تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
۹۴ چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت

۱- اگر در خارج از ایران به یک وکیل دادگستری ایرانی وکالت داده شده باشد، امضاء موکل توسط چه شخصی تصدیق می گردد؟

الف) توسط وکیل و مأمور کنسولی ایران تؤأماً تصدیق می گردد.                   ب) فقط توسط وکیل تصدیق می گردد.

ج) فقط توسط مأمور کنسولی ایران تصدیق می گردد.                                د) ممکن است توسط وکیل یا مأمور کنسولی ایران تصدیق گردد.

۲- اگر وکیلی که حق اقدام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را داشته باشد، موقع ابلاغ رأی استعفا دهد، ………..

الف) رأی باید به موکل ابلاغ گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به موکل است.

ب) رأی باید به موکل ابلاغ گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

ج) رأی به وکیل ابلاغ می گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

د) رأی به وکیل ابلاغ می گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخی است که موکل نسبت به مفاد آن رأی مطلع گردد.

۳- اگر مدیر دفتر نسبت به دادخواستی، قرار رد دادخواست صادر نماید، این قرار:

الف) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

ب) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ج) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

د) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

۴- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر……

الف) خواهان یا نماینده وی با تقدیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.

ب) شخص یا اشخاص ذینفع طبق قانون درخواست نمایند.

ج) شخص ذی سمت یا نماینده قانونی وی وفق قوانین درخواست نماید.

د) شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی با تقدیم دادخواست مطابق قوانین تقاضا نماید.

۵- اگر به موجب قانون لاحق آراء صادره از دادگاه انقلاب غیر قابل اعتراض شود این قانون……….

الف) در هر حال عطف به ماسبق می شود.                         ب) عطف به ماسبق نمی شود.

ج) اگر در قانون تصریح شده شود عطف به ماسبق می شود.     د) عطف به ماسبق نمی شود زیرا به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می آورد.

۶- دادگاه در مورد هر دعوا باید …………………..

الف) به قرارهای مغایر با موازین شرع رسیدگی ننماید چرا که این قرارها در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ب) اگر قاضی برابر قانون رسیدگی ننماید مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.

ج) به طور خاص تعیین تکلیف نماید.

د) تمام موارد

۷- درخواست تأمین خواسته:

الف) فقط از دادگاه بدوی امکانپذیر است.

ب) مستلزم ایداع نقدی خسارت احتمالی می باشد.

ج) نسبت به خواسته هایی که موضوع آنها انجام عمل است امکانپذیر نیست.

د) در صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع تأمین خواسته می باشد.

۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شود اما قرار تأمین خواسته، خیر.

ب) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شود اما قرار تأمین خواسته به او ابلاغ می گردد.

ج) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شوند.

د) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شوند.

۹- قرار تأمین خواسته:

الف) مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست اما به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.         ب) مطلقاً قابل تجدیدنظر نیست.

ج) قابل تجدیدنظر می باشد، اما قابل فرجام نیست.                                              د) به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.

۱۰- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا اولین جلسه دادرسی است.                                                      ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) ۳ روز پس از اولین جلسه دادرسی است.                                          د) تا قبل از صدور حکم قطعی است.

۱۱- در مرحله فرجام خواهی کدامیک امکانپذیر است؟

الف) جلب ثالث و ورود ثالث                        ب) فقط ورود ثالث و دعوی متقابل         ج) فقط ورود ثالث              د) هیچکدام امکانپذیر نیست.

۱۲- جلب ثالث در مرحله واخواهی از طرف محکومٌ علیه غایب در صورتی ممکن است که:

الف) دادخواست جلب و اعتراض را توأماً تقدیم کند.                    ب) دادخواست جلب را تا جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

ج) دادخواست جلسه را تا پایان جلسه اول واخواهی تقدیم کند.        د) دادخواست جلب را ظرف ۳ روز از جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

۱۳- مجلوب ثالث:

الف) می تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ب) نمی تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ج) می تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد اما نمی تواند دعوی متقابل اقامه نماید.

د) می تواند دعوی متقابل اقامه نماید اما نمی تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد.

۱۴- اگر شخص ثالثی جهت ایجاد تأخیر در احقاق حق خواهان و به موجب تبانی با خوانده، به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی مطروحه بین خواهان و خوانده شود، نسبت به دعوی ورود ثالث:

الف) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.                                          ب) قرار رد دعوی صادر می گردد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                                د) رسیدگی صورت می گیرد.

۱۵- اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول مراحل بدوی و تجدیدنظر ممکن است.                   ب) تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.

ج) تا پایان جلسه اول مرحله بدوی ممکن است.                                      د) تا قبل از صدور حکم قطعی ممکن است.

۱۶- دادگاه ……………… را به مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.

الف) می تواند اجرای قرار تأمین دلیل                                                  ب) می تواند صدور قرار تأمین دلیل

ج) نمی تواند اجراء یا صدور قرار تأمین دلیل                                          د) باید اجرای قرار تأمین دلیل

۱۷- در صورت عدم اهلیت خوانده‌ی دعوی …

الف) رسیدگی ادامه می‌یابد.                                                              ب) قرار عدم اهلیت صادر می‌گردد.

ج) قرار رد دعوی صادر می‌گردد.                                                      د) قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد.

۱۸- قرار معاینه محل:

الف) توسط قاضی، دادرس علی البدل یا مدیر دفتر قابل اجراء است.             ب) در شمار قرارهای اعدادی است.

ج) باید در حضور طرفین دعوی انجام شود.                                           د) همه موارد.

۱۹- اگر نسبت به سندی ادعای جعل گردد و بعداً نسبت به همان سند انکار صورت گیرد:

الف) فقط به ادعای جعل رسیدگی می شود.

ب) فقط به انکار سند رسیدگی می شود.

ج) ابتدا به ادعای جعل و سپس به انکار سند رسیدگی می شود.

د) به هیچ کدام رسیدگی نمی شود.

۲۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادگاه باید گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ب) دادگاه می تواند گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ج) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.

د) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند، استماع نماید.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 7 ؟