تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۱
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۲- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۳- گزینه “د” صحیح است؛

۴- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۵- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۷- گزینه “الف” صحیح است؛                

۸- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۹- گزینه “د” صحیح است؛

۱۰- گزینه “د” صحیح است؛                    

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛                    

۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۴- گزینه “الف” صحیح است؛                

۱۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛                   

۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛                  

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛                

۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟