تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۱
۹۴ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت

۱- مجمع عمومی موسس برای تشکیل در بار اول نیاز به حضور …………. و برای تشکیل در بار دوم نیاز به حضور …………… دارد.

۱)پذیره نویسانی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۲)صاحبان اکثریت سرمایه، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۳)حداقل نصف پذیره نویسانی که سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، حداقل یک سوم سهامداران

۴)صاحبان حداقل نصف سرمایه، صاحبان حداقل یک سوم سرمایه

۲- حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور …………….. می باشد.

۱)دارندگان حداقل نصف سهامی که حق رأی دارند                          ۲)دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند.

۳)حداقل نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند.                         ۴)بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند.

۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱)ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و یک ناظر از بین سهامداران و یک منشی که می تواند از خارج سهامداران باشد.

۲)ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس از بین سهامدارن و دو ناظر و یک منشی که می توانند از خارج سهامدارن باشند.

۳) ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و دو ناظر از بین سهامداران و یک منشی که می تواند خارج از سهامداران باشد.

۴) ترکیب هیأت رئیسه عبارتست از یک رئیس و یک ناظر و یک منشی از بین سهامداران.

۴- شخص حقوقی ……….

۱)نمی تواند به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین شود.

۲)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شود.

۳)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره تعیین شود اما به عنوان مدیر عامل نمی تواند.

۴)می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شود ولی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل نمی تواند.

۵- مدیرعامل شرکت سهامی:

۱)نماینده شرکت محسوب می شود.                                            ۲)نماینده هیأت مدیره محسوب می شود.

۳)نماینده رئیس هیات مدیره محسوب می گردد.                            ۴)نماینده سهامداران محسوب می گردد.

۶- مدیرعامل شرکت سهامی عام بدون اینکه از هیأت مدیره اجازه بگیرد با شرکت معامله می کند:

۱)اگر مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکند باطل است.

۲)اگر مجمع عمومی آن معامله را تصویب نکند قابل ابطال است.

۳)اگر هیأت مدیره آن معامله را تنفیذ نکند باطل می گردد.

۴)معامله باطل است.

۷- در کدامیک از گزینه های زیر کاهش اجباری سرمایه لازم است؟

۱)در صورت از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت.

۲)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت.

۳)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه و اندوخته قانونی شرکت

۴)در صورت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه و اندوخته های شرکت

۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱)محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی اگر به ثبت برسد و مطابق قانون اعلام شود در برابر ثالث قابل استناد است.

۲)محدود کردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در برابر ثالث باطل است.

۳)محدودکردن اختیارات مدیران شرکت سهامی اگر به موجب اساسنامه باشد در برابر ثالث قابل استناد است.

۴)محدودکردن اختیارات مدیران شرکت سهامی در برابر ثالث قابل استناد است.

۹- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)در افزایش سرمایه خرید سهام شرکت توسط همان شرکت سهامی ممنوع است.

۲)انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

۳)در صورت کاهش سرمایه دارندگان اوراق قرضه حق اعتراض دارند.

۴)در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیرنقد مجاز است.

 

۱۰- فوت یکی از شرکاء در کدام شرکت موجب انحلال شرکت است؟

۱)شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود

۲)با مسئولیت محدود در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

۳)تضامنی و نسبی                                                              ۴)گزینه ۲ و ۳

۱۱- حداکثر مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره در شرکت تعاونی ………….. می باشد.

۱)یکسال                           ۲)دو سال                              ۳)سه سال                         ۴)چهار سال

۱۲- انحلال شرکت تعاونی در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱)مجمع عمومی فوق العاده               ۲)مجمع عمومی عادی                 ۳)وزارت تعاون                 ۴)گزینه ۱ یا ۳

۱۳- کدام عبارت صحیح است؟

۱)سهامدارانی که سهام آنها بیش از یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام و هزینه شرکت علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۲)سهامدارانی که سهام آنها بیش از یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۳)سهامدارانی که سهام آنها حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد می توانند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کنند.

۴)هر سهامداری می تواند به نام شرکت و به هزینه خود علیه مدیرعامل طرح دعوی کند.

۱۴- انتخاب بازرس در شرکت سهامی در صلاحیت ……………….. می باشد.

۱)هیأت مدیره             ۲)مجمع عمومی عادی             ۳)مجمع عمومی مؤسس              ۴)گزینه ۲و ۳٫

۱۵- کدام عبارت صحیح است؟

۱)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد نمی شوند ولی حق دخالت در امور شرکت را دارند.

۲)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد می شوند و حق دخالت در امور شرکت را دارند.

۳)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد نمی شوند و حق دخالت در امور شرکت را ندارند.

۴)دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد می شوند ولی حق دخالت در امور شرکت را ندارند.

۱۶- در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی در شرکت سهامی چنانچه موجب ایجاد تعهد برای سهامداران شود چه اکثریتی لازم است؟

۱)اتفاق آراء سهامداران            ۲)اکثریت مطلق سهامداران            ۳)اکثریت نسبی سهامداران           ۴)حداقل دارندگان نصف سرمایه

۱۷- مدیرعامل شرکت در حدود چه اختیاراتی نماینده شرکت محسوب می گردد؟

۱)اختیارات تفویض شده در اساسنامه                                      ۲)اختیارات تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره

۳)اختیارات تفویض شده از ناحیه سهامداران                              ۴)اختیارات تفویض شده از ناحیه رئیس هیأت مدیره

۱۸- مدت مدیریت در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب ……………….. و ……………….. می باشد.

۱)حداقل دو سال- حداقل دو سال     ۲)حداکثر دو سال- حداکثر دو سال

۳)حداکثر دو سال- حداقل دو سال     ۴)حداقل دو سال- حداکثر دو سال

۱۹- فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع چند روز است؟

۱)حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز       ۲)ممکن است حداقل ۲۰ روز باشد.       ۳)ممکن است حداقل ۱۰ روز باشد.       ۴)گزینه ۱و ۲

۲۰- کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)بازرس شرکت سهامی محتمل است واحد باشد یا متعدد

۲)بازرس شرکت سهامی الزاماً باید شخص حقیقی باشد.

۳)بازرس شرکت سهامی محتمل است سهامدار باشد یا نباشد.             ۴

)مرجع صالح برای تعیین حق الزحمه بازرس مجمع عمومی عادی است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟