تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۹
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 

پاسخنامه حقوق اداری(۱)

 

۱۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۸۷- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۹۵ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۵۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۶۳ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۷۱ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۳۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۷- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۸- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۶۳ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۲۰۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۰۷ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

 

پاسخنامه حقوق اداری(۲)

 

۱۸۶- گزینه ب صحیح است؛ ص ۶۴ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۳۵ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۸۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۰ قانون تقسیمات کشوری

۱۸۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ ص ۲۵۷ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۹۱- گزینه الف صحیح است؛ ص ۲۷۹ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۹۲- گزینه د صحیح است؛

۱۹۳- گزینه الف صحیح است؛ ص ۳۸۷ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۴- گزینه د صحیح است؛ ص ۳۹۴ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۵- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۶- گزینه جصحیح است؛

۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛ ص ۲۲۱ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۹- گزینه جصحیح است؛ ص ۲۵۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۲۰۰- گزینه دصحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اداری(۳)

 

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛

۱۸۷- گزینه د صحیح است؛ امور حاکمیتی اصولاً برای همگان یکسان است ولی دولت در مقابل آن امور دارای مسؤولیت مدنی نیست.

۱۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد.

۱۸۹- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اخراج از موارد مذکور در متن قانون نیست.

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ دستگاههای اجرایی موجب ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات مکلف گردیده اند که مردم را با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاههای اجرایی آشنا نمایند.

۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛ هدف اولیه و اصلی تعیین سطوح عمودی در قانون مدیریت خدمات کشوری کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری است.

۱۹۲- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۳- گزینه الف صحیح است؛ حداکثر سن ورود به خدمت برای افراد دارای مدرک دکتری ۴۵ سال سن می باشد.

۱۹۴- گزینه ب صحیح است؛قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت حکم به بقای قوانین و مقررات گزینش داده است.

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛ حداکثر نیمی از مرخصی ۳۰ روزه کارمندان قابل ذخیره شدن است.

۱۹۶- گزینه ب صحیح است؛ ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می باشد.

۱۹۷- گزینه د صحیح است؛

۱۹۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۹۹- گزینه جصحیح است؛ تصدی بیش از یک پست سازمانی حداکثر برای ۴ ماه مجاز است.

۲۰۰- گزینه بصحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اداری(۴)

 

۱۸۶- گزینه ب صحیح است؛     ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛     ۱۸۸- گزینه ج صحیح است؛     

۱۸۹- گزینه الف صحیح است؛   ۱۹۰- گزینه ب صحیح است؛     ۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛     

۱۹۲- گزینه ب صحیح است؛     ۱۹۳- گزینه ب صحیح است؛     ۱۹۴- گزینه جصحیح است؛     

۱۹۵- گزینه ب صحیح است؛     ۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛      ۱۹۷- گزینه جصحیح است؛     

۱۹۸- گزینه ج صحیح است؛      ۱۹۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۷ قانون استخدام کشوری.

۲۰۰- گزینه جصحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اداری(۵)

 

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛   ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛     ۱۸۸- گزینه “د” صحیح است؛

۱۸۹- گزینه الف صحیح است؛   ۱۹۰- گزینه ج صحیح است؛      ۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۲- گزینه ج صحیح است؛      ۱۹۳- گزینه ج صحیح است؛      ۱۹۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛      ۱۹۶- گزینه د صحیح است؛      ۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۸- گزینه ب صحیح است؛     ۱۹۹- گزینه جصحیح است؛      ۲۰۰- گزینه ج صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اداری(۶)

 

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛   ۱۸۷- گزینه ب صحیح است؛

۱۸۸- گزینه “الف” صحیح است؛ ۱۸۹- گزینه ج صحیح است؛

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱ آیین نامه مأموریت

۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۲- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۴- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۶- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲ آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان

۱۹۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۶ آیین نامه مرخصی ها

۱۹۹- گزینه بصحیح است؛

۲۰۰- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴ آیین نامه مرخصی ها

 

 

پاسخنامه حقوق اداری(۷)

 

۲۰۶- گزینه بصحیح است؛     ۲۰۷- گزینه الف صحیح است؛   ۲۰۸- گزینه “د” صحیح است؛

۲۰۹- گزینه الف صحیح است؛   ۲۱۰- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۱- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۲- گزینه د صحیح است؛      ۲۱۳- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۵- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۷- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۹- گزینه دصحیح است؛      ۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اداری(۸)

 

۲۰۶- گزینه بصحیح است؛    ۲۰۷- گزینه ج صحیح است؛      ۲۰۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۰۹- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۰- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۱۲- گزینه ب صحیح است؛     ۲۱۳- گزینه الف صحیح است؛   ۲۱۴- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۵- گزینه د صحیح است؛      ۲۱۶- گزینه الف صحیح است؛   ۲۱۷- گزینه ج صحیح است؛

۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛      ۲۱۹- گزینه دصحیح است؛      ۲۲۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟