تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۲
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)لا تصح الوکاله فی حیازه المباح                             ب)تجوز الوکاله فی حیازه المباح

ج)لا تجوز الوکاله فی حیازه المباح                               د)لا تنعقد الوکاله فی حیازه المباح

۲- اثر معاطات چیست؟

الف)مالکیت                     ب)رهن                          ج)اباحه تصرف                 د)همه موارد

۳- کدام گزینه غلط است؟

الف)یصح التوکیل فی المضاربه   ب)یجوز التوکیل فی الیمین     ج)یحوز التوکیل فی المزارعه        د)یجوز التوکیل فی المساقاه

۴- کدام گزینه غلط است؟

الف)یشترط فی الوکیل الاسلام     ب)یشترط وی الوکیل الاختیار   ج)یشترط فی الوکیل العقل   د)یشترط فی الوکیل البلوغ

۵- کدام گزینه غلط است؟

الف)وکالت نیابت است.             ب)وکالت تفویض است.            ج)وکالت نوعی ایقاع است.   د)وکالت عقد است.

۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف)تصح وکاله المحجور علیه عن غیر المحجور علیه                    ب)تصح وکاله المحجور علیه عن المحجور علیه

ج)لا تصح وکاله المحجور علیه عن المحجور علیه                         د)لا تصح وکاله المحجور علیه مطلقا

۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف)الوکاله إما خاصه و إما مطلقا                                            ب)الوکاله إما خاصه و إما عاما

ج)الوکاله إما خاصه و إما عاما و إما مقیده                                  د)الوکاله إما خاصه و إما عاما و إما مطلقاً

۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یجوز التوکیل فی العبادات البدنیه دون الصالحیه                    ب)یجوز التوکیل فی العبادات المالیه دون البدینه

ج)لا یجوز التوکیل فی العبادات مطلقاً                                       د)یجوز التوکیل فی العبادات مطلقاً

۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یصح التوکیل فی الیمین و اللعان و الایلاء و الشهاده                ب)یصح التوکیل فی الیمین و اللعان و لا یصح الایلاء و الشهاده

ج)لایصح التوکیل فی الیمین و اللعان و یصح فی الایلاء و الشهاده      د)لایصح التوکیل فی الیمین و اللعان و الایلاء و الشهاده

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف)الوکاله عقد یحتاج الی ایجاب و قبول           ب)الوکاله عقد لایحتاج الی القبول

ج)الا قوی وقوعها بالمعاطاه                          د)گزینه الف و ج

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف)یصح التوکیل و التوکل من الصبی                                       ب)لا یصح التوکیل و لا التوکل من الصبی

ج)یصح التوکیل من الصبی و لایصح التوکل منه                            د)یصح التوکل من صبی و لایصح التوکیل منه

۱۲- وکالت کافر ……….

الف)از مسلمان صحیح است.             ب)از کافر صحیح است.      ج)از مسلمان و کافر صحیح است.      د)صحیح نیست.

۱۳- یشترط فی الوکاله علی الاحوط ……….

الف)التنجیز                                  ب)التنجیز اذا شرط                        ج)التعلیق                                    د)التعلیق اذا شرط

۱۴- معنای لغوی(الاحتطاب) چیست؟

الف)آب کشیدن                            ب)هیزم جمع کردن           ج)قبض و اقباض                           د)توصیه

۱۵- عبارت روبرو مصداق کدام نوع از وکالت است؟ (و کلتک فی بیع ملک المستقرفی الطهران)

الف)وکالت خاص     ب)وکالت عامه از جهت التصرف و خاصه از جهت متعلق

ج)وکالت مطلق من جهتین       د)وکالت عامه من جهتین

 

۱۶- نویسنده کتاب تحریر الوسیله در کدام از موارد زیر بیان داشته است که بعید نیست وکالت در آن صحیح باشد؟

الف)نذر                          ب)شفعه                          ج)اقرار                           د)ظهار

۱۷- بنابر نظر فقهای معتبر کودک ………… ساله می تواند وصیت در امر خداپرستانه کند.

الف)۵ ساله                      ب)۸ ساله                        ج)۱۰ ساله                       د)۱۲ ساله

۱۸- اذا زال المانع الوکاله کجُنّ ………..

الف)العاده العقد الوکاله     ب)احتاج عودها الی التوکیل جدید     ج)اذا شرط اجتماع عودها الی التوکیل جدید   د)تخصصاً خارج من الموضوع

۱۹- ما هو الصحیح؟

الف)لو قال الوکیل انا وکیلک فی بیع دارک مستفهما صحّ                           ب)تعلیق المتعلق الوکاله لا یجوز

ج)الوکاله لایقع بالمعاطاه                                                                   د)تصح وکاله المحرم فیما لایجوز له کابیتاع الصید

۲۰- اذا قال الموکل الی الوکیل: وکلتک علی أمرمن الامور ……….

الف)لم یصح                     ب)هی التعلیم و صح           ج)هی المطلق و صح              د)صحبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟