تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- گزینه ” د ” صحیح است. طبق رأی هیأت عمومی

۲.دیوان عالی کشور شماره ۵۷۲-۲۹/۲/۱۳۳۹– گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷ قانون امور حسبی

۳- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۱۴ قانون امور حسبی

۴- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی

۵- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۳ قانون امور حسبی

۶- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۶۲ قانون امور حسبی

۷- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۶۶ قانون امور حسبی

۸- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۷۰ قانون امور حسبی

۹- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۷۱ قانون امور حسبی

۱۱- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۸۳ قانون امور حسبی

۱۲- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی

۱۳- گزینه ” ج ” صحیح است. طبق ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی

۱۴- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۵۱ قانون امور حسبی

۱۵- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۲۲ قانون امور حسبی

۱۶- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۶ قانون امور حسبی

۱۷- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی

۱۸- گزینه ” د ” صحیح است. طبق ماده ۸۱ قانون امور حسبی

۱۹- گزینه ” الف ” صحیح است. طبق ماده ۸۵ قانون امور حسبی

۲۰- گزینه ” ب ” صحیح است. طبق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟