تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۶
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- در موردی که متقاضی تحریر ترکه که با احضار برای دادرسی حاضر نشود و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید ………

الف)دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر می کند.                       ب)دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

ج)دادگاه دعوی را رد می کند.                                              د)دادگاه باید به پرونده رسیدگی کند و آن را اتمام نماید.

۲- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

الف)دادگاه عمومی هم عرض                        ب)با دیوان عالی کشور        ج)با دادگاه تجدیدنظر              د)هیچکدام

۳- در امور حسبی دادرس تا چه زمانی دلایل را باید قبول کند؟

الف)تا نخستین جلسه دادرسی     ب)تا پایان نخستین جلسه دادرسی

ج)در تمام مواقع رسیدگی          د)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۴- تصمیمات دادگاه در امور حسبی …………..

الف)قطعی است.               ب)اصولاً قطعی است.          ج)اصولاً قابل تجدیدنظر است.           د)هیچکدام

۵- امور حسبی با ………….. انجام می گیرد.

الف)درخواست کتبی           ب)درخواست                  ج)دادخواست                              د)درخواست شفاهی

 

۶- در صورت محجور شدن زن چه کسی برای قیمومت اولویت دارد؟

الف)شوهر                        ب)ولی قهری                    ج)فقط پدر                                   د)ولی خاص

۷- کدامیک از گزینه های زیر قابلیت تجدیدنظر خواهی را ندارد؟

الف)نصب قیم                   ب)حکم  حجر                 ج)رد درخواست رفع حجر               د)رفع حجر

۸- اثر حجر از تاریخ ……………. است.

الف)قطعیت حکم               ب)صدور حکم                  ج)نهایی شدن حکم                        د)بروز علت حجر

۹- قیم مسئول ……………. طفل است.

الف)امور مالی                   ب)امور مالی و غیرمالی        ج)تربیت                                    د)همه موارد

۱۰- در چه مواردی دادگاه باید تاریخ علت حجر را در حکم خود قید کند؟

الف)حجر پس از بلوغ حادث شود.                                          ب)حجر متصل به زمان صغر باشد.

ج)وقتی که محجور درخواست کند.                                         د)حجر پس از بلوغ و رشد حادث شود.

۱۱- اموال غیرمنقول صغیر فروخته نخواهد شد مگر :

الف)به حکم دادگاه عمومی   ب)با اجازه دادستان         ج)با رعایت غبطه او و تصویب دادستان             د)با اجازه قیم

۱۲- اعمال قیم …………….

الف)بعد از انعزال او باطل است.                    ب)بعد از عزل و انعزال او باطل است.

ج)بعد از صدور حکم عزل باطل است.             د)بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

۱۳- پس از چه مدت از آخرین خبر غایب ورثه او می تواند از دادگاه درخواست کند که دارایی غایب به تصرف آنها داده شود؟

الف)شش ماه                    ب)یک سال                     ج)دو سال                        د)سه سال

۱۴- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

الف)دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است.

ب)دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد.

ج)هریک از دادگاهی که صغیر در حوزه آن اقامت دارد.

د)دادگاه خانواده تهران

۱۵- در امور حسبی دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی ………….. تصمیم خود را اعلام می کند.

الف)ظرف دو روز              ب)فوراً                                  ج)ظرف یک هفته     د)ظرف یک ماه

۱۶- حساب مواعد در مورد امور حسبی تابع …………… است.

الف)قانون امورحسبی           ب)قانون آئین دادرسی مدنی                   ج)قانون مدنی            د)علی الاصول امور حسبی

۱۷- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام در امور حسبی می باشد اقدام بر عهده ……………… است.

الف)دادستان کل

ب)دادسرای دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن اقامت دارد.

ج)دادسرای دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن سکونت دارد.

د)دادسرای دادگاه شهرستانی که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

۱۸- فروش اموال منقول متعلق به محجور توسط قیم …………..

الف)ممنوع است.                                                               ب)با اجازه دادستان ممکن است.

ج)با اجازه دادستان و تصویب دادگاه ممکن است.                       د)با رعایت مصلحت ممنوع نیست.

۱۹- ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به …………….. اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد.

الف)محجور                      ب)صغیر ممیز                  ج)صغیر و سفیه                 د)هیجکدام

۲۰- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود تابع قوانین ……………… است.

الف)اجاره اشخاص                        ب)وکالت                        ج)جعاله                         د)هیچکدامبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 3 ؟