تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۸
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۱۶۴ ق.ا.حسبی                   

۲- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۱۶۷ ق.ا.حسبی

۳- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۶۷ ق.ا.حسبی                   

۴- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۷۸ ق.ا.حسبی

۵- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۳۷۱ ق.ا.حسبی                   

۶- گزینه “ج” صحیح است. طبق ماده ۱۶۲ ق.ا.حسبی

۷- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۱۹۲ ق.ا.حسبی                   

۸- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۱۸ ق.ا.حسبی

۹- گزینه “ج” صحیح است. طبق ماده ۲۱۹ و ۲۲۱ ق.ا.حسبی                      

۱۰- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.حسبی

۱۱- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۴۰ و ۲۴۵ ق.ا.حسبی                      

۱۲- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۵۰ ق.ا.حسبی

۱۳- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۶۰ ق.ا.حسبی                    

۱۴- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۲۸۰ ق.ا.حسبی

۱۵- گزینه “د” صحیح است. طبق ماده ۳۶۰ ق.ا.حسبی                      

۱۶- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ق.ا.حسبی

۱۷- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۳۴ ق.ا.حسبی                   

۱۸- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۲۴۲ ق.ا.حسبی

۱۹- گزینه “الف” صحیح است. طبق ماده ۲۴۷ ق.ا.حسبی                   

۲۰ گزینه “ب” صحیح است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟