تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۰
۹۴ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت

۱- در امور حسبی دادرسی تا چه زمانی دلایل قبول کند؟

۱)تا نخستین جلسه رسیدگی                                                              ۲)تا پایان نخستین جلسه رسیدگی

۳)در تمام مواقع رسیدگی                                                                 ۴)در زمان رسیدگی دلیل پذیرفته نمی شود.

۲- رسیدگی به امور حسبی تابع کدام قانون است؟

۱)قانون امور حسبی            ۲)قانون آیین دادرسی مدنی              ۳)قانون امور حسبی مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.       ۴)قانون مدنی

۳- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور حسبی رفع اختلاف با کدام دادگاه است؟

۱)با دادگاه عمومی هم عرض                             ۲)با دیوان عالی کشور

۳)با دادگاه تجدیدنظر استان                  ۴)اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان والا با دیوان عالی کشور

۴- رئیس دادگستری شهرستان یا استان در چه مواردی حق دخالت در امور حسبی را دارد؟

۱)در تمام موارد         ۲)فقط امور محجورین            ۳)در مواردی که در قانون تصریح شده      ۴)امور صغار

۵- تصمیمات دادگاه در امور حسبی قطعی است؟

۱)تصمیمات دادگاه قطعی است.                                ۲)تصمیمات قطعی است مگر آنچه در قانون تصریح شده.

۳)هیچکدام                                                          ۴)تصمیمات قابل تجدیدنظر است.

۶- در اثنا تحریر ترکه، درخواست مهرو موم ترکه پذیرفته می شود؟

۱)آن مقدار از ترکه که تحریر نشده باشد، پذیرفته می شود.           ۲)پذیرفته نمی شود.

۳)با درخواست تحریر مهر و موم وجاهت قانونی ندارد.                 ۴)مهر و موم ترکه در هر زمان پذیرفته می شود.

۷- دعاوی راجع به ترکه متوفی تا چه زمانی توقیف می شود؟

۱)در مدت تحریر ترکه                          ۲)بعد از خاتمه تحریر ترکه

۳)دعاوی راجع به ترکه توقیف نمی شود.     ۴)قبل از درخواست تحریر ترکه

۸- تحریر ترکه عبارت است از:

۱)تعیین مقدار ترکه     ۲)برداشتن مهر و موم از ترکه        ۳)تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی        ۴)هیچکدام

۹- اولیاء خاص چه اشخاصی هستند؟

۱)پدر          ۲)جد پدری          ۳)جد مادری         ۴)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان

۱۰- در مدتی که ترکه تحریر می شود آیا تصرف در آن قانونی است؟

۱)تصرف ممنوع است.                                                           ۲)تصرف با اجازه رئیس دادگستری منعی ندارد.

۳)تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد مجاز است.                  ۴)تصرف ممنوع است مگر تصرفاتی که برای حفظ و اداره ترکه باشد.

۱۱- رد ترکه در چه مدت از تاریخ اطلاع وارث به فوت به عمل می آید؟

۱)در مدت ۱۵ روز     ۲)در مدت یکماه         ۳)پس از اطلاع از فوت هر وقت که بخواهد     ۴)هیچکدام

۱۲- تصفیه ترکه یعنی چه؟

۱)تقسیم ما ترک بین ورثه    ۲)خارج کردن ثلث از ترکه

۳)تعیین دیون ترکه            ۴)تعیین دیون ترکه و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و اخراج مورد وصیت از ماترک

۱۳- مقررات تقسیم در قانون مدنی در مورد تقسیم ترکه جاری است؟

۱)قانون امور حسبی قانون خاص است و مقررات قانون مدنی اجرا نمی شود.

۲)در مواردی که در قانون امور حسبی نصی درباره تقسیم ترکه نباشد به قانون مدنی رجوع می کنیم.

۳)مقررات تقسیم در قانون درباره ترکه اجرا می شود.

۴)هیچکدام

۱۴- هزینه رسیدگی به امور حسبی تابع چه قانونی است؟

۱)قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب             ۲)قانون امورحسبی

۳)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن        ۴)امور حسبی هزینه رسیدگی ندارد.

۱۵- در تقسیم ترکه اگر ما ترک قبل تقسیم یا تعدیل نباشد، دادگاه رسیدگی کننده چه می کند؟

۱)حکم به فروش ما ترک و تقسیم بهای آن بین ورثه می دهد.

۲)با توافق ورثه ماترک را تقسیم می کند.

۳)چون درخواست فروش از دادگاه نشده قرار رد دعوی تقسیم را صادر می کند.

۴)پرونده را به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن ترکه بایگانی می کند.

۱۶- اثر حجر از چه تاریخی مترتب می شود؟

۱)از تاریخ قطعیت حکم حجر                                    ۲)اگر ثابت شود علت حجر وجود دارد از تاریخ وجود علت حجر

۳)از تاریخی که دادگاه در حکم حجر تعیین می کند.        ۴)الف و ب صحبح است.

۱۷- اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر ………….

۱)به حکم دادگاه عمومی                                          ۲)با اجازه رئیس دادگستری

۳)با رعایت غبطه او و تصویب رئیس دادگستری                        ۴)الف و ج صحیح است مگر با اجازه قیم.

۱۸- غیر رشید چه کسی است؟

۱)کسی است که تصرفات او عقلانی نیست.       ۲)کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.

۳)کسی است که معاملات او در اموالش نافذ نیست.        ۴)هیچکدام

۱۹- در بند ۲ از ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی آمده است: ((هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها حق درخواست مهر و موم ترکه را دارد)) منظور از نماینده چه کسی است؟

۱)نماینده قراردادی           ۲)وکیل دادگستری            ۳)قیم محجور                   ۴)نماینده قانونی، قضایی و قراردادی

۱۲- امور راجع به ترکه عبارت است از:

۱)اموری که مدیر ترکه برای حفظ ترکه انجام می دهد.          ۲)اموری که ورثه برای نگاهداری ترکه انجام می دهند.

۳)اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود.

۴)مواردی است که رئیس دادگستری شهرستان برای نگاهداری ترکه انجام می دهد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟