تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- اگر محالٌ علیه برات، با درج عبارت « در صورتیکه اجناس خریداری شده از صادرکننده برات به من تحویل داده شود،

برات را قبول کردم. » آن را امضاء نماید:

الف) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور باطل است.

ب) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور فقط در روابط فیمابین محالٌ علیه و صادرکننده برات دارای اثر حقوقی است.

ج) این برات نسبت به دارنده با حسن نیت قبول شده محسوب می گردد.

د) این برات نکول شده محسوب می گردد.

۲- صدور برات:

الف) فقط با امضاءکننده امکانپذیر است نه با مهر او.     ب) ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل.

ج) باید روی برگه های چاپی مخصوص صورت گیرد.       د) باید با درج تاریخ صدور به تمام حروف صورت گیرد.

۳- اگر مبلغ برات ۲ بار نوشته شده باشد و دو مبلغ با یکدیگر مساوی نباشند:

الف) مبلغ کمتر ملاک عمل است.                              ب) مبلغی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل است.

ج) میانگین دو مبلغ ملاک عمل است.                         د) این برات باطل است.

۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در برات ممکن است صدور به حواله کرد خود برات دهنده انجام شود.

ب) در برات ممکن است برات دهنده و برات گیر یک شخص باشند.

ج) موضوع برات ممکن است تعهداتی غیرپولی باشد.

د) هیچ کدام

۵- اگر قبولی برات در یک سند جداگانه به عمل آید:

الف) این قبولی به کلی باطل است.

ب) این قبولی صحیح و دارای کلیه آثار خود می باشد.

ج) این قبولی فقط به موجب مقررات مدنی دارای اثر حقوقی می باشد.

د) این قبولی اگر ظرف مدت ۱ سال از تاریخ صدور برات صورت گرفته باشد، صحیح است.

۶- اگر شخص ثالثی مبلغ برات را از جانب برات گیری که برات را قبول کرده است بپردازد:
الف) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات رجوع کند.

ب) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات و ظهرنویسان رجوع کند.

ج) فقط می تواند به برات گیر رجوع کند.

د) در صورتیکه از جانب برات گیر اذن در تأدیه داشته باشد می تواند به او رجوع کند.

۷- ظهرنویسی برات:

الف) فقط با امضاء ممکن است و با مهر ممکن نیست.

ب) ممکن است با امضاء یا مهر به عمل آید.

ج) باید با ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی انجام شود.

د) گزینه های الف و ج

۸- پس از اعتراض عدم تأدیه، ۳ نفر برای پرداخت وجه برات حاضر شده اند. یک نفر از جانب ظهرنویس اول، شخص دیگر از جانب ظهرنویس دوم و خود محالٌ علیه. پرداخت کدامیک مورد قبول واقع می شود؟

الف) شخصی که از جانب ظهرنویس اول حاضر به پرداخت شده است.

ب) شخصی که از جانب ظهرنویس دوم حاضر به پرداخت شده است.

ج) خود محالٌ علیه                     د) حق انتخاب با دارنده برات است.

۹- اگر براتی در آلمان به واسطه معاملاتی که دو ایرانی با یکدیگر داشته اند، صادر شود و برات مزبور در کشور ترکیه در وجه یک ایرانی دیگر ظهرنویسی گردد:

الف) ظهرنویسی باید طبق قوانین ترکیه انجام شود.

ب) ظهرنویسی باید طبق قوانین ایران انجام شود.

ج) ظهرنویسی باید طبق قوانین آلمان انجام شود.

د) شخص ظهرنویس مخیر است که هریک از قوانین ایران (قانون تابعیت) و آلمان (قانون محل صدور سند) را برگزیند.

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) صدور برات و ظهرنویسی آن در وجه حامل ممکن نیست.

ب) صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است.

ج) صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممکن نیست.

د) صدور و ظهرنویسی سفته در وجه حامل ممکن است.

۱۱- اگر سفته ای در ایران بین دو نفر ایرانی صادر شده باشد و دارنده که در زمان اعتراض عدم تأدیه مقیم کشور آذربایجان است بخواهد خطاب به صادرکننده که مقیم کشور امارات است، اقدام به اعتراض عدم تأدیه نماید، اعتراض عدم تأدیه باید طبق قوانین کدام کشور به عمل آید؟

الف) آذربایجان   ب) امارات   ج) ایران   د) طبق قوانین هر یک از کشورهای آذربایجان یا ایران بنا بر انتخاب دارنده برات.

۱۲- اگر شخص (الف) که محجور است سفته ای را در وجه (ب) صادر کند و (ب) با ظهرنویسی سفته مذکور آن را به (ج) منتقل کند. در زمان سررسید (ج) با عدم پرداخت مواجه می گردد و از این رو اقدام به اقامه دعوی علیه (الف) و (ب) می نماید:

الف) به دلیل حجر صادرکننده، صدور سفته باطل است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته نمی گردند.

ب) صدور سفته صحیح است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردند.

ج) فقط (الف) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

د) فقط (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

۱۳- اگر شخص (الف) بابت پرداخت ثمن معامله ای چکی در وجه (ب) صادر و (ب) با ظهرنویسی، آن را به (ج) منتقل کند و (ج) با عدم پرداخت مواجه شود، جهت دریافت وجه چک:

الف) فقط می تواند علیه (الف) اقدام کند.

ب) فقط می تواند علیه (ب) اقدام کند.

ج) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند.

د) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند اما اگر (الف) در مقام دفاع اثبات کند که معامله ای که بابت آن چک صادر شده است فسخ شده است، (الف) از مسؤولیت مبری می گردد.

۱۴- سررسید چک:

الف) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد.

ب) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد یا به وعده یک یا چند روز از رؤیت باشد.

ج) همیشه بی وعده است.                                          د) ممکن است به تاریخ معین باشد.

۱۵- صدور کدام سند تجاری عمل تجاری است؟

الف) برات                                   ب) برات و سفته                           ج) برات و سفته و چک                   د) چک

۱۶- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت « با مسؤولیت محدود» قید نشود:

الف) شرکت، شرکت تضامنی محسوب می گردد.

ب) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، شریک تضامنی محسوب می گردند.

ج) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، مسؤولیت نامحدود و به نسبت سهم الشرکه خود خواهند داشت.

د) شرکت نسبی محسوب می گردد.

۱۷- تغییر تابعیت کدام شرکت تجاری امکان پذیر است؟

الف) شرکت با مسؤولیت محدود                                                       ب) شرکت تضامنی و نسبی

ج) شرکت با مسؤولیت محدود و سهامی                                              د) در هیچ شرکتی، تغییر تابعیت ممکن نیست.

۱۸- موضوع کدام شرکت تجاری می تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد؟

الف) شرکت سهامی و شرکت های مختلط        ب) شرکت سهامی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط

ج) شرکت سهامی            د) در هیچ شرکت، موضوع شرکت نمی تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد.

۱۹- شرکاء شرکت با مسؤولیت محدود نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه غیرنقدی معین شده است:

الف) مسؤولیت محدود به سهم الشرکه دارند.                                  ب) مسؤولیت محدود و نسبی دارند.

ج) مسؤولیت تضامنی دارند.                                                              د) مسؤولیت نامحدود و نسبی دارند.

۲۰- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به قیمتی بیش از قیمت واقعی:

الف) در حکم کلاهبرداری است.                              ب) در حکم جعل و تزویر است.

ج) در حکم اختلاس است.                                       د) جنبه مجرمانه ندارد و فقط موجب ایجاد مسؤولیت مدنی است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟