تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۳- گزینه ” د ” صحیح است.

۴- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۵- گزینه ” ب ” صحیح است.                            

۶- گزینه ” ج ” صحیح است.

۷- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۸- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۹- گزینه ” ج ” صحیح است.

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۱- گزینه ” د ” صحیح است.                              

۱۲- گزینه ” ب ” صحیح است.

۱۳- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۴- گزینه ” ب ” صحیح است.                            

۱۵- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۶- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۱۷- گزینه ” ج ” صحیح است.                             

۱۸- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۹- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۲۰- گزینه ” د ” صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 2 ؟