تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۵
۹۴ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت

۱- درخواست تبدیل تأمین …………

۱)از سوی خوانده مجاز است.            ۲)از سوی خواهان مجاز است.           ۳)گزینه ۱ و ۲                              ۴)هیچکدام

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا باید از بازداشت مال خودداری نماید.

۲)هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا می تواند از بازداشت مال خودداری نماید.

۳) هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار اجرا قرار دهد اجرا نمی تواند از بازداشت مال خودداری نماید.

۴)هیچکدام

۳- تبدیل مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده تا زمانی که عملیات اجرایی شروع نشده در صلاحیت ………. و پس از آن در صلاحیت …………….. است.

۱)دادگاه- دادگاه                       ۲)دادگاه- اداره اجرا                          ۳)اداره اجرا- اداره اجرا                   ۴)اداره اجرا- دادگاه

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن مجاز نیست.

۲)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن در صورتی مجاز است که از مستثنیات دین نباشد.

۳)هرگاه خواسته عین معین باشد بازداشت آن مجاز است حتی اگر از مستثنیات دین باشد.

۴)اگر اجرای قرار تأمین خواسته باعث خروج مال از تصرف طرف مقابل شود اگر چه از مستثنیات دین باشد قابل اجرا است.

۵- دعوی ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است؟

۱)تا اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی                                            ۲)تا ۳ روز بعد از اولین جلسه دادرسی

۳)تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر                 ۴)تا قبل از اعلام ختم مذاکرات طرفین در مرحله بدوی و تجدیدنظر

۶- شروع به رسیدگی به دعوی ورود ثالث ……………….. امکان پذیر است.

۱)با تقدیم دادخواست                     ۲)به طور شفاهی                            ۳)با درخواست کتبی                                ۴)همه موارد

۷- هرگاه واخواه بخواهد دعوی جلب ثالث مطرح کند……………….

۱)واخواه چنین حقی را ندارد.                                                           ۲)صرف بیان شفاهی در جلسه دادرسی و قید آن در صورت کفایت می کند.

۳)باید ضمن دادخواست واخواهی دادخواست جلب ثالث بدهد.       ۴)باید ضمن دادخواست واخواهی درخواست جلب ثالث بدهد.

۸- دادخواست جلب ثالث ……………..

۱)به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به شرطی که صلاحیت نسبی داشته باشد.

۲)به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به شرطی که صلاحیت ذاتی داشته باشد.

۳) به دادگاهی تقدیم می گردد که به دعوی اصلی رسیدگی می کند حتی اگر صلاحیت نسبی و ذاتی نداشته باشد.

۴)گزینه ۱ و ۲

۹- طرح کدامیک از گزینه های زیر فقط از سوی خوانده ممکن است؟

۱)جلب ثالث                                ۲)دعوی متقابل                             ۳)دعوی اضافی                             ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۰- کدامیک از موارد زیر احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد؟

۱)دعوی تهاتر که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود.                                               ۲)دعوی ورود ثالث

۳)دعوی متقابل که مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی طرح می کند.                                    ۴)دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی

۱۱- تأمین دلیل …………..

۱)با تقدیم دادخواست مطرح می شود. ۲)با درخواست کتبی مطرح می شود.       ۳)با درخواست شفاهی مطرح می شود.       ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۲- کدامیک از گزینه ای زیر از آثار فرستادن اظهارنامه است؟

۱)مکلف ساختن خوانده به پاسخ       ۲)ایجاد اشتغال به رسیدگی برای دادگاه                   ۳)تعیین محدوده رسیدگی دادگاه         ۴)هیچکدام

۱۳- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد …………….. نامیده می شود.

۱)حکم                                        ۲)حکم اعلامی                              ۳)حکم تأسیسی                             ۴)حکم قطعی

۱۴- حکمی که در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید ……….. محسوب می شود.

۱)حکم قطعی                                ۲)حکم نهایی                                ۳)رأی نهایی                                 ۴)هیچکدام

۱۵- قراری که پرونده را معد و مهیای صدور قاطع می نماید …………………است.

۱)قرار اعدادی                              ۲)قرار مقدماتی                             ۳)قرار تمهیدی                             ۴)گزینه ۱ و ۲

۱۶- کدام گزینه اقرار در دادگاه محسوب می شود؟

۱)اقرار در دادخواست                     ۲)اقرار در حین مذاکره                   ۳)اقرار در لوایح تقدیمی به دادگاه                  ۴)همه موارد

۱۷- کدامیک از موارد زیر قابل فرجام خواهی است؟

۱)حکم صادره از دادگاه بدوی در صورتیکه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

۲)حکم صادره از دادگاه بدوی در صورتیکه محکوم به بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

۳)حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در صورتیکه خواسته بیش از ۲۰میلیون ریال باشد.

۴)حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در صورتیکه محکوم به بیش از ۲۰میلیون ریال باشد.

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید.

۲)اداره اوقاف می تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید.

۳)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید مگر اینکه تولیت متولی را تکذیب نماید.

۴)اداره اوقاف نمی تواند نسبت به دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی اعتراض نماید حتی اگر تولیت متولی را تکذیب نماید.

۱۹- صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی …………..

۱)دادگاه را مکلف می نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.

۲)دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد.

۳)در صورتی که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی پیوست درخواست اعاده دادرسی باشد دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست اعاده دادرسی می کند.

۴)حتی در صورتی که دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی پیوست درخواست اعاده دادرسی باشد دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی کند.

۲۰- طرح کدامیک از گزینه های زیر محدود به مهلت معینی نمی باشد؟

۱)اعتراض شخص ثالث                   ۲)اعاده دادرسی                ۳)تجدیدنظ          ۴)هیچکدامبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟