تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۱۳
۹۴ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت

۱- در مورد زمان انعقاد قرارداد در مورد عقود مکاتبه ای کدام نظر در حقوق ایران قابل قبول است؟

۱)نظریه اعلام قبول                                                                                               ۲)نظریه ارسال قبول

۳)نظریه اعلام قطعی قبول که ارسال قبول کاشف از آن است.                                            ۴)نظریه وصول قبول

۲- اثر معامله با خود در عقود مالی چیست؟

۱)صحیح است.                              ۲)باطل است.                               ۳)اصولاً صحیح است.                     ۴)اصولاً باطل است.

۳- قدرت بر تسلیم در معاملات در چه زمانی شرط است؟

۱)در زمان انعقاد عقد       ۲)علی الاصول در زمان انعقاد عقد     ۳)در زمان تسلیم مورد معامله       ۴)علی الاصول در زمان تسلیم مورد معامله

۴- منظور از اینکه مورد معامله منفعت عقلایی مشروع داشته باشد چیست؟

۱)ارزش اقتصادی مقبول عرف داشته باشد.                       ۲)خرید و فروش آن سود آور باشد.

۳)داد و ستد چنین مالی معقول باشد.                               ۴)طرفین نسبت به آن معامله تصور سود داشته باشند.

۵- کدام عبارت صحیح است؟

۱)اگر مورد معامله عین معین باشد صرف معلوم بودن آن بین طرفین معامله کفایت می کند.

۲)اگر مورد معامله عین معین باشد ذکر اوصاف آن اجباری نیست.

۳)اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد ذکر اوصاف آن در ضن عقد الزامی است.

۴)همه موارد.

۶- معامله به قصد فرار از دین …………

۱)به علت نامشروع بودن جهت باطل است.                                                       ۲)صحیح ولی در مقابل طلبکار قابل استناد نیست.

۳)صحیح است ولی توسط طلبکار قابل فسخ می باشد.                                           ۴)غیرنافذ است مگر اینکه توسط طلبکار تنفیذ شود.

۷- کدامیک از موارد ذیل قابل اسقاط است؟

۱)حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه                         ۲)شرط صفت                      ۳)شرط نتیجه                           ۴)هیچکدام

۸- متعهدله در چه صورتی مستحق مطالبه­ی جبران خسارت است؟

۱)در صورتی که تقصیر متعهد را اثبات کند.

۲)در صورتی که بی تقصیری خود را اثبات کند.

۳)در صورتی که متعهدله نتواند اثبات کند که عدم انجام تعهد بواسطه عامل خارجی نبوده است.

۴)در صورتی که متعهد نتواند اثبات کند که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است.

۹- طبق قانون مدنی ایران فورس ماژور حادثه ای است که:

۱)غیرقابل دفع و غیرقابل پیش بینی باشد.                                                         ۲)غیرقابل دفع و خارجی باشد.

۳)خارجی و غیرقابل پیش بینی باشد.                                                                ۴)غیرقابل دفع و غیرقابل پیش بینی و خارجی باشد.

۱۰- در تعهد به نفع شخص ثالث قبول شرط ………… است.

۱)لزوم                            ۲)استقرار تعهد                              ۳)صحت                                     ۴)گزینه ۱ و ۲

۱۱- اگر مالک خانه ای با علم به وقوع معامله فضولی نسبت به خانه آن را به اصیل هبه کند این عمل …………..

۱)تنفیذ معامله فضولی است.       ۲)رد معامله فضولی است.             ۳)اثر حقوقی ندارد.               ۴)با قبول فضول اثر حقوقی خواهد داشت.

۱۲- آیا اجازه یا رد مالک در معامله فضولی فوری است؟

۱)خیر لیکن اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد او می تواند معامله را به هم بزند.

۲)فوری است بنابر این تأخیر در آن موجب مسئولیت مالک در قبال خسارات وارده به طرف اصیل است.

۳)رد فوری است ولی اجازه فوریت ندارد.

۴)بله فوری است.

 

۱۳- فوت اصیل در یک معامله فضولی:

۱)تأثیری در معامله فضولی نداشته و حق رد یا تنفیذ به وراث او منتقل می شود.

۲)اصولاً تأثیری در معامله فضولی نداشته و حق رد یا تنفیذ به وراث او منتقل می شود.

۳)تأثیری در معامله فضولی نداشته و همچنان معامله غیرنافذ باقی می ماند.

۴)اصولاً تأثیری در معامله فضولی نداشته و معامله همچنان غیرنافذ باقی می ماند.

۱۴- کدام نوع از ایجاب با حجر از بین نمی رود؟

۱)ایجاب با فوریت              ۲)ایجاب توأم با التزام            ۳)ایجاب مطلق              ۴)در همه گزینه ها ایجاب با حجر از بین می رود.

۱۵- در کدام عقد مسامحه ای شخصیت طرفین علت عمده عقد است؟

۱)وقف خاص                                                                     ۲)وقف عام

۳)جعاله عام                                                                       ۴)در تمام عقود مسامحه ای شخصیت طرفین علت عمده عقد است.

۱۶- مهدی، سعید را تهدید می کند که اگر انگورهای وی را به قیمت بالا نخرد افشاء خواهد نمود که سعید قصد ساختن شراب دارد. سعید تحت تأثیر این تهدید بدون اینکه در ضمن عقد شرطی باشد انگورها را به قیمت و مدنظر فروشنده می خرد معامله چه وضعیتی دارد؟

۱)اکراهی و غیرنافذ                                                                                     ۲)اضطراری و صحیح

۳)باطل                                                                                                    ۴)صحیح و قابل فسخ به استناد خیار غبن

۱۷- در عقد مؤجل که برای تسلیم اجلی معین شده قدرت بر تسلیم در زمان ……………. شرط است.

۱)انعقاد معامله                                                                                          ۲)فرا رسیدن اجل

۳)در هر زمان که متعهدله مطالبه کند.                                                             ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۸- اگر مبیع فعلاً مردد باشد ولی در آینده قابلیت تعیین داشته باشد …….

۱)بیع آن صحیح است.                                                                    ۲)بیع آن در صورتی صحیح است که عین معین باشد.

۳)بیع آن باطل است.                                                                      ۴)بیع آن صحیح و قابل فسخ است.

۱۹- وصی و متولی از جمله نمایندگی های ……………. هستند.

۱)قانونی                           ۲)قراردادی                               ۳)قضایی                                                 ۴)ایقاعی

۲۰- امور مالی سفیه ……………

۱)اصولاً باطل است.                       ۲)اصولاً غیرنافذ است.                    ۳)باطل است.                   ۴)غیرنافذ استبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟