تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۳۷
۹۴ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت

 

۱- مالیت داشتن امری ……………… و منفعت داشتن امری …………………. است.

۱)شخصی، شخصی                          ۲)شخصی، نوعی                            ۳)نوعی، شخصی                            ۴)نوعی، نوعی

۲- فروش یک دانه گندم به صد ریال چه حکمی دارد؟

۱)صحیح است.                  ۲)باطل است.                   ۳)در صورتی که یک دانه گندم معین باشد صحیح است.              ۴)قابل فسخ است.

۳- کدامیک از گزینه های زیر مال محسوب می شود؟

۱)یک دانه برنج                   ۲)حق تألیف                      ۳)حق دینی مشمول مرور زمان             ۴)هر سه مورد.

۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)کلیه حقوق مالی قابل نقل و انتقال هستند.                          ۲)بعضی از حقوق غیرمالی قابل اسقاط هستند.

۳)اصولاً حقوق غیرمالی از سوی بستانکاران قابل بازداشت نیست.

۴)ممکن است بین حق مالی و غیرمالی تداخل بوجود بیاید.

۵- تحجیر یعنی:

۱)محصور کردن              ۲)سنگ چینی دور زمین به قصد احیا               ۳)شروع به احیا            ۴)شروع به احیا مشروط به احیا

۶- کدامیک وثیقه شخصی محسوب نمی شود؟

۱)رهن                                       ۲)کفالت                                      ۳)حواله                                       ۴)ضمان

۷- در کدامیک از عقود زیر مورد معامله می تواند از اموال مصرف شدنی باشد؟

۱)عاریه                                       ۲)ودیعه                                      ۳)وقف                                       ۴)هیچکدام

۸- ثمن مبیع غیرمنقول ……………………. است.

۱)غیرمنقول تبعی                     ۲)غیرمنقول حکمی                     ۳)منقول                                      ۴)منقول تبعی

۹- کدامیک از عقود زیر تملیکی است؟

۱)معاوضه                                 ۲)جعاله                                       ۳)کفالت                                      ۴)ودیعه

۱۰- عدم تعیین مدت در کدامیک از عقود زیر موجب بطلان عقد نمی باشد؟

۱)عقد موجد حق انتفاع        ۲)مزارعه        ۳)اجاره           ۴)در هر سه مورد عدم تعیین مدت موجب بطلان معامله است.

۱۱- هر بنایی که روی زمین است از آن مالک زمین است مگر اینکه …………….

۱)با اقرار مالک زمین خلاف آن ثابت شود.                                              ۲)با شهادت خلاف آن ثابت شود.

۳)با سند خلاف آن ثابت شود.                                                              ۴)هر سه مورد.

۱۲- وقف کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱)وقف کلی فی الذمه                     ۲)وقف منفعت                     ۳)وقف کلی در معین                      ۴)وقف حق

۱۳- طبق قانون مدنی در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد ……………..

۱)منافع صرف بریات عمومی می شود.                                 ۲)منافع صرف نشر کتب در زمینه علوم دینی می شود.

۳) منافع صرف موارد اقرب به نظر واقف می شود.                 ۴)مال موقوفه فروخته می شود.

۱۴- کدامیک از عقود زیر عینی است؟

۱)نکاح                                        ۲)هبه                                        ۳)بیع                                         ۴)ودیعه

۱۵- کدامیک از گزینه­های زیر ایقاع یکطرفه می باشد؟

۱)حق تحجیر                               ۲)اعراض از ملک                        ۳)اعراض                                   ۴)فسخ

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر ایقاع تشریفاتی محسوب می شود؟

۱)طلاق                                     ۲)نکاح                                       ۳)وقف منجز                                ۴)رهن مکرّر

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر جزء تقسیم بندی های مخصوص در قانون نمی باشد؟

۱)معلق و منجز                         ۲)لازم، جایز                               ۳)تملیکی و عهدی                       ۴)گزینه ۱ و ۳

 

۱۸- کدامیک از عقود زیر با جنون احد طرفین باطل نمی شود؟

۱)نامزدی                  ۲)شرکت                  ۳)وکالت بلاعزل                 ۴)همه موارد با جنون باطل می شود.

۱۹- کدامیک از عقود زیر نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است؟

۱)ضمان نقل ذمه به ذمه          ۲)عقد حق انتفاع مجانی         ۳)عقد حق انتفاع معوض           ۴)عقد ودیعه مجانی

۲۰- عقد وکالت بلاعزل عقدی است …….

۱)جایز                                        ۲)لازم و عهدی                             ۳)لازم                                        ۴)خیاریبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟