تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
۹۴ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت

 

۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟

۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل

۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل بر مسئولیت کدام مسبب است؟

۱)هر دو مسبب مشترکاً مسئول می باشند.                                             ۲)سبب مقدم الایجاد

۳)مسببی که سبب مقدم التأثیر را ایجاد کرده است.                                 ۴)هر دو مسبب طبق نظریه کارشناس

۳- در عبارت (( الحمل ………. و …………. لو انفصل حیاً)) کدام گزینه صحیح است؟

۱)یرث، یورث                   ۲)یرث، لا یورث                ۳)لا یرث، لا یورث             ۴)لا یرث، یورث

۴- با توجه به عبارت (( قتل الخطاء و شبه العمد فانه یمنع القاتل عن ارث خصوص الدیه دون غیرها من ترکه ))

۱)قتل خطاء محض و شبه عمد موجب محرومیت از ارث است.

۲)قتل خطاء محض و شبه عمد هیچ تأثیری ندارد.

۳)قتل خطاء موجب محرومیت از ارث نمی شود ولی قتل شبه عمد موجب محرومیت از ارث می گردد.

۴)در قتل خطاء محض و شبه عمد، قاتل از دیه ارث نمی برد ولی از سایر ترکه ارث می برد.

۵- (( یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….))

۱)صحیحاً                        ۲)لازماً                           ۳)دائماً                           ۴)نافذاً

۶- الطلاق ………. لا یوجب الخروج عن الاحصان.

۱)الخلع                          ۲)البائن                           ۳)الرجعی                         ۴)المباراه

۷- (( لو امهر مالا یملکه احد کالحر او ما لا یملکه المسلم کالخمر ……………… و ……………… ))

۱)صح العقد- بطل المهر      ۲)صح العقد- صح المهر       ۳)بطل العقد- بطل المهر      ۴)بطل العقد- صح المهر

۸- در عبارت زیر کدام گزینه صحیح است؟

(( لا تبطل الوصیه بعروض الاغماء و الجنون للموصی و ان باقیاً الی حین الممات ))

۱)اگر موصی دچار اغماء و جنون شود وصیت باطل است.

۲)اگر موصی دچار اغماء شد وصیت باطل نمی شود ولی به عروض جنون باطل می شود.

۳)اگر موصی بعد از وصیت دچار اغماء و یا جنون شد وصیت باطل نمی شود مگر اینکه اغماء و جنون تا زمان موت او ادامه یابد.

۴)با عروض اغماء و جنون به موصی وصیت باطل نمی شود حتی اگر این حالات تا زمان موت وی باقی باشند.

۹- ((الاقاله: هی جاریه فی ………….))

۱)فی جمیع العقود الا ما استثنی          ۲)فی جمیع العقود سوی النکاح           ۳)فی جمیع العقود سوی الضمان         ۴)الوقف

۱۰- عبارت ((هی التزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود)) تعریف کدامیک از گزینه های زیر است؟

۱)بیع                             ۲)اجاره                           ۳)جعاله                           ۴)کفالت

۱۱- عبارت (( لو تلف المبیع قبل تسلیمه الی المشتری کان من مال البائع فینفسخ البیع و یعود الثمن الی المشتری)) اشاره به کدام قاعده فقهی دارد و بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟

۱)قاعده تلف مبیع قبل از قبض- بیع منفسخ می شود.       ۲)قاعده تلف مبیع قبل از قبض- بیع توسط مشتری فسخ می گردد.

۳)قاعده تلف در زمان خیار- بیع منفسخ می گردد.          ۴)قاعده تقابل عوضین- بیع منفسخ می گردد.

۱۲- کدامیک از اعمال حقوقی زیر به معنای قراض است؟

۱)اقاله                            ۲)قرض                          ۳)مضاربه                        ۴)معاوضه

۱۳- یشترط فی ثبوت الشفعه انتقال الحصه …………… ))

۱)بالبیع                           ۲)بالاجاره                        ۳)بالجعاله                        ۴)بالمعاوضه

۱۴- عبارت ((هو ابتیاع کلی موجل بثمن حال)) معنای کدامیک از گرینه های زیر است؟

۱)بیع نسیه                      ۲)بیع صرف                     ۳)بیع سلم                       ۴)بیع کالی به کالی

۱۵- با گزینه صحیح عبارت را تکمیل نمائید: القرض المشروط بالزیاده ……………… لیکن الشرط …………………

۱)باطل، صحیح                 ۲)صحیح، باطل و حرام        ۳)باطل، باطل                   ۴)غیرنافذ، صحیح

۱۶- الحد فی القذف …………… جلده ذکراً کان المفتری او اثنی

۱)خمسون                        ۲)سبعون                         ۳)ثمانون                         ۴)اربعون

۱۷- عبارت را با گزینه مناسب تکمیل نمائید: التلف …………… عن صحه الاقاله

۱)غیرمانع                        ۲)مانع                            ۳)النماء المبیع مانع                        ۴)النماء الثمن مانع

۱۸- وکیل در خصومت و مرافعه …………..

۱)حق صلح و ابراء دارد.      ۲)حق صلح دارد.               ۳)حق ابراء دارد.               ۴)حق صلح و ابراء ندارد.

۱۹- وکالت ……………..

۱)عقدی است لازم از هر دو طرف                                         ۲)عقدی است لازم از طرف وکیل

۳)عقدی است لازم از طرف موکل                                          ۴)عقدی است جایز از هر دو طرف

۲۰- دیه الجنین اذا ولج فیه الروح ففیه و کان ذکراً مسلماً ……………

۱)نصف دیه الکامله            ۲)الدیه الکامله                  ۳)مائه الدینار                    ۴)ثمانون دینار

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟