تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۹
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۱)

 

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛                                                                                      

۸۷- گزینه “ب” صحیح است؛

۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ با توجه به زمان قانون جدید که از ۱/ ۲/ ۹۲ می باشد.

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛

۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ با توجه به مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا احراز رابطه علیت هم در جرایم عمدی لازم است و هم در جرایم غیرعمدی

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ مقصود از اراده ارتکاب همان عمد در فعل (عمد در رفتار مجرمانه) است.

۹۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۵ ق.م.ا                                                                   ۹۳- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۵۳۳ ق.م.ا

۹۴- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۵۳۵ ق.م.ا                                                              ۹۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۰ ق.م.ا

۹۶- گزینه “د” صحیح است؛                                                                                            ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۹۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۰ ق.م.ا                                                                   ۹۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۰- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۸ ق.م.ا                                                                      ۱۰۱- گزینه “ب ” صحیح است؛

۱۰۲- گزینه “د” صحیح است؛ بند (ت) ماده ۱۵۸ ق.م.ا                                                     ۱۰۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛ سالدانا بنیانگذار مکتب اصالت عمل کیفری(پراگماتیک) است.

۱۰۵- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۵۲ ق.م.ا جدید این شرط را ذکر کرده است.

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۲)

 

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛ با توجه به ماده ۱۲۲ ق.م.ا شروع به جرم، جز در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل مجازات است.

۸۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۴۹ ق.م.ا

۹۰- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ رضایت بزه دیده(مجنی علیه) در مواردی که قانون به آن تصریح کرده باشد یا رضایت باعث از بین رفتن یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم شود، از عوامل موجهه جرم محسوب می شود.

۹۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۷ ق.م.ا

۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۲۶ ق.م.ا

۹۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۱۲۵ ق.م.ا

۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۱۲۵ ق.م.ا

۹۷- گزینه “ب” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا

۹۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛ زیرا در جرایم غیرعمدی وحدت قصد وجود ندارد.

۱۰۱- گزینه “ب” صحیح است؛ زیرا عنصر معنوی را حذف می کند.

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۱ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۲۳ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۹۱ ق.م.ا

۱۰۵- گزینه “الف” صحیح است؛ بند ب ماده ۱۲۷ ق.م.ا

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۳)

 

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ تبصره ۲ ماده ۲۳ ق.م.ا

۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ سرقت تعزیری ساده درجه ۶ می باشد، مجازاتش با دو جرم دیگر جمع می شود.

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا

۹۰- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۳ ق.م.ا                           ۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ بند ب ماده ۲۵ ق.م.ا

۹۲- گزینه “الف” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۲۳ ق.م.ا           ۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ماده ۲۰ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۹ ق.م.ا                           ۹۵- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۵۷ و ۶۲ ق.م.ا

۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۴۴ ق.م.ا                         ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۴۷ ق.م.ا

۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۵۹ ق.م.ا                           ۹۹- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۵۸ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۸ ق.م.ا         ۱۰۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۳۷ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ مواد ۳۸ و ۳۹ ق.م.ا                 ۱۰۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۳۷ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “الف” صحیح است؛ موارد ۱۳۴ و ۱۳۹ ق.م.ا         ۱۰۵- گزینه “ب” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۳۵ ق.م.ا

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۴)

 

۸۶- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۲۸۹ ق.م.ا                       ۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۵۵۷ ق.م.ا

۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۳۸۰ق.م.ا                      ۸۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۹۱ ق.م.ا

۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۲۲۸ ق.م.ا                     ۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۹۴ ق.م.ا

۹۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۴۷۱ ق.م.ا                     ۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۳۱۹ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ب” صحیح است؛                                           ۹۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۹۶- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۵۰۴ ق.م.ا                      ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۴۳۵ ق.م.ا

۹۸- گزینه “الف” صحیح است؛ بند الف ماده ۲۲۴ ق.م.ا        ۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۳۴ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛                                          ۱۰۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۲۴۲ و ۲۴۴ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۳۸۵ ق.م.ا                    ۱۰۳- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۳۹۵ تا ۳۹۷ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “ب” صحیح است؛                                         ۱۰۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۶۳ ق.م.ا

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۵)

 

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۷۶ ق.م.ا و بند ۱ ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۸۷- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۲۷۷ ق.م.ا           ۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ بند(ث) ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۸۹- گزینه “ج” صحیح است؛                                ۹۰- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۵ ق. تشدید مجازات اسلامی

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛                             ۹۲- گزینه “الف” صحیح است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۰

۹۳- گزینه “د” صحیح است؛                                 ۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ زیرا غیرعمدی است.

۹۵- گزینه “ب” صحیح است؛                               ۹۶- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۸ ق. ثبت

۹۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۶۶۳ ق.م.ا (تعزیرات)     ۹۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛                                ۱۰۰- گزینه “ب” صحیح است؛ مواد ۶۶۰ و ۷۴۱ ق.م.ا (تعزیرات)

۱۰۱- گزینه “د” صحیح است؛                              ۱۰۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۶۶۱ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه “ب” صحیح است؛                             ۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۰۵- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۵۹۸ ق.م.ا

 

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی(۶)

 

۸۶- گزینه ب صحیح است. ماده ۶۵۰ ق.م.ا

۸۷- گزینه ب صحیح است. زیرا فقط دروغ نویسی کرده است.

۸۸- گزینه ج صحیح است. ماده ۱۰۰ قانون ثبت

۸۹- گزینه الف صحیح است. زیرا موضوع جرم جعل نوشته یا سند است.

۹۰- گزینه ج صحیح است.

۹۱- گزینه ج صحیح است. ماده ۷۲۰ ق.م.ا

۹۲- گزینه د صحیح است. ماده ۵۳۹ ق.م.ا

۹۳- گزینه ب صحیح است.

۹۴- گزینه الف صحیح است. زیرا تختیش فقط در خصوص سکه های طلا و نقره جرم است.

۹۵- گزینه ج صحیح است. ماده ۵۲۰ ق.م.ا

۹۶- گزینه د صحیح است.

۹۷- گزینه د صحیح است. اگر حمل سلاح مخفی باشد باعث ایجاد رعب و هراس نمی شود.

۹۸- گزینه ج صحیح است.        ۹۹- گزینه ج صحیح است.        ۱۰۰- گزینه د صحیح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا

۱۰۱- گزینه د صحیح است. تبصره ماده ۵۱۰ ق.م.ا                                   ۱۰۲- گزینه ج صحیح است. ماده ۵۱۵ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه الف صحیح است. ماده ۵۰۰ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه ج صحیح است. مواد ۵۰۴ و ۵۱۲ ق.م.ا

۱۰۵- گزینه ب صحیح است. ماده ۵۰۱ ق.م.ا از لفظ هر کس استفاده کرده که شامل افراد عادی هم می شود.

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۷)

 

۸۶-گزینه ج. ماده ۸ ق.م.ا                      ۸۷-گزینه الف. ماده ۱۱ق. م.ا                    ۸۸-گزینه ج. ماده ۵ ق.م.ا

۸۹-گزینه ب. ماده ۱۲۷ ق.م.ا                 ۹۰-گزینه د.ماده ۱۲۶ ق.م.ا                      ۹۱-گزینه ب.

۹۲-گزینه الف. ماده ۱۳۸ ق.م.ا               ۹۳-گزینه ج.تبصره۴٫ماده۱۳۴ ق.م.ا                       ۹۴-گزینه ب.

۹۵-گزینه الف. ماده۲۰ق.م.ا                   ۹۶-گزینه د .ماده ۵۷ ق.م.ا                       ۹۷-گزینه ب .ماده ۶۸ ق.م.ا

۹۸-گزینه ب. تبصره ماده۲۰ ق.م.ا           ۹۹-گزینه ج. ماده ۴۷ ق.م.ا                       ۱۰۰-گزینه الف. ماده۱۲۰ ق.م.ا

۱۰۱-گزینه ج.ماده ۱۱۵ ق.م.ا                 ۱۰۲-گزینه الف.تبصره ۴                          ۱۰۳-گزینه ج. ماده۳۷ ق.م.ا

۱۰۴-گزینه الف.ماده ۱۳۴ق.م.ا               ۱۰۵-گزینه ب.ماده ۴۷ق.م.ا                    

۱۰۶-گزینه ب. ماده ۵۵۷ ق.م.ا

۱۰۷-گزینه ب.                                     ۱۰۸-گزینه ج .تبصره ۱ ماده ۵ ق.تشدیدمجازات مرتکبین…

۱۰۹-گزینه الف.                                   ۱۱۰-گزینه ج.

۱۱۱-گزینه الف. نشریه بدون مجوز، مشمول مقررات عمومی است نه مشمول قانون مطبوعات

۱۱۲-گزینه د . ماده ۲۸ ق. ثبت              ۱۱۳-گزینه ج.ماده ۵۶۷ق.م.ا                   

۱۱۴-گزینه ج. ماده ۲۷۶ ق.م.ا

۱۱۵-گزینه الف.                                   ۱۱۶-گزینه ج .درتوهین، راست یا دروغ بودن نسبتها شرط نیست .

۱۱۷-گزینه الف. ماده ۴۳۵ ق.م.ا             ۱۱۸-گزینه ب.

۱۱۹-گزینه د. تبصره۱ ماده ۲۵۱ ق.م.ا     ۱۲۰-گزینه ج .ماده ۳۰۰ق.م.ا

۱۲۱-گزینه الف. ماده ۲۷۷ق.م.ا              ۱۲۲-گزینه ج. تبصره ماده ۲۹۲ ق.م.ا        

۱۲۳-گزینه الف. تبصره ۱ ماده ۲۴۲ق.م.ا

۱۲۴-گزینه الف.ماده ۲۴۵ق.م.ا               ۱۲۵-گزینه ب. ماده ۲۶۸ق.م.ا به این شرط اشاره ای نکرده است .

 

پاسخنامه حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۸)

 

۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۳۸ ق.م.ا                              ۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۱۴۹ ق.م.ا

۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۱۳۴ ق.م.ا                              ۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۴۷ ق.م.ا

۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۴۷ ق.م.ا                                ۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۳۸ ق.م.ا

۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۳ ق.م.ا                                ۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۵ ق.م.ا

۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۵ ق.م.ا                                ۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۳ ق.م.ا

۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۲۴ ق.م.ا                              ۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۴۵ ق.م.ا

۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۶۲ ق.م.ا                              ۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۲۶۸ ق.م.ا                            ۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۷۹ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۲۸۷ ق.م.ا                            ۱۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۹۱ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۳۶۴ ق.م.ا                            ۱۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۴۵۶ ق.م.ا

۱۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۵۸ ق.م.ا                              ۱۰۷-گزینه ۳ صحیح است. ماده ۶۱ ق.م.ا

۱۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۰ ق.م.ا                            ۱۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۱۱۰- گزینه ۳ صحیح است.                                                            ۱۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۱۱۸ ق.م.ا

۱۱۲- گزینه ۱ صحیح است. تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ق.م.ا                 ۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا

۱۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۵۱ ق.م.ا                            ۱۱۵- گزینه ۳ صحیح است. تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۱۱۶- گزینه ۴ صحیح است.                                                            ۱۱۷- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱۸- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۶۷۴ ق.م.ا(تعزیرات)               ۱۱۹- گزینه ۳ صحیح است. مواد ۶۶۰ و ۷۴۱ ق.م.ا(تعزیرات)

۱۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ۶۷۹ ق.م.ا                                              ۱۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۶۰۵ ق.م.ا

۱۲۲- گزینه ۴ صحیح است.                                                            ۱۲۳- گزینه ۱ صحیح است.

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۶۱۵ ق.م.ا                            ۱۲۵- گزینه ۴ صحیح است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟