تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۱۹
۹۴ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت

۱- در مورد دیون متوفی کدام گزینه صحیح است؟

۱)دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود.              ۲)دیون مستند به سند رسمی متوفی بعد از فوت حال می شود.

۳)فوت تأثیری در حال شدن دیون متوفی ندارد.             ۴)دیون مؤجل بعد از فوت حال نمی شود مگر به موجب حکم دادگاه.

۲- در کدامیک از موارد زیر سمت امین زائل می شود؟

۱)بعد از صدور حکم موت فرضی غایب         ۲)معلوم شدن موت حقیقی غایب

۳)معلوم شدن زنده بودن غایب                    ۴)همه موارد

۳- در مورد اثر حجر کدام گزینه صحیح است؟

۱)اثر حجر از تاریخ صدور حکم است.

۲)از تاریخ ابلاغ حکم است.

۳)از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود حتی اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته است.

۴)اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و الّا از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود.

۴- در امور حسبی در صورت احتیاج به مترجم:

۱)دادرس الزاماً باید از دو نفر مترجم رسمی استفاده نماید.

۲)دادرس مراتب را به دادستان اطلاع داده و تا زمان معرفی مترجم توسط دادستان منتظر می ماند.

۳)می تواند کسی را که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب کند.

۴)مترجم توسط فرد یا افراد ذی نفع معرفی می شود.

۵- کسی که در اثر کبر سن از اداره تمام و یا بعضی از اموال خود عاجز شده است….

۱)باید از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او ناظر معین شود.

۲)می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

۳)می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او مدیر تعیین شود.

۴)به درخواست دادستان برای او قیم تعیین می شود.

۶- وارثی که ترکه را قبول کرده است:

۱)دیگر نمی تواند ترکه را رد کند.                                         ۲)با رضایت سایر وراث می تواند رد کند.

۳)مادامی که در ترکه تصرف نکرده می تواند رد کند.                  ۴)قبل از مهر و موم ترکه می تواند رد کند.

۷- مقصود از تحریر ترکه چیست؟

۱)تعیین مقدار ترکه متوفی                                                                ۲)تعیین مقدار دیون متوفی

۳)فروش اموال متوفی در صورت عدم تراضی به تقسیم توسط وراث             ۴)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی

 

۸- برای اداره سهم الارثی که ممکن است که از ترکه متوفی به جنبن تعلق گیرد:

۱)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد امین تعریف می شود.

۲)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد قیم تعیین می شود.

۳)امین تعیین می شود حتی اگر وصی یا ولی داشته باشد.

۴)در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد ناظر تعیین می شود.

۹- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند:

۱)هرکدام به نسبت مساوی مسئولیت دارند.                             ۲)هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند.

۳)هر یک طبق نظر کارشناسی مسئول خواهد بود.                        ۴)فقط قیم اول مسئول خواهد بود.

۱۰- در صورت محجور شدن زن ……………… برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۱)پدر                 ۲)جد پدری                     ۳)موارد الف و ب              ۴)شوهر با داشتن صلاحیت

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱)در صورت محجور شدن شوهر، زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگری مقدم است.

۲)در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

۳)زن یا شوهر برای قیمومت از همدیگر صلاحیت ندارند.

۴)شوهر به حکم قانون قیم زن و زن قیم شوهر است.

۱۲- غایب مفقود الاثر فقط در خارج از ایران مال دارد. کدام مرجع برای تعیین امین صالح است؟

۱)کنسولگری ایران در کشوری که غایت مال دارد برای نصب امین موقت و تنفیذ دادگاه تهران

۲)دادسرای تهران             ۳)دادگاه تهران         ۴)کنسولگری ایران در کشور خارجی

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)وارثی که اموال غایب را به تصرف موقت خود در می آورد، حق دارد آنها را بفروشد.

۲)وارثان حق دارند در دوران تصرف موقت اموال غایب را افراز کنند.

۳)وارثان نمی توانند برای تصرف موقت خود حق الزحمه دریافت کنند.

۴)دادن اموال به تصرف موقت وارثان برای نگهداری اموال و به صورت مشاع است.

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه به وسیله مدیر دفتر پرداخت می شود.

۲)دادرس می تواند در مدت تحریر ترکه بدهی متوفی را بپردازد.

۳)عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

۴)مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه مشمول مرور زمان می شود.

۱۵- بی سواد ………………

۱)نمی تواند وصیت رسمی کند.         ۲)حق رجوع از وصیت ندارد.

۳)نمی تواند وصیت سری کند.          ۴)حق ندارد وصیت کند.

۱۶- تصرف وارثان در ترکه …………..

۱)نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون

۲)نافذ است.                 ۳)باطل است.               ۴)تا ثلث ترکه نافذ است و مازاد بر آن غیرنافذ است.

۱۷- برای حضانت و نگهداری اطفال:

۱)پدر اولویت دارد.

۲)مادر تا سن بلوغ اولویت دارد.

۳)مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه پدر یا مادر برای حضانت انتخاب می شود.

۴)مادر تا دو سال اولویت دارد مگر اینکه طفل مؤنث باشد که تا سال هفتم حضانت با مادر است.

۱۸- کدام گزینه غلط است؟

۱)رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث باشد.

۲)رد ترکه باید کتبی باشد و رد شفاهی پذیرفته نمی شود.

۳)رد ترکه به منزله رد وراثت نیست.

۴)وارثی که ترکه را قبول کرده مادام که در آن تصرف نکرده می تواند رد کند.

۱۹- در چه موردی یا برای چه کسی اصولاً امین انتخاب نمی شود؟

۱)برای اداره ترکه                                     ۲)برای عاجزی که نمی تواند اموال خود را اداره کند ولو به درخواست خود.

۳)برای اداره اموال غائب در هیچ شرایطی         ۴)برای اداره سهم جنین از ارث در صورت فقدان ولی یا وصی

۲۰- هرگاه زوجه یائسه غایب مفقود الاثر به حکم دادگاه طلاق بگیرد ……………..

۱)عده ندارد.                               ۲)باید چهارماه و ده روز عده نگه دارد.

۳)باید سه ماه عده نگه دارد.             ۴)باید چهل و پنج روز عده نگه دارد.

 

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟