تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۳
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل بر مسئولیت کدام مسبب است؟

۱)هر دو مسبب مشترکاً مسئول می باشند.                                ۲)سبب مقدم الایجاد

۳)مسببی که سبب مقدم التأثیر را ایجاد کرده است.                    ۴)هر دو مسبب طبق نظریه کارشناس

۳- در عبارت (( الحمل ………. و …………. لو انفصل حیاً)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)یرث، یورث                   ۲)یرث، لا یورث                ۳)لا یرث، لا یورث             ۴)لا یرث، یورث

۴- با توجه به عبارت (( قتل الخطاء و شبه العمد فانه یمنع القاتل عن ارث خصوص الدیه دون غیرها من ترکه ))

۱)قتل خطاء محض و شبه عمد موجب محرومیت از ارث است.

۲)قتل خطاء محض و شبه عمد هیچ تأثیری ندارد.

۳)قتل خطاء موجب محرومیت از ارث نمی شود ولی قتل شبه عمد موجب محرومیت از ارث می گردد.

۴)در قتل خطاء محض و شبه عمد، قاتل از دیه ارث نمی برد ولی از سایر ترکه ارث می برد.

۵- (( یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….))

۱)صحیحاً                        ۲)لازماً                           ۳)دائماً                           ۴)نافذاً

۶- الطلاق ………. لا یوجب الخروج عن الاحصان.

۱)الخلع                          ۲)البائن                           ۳)الرجعی                         ۴)المباراه

۷- (( لو امهر مالا یملکه احد کالحر او ما لا یملکه المسلم کالخمر ……………… و ……………… ))

۱)صح العقد- بطل المهر      ۲)صح العقد- صح المهر       ۳)بطل العقد- بطل المهر      ۴)بطل العقد- صح المهر

۸- در عبارت زیر کدام گزینه صحیح است؟

(( لا تبطل الوصیه بعروض الاغماء و الجنون للموصی و ان باقیاً الی حین الممات ))

۱)اگر موصی دچار اغماء و جنون شود وصیت باطل است.

۲)اگر موصی دچار اغماء شد وصیت باطل نمی شود ولی به عروض جنون باطل می شود.

۳)اگر موصی بعد از وصیت دچار اغماء و یا جنون شد وصیت باطل نمی شود مگر اینکه اغماء و جنون تا زمان موت او ادامه یابد.

۴)با عروض اغماء و جنون به موصی وصیت باطل نمی شود حتی اگر این حالات تا زمان موت وی باقی باشند.

۹- ((الاقاله: هی جاریه فی ………….))

۱)فی جمیع العقود الا ما استثنی                     ۲)فی جمیع العقود سوی النکاح

۳)فی جمیع العقود سوی الضمان                     ۴)الوقف

۱۰- عبارت ((هی التزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود)) تعریف کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱)بیع                             ۲)اجاره                           ۳)جعاله                           ۴)کفالت

۱۱- ای المورد لا یصح؟ ( اقرار وکیل بر علیه موکل ………… )

۱)قبول نیست و موجب بطلان وکالت می شود.              ۲)قبول نیست.

۳)موجب بطلان وکالت می شود.                                ۴)قبول نیست ولی موجب بطلان وکالت نمی شود.

۱۲- کدام گزینه غلط است؟

۱)توکیل در وصیت صحیح است.   ۲)توکیل در وقف صحیح است.        ۳)توکیل در اقرار صحیح است.        ۴)هیچکدام

۱۳- لو ارتکب القتل فی الشهر الحرام فعلیه الدیه و ……………. من ای الاجناس کان تغلیظاً.

۱)ربع                 ۲)ثلث                ۳)نصف              ۴)خمس

۱۴- اللوث هو عباره …………..

۱)عن الادله القطعیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی  ۲)عن الاماره الظنیه قامت عند الحاکم علی صدق المدعی

۳)شهاده الشهود                                                    ۴)اخبار الناس

۱۵- لو جعل المهر مالاً یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح ……………

۱)المهر               ۲)العقد و المهر                 ۳)المهر و بطل العقد                ۴)العقد و بطل المهر

۱۶- ای المورد یصح؟

۱)یثبت شرب المسکر بالاقرار مرتین                           ۲)یثبت شرب المسکر بالاقرار مره واحده

۳)یثبت شرب المسکر بالاقرار اربع مراّت                     ۴)لا یثبت شرب المسکر بالاقرار

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱)العقل و فیه الارش          ۲)العقل و فیه الحکومه         ۳)العقل و فیه الدیه کامله     ۴)العقل و فیه نصف الدیه

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)لا یجب التسویه بین الخصوم          ۲)یستحب التسویه بین الخصوم

۳)لا یجب التسویه بین الخصوم         ۴)الاولی التسویه بین الخصوم

۱۹- السلم هو ابتیاع کل ……………….. بثمن ……………….

۱)حال، معجل                   ۲)معجل، حال                   ۳)مؤجل، حال                    ۴)حال، مؤجل

۲۰- خیار الغبن ثابت للمغبون من ……………..

۱)بعد العقد                      ۲)حین العقد                     ۳)عند علمه بالغبن             ۴)قبل العقدبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟