تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۰
۹۴ پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت

۱- کدام دسته از آراء محاکم به حضوری و غیابی تقسیم می گردند؟

۱) احکام                                   ۲) احکام و قرارها

۳) احکام و قرارهای قاطع                ۴) احکام تأسیسی

۲- اجراء حکم غیابی منوط است به:

۱) ابلاغ واقعی دادنامه.                                                                 ۲) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه.

۳) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه و معرفی ضامن معتبر.                 ۴) معرفی ضامن معتبر.

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱) واخواهی یک روش اصلاحی است.

۲) نتیجه واخواهی نسبت به همه اصحاب دعوی بدوی مؤثر است.

۳) واخواهی از جانب محکومٌ علیه مرحله بدوی امکانپذیر است.

۴) واخواهی نسبت به قرارها به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

۴- اگر محکومٌ علیه غائب در مهلت واخواهی، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند:

۱) دادخواست مزبور مورد رسیدگی واخواهی قرار می گیرد.

۲) دادخواست مزبور مورد رسیدگی تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

۳) قرار رد دادخواست صادر می گردد.

۴) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

۵- اگر دادرس علی البدل شعبه ای از دادگاه عمومی شهرستان آبادان، دستور موقت صادر نماید:

۱) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.                                          ۲) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.

۳) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.         ۴) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.

۶- رسیدگی به درخواست دستور موقت:

۱) با تعیین وقت و دعوت از طرفین صورت می گیرد.                 ۲) در وقت فوق العاده و با دعوت از طرفین صورت می گیرد.

۳) در وقت فوق العاده و بدون دعوت از طرفین صورت می گیرد. ۴) در وقت احتیاطی صورت می گیرد.

۷- دستور موقت:

۱) در اولین جلسه دادرسی قابل اعتراض در همان دادگاه است.              ۲) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

۳) به تبع اصل دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام است.                                 ۴) هیچکدام

۸- اگر صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی درخواست شده باشد، خواهان باید:

۱) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۲) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۳) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۴ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

 

۹- رأی دادگاه باید ……………… پاکنویس گردد و ……………….. به امضاء قاضی صادرکننده برسد.

۱) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۲ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۲) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- فوراً

۳) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- فوراً

۴) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۵ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۱۰- چه آرایی قابل اجرا هستند؟

۱) آرائی که به صورت حضوری به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.

۲) آرائی که به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شده باشند.

۳) آرائی که به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.

۴) آرائی که به طرفین ابلاغ شده باشند.

۱۱- کدام رأی قابل تجدیدنظر است؟

۱) حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه ۳ میلیون ریال وجه نقد.

۲) قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیردفتر و تأیید شده توسط رئیس دادگاه بدوی که خواسته آن ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

۳) قرار اناطه

۴) حکم صادره در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به سوگند قاطع دعوی می باشد.

۱۲- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، قبل از صدور حکم:

۱) اسقاط مالم یجب و باطل است.                                     ۲) صحیح است.

۳) اگر از جانب طرفین باشد صحیح است و مؤثر.

۴) نسبت به امور مالی صحیح است ولی نسبت به امور غیرمالی صحیح نیست.

۱۳- حکم مستند به اقرار در چه صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؟

۱) اگر اقرار کتبی باشد.                                                                 ۲) اگر اقرار در دادگاه صورت گیرد.

۳) اگر اقرار کتبی و در دادگاه صورت گیرد.                                        ۴) در هیچ صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) ادله جدید نمی توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند ولی در مرحله تجدیدنظر دلیل جدید مسموع است.

۲) در مرحله تجدیدنظر ادله جدید مسموع نیست.

۳) ادله جدید می توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند.

۴) اگر ادله در زمان رسیدگی بدوی موجود اما مکتوم بوده باشند، می توانند به عنوان جهات تجدیدنظر قلمداد گردند.

۱۵- در صورت نقض قرار سقوط دعوی در دادگاه تجدیدنظر:

۱) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادرکننده رأی فرستاده می شود.

۲) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی هم عرض با شعبه صادرکننده رأی فرستاده می شود.

۳) همان شعبه تجدیدنظر وارد رسیدگی ماهوی می گردد.

۴) پرونده برای رسیدگی ماهوی به حوزه قضایی دیگر فرستاده می شود.

۱۶- کدام رأی قابل فرجام نیست؟

۱) حکم به بی حقی خواهان در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به شهادت شاهد و سوگند مدعی است.

۲) قرار رد دعوی مستند به سند رسمی در دعوایی که خواسته آن ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد است.

۳) حکم محکومیت خوانده در دعوی تولیت مال موقوفه که از دادگاه بدوی صادر شده است.

۴) قرار رد دادخواست فرجام خواهی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است.

۱۷- هر شعبه دیوان عالی کشور دارای:

۱) یک رئیس و یک مستشار است.                               ۲) یک رئیس و ۲ مستشار است.

۳) یک رئیس و ۴ مستشار است.                                  ۴) یک رئیس و ۳ مستشار است.

۱۸- دو حکم مغایر با یکدیگر بین اصحاب دعوی واحد و در موضوع واحد صادر شده اند بدون آنکه این مغایرت سبب قانونی داشته باشد:

۱) ذینفع می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آخرین حکم بدین جهت فرجام خواهی نماید.

۲) اگر هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند می توان بدین جهت فرجام خواهی نمود.

۳) در صورت فرجام خواهی حکمی که بعد از دیگری صادر شده است، در هر صورت نقض می گردد.

۴) همه گزینه ها

۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و نیازی به ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور نیست.

۲) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور به دادخواست لازم است.

۳) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی لازم نیست و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور کافی است.

۴) هیچ کدام

۲۰- اگر وکیلی در مرحله قبل از فرجام خواهی در پرونده وکالت داشته باشد و حق فرجام خواهی نیز داشته باشد، در صورت فرجام خواهی:

۱) نیازی به ضمیمه نمودن وکالت نامه به دادخواست نیست.

۲) باید یک نسخه وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۳) باید به تعداد فرجام خواندگان وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۴) باید به تعداد اصحاب دعوی وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟