تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۶
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که ….

الف)آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.          ب)آخرین محل سکنی متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

ج)ترکه در آنجا واقع است.                                                  د)دادگاه عمومی تهران است.

۲- کدامیک از گزینه های زیر مجاز به درخواست مهر و موم ترکه نیستند؟

الف)موصی له                    ب)طلبکار متوفی                     ج)وصی                      د)اشخاص ذینفع

۳- پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و اخراج وصایا باقیمانده ترکه …………

الف)به وراث رد می شود.                                                   ب)به وراثی که ترکه را قبول کرده اند رد می شود.

ج)در صورتی که همه وارث ورثه را رد کرده باشند به حاکم می رسد.          د)گزینه ب و ج

۴- وصیت نامه خود نوشت بدون تاریخ ……..

الف)معتبر است.                                                                ب)اگر به خط موصی نوشته شده باشد معتبر است.

ج)اگر به خط موصی نوشته شده و امضا شده باشد معتبر است.        د)هیچکدام

۵- مدیونی که بدهی خود را به وارث متوفی می دهد ……رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

الف)می تواند                    ب)باید               ج)ظرف یک هفته باید                     د)ظرف یک ماه باید

۶- امور راجع به ترکه عبارتست از :

الف)اموری که مدیر ترکه برای حفظ ترکه انجام می دهد.

ب)اموری که ورثه برای نگهداری ترکه انجام می دهد.

ج)اموری که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود.

د)اموری است که دادستان برای نگهداری ترکه انجام می دهد.

۷- بعد از تحریر ترکه چه درخواستی پذیرفته نمی شود؟

الف)مهر و موم ترکه           ب)تقسیم ترکه                  ج)مطالبه دیون ترکه                       د)رد ترکه

۸- در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در آن ………..

الف)ممنوع است.                                  ب)با اجازه دادستان مجاز است.

ج)با اجازه رئیس دادگستری مجاز است.     د)تصرفی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۹- در مدت زمانی که ترکه تحریر می شود…

الف)دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی توقیف می شود.              ب)عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی معلق می ماند.

ج)گزینه الف و ب                                                              د)هیچکدام

۱۰- زوجه در وصول مهریه خود از ما ترک نسبت به بستانکاران عادی دارای حق تقدم است، حق تقدم مزبور به چه میزانی از مهریه است؟

الف)تا مبلغ ده هزار ریال     ب)تا مبلغ یک میلیون ریال   ج)تا مبلغ پنج میلیون ریال   د)حق تقدم نسبت به کل مهر است.

۱۱- قبول یا رد ترکه یعنی ………..

الف)قبول یا رد وراثت ب)قبول یا رد اداره ترکه               ج)قبول یا رد وصیت مازاد بر ثلث   د)قبول یا رد انتقال اموال به ورثه

۱۲- رد ترکه ظرف چه مهلت باید به عمل آید؟

الف)یک ماه از تاریخ فوت مورث                    ب)یک ماه از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث

ج)دو ماه از تاریخ فوت مورث                       د)دو ما از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث

۱۳- مقصود ار تصفه ترکه عبارت است از :

الف)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی

ب)تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک.

ج)فروش اشیاء ضایع شدنی از ترکه یا اشیائی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و نگهداری وجه آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها

د)تعیین میزان سهم الارث ورثه و تسلیم ماترک به وراث نسبت به سهم آنان.

۱۴- بی سواد حق تنظیم وصیت نامه ……………. ندارد.

الف)رسمی           ب)خودنوشت                   ج)خودنوشت و سری          د)سری

۱۵- اشخاصی که مجازند تقاضای تصدیق انحصار وراثت در دادگاه مطرح نمایند عبارتند از:

الف)وراث           ب)طلبکاران         ج)وراث- طلبکاران- دادستان           د)وراث- طلبکاران

۱۶- غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه احضار شده اند…….

الف)مانع تحریر ترکه نخواهد بود.                   ب)در صورتی که اخذ توضیح از وی لازم باشد مانع تحریر ترکه است.

ج)مانع تحریر ترکه است.                             د)موجب ابطال درخواست است.

۱۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف)ورثه می توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند.

ب)ورثه نمی توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند.

ج)ورثه در صورتی می توانند برای اثبات طلب برای متوفی اقامه دعوی کنند که بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها شود.

د)هیچکدام

۱۸- قبول صریح ترکه یعنی ………..

الف)قبول لفظی ترکه                ب)قبول کتبی ترکه           ج)قبول ترکه با سند رسمی            د)قبول فعلی ترکه

۱۹- ماهیت قبول ترکه …………….. است.

الف)ایقاع جایز                     ب)ایقاع لازم                   ج)واقعه حقوقی                          د)عقد

۲۰- وصیت بر غیر محصور وجهات …………

الف)وصیت تملکی و عقد است.                 ب)وصیت عهدی و ایقاع است.

ج)وصیت عهدی و عقد است.                  د)وصیت تملیکی و ایقاع است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟