تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۹
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول مدعیه                    ب)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره

ج)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الوکیل                       د)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الموکل

۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لو اختلفا فی التلف فالقول قول منکره                       ب)لو اختلفا فی التلف فالقول قول مدعیه

ج)لو اختلفا فی التلف فالقول قول الوکیل             د)لو اختلفا فی التلف فالقول قول الموکل

۳- کدام گزینه صحیح است؟ (لو وکله دینه فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه ……… )

الف)یجوز له بعد الاثبات قبض الحق                            ب)یجب له بعد الاثبات قبض الحق

ج)یستجب له بعد الاثبات قبض الحق                          د)لم یکن له بعد الاثبات قبض الحق

۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکیل المدعی علیه وظیفته السکو                           ب)وکیل المدعی علیه وظیفته الاقرار

ج)وکیل المدعی علیه وظیفته الدفاع                             د)وکیل المدعی علیه وظیفته الانکار

۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکیل امین نیست و ضامن است.                          ب)وکیل امین است و ضامن نیست.

ج)وکیل امین است و ضامن است.                              د)وکیل امین نیست و ضامن نیست.

۶- در عبارت (لو وکله فی قبض من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه) منظور از موت، موت چه کسی است؟

الف)وکیل                        ب)موکل                         ج)مدیون                         د)وارث موکل

۷- کدام گزینه غلط است؟

الف)یشترط فی الوکیل الاسلام   ب)یشترط فی الوکیل الاختیار     ج)یشترط فی الوکیل العقل        د)یشترط فی الوکیل البلوغ

۸- کدام گزینه غلط است؟

الف)یصح التوکیل فی الوصیه     ب)یصح التوکیل فی الوقف         ج)یصح التوکیل فی الشهاده   د)هیچکدام

۹- کدام گزینه غلط است؟

الف)الوکیل امین                   ب)لا توکیل فی المعاصی            ج)الوکیل ضامن               د)یجوز التوکیل فی المخاصمه

۱۰- کدام گزینه غلط است؟

الف)یجوز التوکیل فی المضاربه                      ب)یجوز التوکیل فی التعیین

ج)یجوز التوکیل فی المزارعه                         د)یجوز التوکیل فی الطلاق

۱۱- کدام گزینه غلط است؟

الف)لا یجوز التوکیل فی الحواله                     ب)لا یجوز التوکیل فی الضمان

ج)لا یجوز التوکیل فی الکفاله                        د)هر سه مورد

۱۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لا یصح التوکیل فی الطلاق                      ب)یجوز التوکیل فی الطلاق

ج)یکره التوکیل فی الطلاق                          د)لا ینعقد التوکیل فی الطلاق

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در همه عقود صحیح است.            ب)توکیل در فسخ عقد صحیح است.

ج)توکیل در حیازات مباحات صحیح است.       د)هر سه مورد

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در لعان صحیح است.                   ب)توکیل در نکاح صحیح است.

ج)توکیل در شهادت صحیح است.                  د)هر سه مورد

۱۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف)توکیل در عبادات صحیح است.                ب)توکیل در عبادات باطل است.

ج)توکیل در عبادات مالی باطل است.              د)توکیل در عبادات مالی صحیح است.

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف)وکالت از طرف موکل لازم است.             ب)وکالت از طرف وکیل لازم است.

ج)وکالت از هر دو طرف جایز است.               د)وکالت از طرف موکل جایز است.

۱۷- کدام گزینه غلط است؟

الف)توکیل از وصیت صحیح است.                ب)توکیل از وقف صحیح است.

ج)توکیل در اقرار صحیح است.                     د)هیچکدام

۱۸- کدام گزینه غلط است؟ ( اقرار وکیل بر علیه موکل ……. )

الف)قبول نیست و موجب بطلان وکالت می شود.            ب)قبول نیست.

ج)موجب بطلان وکالت می شود.                                د)قبول نیست ولی موجب بطلان وکالت نمی شود.

۱۹- کدام گزینه غلط است؟

الف)وکالت نیابت است.      ب)وکالت تفویض است.      ج)وکالت نوعی ایقاع است.   د)وکالت عقد است.

۲۰- کدام گزینه غلط است؟

الف)توکیل در فروش ملل غیر باطل است.                    ب)توکیل در قبض و اقباض صحیح است.

ج)توکیل کافر صحیح است.                                      د)توکیل در فروش مال غیر به منزله فضولی است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟