۱۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. از آنجا که دو دین، نه دارای وحدت منشأاند و نه بین آنها ارتباط کامل وجود دارد، بنابراین طرح دعوی تهاتر تحت عنوان دعوی متقابل ممکن نیست. بنابراین دادگاه باید آن را از دعوی اصلی جدا کند و در صورت داشتن صلاحیت به هریک بطور جداگانه رسیدگی نماید.

۱۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

۱۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه د صحیح است؛          

۱۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. منظور از جهات مذکور در این ماده صرفاً جهات موضوعی است. یافتن جهات حکمی بر عهده قاضی است.

۱۷- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م.

۱۸- گزینه الف صحیح است؛ به استناد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده)

۱۹- گزینه ج صحیح است؛

۲۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران