تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۴
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- طبق ماده ۱۴۳ قانون مدنی اگر افراد قبیله ای برای اقامت چند هفته خود زمینی را مسطح و آباد سازند و وسایل تصرف در

آب مباحی را فراهم سازند …………….

الف) مالک آن زمین و آب خواهند شد.

ب) مالک آن زمین و آب نخواهند شد.

ج) مالک زمین خواهند شد ولی مالک چون رکن مادی احیا در مورد آب مباح فراهم نشده مالک آب نخواهند شد.

د) مالک آب خواهند شد ولی مالک زمین نخواهند شد.

۲- کدام گزینه از نظر منطقی رابطه بین مالکیت و حق انتفاع را بیان می دارد؟

الف) تساوی                     ب) عموم و خصوص من وجه                        ج) عموم و خصوص مطلق                            د) تباین

۳- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر اثر عقد وقف می باشد؟

الف) تملیک                      ب) تعهد                                     ج) اذن                                       د) فک ملک

۴- حق انتفاع از نظر مدت تقسیم می شود به:

الف) عمری- رقبی              ب) عمری- رقبی- سکنی        ج) عمری- رقبی- سکنی- حبس مطلق             د) عمری- رقبی- حبس مطلق

۵- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با تصرف صحیح می باشد؟

الف) تصرفی که ثابت نشود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی بوده معتبر نخواهد بود.

ب) تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ج) گزینه های الف و ب

د) هیچکدام

۶- کدامیک از موارد ذیل ” غیر منقول تبعی” هستند؟

الف) سکوی نفتی منصوب در دریای سرزمینی یک دولت ساحلی.                 ب) میوه های چیده نشده یک باغ در فرض توافق بر چیده شدن.

ج) حق شفعه شریک در زمین مشاعی یک آپارتمان.                                 د) همه موارد

۷- حیازت مباحات ………………..

الف) عمل حقوقی است زیرا باعث تملک و تعهد می شود.                                      ب) ایقاع دو طرفه است.

ج) ایقاعی است که موجب تملک می شود.                                                         د) ایقاعی است مشروط به شروع در احیاء.

۸-کدام دسته همگی جزء ایقاعات یک طرفه می باشند؟

۱)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – اعراض از ملک.     ۲)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – ابراء.

۳)احیاء اراضی موات – فسخ عقد – حیازت مباحات – ابراء.              ۴)وصیت عهدی – احیاء اراضی موات – حیازت مباحات – اعراض از ملک.

۹- کدام گزینه می تواند جزء آثار عقد باشد؟

۱)تملیک                                     ۲)تعهد                                       ۳)اذن و شراکت                                       ۴)هر سه مورد.

۱۰- عقد خیاری:

۱)همان عقد جایز است.          ۲)نوعی از عقد لازم است.            ۳)نوعی از عقد در عرض عقد لازم و جایز است.               ۴)هیچکدام.

۱۱- در صورت شک در تکمیلی یا امری بودن قانون حاکم بر قرارداد؟

۱)اصل بر امری بودن آن قانون است.

۲)اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۳)در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن آن قانون است.

۴)در قرار دادهای مالی اصل بر امری بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۱۲- فقدان شرایط اساسی صحت معاملات:

۱)همواره موجب بطلان قرارداد می گردد.                                                         ۲)همواره موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۳)گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.                                                ۴)همواره معامله را قابل ابطال می نماید.

۱۳- اشتباه طرفین قرارداد در کدام یک از موارد ذیل موجب بطلان عقد نمی گردد؟

۱)اشتباه در نوع یا ماهیت عقد.              ۲)اشتباه در مورد عقد.           ۳)اشتباه در خود موضوع معامله.              ۴)اشتباه در جهت معامله.

۱۴ـ کدامیک از عقود زیر تعلیق‌ناپذیر نیست؟

الف) ضمان                                  ب) نکاح                                     ج) وقف                                      د) هیچکدام

۱۵ـ عقد محقق می‌شود با … .

الف) قصد انشا                              ب) انشا                                 ج) قصد و رضا                                   د) قصد و رضا و اهلیت

۱۶- اکراه در چه صورت موجب عدم نفوذ معامله است؟

الف) در صورتی که از طرف متعاملین باشد.                                          ب) در صورتی که از طرف شخص ثالث باشد.

ج) در هر صورتی که باشد.                                                               د) در صورتی که از طرف بایع باشد.

۱۷- اگر مکره پیش از اجازه فوت کند …

الف) ورّاث وی حق امضای معامله دارند.                                             ب) ورّاث وی فقط در عقود تملیکی حق امضای معامله دارند.

ج) ورّاث وی فقط در عقود عهدی حق امضای معامله دارند.                      د) ورّاث وی در عقود عهدی حق امضای معامله را ندارند.

۱۸- کدام عبارت غلط است؟

الف) فقط در عقود تبرعی علم اجمالی به مورد معامله کافی است.                ب) در عقود مسامحه‌ای علم اجمالی به مورد معامله کافی است.

ج) فقط در عقود مغابنه‌ای علم تفصیلی به مورد معامله ضروری است.          د) هیچ‌کدام.

۱۹- در کدام مورد، بیع معلق است؟

الف) بیع ملک موکول به شرط ترهین مالی جهت تضمین ثمن توسط مشتری

ب) بیع ملک موکول به شرط توکیل مشتری در تنظیم سند رسمی

ج) بیع ملک موکول به شرط اخذ وام از بانک توسط مشتری

د) بیع ملک موکول به شرط حواله پرداخت ثمن به شخص ثالث توسط مشتری

۲۰- اگر ضمن معامله ای از دین یکی از متعاملین ضمانت شده باشد در صورت اقاله معامله …………….

الف) ضمان از بین می رود.

ب) ضمان از بین نمی رود.

ج) در صورتیکه ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.

د) در صورتیکه ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟