تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۸
۹۴ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت

۱- رسیدگی به درخواست های حسبی:

الف) در دادگاههای عمومی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

ب) در دادگاههای عمومی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

ج) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

د) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

۲- در قراردادی که فی ما بین شرکت الف و ب منعقد شده است مقرر شده است که حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد باید به داوری داور مرضی الطرفین ارجاع گردد. بواسطه حدوث اختلاف، طرفین نسبت به ارجاع امر به یک داور مرضی الطرفین مبادرت می ورزند. داور مذکور در رأیی که خارج از مهلت مقرر صادر می گردد، شرکت الف و مدیرعامل آن را متضامناً به پرداخت خسارت محکوم می نماید. مدیرعامل شرکت از چه طریقی می تواند رأیی که علیه او صادر شده است را نقض نماید؟

الف) از راه درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه                                          ب) از راه تجدیدنظرخواهی از رأی داور

ج) از راه اعتراض ثالث                                                                                د) از راه اعاده دادرسی

۳- رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی:

الف) در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات                                  ب) در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ج) اگر قاضی شاغل باشد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.      د) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۴- گواهی عدم سازش صادره از محاکم خانواده تا چه مدت دارای اعتبار است؟

الف) یک ماه از تاریخ ابلاغ               ب) یک ماه از تاریخ صدور

ج) ۳ ماه از تاریخ صدور                  د) ۳ ماه از تاریخ ابلاغ

۵- شخصی در خصوص اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نموده است اگر راجع به تصرف عدوانی اقامه دعوی نماید:

الف) نسبت به دعوی اول قرار رد دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر و فرجام است.

ب) نسبت به دعوی دوم قرار رد دعوی صادر می گردد که فقط قابل تجدیدنظر است.

ج) نسبت به دعوی دوم قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل فرجام نیست.

د) نسبت به دعوی اول قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر است.

۶- اگر در دادگاه تجدیدنظر استان بین متداعیین، صلح و سازش حاصل گردد و گزارش اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تنظیم و صادر گردد:

الف) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست در همان شعبه تنظیم کننده قابل ابطال است.

ب) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان قابل ابطال است.

ج) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی قابل ابطال است.

د) این گزارش اصلاحی به موجب درخواست از دیوان عالی کشور قابل ابطال است.

۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) موضوع دستور موقت به هیچ وجه نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ب) موضوع دستور موقت علی الاصول نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ج) موضوع دستور موقت همیشه همان خواسته دعوی است.

د) موضوع دستور موقت علی الاصول با خواسته دعوی یکی است.

۸- کدامیک از قرارهای زیر باید به صورت دادنامه به طرفین ابلاغ گردد؟

الف) قرار کارشناسی                        ب) قرار امتناع از رسیدگی

ج) قرار عدم استماع دعوا                 د) گزینه های ب و ج

۹- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا جلسه اول دادرسی است.                                                        ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) تا ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تعیین وقت دادرسی است.                   د) تا ۳ روز از جلسه اول دادرسی است.

۱۰- اگر شخصی به استناد یک فقره چک علیه شخصی اقامه دعوی نماید و طرف مقابل به استناد یک فقره صورتجلسه کتبی که راجع به قرارداد دیگری است دعوای متقابل تحت عنوان تهاتر اقامه نماید:

الف) دادگاه به هر دو دعوی به صورت توأمان رسیدگی می کند و رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار رد دعوی صادر می نماید.

ج) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

د) دادگاه در صورتیکه دارای صلاحیت باشد نسبت به دعوی مطروحه بطور جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

۱۱- اگر شخصی دعوایی به خواسته مطالبه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد در شورای حل اختلاف مطرح نماید:

الف) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و قاضی شوری رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و تحت نظر قاضی مبادرت به صدور رأی می نمایند.

ج) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و رأی صادره توسط ایشان، در نزد قاضی شورا قابل تجدیدنظرخواهی است.

د) قاضی شوری بدان رسیدگی می کند و مبادرت به صدور رأی می نماید.

۱۲- قراردادی در خصوص تحویل ۶۰ واگن به متروی شهری مشهد فی ما بین یک شرکت خصوصی و وزارت کشور در تهران منعقد   می گردد، وزارت کشور از پرداخت ثمن قرارداد در موعد مقرر امتناع می ورزد، شرکت خصوصی جهت احقاق حق خود می تواند به کدام مرجع قضایی یا اداری مراجعه نماید؟

الف) دیوان عدالت اداری

ب) لزوماً دادگاه عمومی مشهد

ج) دادگاه عمومی تهران یا مشهد

د) ابتدا باید نقض عهد را در دیوان عدالت اداری اثبات نماید و سپس به دادگاه عمومی تهران یا مشهد رجوع نماید.

۱۳- مهلت اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول بدوی یا واخواهی است.

ب) تا پایان جلسه اول بدوی است.

ج) تا جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.

د) تا پایان جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.

 ۱۴- اگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی، فقط نسبت به قسمتی از رأی بدوی، تجدیدنظرخواهی شده باشد، افزایش دایره تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر قسمت های رأی بدوی:

الف) در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.

ب) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.

ج) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد ممکن است.                         د) ممکن نیست.

۱۵- فوت یکی از طرفین توافق داوری:

الف) موجب زوال داوری است.

ب) اثری بر داوری ندارد.

ج) موجب زوال داوری است مگر آنکه داوری به صورت شرط ضمن یک عقد لازم درج شده باشد.

د) موجب زوال داوری است مگر آنکه داور انتخابی مرضی الطرفین باشد.

۱۶- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در دادخواست باید جهات موضوعی و حکمی ذکر گردد.

ب) در دادخواست باید صرفاً جهات موضوعی ذکر گردد.

ج) در دادخواست باید جهات حکمی ذکر گردد.

د) در دادخواست باید جهات موضوعی ذکر و توصیف گردد و جهات حکمی در دفاعیات بیان می شود.

۱۷- در کدامیک از موارد ذیل رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست؟

الف) دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه           ب) درخواست صلح و سازش

ج) دعاوی علیه دولت                                     د) همه گزینه ها

۱۸- کدام دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

الف) حضانت، حکم رشد و نفقه معوقه                                                       ب) خسارات ناشی از تقصیر در مواظبت و نگهداری کودک

ج) تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه                                                          د) همه گزینه ها

۱۹- اگر بین خواسته نوشته شده در قسمت مخصوص به آن در دادخواست و شرح دادخواست تعارض باشد:

الف) خواسته مذکور در قسمت مخصوص آن ملاک عمل است.

ب) خواسته مذکور در قسمت شرح دادخواست ملاک عمل است.

ج) دفتر دادگاه باید مبادرت به صدور اخطار رفع نقص نماید.

د) دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید.

۲۰- کدامیک قابل توکیل نیست؟

الف) رد سوگند                         ب) اعسار                              ج) اقرار                               د) الف و جبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 3 ؟