تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۶
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶

۵۶ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟۱) در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شود دادگاه می‌تواند حداکثر ۱۵ روز به مستأجر مهلت دهد.

۲) اگر حکم تخلیه به علت انتقال به غیر صادر شود موجر مکلف است نصف حق کسب و پیشه را به مستأجر یا متصرف بپردازد.

۳) چنانچه حکم بر تعمیرات اساسی عین مستأجره صادر شود و موجر حاضر به اجرای آن نشود، دادگاه می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که حداکثر اجاره‌بهای شش ماه را صرف تعمیرات نماید.

۴) درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر جایز است.

۲- تعهد متصدی حمل‌ونقل در مورد سالم به مقصد رسانیدن محموله، تعهد … است.

۱) طبیعی                              ۲) به وسیله                           ۳) به انتقال مال                             ۴) به نتیجه

۳- مزارع به کسی گفته می‌شود که:

۱) در عقد مزارعه پولی را جهت معامله در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد.

۲) در عقد مزارعه نیروی کار خود را جهت زراعت به کار می‌گیرد.

۳) در عقد مزارعه زمین را جهت زراعت به دیگری منتقل می‌کند.

۴) در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر می دهد.

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) مضاربه عقدی است جایز.                       ۲) جعاله تعهدی است جایز.

۳) مزارعه عقدی است لازم.                       ۴) هر سه.

۵- ماهیت حقوقی بیع شرط چیست؟

۱) تملیک معلق به عدم فسخ از جانب بایع                                        ۲) تملیک منجّز با شرط فاسخ

۳) تملیک معلق با جعل خیار                                                             ۴) تملیک منجّز با جعل خیار

۶- اگر زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند…..

۱)این عقد مساقات نام دارد و صحیح است.                              ۲)این عقد مغارسه نامیده می شود و صحیح است.

۳) این عقد مغارسه نامیده می شود و باطل است.                   ۴)این عقد مزارعه نامیده می شود و صحیح است.

۷- در صورتیکه مشتری در بیع شرط، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند و بایع نیز عقد بیع را فسخ کند، ……………..

۱) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد.

۲) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مبیع را به بایع بدهد.

۳) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و به علت سلب قدرت بر تسلیم، بیع منفسخ می شود.

۴) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مال را مسترد کند اما می تواند خسارت نیز دریافت کند.

۸- کدامیک از موارد ذیل در عقد معاوضه راه ندارد؟

۱) ضمان معاوضی              ۲) حق حبس

۳) ضمان درک                     ۴) حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس

۹- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

۱) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.     ۲) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

۳) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.

۴) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۰- هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد، …………………

۱) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر فقط حق فسخ دارد.

۲) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر حق فسخ دارد در غیر اینصورت می تواند ارش بگیرد.

۳) اگر نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.

۴) به منزله تلف منفعت قبل از قبض بوده و اجاره منفسخ می شود.

۱۱- کدامیک از اشخاص ذیل می توانند مورد عقد را اجاره داده و موجر واقع شوند؟

۱) متهب                                     ۲) موقوف علیهم

۳) منتفع                                     ۴) هر سه مورد

۱۲- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

۱) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.            ۲) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

۳) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.               ۴) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۳- در صورتیکه مستأجر از پرداخت مال الاجاره خودداری کند …………………

۱) موجر باید ابتدا او را الزام به پرداخت کرده در غیر اینصورت حق فسخ عقد را دارد.

۲) موجر نیز می تواند به استناد حق حبس از تحویل منافع عین مستأجره خودداری کند.

۳) در دوران استناد موجر به حق حبس و الزام مستأجر به پرداخت مال الاجاره، قاعده ضمان معاوضی جاری نیست چون مستأجر ضامن است.

۴) هر سه مورد صحیح است.

۱۴- مستأجر پس از انقضای عقد اجاره، ……………

۱) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که از منافع استفاده کرده باشد.

۲) در صورتی معاف از پرداخت اجرت المثل است که از منافع استفاده نکرده باشد.

۳) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که مأذون نبوده باشد.

۴) در صورت استفاده از منافع اصولاً باید اجرت المثل بپردازد.

۱۵- آیا ورشکستگی در قانون مدنی ایران از اسباب حجر است؟

۱) ورشکستگی فقط طبق قانون تجارت از اسباب حجر سوءظنی بوده و در قانون مدنی به هیچ وجه حجر محسوب نمی شود.

۲) حجر در قانون مدنی عبارتست از سفه، صغر و جنون، اما ورشکستگی فقط در عقود مالی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود.

۳) تنها در یک عقد ورشکستگی در قانون مدنی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود آن هم عقد مضاربه است.

۴) ورشکستگی فقط در عقود ضمان آور از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و شراکت در قانون مدنی موجب انفساخ می شود.

۱۶- درخصوص تفاوت عقود اذنی و اذن کدام گزینه صحیح است؟

۱)بین این دو تفاوتی وجود ندارد.                                           ۲)در اذن، اراده مأذون در وقوع یا بقای آن نقشی ندارد.

۳)در عقود اذنی، اراده مأذون در وقوع آن نقشی ندارد.           ۴)هیچکدام

۱۷- در عقد ودیعه پس از فوت مودع:

۱) عقد منحل می گردد و امین می تواند ودیعه را به هریک از وراث رد نماید.

۲) عقد منحل نمی گردد اما امین باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۳) عقد منحل می گردد و امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۴) عقد منحل نمی گردد اما امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

 

۱۸- کدام گزینه خصوصیات عقد ودیعه را به صورت صحیح بیان نموده است؟

۱) عقدی است اذنی،جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.

۲) عقدی است وثیقه ای، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.

۳) عقدی است اذنی، تملیکی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.

۴) عقدی است اذنی، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مغابنه ای.

۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱)اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز مسئول است اما مجنون مسئول نیست.

۲) اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز و مجنون مسئول نیستند.

۳) اگر مودع و مستودع هر دو محجور باشند و مال تلف گردد مستودع مسئول نیست.

۴) از لحاظ اصول حقوقی اگر در اثنای مدت ودیعه، مستودع محجور گردد عقد باطل می گردد و بطلان آن به گذشته نیز سرایت می نماید.

۱۰- کدام یک از موارد زیر در زمره تعهدات امانت گذار در عقد ودیعه می باشد؟

۱)پذیرفتن رد مال امانی توسط مستودع               ۲)پرداخت هزینه نگهداری مال

۳)پرداخت هزینه های رد مال                               ۴)هر سه مورد صحیح است.

 

 

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟