تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۲
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- گزینه “ج” صحیح است؛           ۲- گزینه “د” صحیح است؛            ۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “ب” صحیح است؛          ۵- گزینه “الف” صحیح است؛        ۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۷- گزینه “ب” صحیح است؛          ۸- گزینه “ج” صحیح است؛            ۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۰- گزینه “د” صحیح است؛        ۱۱- گزینه “ج” صحیح است؛          ۱۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۴- گزینه “ج” صحیح است؛          ۱۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛        ۲۰- گزینه “د” صحیح است؛به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟