تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۱
۹۴ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت

۱- کدام گزینه صحیح است؟ ( توکیل در حیازت مباحات ………….. )

۱)جایز است و ملک موکل می شود.       ۲)جایز است و ملک وکیل می شود.

۳)جایز است و ملک هردو می شود.         ۴)باطل است.

۲- در عبارت(( لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)الوکاله اما خاصه و اما عامه                         ۲)الوکاله اما خاصه و اما مطلقه

۳)الوکاله اما خاصه و اما عامه و اما مطلقه                      ۴)الوکاله اما عامه و اما مطلقه

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)تصح الوکاله فی العبادات                                       ۲)لا تصح الوکاله فی العبادات

۳)تصح الوکاله فی العبادات البدنیه دون المالیه                ۴)تصح الوکاله فی العبادات المالیه دون البدینه

۵- در عبارت (( لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآله، کاله و ما یوجب تعذیباً زائداً …….. )) کلمه کاله به چه معناست؟

۱)برنده                           ۲)کند                             ۳)ثقیل                            ۴)سلاح گرم

۶- در عبارت (( ……………. عقد مستقل بنفسه و عنوان براسه)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)الاجاره                         ۲)الصلح                          ۳)البیع                            ۴)الوکاله

۷- در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید. (( یشترط فی الموقوف علیه ……. ))

۱)العداله                         ۲)الرشد                          ۳)البلوغ                          ۴)التعیین

۸- تعریف(( هوالذی لیس له حاله باعثه علی حفظ ماله و الاعتنا بحاله، یصرفه فی غیر موقعه و یتلفه بغیر محله و لیست معاملاته مبنیه علی المکایسه )) مربوط به کدامیک از محجورین است؟

۱)صغیر ممیز                    ۲)صغیر غیرممیز               ۳)مجنون ادواری               ۴)سفیه

۹- در این عبارت کدام گزینه صحیح است؟ (( المدعی من لو ترک یترک ))

۱)” ترک” مجهول “یترک” معلوم     ۲)”ترک” معلوم “یترک” مجهول       ۳)هر دو معلوم   ۴)هر دو مجهول

۱۰- معنای کلمه ولج چیست؟

۱)دمیده شدن روح در نطفه                ۲)نفوذ خون در قشاء مغز             ۳)خروج روح از بدن     ۴)تعیین موقوف علیه

۱۱- یصح الدور فی الـ ……….

۱)الوکاله                                         ۲)العاریه                                  ۳)الودیعه                         ۴)الحواله

۱۲- حد السارق فی المرتبه الرابعه …………..   

۱)قطع الید                       ۲)قطع الرجل                                ۳)قطع الرجل الیمنی                       ۴)القتل

۱۳- (( الاقاله فسخ لا بیع عندنا )) با توجه به عبارت فوق کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)اقاله بیع جدیدی نمی باشد.                                                ۲)به موجب اقاله حقوق قانونی دلال ساقط نمی شود.

۳)با اقاله حق شفعه ثابت می شود.                                          ۴)با اقاله هر یک از عوضین در صورت وجود به طرف مقابل باز می گردد.

۱۴- معنای لفظ قود چیست؟

۱)نوشیدن                        ۲)قصاص کردن                            ۳)اجرای حد الله                            ۴)تفویض بضع

۱۵- در صورت اختلاف وکیل و موکل قول چه کسی برتر است؟

۱)قول وکیل برتر است.       ۲)قول موکل برتر است.                   ۳)قول مدعی برتر است.                   ۴)قول منکر برتر است.

۱۶- وکالت دادن به کافر برای مخاصمه با مسلمان چه حکمی دارد؟

۱)باطل است.                   ۲)صحیح است.                 ۳)از طرف مسلمان صحیح است.       ۴)از طرف کافر صحیح است.

۱۷- توانایی بر انجام مورد وکالت در چه کسی شرکت است؟

۱)در موکل                      ۲)در وکیل                      ۳)در وکیل و موکل                        ۴)هیچکدام

۱۸- کدام گزینه در امر وکالت صحیح است؟

۱)با مرگ وکیل یا موکل باطل می شود.                                               ۲)با مرگ وکیل یا موکل باطل نمی شود.

۳)با مرگ وکیل باطل می شود.                                                          ۴)با مرگ موکل باطل می شود.

۱۹- افراط و تفریط وکیل چه اثری دارد؟

۱)موجب ضمان است.         ۲)موجب بطلان وکالت می شود.        ۳)موجب انعزال وکیل است.             ۴)موارد الف و ج

۲۰- الزوجه فی الطلاق ……………… هو/ هی فی حکم الزوجه.

۱)البائن                           ۲)الرجعی                                   ۳)السنی بمعنا الاعم                          ۴)الحرام

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟