تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۱۷
۹۴ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت

۱- یکی از مزایای اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال طلب می باشد از این مزیت به عنوان ……………. یاد می شود.

۱)وصف تجریدی بودن اسناد تجاری    ۲)وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری         ۳)وصف جایگزینی اسناد تجاری     ۴)گزینه ۱ و ۲

۲- اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات نمایانگر کدام وصف یا اوصاف سند تجاری است؟

۱)وصف تجریدی بودن                   ۲)وصف تنجیزی بودن                    ۳)وصف جایگزینی                          ۴)همه موارد

۳- کدامیک از اسناد زیر از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است؟

۱)چک                                        ۲)سفته                                       ۳)برات                                       ۴)همه موارد

۴- هرگاه چک به وکالت صادر گردد ………………

۱)مسوولیت کیفری در آن منتفی است.                                                           ۲)مسوولیت کیفری در آن متوجه وکیل است.

۳)مسوولیت کیفری در آن متوجه موکل است.                                                   ۴)مسوولیت کیفری در آن متوجه وکیل و موکل است.

۵- اگر صادرکنندگان چک ۵ نفر باشند هر کدام مسوولیت پرداخت چه مبلغی را دارند؟

۱)هر کدام یک پنجم                                                                                  ۲)مسوولیتشان تضامنی است.

۳)مسوولیت تمام مبلغ متوجه امضاکننده مقدم است.                                         ۴)مسئولیت تمام مبلغ متوجه امضا کننده مؤخر است.

۶- ظهرنویسی برات …………

۱)منخصراً با امضا صورت می گیرد.         ۲)منحصراً با مهر صورت می گیرد.            ۳)با مهر و امضا امکان پذیر است.            ۴)هیچکدام

۷- اگر در برات خود برات دهنده براتگیر باشد؟

۱)چنین نوشته ای فقط از لحاظ مقررات حقوق مدنی معتبر است.                             ۲)چنین نوشته ای سند تجاری محسوب نمی شود.

۳)در صورت جمع سایر شرایط چنین نوشته ای را می توان سفته تلقی نمود.               ۴)گزینه ۱ و ۲

۸- کدام یک از اسناد زیر نمی تواند در وجه حامل صادر شود؟

۱)چک                                        ۲)سفته                                       ۳)برات                                       ۴)گزینه ۲ و ۳

۹- کدام گزینه در مورد قبولی برات صحیح نیست؟

۱)قبولی برات باید به صورت کتبی باشد.                                                          ۲)قبولی شفاهی موجب بطلان سند می گردد.

۳)قبولی برات حتماً باید در خود برات به عمل آید.                                             ۴)گزینه ۱ و ۳

۱۰- چنانچه براتگیر برات را به صورت مشروط قبول کند ……………

۱)این امر از موارد نکول است.          ۲)پس از حصول شرط در حکم قبول است.           ۳)قبول محسوب می شود.            ۴)هیچکدام

۱۱- واخواست نکول مختص کدام یک از اسناد تجاری می باشد؟

۱)برات                                       ۲)چک                            ۳)سفته                           ۴)کلیه اسناد لازم الاجرا

۱۲- اگر در هنگام صدور برات شرط شود که دارنده باید در صورت نکول برات جهت اخذ قبولی به ثالث تعیین شده مراجعه کند اگر براتگیر برات را نکول کند ولی دارنده برات به این وظیفه خود عمل نکند. وی ………..

۱)مزایای نکول را از دست می دهد.           ۲)مزایای اعتراض عدم تأدیه را از دست می دهد.         ۳)گزینه ۱ و ۲             ۴)هیچکدام

۱۳- شخص ثالث پرداخت کننده:

۱)دارای تمام حقوق دارنده برات است.                                                           ۲)حق رجوع به ذینفع و ایادی ما بعد او را دارد.

۳)فقط حق مراجعه به ذینفع را دارد.                                                              ۴)حق مراجعه به ذینفع و ایادی ما قبل او را دارد.

۱۴- واخواست عدم تأدیه مختص کدامیک از اسناد تجاری می باشد؟

۱)برات                                           ۲)چک                                        ۳)سفته                                        ۴)گزینه ۱ و ۳

۱۵- هرگاه ظهرنویس بدون قید عبارتی سند تجاری را ظهرنویسی کند این نوع ظهرنویسی حمل بر ……………. است.

۱)ضمانت                        ۲)ظهرنویسی به عنوان وکالت                       ۳)ظهرنویسی برای انتقال                   ۴)ظهرنویسی به عنوان وثیقه

۱۶- حکم ورشکستگی ……………

۱)فقط در خصوص اشخاص حقیقی ممکن است صادر شود.                       ۲)فقط در خصوص اشخاص حقوقی ممکن است صادر شود.

۳)فقط در خصوص تجار و اشخاص حقیقی صادر می شود.                         ۴)در خصوص تجار صادر می شود.

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱)عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی دادگاه تعیین می شود.

۲)عضو ناظر ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب می شود.

۳)عضو ناظر یا در حکم ورشکستگی یا نهایتاً در ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب می شود.

۴)عضو ناظر در ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی توسط اداره تصفیه انتخاب می شود.

۱۸- در چه صورت نسبت به تاجر اعاده اعتبار واقعی حاصل می گردد؟

۱)اگر تاجر کلیه دیون خود را بپردازد.

۲)اگر تاجر به قرارداد ارفاقی کاملاً عمل نموده باشد.

۳)اگر تاجر کلیه دیون و متفرعات و مخارج را بپردازد.

۴)تاجر دیون خود را بپردازد یا آنکه به قرارداد ارفاقی تماماً عمل نماید.

۱۹- با کدام دسته از تجار ورشکسته نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟

۱)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اجباری

۲)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اختیاری

۳)ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر اجباری یا اختیاری

۴)ورشکسته به تقلب

۲۰- بستانکاران دارای حق وثیقه:

۱)نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند.

۲)نسبت به مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند.

۳)نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند و نسبت به بقیه طلب خود نیز طلبکاران دارای حق تقدم می باشند.

۴)نسبت به مال مورد وثیقه مقدم بر سایر بستانکاران اند و نسبت به بقیه طلب خود نیز طلبکار دارای حق تقدم می باشند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟