تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۵۶
۹۴ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت

۱- آیا در شرکت سهامی سهامداران می توانند سرمایه غیرنقد را به عنوان آورده ارائه دهند؟

۱)فقط در شرکت سهامی عام می توانند.

۲)فقط در شرکت سهامی خاص می توانند

۳)فقط موسسین می توانند سرمایه غیرنقد را به عنوان آورده ارائه دهند و پذیره نویسان چنین حقی ندارند.

۴)هم در شرکت های سهامی عام و هم در شرکت های سهامی خاص کلیه سهامداران می توانند آورده نقد داشته باشند.

۲- تغییر تابعیت شرکت های تجاری:

۱)علی الاصول غیرممکن است.     ۲)غیرممکن است.   ۳)به اتفاق آراء شرکاء ممکن است. ۴)با رأی اکثریت عددی و سرمایه ممکن است.

۳- هرگاه مدیر شرکتی چکی صادر کند مسئولیت حقوقی متوجه کیست؟

۱)مدیر و شرکت به نحو تضامن                        ۲)مدیر                                   ۳)شرکت                                     ۴)هیچکدام

۴- در شرکت نسبی اگر دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد هر شریک ………….

۱)نسبت به تمام دیون شرکت مسوولیت دارد.                                                  ۲)مسوولیتی به اندازه سهم الشرکه اش دارد.

۳)مسئولیتی به نسبت سهم الشرکه اش دارد.                                                     ۴)مسوولیت او به اندازه سهام اوست.

۵- مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود در قبال تقویم آورده های غیرنقد ……..

۱)مسئولیتی انفرادی دارند.               ۲)مسئولیتی تضامنی دارند.                ۳)مسئولیتی یکسان دارند.                            ۴)هیچکدام

۶- نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت با مسوولیت محدود چگونه است؟

۱)به اکثریت لااقل نصف سرمایه                                            ۲)به رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه

۳)به اکثریت عددی شرکاء                                                   ۴)به اکثریت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.

۷- نقل وا نتقال سهام:

۱)در شرکت های سهامی عام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد اما در شرکت سهامی خاص می تواند.

۲)در شرکت های سهامی خاص نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد اما در شرکت های سهامی عام می تواند.

۳)هم در شرکت های سهامی عام و هم در شرکت های سهامی خاص می تواند مشروط به موافقت مدیران باشد.

۴)نه در شرکت های سهامی عام و نه در شرکت های سهامی خاص نمی تواند مشروط به موافقت مدیران باشد.

۸- اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه در صلاحیت چه مرجعی است؟

۱)سازمان بورس و اوراق بهادار            ۲)مجمع عمومی فوق العاده               ۳)اداره ثبت شرکتها                  ۴)مجمع عمومی عادی

۹- انتخاب مدیران شرکت در صلاحیت ……….. است.

۱)مجمع عمومی عادی        ۲)مجمع عمومی مؤسس                   ۳)مجمع عمومی فوق العاده               ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر جزء وظایف مجمع عمومی مؤسس نمی باشد؟

۱)انتخاب اولین بازرسان شرکت     ۲)تعیین روزنامه کثیرالانتشار       ۳)احراز پذیره نویسی تمام سهام شرکت        ۴)تهیه طرح اساسنامه

۱۱- کدامیک از موارد ذیل ملاک تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری است؟

۱)مرکز عملیات                ۲)مرکز امور بازرگانی                      ۳)محل وقوع اموال غیرمنقول             ۴)هیچکدام

۱۲- برای تشکیل شرکت سهامی خاص تصویب آورده های غیرنقد و صورت جلسه انتخاب اولین مدیران باید به موافقت چه اکثریتی از سهامداران برسد؟

۱)دارندگان اکثریت سرمایه، دارندگان اکثریت سرمایه                                         ۲)اکثریت سهامداران، اکثریت سهامداران

۳)همه سهامداران، دارندگان اکثریت سهام                                                       ۴)همه سهامداران، همه سهامداران

۱۳- حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام نمی تواند …………….. باشد.

۱)کمتر از ۶ نفر                            ۲)کمتر از ۵ نفر                            ۳)کمتر از ۴ نفر                            ۴)کمتر از ۳ نفر

۱۴- نقل و انتقال سهام با نام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت ….

۱)از نظر شخص ثالث باطل است.                                                                              ۲)از نظر شرکت باطل است.

۳)از نظر شرکت باطل، ولی نسبت به شخص ثالث صحیح است.                                         ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۵- در صورتی که شرکت سهامی موضوع فعالیت خود را به معاملات راجع به اموال غیرمنقول قرار دهد…..

۱)هم شرکت تاجر است و هم عمل، عمل تجاری محسوب می شود.             ۲)نه شرکت تاجر است و نه عمل، عمل تجاری محسوب می شود.

۳)شرکت تاجر است اما عمل، عمل تجاری محسوب نمی شود.                   ۴)شرکت تاجر نیست اما عمل، عمل تجاری محسوب می شود.

۱۶- موسسات تجاری از تاریخ ……….. و شرکتهای تجاری از تاریخ ……….. دارای شخصیت حقوقی می گردند.

۱)ثبت- ثبت                                ۲)ثبت- تشکیل                             ۳)تشکیل- ثبت                             ۴)تشکیل- تشکیل

۱۷- تابعیت شرکتهای تجاری به چه نحوی تعیین می گردد؟

۱)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اولین بار در آنجا به ثبت رسیده اند.

۲)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که در آن کشور تشکیل شده اند.

۳)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آنجا واقع است.

۴)شرکتهای تجاری تابعیت کشوری را دارند که در اساسنامه آنها قید شده است.

۱۸- به سرمایه کدام شرکت یا شرکتها سهم الشرکه اطلاق می شود؟

۱)تضامنی و نسبی                                                                                      ۲)تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود

۳) تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود و تعاونی                                                  ۴)نسبی با مسئولیت محدود و تعاونی

۱۹- در کدامیک از شرکتهای زیر شریک شرکت ممکن است فاقد اهلیت باشد؟

۱)شرکت سهامی عام                      ۲)شرکت سهامی خاص                   ۳)شرکت با مسوولیت محدود                       ۴)همه موارد

۲۰- انحلال قبل از موعد شرکت در صلاحیت کدام مجمع است؟

۱)مجمع عمومی مؤسس            ۲)مجمع عمومی عادی             ۳)مجمع عمومی فوق العاده               ۴)مجمع عمومی بطور فوق العاده

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟