تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۱
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. فقط احکام به ۲ قسم حضوری و غیابی تقسیم می گردند.

۲- گزینه ۴ صحیح است؛

۳- گزینه ۴ صحیح است؛

۴- گزینه ۲ صحیح است؛

۵- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۶- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م.

۷- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م.

۸- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م.

۹- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م.

۱۰- گزینه ۴ صحیح است؛

۱۱- گزینه ۴ صحیح است؛ به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م.

۱۲- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م.

۱۳- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. که ادله جدید را از جهات تجدیدنظر ندانسته است.

۱۵- گزینه ۱ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه ۲ صحیح است؛

۱۷- گزینه ۱ صحیح است؛

۱۸- گزینه ۳ صحیح است؛

۱۹- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد مواد ۳۸۰ و ۳۸۱ ق.آ.د.م.  

۲۰- گزینه ۲ صحیح است؛ به استناد ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 7 ؟