تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۶
۹۴ سه شنبه ۰۸ اردیبهشت

۱- اگر مخاطب ابلاغ در آدرس اعلامی حضور داشته باشد و از گرفتن اوراق امتناع کند ……………..

۱)اخطار تعیین وقت، دادخواست و ضمایم در محل الصاق می گردد.

۲)اخطار تعیین وقت در محل الصاق می گردد دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۳)اخطار تعیین وقت، دادخواست در محل الصاق می گردد و ضمایم به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۴)اخطار تعیین وقت، دادخواست و ضمایم به همراه گواهی مأمور ابلاغ مبنی بر امتناع مخاطب به دفتر دادگاه عودت می گردد.

۲- در موردی که ابلاغ به غیر شخص مخاطب اعلام شده در صورتی دارای اعتبار است که:

۱)مخاطب موضوع مورد ابلاغ را انجام داده باشد.                                               ۲)طرف مقابل وصول اوراق را به مخاطب اثبات نماید.

۳)مخاطب نتواند عدم وصول اوراق به خود را اثبات کند.                                      ۴)دادگاه وصول اوراق به مخاطب را احراز نماید.

۳- آیا جلسه دادرسی که در خارج از ساعات اداری تشکیل می شود قانونی محسوب می گردد؟

۱)خیر

۲)در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند جلسه قانونی است.

۳)در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند و اعتراض نیز ننمایند جلسه قانونی است.

۴) در صورتی که طرفین در جلسه حاضر باشند و رضایت به برگزاری جلسه خارج از ساعت اداری بدهند جلسه قانونی است.

۴- در صورتی که اظهارات خواهان در جلسه دادرسی با مطالب مندرج در دادخواست متعارض باشد:

۱)قرار رفع نقص دادخواست صادر می شود.                                                     ۲)اخطار استحضاری توسط دادگاه صادر می شود.

۳)علی الاصول اظهارات خواهان در جلسه دادرسی معتبر است.                               ۴)علی الاصول مطالب مندرج در دادخواست معتبر است.

۵- تغییر نحوه دعوی بر فرض امکان آن تا چه زمانی برای خواهان میسر است؟

۱)تا پایان اولین جلسه دادرسی                                                                      ۲)تا زمان ختم مذاکرات طرفین

۳)تا اولین جلسه دادرسی                                                                             ۴)در هر زمان امکان پذیر است.

۶- اگر خواسته دعوایی مطالبه ۱۰ میلیون تومان اجور معوقه نسبت به ملکی باشد و خواهان بخواهد اقدام به مطالبه ۲۵ میلیون تومان بابت خسارت وارده به ملک بنماید از کدام روش باید استفاده کند؟

۱)تقدیم دادخواست مجدد               ۲)تغییر خواسته                      ۳)افزایش خواسته توأم به تغییر خواسته                ۴)افزایش خواسته

۷- در کدام یک از موارد زیر هزینه دادرسی پرداخت شده قابل استرداد است؟

۱)کاهش خواسته                           ۲)استرداد دادخواست                     ۳)استرداد دعوی                           ۴)هیچکدام

۸- در صورت توقیف یکی از اصحاب دعوی ……………….

۱)دادرسی متوقف می گردد.                                                                         ۲)توقیف دادرسی بسته به نظر دادگاه است.

۳)دادرسی متوقف نمی گردد.                                                                        ۴)جلسه دادرسی تجدید می گردد.

۹- در صورت عدم اهلیت خوانده دعوی ……………..

۱)رسیدگی ادامه می یابد.      ۲)قرار عدم اهلیت صادر می شود.       ۳)قرار رد دعوی صادر می گردد.       ۴)قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.

۱۰- صرف نظر کردن کلی از دعوا …………..

۱)موجب صدور قرار سقوط دعوی می گردد که قراری قطعی است.

۲)موجب صدور قرار سقوط دعوی می گردد که قراری که دارای اعتبار امر مختومه است.

۳)قرار رد دعوی صادر می گردد.

۴)قرار توقیف دادرسی صادر می گردد.

۱۱- کدامیک از موارد رد دادرس محسوب می گردد؟

۱)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار معاینه محل صادر کرده باشد.           ۲)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار رد دعوی صادر کرده باشد.

۳)دادرس سابقاً در مورد دعوی کنونی قرار عدم صلاحیت صادر کرده باشد.       ۴)هیچکدام

۱۲- کدام گزینه جزء شرایط اعتبار امر قضاوت شده در حکم نمی باشد؟

۱)وحدت اصحاب دو دعوا                  ۲)وحدت موضوع دو دعوی                ۳)وحدت سبب دو دعوا                           ۴)وحدت منشأ دو دعوا

۱۳- کدامیک از گزینه های زیر می تواند از موارد توقیف دادرسی باشد؟

۱)عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر        ۲)اعتراض ثالث             ۳)عدم تهیه وسیله اجرای قرار             ۴)همه موارد

۱۴- قرار تأمین خواسته …………..

۱)قابل تجدیدنظر است.       ۲)به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.        ۳)قابل اعتراض است.       ۴)قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.

۱۵- آیا نسبت به طلب مؤجل قرار تأمین خواسته صادر می شود؟

۱)خیر

۲)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد.

۳)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به سند رسمی و در معرض تفریط باشد.

۴)خیر مگر در صورتی که طلب مؤجل مستند به سند رسمی یا در معرض تفریط باشد.

۱۶- در کدامیک از موارد زیر تأمین خود به خود مرتفع می گردد؟

۱)شکست قطعی خواهان در دعوا               ۲)استرداد دعوا                ۳)استرداد دادخواست            ۴)همه موارد

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر از حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی نمی باشد؟

۱)ایراد رد دادرس                    ۲)استرداد دادخواست                   ۳)تعرض به اصالت سند خوانده                    ۴)هیچکدام

۱۸- اثر کدامیک از ایرادات زیر تغییر مرجع رسیدگی است؟

۱)ایراد امر مطروحه                        ۲)ایراد امر قضاوت شده                     ۳)ایراد عدم توجه دعوا                      ۴)ایراد رد دادرس

۱۹- کدامیک از گزینه های زیر از حقوق خوانده تا اولین جلسه دادرسی می باشد؟

۱)اعتراض به بهای خواسته               ۲)درخواست تأمین دعوی واهی                ۳)طرح دعوی متقابل                       ۴)جلب ثالث

۲۰- اگر قسمتی از پرونده آماده صدور رأی باشد …………..

۱)قاضی می تواند نسبت به آن رأی دهد.                                                                     ۲)قاضی مکلف است نسبت به آن رأی دهد.

۳)در صورت درخواست یکی از طرفین قاضی مکلف است نسبت به آن رأی دهد.                   ۴)گزینه ۱و ۳به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 6 ؟