تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۳۸
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- گزینه “الف” صحیح است؛              

۲- گزینه “د” صحیح است؛                 

۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. این انتقال فقط در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار (غیرقابل استناد) است، بنابراین بطور مطلق باطل نیست.

۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۲ ل.ا.ق.ت.  

۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک.

۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت. اکثریت ها در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تفاوتی ندارند.

۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۳۷ ق.ت. اعتراض به حکم ورشکستگی در همان دادگاه به عمل می آید. این امر از استثنائات قاعده فراغ دادرس است.

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.ت.                                            

۱۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛                 

۱۳- گزینه “ب” صحیح است؛                

۱۴- گزینه “د” صحیح است؛

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱۸ ق.ت. تاجر از مداخله در اموال دیگران مانند مولی علیه خود یا موکل مسموع نیست.

۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.ت. حراجی برای آنکه عمل تجارتی تلقی گردد نیاز به رکن تصدی دارد.

۱۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴ ق.ت. این دفاتر در هر صورت علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند و در صورتی له او دلیل هستند که طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

۱۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۴ ق.ت.

۱۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۵۱ ق.ت.

۲۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۲ ق.ت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟