تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۳۹
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- در امور حسبی دادرسی تا چه زمانی دلایل قبول کند؟

۱)تا نخستین جلسه رسیدگی                                                  ۲)تا پایان نخستین جلسه رسیدگی

۳)در تمام مواقع رسیدگی                                                     ۴)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۲- رسیدگی به امور حسبی تابع کدام قانون است؟

۱)قانون امور حسبی                                               ۲)قانون آیین دادرسی مدنی

۳)قانون امور حسبی مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.             ۴)قانون مدنی

۳- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

۱)با دادگاه عمومی هم عرض                             ۲)با دیوان عالی کشور

۳)با دادگاه تجدیدنظر استان                  ۴)اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان والا با دیوان عالی کشور

۴- رئیس دادگستری شهرستان یا استان در چه مواردی حق دخالت در امور حسبی را دارد؟

۱)در تمام موارد       ۲)فقط امور محجورین                ۳)در مواردی که در قانون تصریح شده         ۴)امور صغار

۵- تصمیمات دادگاه در امور حسبی قطعی است؟

۱)تصمیمات دادگاه قطعی است.                                ۲)تصمیمات قطعی است مگر آنچه در قانون تصریح شده.

۳)هیچکدام                                                          ۴)تصمیمات قابل تجدیدنظر است.

۶- در اثنا تحریر ترکه، درخواست مهرو موم ترکه پذیرفته می شود؟

۱)آن مقدار از ترکه که تحریر نشده باشد، پذیرفته می شود.                                   ۲)پذیرفته نمی شود.

۳)با درخواست تحریر مهر و موم وجاهت قانونی ندارد.                                         ۴)مهر و موم ترکه در هر زمان پذیرفته می شود.

۷- دعاوی راجع به ترکه متوفی تا چه زمانی توقیف می شود؟

۱)در مدت تحریر ترکه       ۲)بعد از خاتمه تحریر ترکه

۳)دعاوی راجع به ترکه توقیف نمی شود.     ۴)قبل از درخواست تحریر ترکه

۸- تحریر ترکه عبارت است از:

۱)تعیین مقدار ترکه     ۲)برداشتن مهر و موم از ترکه        ۳)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی      ۴)هیچکدام

۹- اولیاء خاص چه اشخاصی هستند؟

۱)پدر         ۲)جد پدری          ۳)جد مادری          ۴)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان

۱۰- در مدتی که ترکه تحریر می شود آیا تصرف در آن قانونی است؟

۱)تصرف ممنوع است.

۲)تصرف با اجازه رئیس دادگستری منعی ندارد.

۳)تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد مجاز است.

۴)تصرف ممنوع است مگر تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۱۱- هرگاه امین غایب زن بی شوهری باشد و ازدواج کند:

۱)از سمت خود منعزل می شود.                     ۲)دادگاه او را عزل می کند.

۳)دادستان او را عزل می کند.

۴)اگر ظرف یکماه از تاریخ ازدواج به دادگاه اطلاع ندهد ممکن است از سمت خود عزل شود.

۱۲- در صورتی که یکی از وراث غایب تضمین کافی بدهد:

۱)دادگاه می تواند امین دیگری را تعیین کند.

۲)اموال غایب به صورت قطعی به او داده می شود.

۳)دادگاه نمی تواند امین دیگری برای او تعیین نماید و همان وارث را به سمت امین منصوب می کند.

۴)هیچکدام

۱۳- شرط ضمان به امین غایب مفقود الاثر:

۱)جایز است.                    ۲)باطل است.                   ۳)نافذ نیست.                   ۴)هیچکدام

۱۴- هرگاه دختر ۲۰ ساله باکره ای غایب مفقود الاثر شود:

۱)برای او امینی نصب می شود.                                                ۲)در صورتی برای امین نصب می شود که ولی قهری نداشته باشد.

۳)در صورتی برای او امین نصب می شود که ولی قهری و وکیل نداشته باشد.        ۴)هیچکدام

۱۵- غایب مفقودالاثر:

۱)از ارث محروم است.       ۲)مانند دیگر وارثان ارث می برد.

۳)فقط در صورت عدم احراز مرگ وی ارث می برد.       ۴)هیچکدام

۱۶- کسی که بعنوان عجز از اداره اموال، برای او فردی مثلاً به عنوان امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید:

۱)غیرنافذ است و امین باید اجازه دهد.                                                            ۲)قابل ابطال است.

۳)نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.                                  ۴)باطل است.

۱۷- چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذی نفع می توانند دادرس را رد نمایند.

۲)باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند دادرس را رد نمایند.

۳)رعایت موارد رد برای دادرسی الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند.

۴)در صورتی که اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند می بایست از رسیدگی خودداری نمایند.

۱۸- امور راجع به غایب مفقودالاثر ابتدا با کدام دادگاه است؟

۱)دادگاه آخرین محل سکونت غایب               ۲)دادگاهی که آخرین اقامتگاه، غایب در آن محل می باشد.

۳)دادگاه محل اقامت ورثه غایب                   ۴)دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول غایب

۱۹- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

۲)به درخواست دادستان برای اداره ترکه، امین معین می شود.

۳)به درخواست، اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه ناظر تعیین می شود.

۴)به درخواست دادستان یا اشخاص ثالث قیم تعیین می شود.

۲۰- در مورد قبول ترکه و دیون توسط قیم محجور کدام گزینه صحیح است؟

۱)می تواند بطور مطلق قبول کند.

۲)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی می تواند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کند.

۳)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی مطابق صورت مهر و موم ترکه قبول می کند.

۴)فقط با اجازه دادستان می تواند بطور مطلق کند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 2 ؟