تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۷
۹۴ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت

۱- در صورت اسقاط شرط باطل ………………

۱)شرط باطل و عقد نیز باطل است.                                                                             ۲)عقد صحیح و قابل فسخ است.

۳)عقد صحیح و غیرقابل فسخ است.                                                                            ۴)شرط باطل و عقد غیرنافذ است.

۲- در صورتی که معامله منحل شود شرط فعل ضمن آن:

۱)اگر عمل مادی بوده و انجام شده باشد باید اجرت المثل آن به عامل پرداخت شود.               ۲)اگر عمل حقوقی تبعی باشد منحل می گردد.

۳)اگر عمل حقوقی مستقل باشد منحل نمی گردد.                                                            ۴)همه موارد

۳- تلف موضوع قرض پیش از تسلیم ……………..

۱)موجب بطلان قرارداد می شود.       ۲)موجب انفساخ قرارداد می شود.      ۳)موجب ایجاد حق فسخ برای مقترض می شود.      ۴)هیچکدام

۴- طبق قانون کدامیک از گزینه های زیر از اسباب سقوط تعهد محسوب نمی گردد؟

۱)فسخ                                 ۲)وفای به عهد                                   ۳)ابراء                                        ۴)مالکیت فی الذمه

۵- ماهیت حقوقی وفای به عهد چیست؟

۱)عقد                                    ۲)ایقاع                                ۳)واقعه حقوقی ارادی                             ۴)واقعه حقوقی قهری

۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هر مدیونی مسؤول است.               ۲)هر مسؤولی مدیون است.               ۳)بعضی مدیون ها مسؤولند.              ۴)همه موارد

۷- اسقاط حق دینی …………….. است.

۱)ابراء                                        ۲)اعراض                                                ۳)اعراض از مالکیت                       ۴)مالکیت ما فی الذمه

۸- اثر تبدیل تعهد چیست؟

۱)سقوط تعهد                                ۲)ایجاد تعهد                                ۳)گزینه ۱ و ۲                              ۴)هیچکدام

 

۹- دادن چک به جای پول نقد:

۱)تبدیل تعهد محسوب نمی شود.                                                                   ۲)تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا است.

۳)تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع است.                                                       ۴)تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.

۱۰- کدام یک از تهاترهای زیر قهری نیست؟

۱)تهاتر قراردادی                          ۲)تهاتر قضایی                      ۳)تهاتر ایقاعی                            ۴)در همه موارد تهاتر قهری است.

۱۱- ماهیت مالکیت ما فی الذمه ………………… است.

۱)ایقاع                                        ۲)عقد                            ۳)واقعه حقوقی قهری                      ۴)واقعه حقوق ارادی

۱۲- مالکیت فی الذمه ناشی از ……………….. است.

۱)عقد                                         ۲)ارث                            ۳)واقعه حقوقی ارادی                                 ۴)گزینه ۱ و ۲

۱۳- در تصادم دو اتومبیل ………………

۱)اگر هر دو مقصر باشند هرکدام جبران نیمی از خسارت متقابل را بر عهده دارد.

۲)اگر هیچ یک مقصر نباشند هر کدام جبران نیمی از خسارت را بر عهده دارد.

۳)اگر هیچ یک مقصر نباشند و تصادم در نتیجه عوامل خارجی باشد هیچیک ضامن نیستند.

۴)همه موارد

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)بیع مطلقاً عقدی است تملیکی                                                                        ۲)اگر مبیع عین معین باشد بیع عقدی است تملیکی

۳)اگر مبیع کلی باشد بیع عقدی است عهدی                                                      ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند مبیع باشد؟

۱)عین                             ۲)منفعت                                     ۳)حق                                         ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند موجر واقع شوند؟

۱)متصالح                                     ۲)موصی له                                  ۳)مقترض                                                ۴)مستعیر

۱۷- شرط تملک تمام محصول توسط مزارع ………………

۱)نامشروع بوده و باطل و مبطل است.                                                                         ۲)نامشروع بوده و باطل است.

۳)خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل و مبطل است.                                                     ۴)خلاف مقتضای عقد بوده و باطل است.

۸- ماهیت حقوقی تقسیم ……………

۱)مبادله حق است.             ۲)تمیز است.                    ۳)تمیز و مبادله حق است.                            ۴)ایقاع همراه با مبادله است.

۱۹- اگر شخصی غیرمدیون مالش را برای تضمین دین مدیون نزد مرتهن به رهن گذارد به این رهن ……………. می گویند.

۱)رهن تصرف                          ۲)رهن مستعار                                   ۳)رهن مکرر                                 ۴)رهن انتفاعی

۲۰- در صورتی که در وصیت حق رجوع موصی سلب شود ………..

۱)شرط نامشروع موجب بطلان وصیت است.                                                     ۲)شرط خلاف مقتضای ذات وصیت و باطل است.

۳)شرط صحیح و نافذ است.                                                                          ۴)شرط باطل ولی وصیت صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟