تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۱
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴ ق.آ.د.م.        

۲- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۵ ق.آ.د.م.

۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۴ ق.آ.د.م.       

۴- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

۵- گزینه “د” صحیح است؛                                           

 ۶- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۴ ق.آ.د.م

۷- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ ق.آ.د.م. غلط هستند.

۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ ق.آ.د.م.      

۹- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م.

۱۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م.

۱۱- گزینه “د” صحیح است؛ از آنجا که در مرحله فرجام خواهی رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد، از همین رو، دعاوی طاری در این مرحله راه ندارند.

۱۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م.   

۱۳- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م.

۱۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م.      

۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.

۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م.               

۱۷- گزینه الف صحیح است.

۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛ سایر گزینه ها به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۴ ق.آ.د.م. اشتباه هستند.

۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م.               

۲۰- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۲۳۵ و ۲۳۷ ق.آ.د.م.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟