تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۹
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- شرکت سهامی:

الف) به اعتبار قالب، یک شرکت تجاری است حتی اگر موضوع آن تجاری نباشد.

ب) به اعتبار قالب و به اعتبار موضوع یک شرکت تجاری است.

ج) شرکتی است که در آن مسؤولیت سهامداران به نسبت مبلغ اسمی سهام آنهاست.

د) شرکتی است بین دو یا چند شریک برای انجام اعمال تجاری.

۲- شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان قرار است تأسیس گردد. مؤسّسین باید برای تأسیس حداقل ………………. را در بانک بسپارند.

الف) ۲۰۰ هزار تومان                     ب) ۳۵۰ هزار تومان                       ج) ۷۰ هزار تومان              د) ۶۰ هزار تومان

۳- در یک شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان، مؤسّسین ۲ میلیون تومان از سرمایه اولیه را خود تعهد نموده اند و ۱ میلیون تومان آن را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس سپرده اند، برای آنکه شرکت تأسیس گردد، پذیره نویسان باید:

الف) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ب) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ج) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

د) ۹ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۴- انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی خاص:

الف) باید در مجمع عمومی مؤسّس به عمل آید.                                     ب) به اکثریت آراء سهامداران به عمل آید.

ج) به اکثریت عددی سهامداران به عمل آید.                                        د) به اتفاق آراء سهامداران به عمل آید.
۵- نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی:

الف) اگر سهام با نام باشد، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                  ب) می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

ج) نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                                             د) در شرکت سهامی خاص، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

۶- صدور ورقه سهم در شرکت سهامی از چه زمانی مجاز است؟
الف) ثبت شرکت              ب) تصویب اساسنامه               ج) پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام               د) پایان پذیره نویسی

۷- برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، باید مراتب ………………. در روزنامه ………………. نشر و به میزان …………………. به سهامداران مهلت داده شود.

الف) یک نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۲ ماه                                          ب) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی

ج) یک نوبت- کثیرالانتشار و رسمی- حداقل ۶ ماه                                 د) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ آخرین آگهی

۸- ایجاد سهام ممتاز در کدام شرکت ممکن است؟

الف) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

ب) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه

ج) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

د) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه

۹- مؤسّسین شرکت سهامی نسبت به اعمالی که برای تأسیس انجام می دهند:

الف) مسؤولیت مشترک و مساوی دارند.                                          ب) مسؤولیت آنها محدود به مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.

ج) مسؤولیت آنها به نسبت مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.   د) مسؤولیت تضامنی دارند.

۱۰- مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما اساسنامه نمی تواند مدتی بیش از ۲ سال را مقرر نماید.                             ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه ۲ سال است.                                                د) تابع اساسنامه است.

۱۱- اشخاص حقوقی:

الف) می توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.                       ب) نمی توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

ج) می توانند عضو هیأت مدیره شرکتهای سهامی گردند.                             د) می توانند مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

۱۲- تعداد مدیران عامل در شرکت سهامی:

الف) یک نفر است.                        ب) حداقل یک نفر است.          ج) ۳ نفر است.                        د) در سهامی خاص ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر است.

۱۳- اگر مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان سهام وثیقه نباشد:

الف) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت مستعفی تلقی می گردد.

ب) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت منعزل می باشد.

ج) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت عزل می گردد.

د) منعزل می باشد.
۱۴- اگر یکی از اعضاء هیأت مدیره بدون اجازه هیأت مدیره با شرکت معامله نماید:

الف) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، باطل است.    ب) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.                                                 د) معامله مزبور در صورت عدم تصویب در مجمع عمومی، قابل فسخ است.

۱۵- اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی نسبت به تخلف از اساسنامه شرکت در برابر شرکاء دارای مسؤولیت ………………. می باشند.
الف) مشترک و محدود به مبلغ اسمی سهامی    ب) تضامنی و محدود به مبلغ اسمی سهامی   ج) مشترک و نامحدود     د) تضامنی و نامحدود

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.   ب) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکت سهامی عام الزامی است.

ج) انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی نیست.                د) انتخاب حداقل ۳ بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.

۱۷- مدت مأموریت بازرسان در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما نمی تواند بیش از یک سال باشد.                                            ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه یک سال است.                                 د) ۱ سال است.

 

۱۸- در کدام شرکت، وجود بازرس الزامی است؟

الف) سهامی عام

ب) هم سهامی عام و هم سهامی خاص

ج) سهامی عام، سهامی خاص و با مسؤولیت محدود

د) سهام عام و با مسؤولیت محدود و مختلط غیر سهامی.

۱۹- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه در شرکت سهامی….

الف)در حکمی که توسط دادگاه برای انتخاب وی صادر می شود صورت می گیرد.

ب)توسط مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد صورت می گیرد.

ج)بنابر مرجع تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده است

د)قانوناً باطل و کان لم یکن است.

۲۰- طبق قانون بعد از انحلال شرکت سهامی قید چه مواردی به دنبال نام شرکت در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت لازم است؟

الف)قید عبارت در حال تصفیه

ب)قید عبارت در حال تصفیه و نشانی شرکت

ج)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه

د)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی شرکت

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟