تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
۹۴ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت

۱- چنانچه در بین ورثه متوفی غایب مفقود الاثری باشد که وکیل نداشته باشد با این حال از ناحیه سایر ورثه درخواست

تقسیم اموال متوفی می شود:

۱)دادگاه در تقسیم ماترک سهم الارث غایب را لحاظ می کند.

۲)دادگاه موظف است در تقسیم ترکه، سهم الارث غایب را با حضور نماینده دادستان تعیین نماید.

۳)دادگاه موظف است بدواً برای غایب وکیل تعیین کند.

۴)دادگاه موظف است بدواً برای غایب امین تعیین کند.

۲- وصیت نامه ای که به خط موصی یا به خط دیگری بوده و به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی به امانت گذارده شود، چه نوع وصیت نامه ای است؟

۱)رسمی                          ۲)سری                           ۳)خودنوشت                    ۴)امانی

۳- مقصود از تصفیه ترکه عبارتست از:

۱)تعیین مقدار ترکه در دیون متوفی

۲)صورت برداری از ترکه و تفکیک اموال منقول و غیرمنقول

۳)تعیین دیون و حقوق برعهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک

۴)تعیین دیون ممتاز و عادی نسبت به ماترک

۴- ادعای مطروحه نسبت به ترکه متوفای بلاوارث به طرفیت چه کسی مطرح می شود؟

۱)مدیر ترکه

۲)دادستان

۳)رئیس حوزه قضائی

۴)موضوع از امور حسبی بوده و طرح ادعا به طرفیت شخص خاص نیاز نمی باشد و دادگاه موظف است نسبت به ادعای مطروحه رسیدگی نماید.

۵- نفقه گذشته زوجه متوفی مورد حکم دادگاه قرار گرفته و قطعی شده است، در صورت وجود مطالبات متعدد نسبت به ترکه مستوفی:

۱)نفقه موضوع حکم دادگاه حق تقدم و رجحانی نسبت به سایر مطالبات ندارد.

۲)نفقه موضوع حکم دادگاه طلب ممتاز می باشد.

۳)نفقه موضوع حکم دادگاه صرفاً نسبت به هزینه سه ماه طلب ممتاز است.

۴)نفقه موضوع حکم دادگاه صرفاً نسبت به هزینه یکسال طلب ممتاز می باشد.

۶- اگر وصیت بر امور عام المنفعه باشد قبول با چه کسی است؟

۱)قبول لازم نیست.                                                            ۲)قبول با حاکم است.

۳)قبول با وصی است.                                                          ۴)قبول با طبقه اول از موصی لهم است.

۷- در ازدواج مجنون:

۱)قیم می تواند به تشخیص خود برای مجنون ازدواج نماید.

۲)قیم می تواند در صورت اعلام ضرورت توسط پزشک برای مجنون ازدواج نماید.

۳)قیم می تواند به تشخیص خود و با کسب اجازه از دادستان برای مجنون ازدواج نماید.

۴)قیم می تواند در صورت اعلام ضرورت توسط پزشک و با کسب اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید.

 

۸- بر مبنای قانون ایران مفقودین در صحنه جنگ چه زمانی زنده فرض نمی شوند؟

۱)پنج سال پس از صلح              ۲)سه سال پس از آتش بس

۳)با انقضای سه سال از تاریخ صلح و عدم وصول خبر از غایب

۴)با انقضای پنج سال از تاریخ صلح و عدم وصول خبر از غایب

۹- بر مینای قانون ایران چه کسی از روی عادت زنده فرض نمی شود؟

۱)غایت ۱۰۰ ساله

۲)غایت ۱۰۰ ساله ای که ۱۰ سال تمام از زمان غیبت او گذشته باشد.

۳)غایت ۷۵ ساله

۴)غایت ۸۰ ساله ای که ۵ سال تمام از زمان غیبت او گذشته باشد.

۱۰- هرگاه امین غایب محجور شود:

۱)دادگاه او را عزل می کند.                                      ۲)دادستان او را عزل می کند.

۳)در صورتی که حجر عدم رشد باشد در سمت خود باقی ماند وگرنه عزل می شود.

۴)از سمت خود منعزل می شود.

۱۱- هرگاه امین غایب زن بی شوهری باشد و ازدواج کند:

۱)از سمت خود منعزل می شود.                     ۲)دادگاه او را عزل می کند.

۳)دادستان او را عزل می کند.                       ۴)اگر ظرف یکماه از تاریخ ازدواج به دادگاه اطلاع ندهد ممکن است از سمت خود عزل شود.

۱۲- در صورتی که یکی از وراث غایب تضمین کافی بدهد:

۱)دادگاه می تواند امین دیگری را تعیین کند.

۲)اموال غایب به صورت قطعی به او داده می شود.

۳)دادگاه نمی تواند امین دیگری برای او تعیین نماید و همان وارث را به سمت امین منصوب می کند.

۴)هیچکدام

۱۳- شرط ضمان به امین غایب مفقود الاثر:

۱)جایز است.                    ۲)باطل است.                   ۳)نافذ نیست.                   ۴)هیچکدام

۱۴- هرگاه دختر ۲۰ ساله باکره ای غایب مفقود الاثر شود:

۱)برای او امینی نصب می شود.

۲)در صورتی برای امین نصب می شود که ولی قهری نداشته باشد.

۳)در صورتی برای او امین نصب می شود که ولی قهری و وکیل نداشته باشد.

۴)هیچکدام

۱۵- غایب مفقودالاثر:

۱)از ارث محروم است.                                          ۲)مانند دیگر وارثان ارث می برد.

۳)فقط در صورت عدم احراز مرگ وی ارث می برد.       ۴)هیچکدام

۱۶- کسی که بعنوان عجز از اداره اموال، برای او فردی مثلاً به عنوان امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید:

۱)غیرنافذ است و امین باید اجازه دهد.                                       ۲)قابل ابطال است.

۳)نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید.                      ۴)باطل است.

۱۷- چنانچه دادرس در رسیدگی امور حسبی مشمول رد باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذی نفع می توانند دادرس را رد نمایند.

۲)باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذی نفع نمی توانند دادرس را رد نمایند.

۳)رعایت موارد رد برای دادرسی الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند.

۴)در صورتی که اشخاص ذی نفع دادرس را رد نمایند می بایست از رسیدگی خودداری نمایند.

۱۸- امور راجع به غایب مفقودالاثر ابتدا با کدام دادگاه است؟

۱)دادگاه آخرین محل سکونت غایب               ۲)دادگاهی که آخرین اقامتگاه، غایب در آن محل می باشد.

۳)دادگاه محل اقامت ورثه غایب                   ۴)دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول غایب

۱۹- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد کدام گزینه صحیح است؟

۱)به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

۲)به درخواست دادستان برای اداره ترکه، امین معین می شود.

۳)به درخواست، اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه ناظر تعیین می شود.

۴)به درخواست دادستان یا اشخاص ثالث قیم تعیین می شود.

۲۰- در مورد قبول ترکه و دیون توسط قیم محجور کدام گزینه صحیح است؟

۱)می تواند بطور مطلق قبول کند.

۲)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی می تواند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کند.

۳)نمی تواند بطور مطلق قبول کند ولی مطابق صورت مهر و موم ترکه قبول می کند.

۴)فقط با اجازه دادستان می تواند بطور مطلق کند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 4 ؟