تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۷
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی تنها شرکت تجاری است که لازم نیست موضوع آن تجاری باشد و به اعتبار قالبش در هر صورت شرکت تجاری تلقی می گردد.

۲- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مؤسّسین باید ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل ۳۵ درصد بلغ تعهد شده را در بانک بسپارند. بنابراین:           ۰۰۰/۷۰ = %۳۵ × %۲۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۱

۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. باید مؤسّسین و پذیره نویسان مجموعاً ۳۵% سرمایه اولیه شرکت را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس بسپارند. ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که ۱ میلیون تومان آن توسط مؤسّسین سپرده شده است. بنابراین پذیره نویسان باید صرفاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت.

۵- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت. و مفهوم مخالف آن.

۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت.               

۷- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷ ل.ا.ق.ت.

۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت.                 

۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت.

۱۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.

۱۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۱۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت.

۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت. تفاوت قابل ابطال و قابل فسخ در آن است که قابل ابطال، اثر قهقرایی دارد.

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. مسؤولیت مدیران مشترک است و نامحدود چرا که مسؤولیت ایشان ناشی از تقصیر خودشان می باشد بنابراین باید نامحدود باشد اگر مسؤولیت ایشان در قبال دیون شرکت بود، در این صورت محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد.

۱۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۶ ل.ا.ق.ت.

۱۷- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۱۹- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت

۲۰- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.تبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟