تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۵۱
۹۴ دوشنبه ۰۷ اردیبهشت

۱- کدامیک از گزینه های زیر جزء شرایط اقامه دعوا محسوب نمی شود؟

۱)دادن دادخواست                                    ۲)ذینفع بودن                   ۳)داشتن سمت                 ۴)هر سه گزینه از شرایط اقامه دعواست.

۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱)دعوی خلع ید غیر مالی اعتباری است حتی اگر مالکیت مورد نزاع باشد.     ۲)در موضع شک بین حقوق مالی و غیر مالی ذاتی اصل بر مالی بودن حق است.

۳)دعوی استرداد سند دعوایی عینی محسوب می شود.                         ۴)ذینفع بودن در دعوا امری شکلی است ولی ذی حقی امری ماهوی می باشد.

۳- در دعاوی تصرف ابراز سند مالکیت……..

۱)هیچ اثری ندارد.             ۲)ممکن است دلیل سبق تصرف باشد.             ۳)ممکن است دلیل استفاده از حق باشد.          ۴)۲گزینه۲و۳

۴- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)فرجام خواهی در دعاوی تصرف منتفی می باشد در صورتی که نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر شده باشد.

۲) فرجام خواهی در دعاوی تصرف منتفی می باشد حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر نشده باشد.

۳)فرجام خواهی در دعاوی تصرف به شرطی راه دارد که خواسته به بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد.

۴)هیچ کدام

۵- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)خواهان فقط پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف حق اقامه دعوی مالکیت دارد.

۲) خواهان فقط پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قطعیت آن حق اقامه دعوی ماکیت دارد.

۳)خواهان حتی در خلال رسیدگی به دعوی تصرف می تواند نسبت به طرح دعوی مالکیت اقدام نماید.

۴)خواهان حتی در خلال رسیدگی به دعوی مالکیت می تواند نسبت به طرح دعوی تصرف اقدام نماید.

۶- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجام در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟

۱)دادگاهی که ابتدائاً به دعوا رسیدگی کرد.                                                        ۲)دادگاهی که از رأی آن فرجام خواهی شده است.

۳)دیوان عالی کشور                                                                                       ۴)دادگاه تجدید نظر

۷- اختلاف راجع به اجرای احکام که از اجمال حکم حادث شود در صلاحیت……………… می باشد.

۱)دادگاهی که حکم را صادر کرده است                                              ۲)دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه در حال اجرا می باشد

۳)دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد                            ۴)دادگاه عمومی محل صدور حکم قطعی

۸- هرگاه سند ثبت احوال در خارج از ایران تنظیم شده باشد و ذینفع ایرانی باشد ولی مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی در صلاحیت …… است.

۱)دادگاه محل صدور سند                                                                ۲)دادگاه عمومی تهران

۳)دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه ذینفع در ایران                                     ۴)دادگاه عمومی محلی که ذینفع در آن مال غیر منقول دارد.

۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱)هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر یک وکیل انتخاب نمایند.

۲)در دعاوی مدنی و حقوقی هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب نمایند.

۳)هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا ۳ وکیل انتخاب نمایند.

۴)در دعاوی کیفری و حقوقی هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب نمایند.

۱۰- اگر موکل وکیل خود را عزل نماید باید مراتب را به ………. اطلاع دهد.

۱)وکیل معزول                                 ۲)دادگاه                                  ۳)گزینه ۱ و ۲                              ۴)هیچکدام

۱۱- در کدامیک از گزینه های زیر خواهان می تواند از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب کند؟

۱)در مورد تعدد اموال غیر منقول                                                                       ۲)در مورد توافق طرفین و گسترش صلاحیت

۳)در مورد تعدد خواندگان                                                                              ۴)همه موارد

۱۲- دعوای تصرف عدوانی علیه مالک ملک مورد تصرف:

۱)مسموع نمی باشد.

۲)مسموع و محکومیت مالک در آن ممکن است.

۳)مسموع است اما محکومیت مالک در آن ممکن نیست.

۴)قابل استماع است و محکومیت مالک در صورتی ممکن است که مالک سند رسمی نداشته باشد.

۱۳- مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی:

۱)تاریخ اجرای حکم است.    ۲)تاریخ ثبت دادخواست است.     ۳)تاریخ رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.   ۴)تاریخ تقدیم دادخواست است.

۱۴- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم در صلاحیت ………… می باشد.

۱)دادگاهی که حکم را صادر کرده است                                              ۲)دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه در حال اجرا می باشد

۳)دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد                            ۴)دادگاه عمومی محل صدور حکم قطعی

۱۵- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان:

۱)حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است.

۲)حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی نیست و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور می فرستد.

۳)حل آن با رییس کل دادگستری مرکز استان است.

۴)حل آن با دیوان عالی کشور است.

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر از آثار دادخواست نسبت به دادگاه می باشد؟

۱)ایجاد اشتغال و تکلیف به رسیدگی                                                               ۲)تشخیص قابلیت پذیرش دعوا

۳)تعیین محدوده رسیدگی به دعوا                                                                  ۴)همه موارد

۱۷- برای تجدید جلسه دادگاه به در خواست وکیل کدامیک از معاذیر موجه نیست؟

۱)ابتلا به مرضی که حرکت برای وکیل مضر باشد.                                              ۲)دعوت وکیل به دادگاه دیگر

۳)فوت یکی از اقربای سببی تا درجه اول از طبقه دوم                                           ۴)وقوع حوادث قهری که مانع از حرکت وکیل باشد.

۱۸- اگر وکیل پرونده بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت تجدید نظر فوت نماید ابتدای مدت تجدید نظرخواهی از تاریخ ……..

۱)ابلاغ به موکل محسوب می گردد.   ۲)ابلاغ به وکیل محسوب می شود.   ۳)ابلاغ به طرف مقابل محسوب می شود.     ۴)فوت وکیل محاسبه می شود.

۱۹- کدامیک از موارد زیر موجب توقیف دادخواست است؟

۱)عدم تأدیه هزینه دادرسی              ۲)فوت یکی از اصحاب دعوا             ۳)توقیف یکی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان        ۴)هیچکدام

۲۰- چنانچه نام خواهان در دادخواست مشخص نباشد ………

۱)دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رد می شود و قطعی است.          ۲) دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رد می شود و قابل تجدیدنظر است.

۳)اخطار رفع نقص صادر می­شود.                                                  ۴)دادخواست توقیف می شود.

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟