تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۱
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۳- گزینه ” ب ” صحیح است.

۴- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۵- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۶- گزینه ” الف ” صحیح است.

۷- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۸- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۹- گزینه ” د ” صحیح است.

۱۰- گزینه ” د ” صحیح است.                  

۱۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۱۲- گزینه ” ج ” صحیح است.

۱۳- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۱۴- گزینه ” ب ” صحیح است.                

۱۵- گزینه ” الف ” صحیح است.

۱۶- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۱۷- گزینه ” ج ” صحیح است.                 

۱۸- گزینه ” ب ” صحیح است.

۱۹- گزینه ” الف ” صحیح است.              

۲۰- گزینه ” الف ” صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟