تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۵
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 

حقوق جزای عمومی(۱)

 

۸۶- این تعریف از جرم از کیست؟

((هر فعلی که مخالف مفهوم حق و صواب است و برای حفظ و رفاه جامعه، دفع و سرکوب آن لازم باشد.))

الف)اورتولان                                  ب)روسی                                     ج)انریکوفری                                 د)گراماتیکا

۸۷- کدامیک از نظریات زیر در مورد رابطه علیت، آخرین و نزدیکترین سبب به نتیجه را مسوول می داند؟ شرط :

الف)ضروری نتیجه                          ب)بی واسطه نتیجه                                    ج)پویای نتیجه                              د)مناسب نتیجه

۸۸- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموعاً چند سال به حیات خود ادامه داد؟

الف)۲۰ سال                                 ب)۱۵ سال                                  ج)۲۲ سال                                   د)۲۱ سال

۸۹- کدامیک از جرایم زیر آنی است؟

الف)ترک انفاق                               ب)اخفای اموال مسروقه                    ج)تبانی                                       د)خیانت در امانت

۹۰- احراز رابطه علیت در کدام دسته از جرایم لازم است؟

الف)همه جرایم                  ب)جرایم مقید به نتیجه                   ج)جرایم عمدی مقید به نتیجه           د)جرایم غیرعمدی ناشی از تقصیر

۹۱- کدامیک از اجزاء زیر در ساختار عنصر معنوی همه جرایم، اعم از عمدی و غیرعمدی لازم است؟

۱)اراده ارتکاب                               ب)علم به موضوع                           ج)قصد نتیجه                               د)همه موارد

۹۲- جهل به قانون:

الف)مطلقاً رافع مسوولیت کیفری نیست.

ب)صرفاً اگر شرعاً عذر محسوب شود، رافع مسوولیت است.

ج)رافع مسوولیت نیست مگر شرعاً عذر محسوب شده یا تحصیل علم، عادتاً مقدور نباشد.

د)رافع مسوولیت نیست مگر در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت حدی

۹۳- در اجتماع اسباب به صورت عرضی مسوولیت به طور:

الف)تضامنی است.               ب)مساوی است.                 ج)مساوی است مگر تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد                  د)تفریقی است.

۹۴- در اجتماع طولی اسباب:

الف)سبب مقدم در تأثیر ضامن است مگر آنکه غیرمجاز نباشد یا همه اسباب، قصد مجرمانه داشته باشند.

ب)همواره سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

ج)نزدیکترین سبب غیرمجاز به نتیجه ضامن است.

د)سبب غیرمجاز ضامن است و اگر همه اسباب غیرمجاز باشند به طور مساوی ضامن هستند.

۹۵- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی در ایران:

الف)پذیرفته نشده است.                                                                               ب)فقط در مقررات و نظامات دولتی رعایت می شود.         ج)در همه جرایم رعایت می شود.                                                               د)فقط در احکام و قوانین الهی رعایت می شود.

۹۶- کدامیک از گزینه های زیر اثبات کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد؟

الف)اصل تفکیک قوا            ب)قاعده قبح عقاب بلا بیان              ج)آیه شریفه: و ماکنا معذبین بین حتی نبعث رسولا         د)هر سه مورد

۹۷- کدامیک از قوانین زیر همواره عطف بماسبق می شود؟

الف)قانون شکلی                ب)قانون وضع کننده اقدامات تأمینی                            ج)قانون تفسیری                            ۴)همه موارد

۹۸- هرگاه قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات به تصویب برسد:

الف)محکوم علیه حق اعاده دادرسی دارد.

ب)قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید و نیز محکوم علیه این حق را دارد.

ج)فقط محکوم علیه حق دارد از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید.

د)محکوم علیه حق دارد از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید و نیز قاضی اجرای احکام می تواند این تقاضا را از دادگاه داشته باشد.

۹۹- نظریه نسبی بوده قوانین متعلق به چه کسی است؟

الف)مونتسکیو                                ب)بکاریا                         ج)لومبروزو                                   د)بنتام

۱۰۰- جهت اعمال کدامیک از اصول صلاحیتی زیر لازم است که عمل ارتکابی هم به موجب قانون ایران و هم محل وقوع، جرم باشد؟

الف)اصل صلاحیت واقعی                  ب)اصل صلاحیت شخصی فعال               ج)اصل صلاحیت شخصی منفعل                 د)هیچکدام

۱۰۱- نظریه ای که امروزه در خصوص مبنای جرم نبودن حالت ضرورت پذیرفته می شود، کدام است؟

الف)اجبار معنوی                            ب)نداشتن فایده اجتماعی                ج)اجازه قانونگذار               د)نداشتن قصد مجرمانه

۱۰۲- جرم نبودن اقدامات والدین و اولیاء قانونی در مورد تأدیب، منوط است به:

الف)متعارف بودن اقدامات انجام شده                ب)منطبق با شرع بودن اقدامات انجام شده         ج)رعایت حدود شرعی تأدیب د)۱و۳

۱۰۳- تفاوت حکم قانون با اجازه قانون چیست؟

الف)حکم، اجباری ولی اجازه اختیاری است.

ب)مخاطب حکم قانون فقط مأموران دولتی هستند ولی مخاطب اجازه قانون هم مأموران دولتی هستند همه افراد عادی.

ج)اجازه قانون از مصادیق و زیر مجموعه حکم قانون است.

د)تفاوت اساسی با هم ندارند.

۱۰۴- کدامیک از افراد زیر را نمی توان از بانیان و مرتبطان مکتب دفاع اجتماعی(و نیز دفاع جدید) دانست؟

الف)مارک آنسل                             ب)آدولف پرنس                             ج)کویین تیلیانو سالدانا                    د)فیلیپو گراماتیکا

۱۰۵- کدامیک از شروط زیر در تحقق ضرورت در قانون مجازات سال ۷۰ ذکر نشده بود؟

الف)تناسب خطر و واکنش                 ب)شدیدبودن خطر    ج)عمدی نبودن ایجاد خطر               د)فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر

 

حقوق جزای عمومی(۲)

 

۸۶- در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد مجازات شروع به جرم:

الف)قابل مجازات بودن، جز در برخی موارد استثنایی است.

ب)غیرقابل مجازات بودن، جز در برخی موارد استثنایی است.

ج)قابل مجازات بودن، در همه موارد است.

د)غیرقابل مجازات بودن است جز در مواردی که اقدامات انجام شده جرم مستقلی است.

۸۷- کدامیک از افراد زیر مبنای جرم نبودن دفاع مشروع را حقوق طبیعی می دانند؟

الف)گروسیوس- ژان ژاک روسو        ب)هگل- سیسرون             ج)گروسیوس- سیسرون                  د)ژان ژاک روسو- هگل

۸۸- کدام گزینه از شرایط تحقق دفاع مشروع نیست؟

۱)ضرورت دفع خطر           ب)تناسب دفاع با خطر        ج)مستند بودن دفاع به قرائن معقول                د)عدم ایجاد خطر عمدی توسط مدافع

۸۹- قانون مجازات اسلامی کدام دسته از اختلالات روانی را سبب رفع مسوولیت کیفری می داند؟

الف)همه اختلالات روانی را

ب)آن دسته از اختلالات روانی را که باید جنون تشخیص داده شود.

ج)آن دسته از اختلالات روانی را باعث اخلال یا زوال قوه تمیز شود.

د)آن دسته از اختلالات روانی را باعث فقدان اراده یا قوه تمیز بوده و جنون محسوب شوند.

۹۰- دفاع از دیگری در صورتی جایز است که:

الف)مسوولیت دفاع، برعهده مدافع باشد.                                                          ب)شخص مورد تهاجم، از نزدیکان دفاع کننده باشد.

ج)شخص مورد تهاجم ، ناتوان از دفاع باشد.                                           د)هر سه مورد.

۹۱- رضایت بزه دیده(مجنی علیه):

الف)در برخی موارد استثنایی عامل موجهه جرم است.                      ب)هیچ گاه عامل موجهه جرم نیست.

ج)در همه جرایم علیه اموال، عامل موجهه جرم است.                         د)جز در جرایم علیه امنیت، در سایر موارد، عامل موجهه جرم است.

۹۲- در کدامیک از موارد زیر ولو مأموران از حدود وظایف خود خارج شوند، دفاع در برابر آنان جایز نیست؟ بیم:

الف)جرح باشد.                  ب)تعرض به عرض باشد.                ج)ضرب باشد.                  د)تعرض به مال باشد.

۹۳- کدام گزینه جز شرایط تحقق شروع به جرم است؟

الف)وجود قصد مجرمانه قبلی ب)شروع به اجرا               ج)ناتمام ماندن جرم به واسطه مداخله عامل خارجی         د)هر سه مورد

۹۴- کدامیک از مصادیق معاونت، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ ذکر نشده بود؟

الف)سوء استفاده از قدرت                ب)ساختن وسایل ارتکاب جرم                       ج)۱ و ۲                         د)دسیسه و فریب

۹۵- شرط اصلی تحقق شرکت در جرم چیست؟

الف)مستند بودن جرم به عمل همه شرکاء         ب)هم زمانی اعمال شرکاء                ج)وحدت قصد قبلی بین شرکاء          د)همه موارد قبل

۹۶- قانون مجازات اسلامی شرکت در جرایم غیرعمدی:

الف)ناشی از تقصیر را پذیرفته است.       ب)را نپذیرفته است.   ج)شبه عمد و خطای محض را پذیرفته است. د)را در همه موارد پذیرفته است.

۹۷- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم محال:

الف)مطلقاً قابل مجازات نیست.                                              ب)در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات است.

ج)در حکم جرم تام بوده و قابل مجازات است.                           د)فقط اگر اقدامات انجام گرفته مستقلاً جرم باشد، قابل مجازات است.

۹۸- چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنجه مقصود معاون بوده است مرتکب شود:

الف)به علت فقدان وحدت قصد، معاون مجازاتی ندارد.                             ب)معاون هم به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود.

ج)معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.                  د)معاون طبق نظر دادگاه تعزیر می شود.

 

۹۹- حقوق ایران در مورد معاونت در جرم، تابع کدام نظریه است؟

الف)مجرمیت عاریه ای و در موارد محدودی مجرمیت مستقل                    ب)مجرمیت مستقل و در موارد محدودی مجرمیت عاریه ای

ج)در همه موارد مجرمیت عاریه ای                                                    د)در همه موارد مجرمیت مستقل

۱۰۰- در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی:

الف)در مواردی استثنایی پذیرفته می شود.                                                         ب)در همه موارد پذیرفته می شود.

ج)جز در مواردی استثنایی، در سایر موارد پذیرفته می شود.                                    د)مطلقاً پذیرفته نمی شود.

۱۰۱- کدامیک از انواع اشتباه، سبب رفع مسوولیت کیفری است؟ اشتباه:

الف)موضوعی در جرایم غیرعمدی       ب)موضوعی در جرایم عمدی            ج)حکمی در تفسیر قانون                  د)نسبت به میزان مجازات

۱۰۲- قانون مجازات اسلامی اکراه را در کدام دسته از جرایم پذیرفته است؟

الف)در همه جرایم              ب)در تعزیرات                 ج)در همه جرایم به جز قتل عمدی                 د)در جرایم به جز جدود و قتل عمدی

۱۰۳- مجرد قصد ارتکاب جرم:

الف)در هیچ موردی قابل مجازات نیست.                                                          ب)در برخی جرایم علیه امنیت، قابل مجازات است.

ج)فقط در تبانی قابل مجازات است.                                                                د)در برخی موارد قابل مجازات است.

۱۰۴- در کدام دسته از جرایم ارتکابی افراد بالغ زیر ۱۸ سال هرگاه دادگاه در کمال عقل آنان را شبهه داشته باشد، حق تغییر مجازات را دارد؟

الف)همه جرایم                              ب)حدود                         ج)حدود و قصاص                          د)قصاص

۱۰۵- مجازات معاونت در کدامیک از موارد زیر یکسان است؟

الف)سرقت حدی و قطع عضو عمدی               ب)حبس های درجه ۳ و ۴               ج)حبس های درجه ۱ و ۲                د)همه موارد

 

حقوق جزای عمومی(۳)

 

 

۸۶- در جرایم مستوجب حد، تعدد جرم:

الف)مستوجب تعدد مجازات است.                                           ب)مستوجب اجرای مجازات اشد است.

ج)مستوجب تعدد مجازات است مگر جرایم ارتکابی مشابه باشند.         د)مستوجب تعدد مجازات است مگر جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

۸۷- چنانچه مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشند:

الف)فقط مجازات اصلی اجرا می شود.                                      ب)فقط مجازات تکمیلی اجرا می شود.

ج)با هم جمع می شوند.                                                        د)هر کدام بیشتر باشد اجرا می شود.

۸۸- هرگاه شخصی مرتکب یک فقره سرقت تعزیری ساده با مجازات ۶ ماه تا دو سال و یک فقره خیانت در امانت با مجازات ۶ ماه تا سه سال و یک فقره کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال شود، دادگاه چه مجازاتی برای او تعیین خواهد کرد؟

الف)سه مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم

ب)یک مجازات(کلاهبرداری) با اختیار بین حداقل و حداکثر

ج)مجازات سرقت تعزیری ساده به اضافه حداکثر مجازات خیانت در امانت و کلاهبرداری که در این مورد فقط مجازات کلاهبرداری اجرای می شود.

د)برای هز یک از جرایم حداکثر مجازات تعیین شده ولی فقط مجازات اشد(کلاهبرداری) اجرا می شود.

۸۹- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاص داشته باشد:

الف)مجازات همه جرایم با هم جمع می شود.                        ب)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.

ج)مرتکب به مجازات شدیدترین جرم، محکوم می شود.           د)احکام تعدد، جاری نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

۹۰- تعیین مجازات تکمیلی در کدامیک از موارد زیر ممکن است؟

الف)همه جرایم                  ب)جرایم تعزیری عمدی                  ج)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶           د)جرایم تعزیری عمدی درجه ۱ تا ۶

۹۱- محکومیت به حبس درجه چهار در جرایم عمدی، چند سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در پی دارد؟

الف)سه سال                                 ب)پنج سال                                  ج)هفت سال                                 د)دو سال

۹۲- مدت مجازات تکمیلی:

الف)دو سال است.                                                              ب)بیش از دو سال نیست مگر در قانون طور دیگری مقرر شده باشد.

ج)بیش از دو سال نیست.                                                     د)با توجه به نوع جرم، در اختیار دادگاه است.

۹۳- اعمال کدامیک از مجازاتهای زیر در مورد اشخاص حقوقی دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، ممنوع است؟

الف)جزای نقدی                ب)انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها        ج)ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری         د)همه موارد

۹۴- اعمال مجازات شلاق تعزیری بیش از ………… در غیر جرایم منافی عفت ممنوع است.

الف)۹۹ ضربه                               ب)۱۰۰ ضربه                              ج)۷۴ ضربه                                 د)۳۱ ضربه

۹۵- اعمال کدامیک از مجازاتهای زیر منوط به رضایت محکوم است؟

الف)آزادی مشروط                                    ب)نظام نیمه آزادی                       ج)نظارت الکترونیک                       د)گزینه ب و ج

۹۶- ارتکاب کدامیک از جرایم حدی، باعث لغو قرار تعویق است؟

الف)همه جرایم حدی     ب)جرایم حدی مستوجب شلاق      ج)جرایم حدی مستوجب شلاق بیش از ۸۰ ضربه         د)جرایم حدی منافی عفت

۹۷- تعلیق اجرای مجازات کدامیک از جرایم زیر ممنوع است؟

الف)خیانت در امانت          ب)حمل مشروبات الکلی                  ج)قدرت نمایی با چاقو                     د)سرقت تعزیری ساده

۹۸- مدت آزادی مشروط:

الف)بین یک تا ۵ سال است.

ب)به اندازه باقیمانده مدت مجازات است.

ج)به اندازه باقیمانده مدت است و در هر حال کمتر از یکسال و بیش از ۵ سال نیست مگر باقیمانده مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت به اندازه باقیمانده مدت خواهد بود.

د)به اندازه باقیمانده مدت مجازات است مگر باقیمانده مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت به اندازه باقیمانده مدت خواهد ود.

۹۹- محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل …………. و محکومان به حبس کمتر از ده سال پس از تحمل ………… مدت حبس می تواندد از آزادی مشروط استفاده کنند.

الف)نصف- یک چهارم                    ب)یک سوم- یک چهارم                 ج)دو سوم- یک سوم                      د)نصف- یک سوم

۱۰۰- صدور حکم به مجازات جایگزین در صورت وجود شرایط قانونی در کدامیک از موارد زیر الزامی است؟

الف)جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها سه ماه حبس است.

ب)جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات آنها بیش از دو سال نباشد.

ج)جرایم عمدی با مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه هرگاه مرتکب سابقه محکومیت نداشته باشد.

د)هر سه مورد.

۱۰۱- در تخفیف مجازات حبس دادگاه:

الف)می تواند حبس را از یک تا سه درجه تخفیف دهد.

ب)می تواند حبس را تا دو درجه تخفیف دهد.

ج)اختیار تام دارد و می تواند به هر میزان مجازات را تخفیف دهد.

د)فقط می تواند یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

۱۰۲- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم:

الف)در همه موارد از کیفیات مخففه اجباری است.

ب)در همه موارد از کیفیات مخففه اختیاری است.

ج)از کیفیات مخففه اختیاری است مگر در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که می تواند باعث معافیت از کیفر نیز بشود.

د)از کیفیات مخففه اختیاری است مگر در جرایم تعزیری درجه ۶و۷و۸ که می تواند باعث معافیت از کیفر نیز بشود.

۱۰۳- شخص (الف) که به علت ارتکاب جرم خیانت در امانت در حال تحمل حبس است درزندان مرتکب جرم سرقت می شود. عمل این شخص:

الف)در هر حال تکرار جرم است.                                                                                ب)تعدد جرم است.

ج)اگر مجازات سرقت از درجه یک تا شش باشد تکرار جرم است.                                      د)مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نیست.

۱۰۴- تخفیف مجازات در تعدد و تکرار جرم:

الف)جایز است.         ب)ممنوع است.                         ج)در تعدد جایز و در تکرار ممنوع است.                د)در تعدد، ممنوع و در تکرار جایز است.

۱۰۵- اگر شخصی مرتکب یک فقره سرقت حدی و دو فقره سرقت تعزیری گردد:

الف)به حداکثر مجازات سرقت تعزیری به اضافه مجازات سرقت حدی محکوم می شود.

ب)فقط به مجازات سرقت حدی محکوم می شود.

ج)به مجازات سرقت تعزیری و سرقت حدی محکوم می شود.

د)به مجازات سرقت حدی و حداکثر مجازات سرقت تعزیری محکوم می شود که در مورد اخیر فقط به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

 

حقوق جزای عمومی(۴)

 

۸۶- کدامیک از انواع جنایت در قانون مجازات اسلامی جدید وجود ندارد؟

الف)در حکم شبه عمد            ب)به منزله خطای محض                  ج)به منزله خطای شبیه عمد                    د)هر سه مورد

۸۷- در کدامیک از جنایات زیر، حکم تغلیظ دیه جاری نمی شود؟

الف)مادون نفس                ب)وارده بر غیرمسلمانان                 ج)علیه اشخاص نابالغ                     د)غیرعمدی

۸۸- اگر شخصی برای رهایی از اکراه، مرتکب قتل اکراه کننده شود، کدام مورد صحیح است؟

الف)تحت هر شرایطی دیه و تعزیر دارد.

ب)در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص و دیه ندارد.

ج)در صورت رعایت شرایط دفاع مشروع، قصاص ساقط و لکن دیه به قوت خود باقی است.

د)قصاص در هر صورتی ساقط و تعزیر در هر حال ثابت می شود.

۸۹- کدامیک از موارد زیر جنایت شبه عمدی محسوب می شود؟

الف)مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی حیوان است، جنایتی را وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.

ب)هرگاه کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری گردد، در صورتی که نه مجنی علیه و نه فرد مورد نظر مهدورالدم نباشند.

ج)در صورتی که مرتکب در حال خواب جنایتی وارد کند.

د)جنایت عمدی فردی که نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از مقصود وی است، نسبت به جنایت کمتر

۹۰- در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه کدام است؟

الف)۹۹ ضربه شلاق                       ب)۱۰۰ ضربه شلاق                                  ج)رجم                                        د)اعدام

۹۱- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب قتل انسان بی گناه شود، جنایت ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین حقوقی است؟

الف)قتل عمد                    ب)قتل شبه عمد                          ج)قتل خطای محض                       د)قتل در حکم شبه عمد

۹۲- اگر فردی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض شده و در مهلت مناسب، قادر به پرداخت دیه نباشد، پرداخت دیه چه حکمی دارد؟

الف)در هر حال، خود جانی مکلف به پرداخت دیه است.                                        ب)معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ج)عاقله او باید دیه بدهد.                                                                             د)دیه ساقط می شود.

۹۳- در جنایت عمدی، اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و او حاضر به قسامه نشود، چه وضعیتی برای متهم پیش خواهد آمد؟

الف)به قصاص محکوم می شود.          ب)تبرئه می شود.     ج)می تواند مجدداً قسامه را به شاکی رد کند.    د)به پرداخت دیه محکوم می شود.

۹۴- شرط اصلی تحقق شرکت در جرم قتل عمدی کدام است؟

الف)تساوی اثر فعل تمام متهمان                                                                    ب)مستند بودن مرگ مقتول به فعل همه متهمان

ج)دخالت همه متهمان در عنصر مادی قتل                                                       د)وجود تبانی و توافق بین همه متهمان

۹۵- شخصی در نتیجه تأثیر مشترک یک ضربه چاقو، نیش زنبور و گاز گرفتگی سگ می میرد. مسوولیت ضارب برای پرداخت دیه چه میزان است؟

الف)دیه کامل                   ب)نصف دیه کامل                         ج)یک سوم دیه کامل                      د)دو سوم دیه کامل

 

۹۶- هرگاه راننده ای که ارتکاب قتل به او منسب است، مرتکب تقصیری نشده باشد، مسوولیت وی چگونه خواهد بود؟

الف)فقط ضامن دیه است.                                                                            ب)فقط قابل مجازات حبس است.

ج)حکم به دیه و تعزیر وی داده نمی شود.                                                        د)ضامن دیه و قابل مجازات حبس است.

۹۷- هرگاه قاتل در قتل عمدی فوت کند:

الف)دیه در هر حال ساقط می شود.                                                                 ب)دیه در صورت فراری نبودن قاتل ساقط نمی شود.

ج)دیه از اموال قاتل گرفته می شود.                                                                د)دیه از عاقله قاتل گرفته می شود.

۹۸- حد زنا در کدامیک از موارد زیر قتل زانی و زانیه هر دو است؟

الف)زنا با محارم نسبی                    ب)زنا با زن پدر                            ج)زنای به عنف و اکراه                   د)هر سه مورد.

۹۹- کدام گزینه درست است؟ در لوای حد:

الف)فاعل و مفعول در هر حال قتل است.

ب)فاعل در هر حال قتل و حد مفعول در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل، وگرنه صد ضربه شلاق است.

ج)فاعل در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق و برای مفعول در هر حال قتل است.

د)فاعل و مفعول در صورت دارا بودن شرایط احصان قتل، وگرنه صد ضربه شلاق است.

۱۰۰- رفتار مجرمانه در جرم قتل عبارت است از:

الف)فعل مادی       ب)فعل مادی و غیرمادی             ج)فعل مادی و ترک فعل                 د)فعل مادی و غیرمادی و ترک فعل

۱۰۱- هرگاه شخصی دو نفر را برای زنا به هم برساند ولی آن دو مرتکب زنا نشوند:

الف)مجازاتی ندارد.                                                                                    ب)به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ج)مرتکب قوادی شده و به حد آن محکوم می شود.                                د)به مجازات مقرر برای ارتکاب فعل حرام محکوم می شود.

۱۰۲- در کدامیک از موارد زیر دیه تغلیظ می شود؟

الف)مردی در ماه حرام زنی را بکشد و اولیاء دم بخواهند با پرداخت نصف دیه او را قصاص کنند.

ب)مردی در غیر ماه حرام زنی را بکشد و اولیاء دم بخواهند با پرداخت نصف دیه، در ماه حرام او را قصاص کنند.

ج)دو نفر در ماه حرام شخصی را بکشند و ولی دم بخواهد یکی از آنها را قصاص کند و شریک دیگر(که قصاص نمی شود) بخواهد به شریکی که قصاص می شود، دیه بدهد.

د)اولیاء دم، دو نفر بوده و یکی از آنها خواهان قصاص باشد و بخواهد سهم دیه نفر دوم را(که خواهن دیه است) بپردازد و زمان اجرای قصاص همه ماه حرام باشد.

۱۰۳- کدام گزینه نادرست است؟

الف)عضو قوی در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج قصاص می شود.         ب)عضو سالم در برابر عضو ناسالم حتی با رضایت جانی قصاص نمی شود.

ج)عضو کامل در برابر عضو ناقص حتی با رضایت جانی قصاص نمی شود.         د)هر سه گزینه درست است.

۱۰۴- کدامیک از شرایط زیر در ثبوت قصاص لازم نیست؟

الف)عاقل بون قاتل             ب)رشید بودن قاتل                       ج)عاقل بودن مقتول                        د)هر سه لازم است.

۱۰۵- هرگاه کسی به نقل از دیگری عباراتی را تکرار کند که صدق اهانت به پیامبر اعظم(ص) باشد و احراز شود که قصد او، سب پیامبر اعظم(ص) نبوده است چه مجازاتی دارد؟

الف)تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق ب)مجازاتی ندارد.              ج)دو تا ۵ سال حبس                      د)طبق نظر قاضی تعزیر می شود.

 

حقوق جزای عمومی(۵)

 

۸۶- ربودن اشیایی که از لحاظ شرعی مالیت ندارند:

الف)سرقت مستوجب حد نیست اما سرقت تعزیری است.

ب)نه سرقت مستوجب حد است نه سرقت مستوجب تعزیر، بلکه مشمول ماده ۶۶۵ ق.م.ا (تعزیرات) است.

ج)اساساً جرم نیست.

د)در صورت رسیدن به نصاب، سرقت مستوجب حد، وگرنه سرقت تعزیری است.

۸۷- با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید، سرقت در مال مشاع از سوی شریک:

الف)قابل تصور نیست.                                                            ب)ممکن است ولی در همه موارد احکام سرقت تعزیری اجرا می شود.

ج)در صورت رسیدن به نصاب سرقت حدی وگرنه جرم نیست.         د)در صورت رسیدن به نصاب سرقت حدی وگرنه سرقت تعزیری است.

۸۸- برای اجرای حد سرقت، مخفیانه بودن سرقت شرط است یا هتک حرز؟

الف)هیچکدام                                ب)هر دو                                    ج)اولی                                        د)دومی

۸۹- کدام مورد می تواند کلاهبرداری باشد؟

الف)تمدید مهلت بازپرداخت وام با حیله و تقلب

ب)منصرف کردن مردم از خرید مشابه کالای خود با توسل به وسایل متقلبانه

ج)دور زدن های غیرضروری یک راننده تاکسی و اخذ کرایه بیشتر از مسافر بر اساس تاکسی متر

د)عدم معرفی بخشی از اموال غیرمنقول مورث که نزد یکی از ورثه است.

۹۰- کارمند شهرداری، اموال شهرداری سپرده شده به او را عمداً تخریب کرده است، عمل او مشمول کدام عنوان کیفری است؟

الف)در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی             ب)خیانت در امانت                 ج)تخریب                    د)در حکم اختلاس

۹۱- چنانچه شخصی کارت عابر بانک دیگری را بیابد و بدون رضایت صاحب آن و با استفاده از رمزی که مالک بر روی آن نوشته است مبلغی را از دستگاه خودپرداز دریافت کند، کدام عنوان بر رفتار وی صدق می کند؟

الف)عمل، فاقد جنبه کیفری است.                   ب)خیانت در امانت                ج)سرقت رایانه ای                   د)کلاهبرداری رایانه ای

۹۲- اشاعه در موضوع جرم تخریب چه اثری دارد؟

الف)مانع وقوع جرم نیست و تخریب مال مشاع، جرم است.                                    ب)باعث تخفیف مجازات است.

ج)باعث عدم وقوع جرم است.                                                                       د)از موانع مسوولیت کیفری است.

۹۳- عنصر تعلق مال به دیگری، در جرایم علیه اموال، در تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم در کدام بخش مطرح می شود و چه تأثیری در مسوولیت کیفری مرتکب دارد؟

الف)تأثیری در وقوع یا عدم وقوع جرایم علیه اموال ندارد.

ب)از اجزای علم در رکن روانی است و مانع تحقق جرم و ایجاد مسوولیت کیفری می شود.

ج)در بررسی مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم علیه اموال مورد توجه قرار می گیرد.

د)از اجزای رکن مادی جرایم علیه اموال است و فقدان آن مانع تحقق جرم و در نتیجه مانع ایجاد مسوولیت کیفری می گردد.

۹۴- کدام مورد نمی تواند خیانت در امانت محسوب شود؟

الف)فروش مال سپرده شده                                                                                       ب)گرو گذاشتن مال سپرده شده

ج)بی مبالاتی در حفاظت از مال امانی و در نتیجه تلف شده آن                                            د)هر سه مورد

۹۵- راننده ای با عملیات متقلبانه وانمود می کند که ماشین دچار اشکال فنی شده و زمانی که مسافرین از ماشین پیاده می شوند، با حرکت دادن اتومبیل اموال ایشان را می برد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)کلاهبرداری                            ب)سرقت                        ج)تحصیل مال نامشروع                               د)خیانت در امانت

۹۶- آقای(الف) که متولی ملک موقوفه ای است در اثر تبانی با (ب) به ثبت آن توسط او اعتراض نمی کند. این عمل …………. است.

الف)در حکم کلاهبرداری                 ب)جرم مستقل                  ج)در حکم خیانت در امانت              د)تبانی برای بردن مال غیر

۹۷- نیروی انتظامی خودروی (الف) را توقیف و به پارکینگ منتقل می کند. (الف) شبانه وارد پارکینگ شده و مخفیانه خودرو خودش را خارج می کند. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)مخله در اموال توقیف شده                      ب)سرقت                        ج)جرم نیست.                              د)در حکم سرقت

۹۸- فروش ارز دولتی در بازار آزاد، ………………… است.

الف)در حکم کلاهبرداری                             ب)کلاهبرداری                 ج)تدلیس در معاملات دولتی             د)اختلاس

۹۹- (الف) با حک عبارتی به خط میخی روی یک مجسمه آن را واجد اثر تاریخی قلمداد کرده و قصد فروش آن را به (ب) می نماید. (ب) نیز از موضوع مطلع شده، برای به دام انداختن (الف) سکوت می کند. حال اگر (الف) در حین انجام معامله دستگیر شود، مرتکب چه جرمی یا جرایمی شده است؟

الف)جعل- شروع به کلاهبرداری

ب)ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی- فرهنگی به جای اصل- شروع به کلاهبرداری

ج)شروع به کلاهبرداری

د)جعل- ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی- فرهنگی به جای اصل- شروع به کلاهبرداری

۱۰۰- دستکاری در کنتور برق به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد:

الف)در هر حال استفاده غیرمجاز است.

ب)اگر کنتور رایانه ای باشد، کلاهبرداری رایانه ای و گرنه، استفاده غیرمجاز است.

ج)اگر کنتور رایانه ای باشد، سرقت رایانه ای و گرنه، سرقت تعزیری است.

د)اگر کنتور رایانه ای باشد، سرقت رایانه ای و گرنه، استفاده غیرمجاز است.

۱۰۱- هرگاه کسی رایانه دیگری را عمداً تخریب کند به نحوی که اطلاعات داخل آن نیز از بین برود، این عمل:

الف)تخریب ساده است.   ب)تخریب رایانه ای است.           ج)تخریب ساده با کیفیات مشدده است.     د)تعدد معنوی است بین تخریب ساده و تخریب رایانه ای

۱۰۲- ربودن یک گلدان عتیقه از خودروی حامل آن، در حال انتقال از یک موزه به موزه دیگر:

الف)سرقت تعزیری ساده است.                                                         ب)اگر ارزش گلدان به نصاب برسد، سرقت مستوجب حد است.

ج)سرقت تعزیری مشدد است.                                                           د)سرقت تعزیری مشدد است.

۱۰۳- تقلبی بودن وسیله در کلاهبرداری از حیث وصف …………..و از حیث نوع ………….. است.

الف)حصری- حصری                       ب)حصری- تمثیلی                         ج)تمثیلی- تمثیلی                           د)تمثیلی- حصری

۱۰۴- اگر (الف) مال متعلق به (ب) را به جای مال خودش معرفی کرده و آن را به (ج) بفروشد، این عمل:

الف)کلاهبرداری است.                                                                    ب)انتقال مال غیر است.

ج)نسبت به (ب) انتقال مال غیر و نسبت به (ج) کلاهبرداری است.              د) نسبت به (ب) کلاهبرداری و نسبت به (ج) انتقال مال غیر است.

۱۰۵- اگر یک مدیر دولتی وجوه اختصاص یافته برای ساخت زمین فوتبال را صرف ساخت مدرسه نماید، این عمل:

الف)جرم نیست.                ب)اختلاس است.             ج)تصرف غیرقانونی است.             د)در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 

حقوق جزای عمومی(۶)

 

۸۶- (الف) در دادگاه شهادت دروغ می دهد و ذیل شهادت نامه را امضاء می نماید. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)جعل             ب)شهادت دروغ                    ج)جعل و شهادت دروغ(تعدد مادی)             د)جعل و شهادت دروغ(تعدد معنوی)

۸۷- کدامیک از اعمال زیر از مصادیق جعل معنوی(مفادی) نیست؟

الف)عمل مأمور ثبت احوالی که جنسیت پسر را دختر می نویسد.

ب)عمل فردی که در مصاحبه ورودی، مدرک کارشناسی ارشد خود را به دروغ دکترا می نویسد.

ج)سردفتری که معامله غیرقطعی را قطعی ثبت می کند.

د)سر دفتری که به استناد وکالت نامه فسخ شده ای سند انتقال مالی را تنظیم می کند.

۸۸- سردفتری که تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مکتوم می نماید مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)اتلاف اسناد دولتی                    ب)تخریب                          ج)جعل در اسناد رسمی                            د)کلاهبرداری

۸۹- شخصی که روی یک مجسمه کلماتی را هک کرده و آن را به عنوان عتیقه می فروشد مرتکب چه جرم یا چرایمی شده است؟

الف)کلاهبرداری                           ب)جعل                          ج)جعل و استفاده از سند مجعول                    د)جعل و کلاهبرداری

۹۰- کسی که یک تابلوی نقاشی را کشیده و آن را اثر نقاشی معروف معرفی می کند مرتکب چه جرمی شده است؟

الف)جعل                                     ب)کلاهبرداری                          ج)هیچ جرمی                                   د)استفاده از سند مجعول

۹۱- تغییر ارقام شاسی اتومبیل …….

الف)جعل نوشته است.            ب)جعل در اسناد رسمی است.           ج)جرمی است خاص و مستقل              د)جعل علامت تجاری است.

۹۲- صدور تصدیق نامه پزشکی خلاف واقع در چه صورتی جرم است؟

الف)هرگاه توسط طبیب صادر شود.

ب)هرگاه موجب ورود ضرر به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد.

ج)هرگاه برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا تقدیم به مراجع قضایی صادر شود.

د)هرگاه توسط طبیب و برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا تقدیم به مراجع قضایی صادر شود.

۹۳- شخصی یک سکه طلای تقلبی، ساخته و با ذکر این موضوع آن را به نصف قیمت می فروشد. این شخص مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

الف)هیچ جرمی                  ب)قلب سکه و ترویج سکه قلب                         ج)کلاهبرداری                      د)قلب سکه و کلاهبرداری

۹۴- سوراخ کردن یک سکه ۲۵ تومانی و خرج کردن آن :

الف)جرم نیست.                ب)تخدیش سکه است.                                ج)قلب سکه است.                         د)جرمی است مستقل

۹۵- قید رایج بودن در کدامیک از اعمال زیر لازم است؟

الف)ساختن سکه طلا          ب)تخدیش سکه طلا                      ج)ساختن سکه غیرطلا و نقره                        د)ترویج سکه مخدوش

۹۶- در محاربه:

الف)شرط است که مرتکب مسلمان باشد.                                                         ب)شرط است که مجنی علیه مسلمان باشد.

ج)باید مرتکب غیرمسلمان باشد و مجنی علیه مسلمان                                          د)داشتن مذهب خاص برای طرفین شرط نیست.

۹۷- برای تحقق جرم محاربه :

الف)دست بردن به اسلحه به معنای استفاده از آن ضروری است.

ب)صرف حمل سلاح چه ظاهر و چه مخفی کافی است.

ج)دست بردن به اسحه کافی است و دست بردن اعم است از استفاده و حمل ظاهر یا مخفی.

د)استفاده از اسلحه یا حمل آن به صورت علنی کافی است.

۹۸- در جرایم در حکم محاربه :

الف)نیازی به اثبات رکن روانی نیست.                                                 ب)موضوع جرم در حکم، همان موضوع جرم محاربه است.

ج)مجازات محاربه، به جرم در حکم محاربه تسری پیدا می کند.                  د)عناصر تشکیل دهنده جرم در حکم همان عناصر محاربه است.

۹۹- تأثیر مکان در تحقق جرم محاربه چگونه است؟

الف)محاربه فقط در بیابان صورت می گیرد.                                          ب)محاربه فقط در شهر و آبادی صورت می گیرد.

ج)مکان خاص در تحقق جرم محاربه شرط نیست.                                   د)محاربه فقط در خشکی صورت می گیرد.

۱۰۰- کدام جمله در مورد اعلام بمب گذاری در هواپیما متعلق به یک شرکت خارجی که در فضای ایران پرواز می کند صحیح است؟

الف)این عمل هیچگاه جرم نیست.                                                      ب)هرگاه به قصد برهم زدن امنیت باشد جرم است.

ج)هرگاه منطبق با واقع باشد، جرم است.                                              د)هرگاه دروغ بوده و با قصد بر هم زدن امنیت باشد جرم است.

۱۰۱- معرفی کسی به سفارت یک کشور خارجی در چه صورتی جرم است؟

الف)در صورت استفاده عملی کردن از آن فرد                                      ب)در صورت مناسب بودن آن فرد برای جاسوسی

ج)در صورت جذب شدن وی به سفارت                                              د)در صورتی که معرفی، مسبوق به شناسایی و جذب فرد باشد.

۱۰۲- مجنی علیه جرم سوء قصد، کدامیک از افراد زیر است؟

الف)رهبر                         ب)رهبر و رئیس جمهور         ج)رهبر، روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید         د)رهبر و مراجع تقلید

۱۰۳- فعالیت تبلیغی در چه صورت جرم است؟

الف)علیه کلیت نظام و یا به نفع گروههای مخالف هرچند موثر نباشد.         ب)علیه کلیت نظام و یا به نفع گروههای مخالف به شرط موثر بودن

ج)علیه رهبر یا روسای قوای سه گانه باشد.                                        د)به نفع دشمن باشد.

۱۰۴- تحریک:

الف)صرفاً در مورد نیروهای مسلح جرم است.

ب)در صورت موثر واقع شدن، جرمی است مستقل.

ج)هم در مورد نظامیان و هم در مورد افراد عادی می تواند یک جرم علیه امنیت محسوب شود.

د)چه در مورد نظامیان و چه افراد عادی، در صورت موثر واقع شدن، یک جرم علیه امنیت محسوب می شود.

۱۰۵- برای تحقق جرم جاسوسی :

الف)مرتکب باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات و اسناد را داشته باشد و عالم به عدم صلاحیت گیرنده آنها باشدو تسلیم اسرار نیز با علم و عمد باشد.

ب)مرتکب ممکن است صلاحیت دسترسی به اطلاعات را نداشته باشد ولی علم او به عدم صلاحیت گیرنده و عمد او در تسلیم، شرط است.

ج)مرتکب باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات را داشته باشد ولی علم او به عدم صلاحیت گیرنده، شرط نیست.

د)مرتکب ممکن است صلاحیت دسترسی به اطلاعات و علم به عدم صلاحیت گیرنده نداشته باشد.

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۷)

 

۸۶- یک ایرانی در ترکیه توسط تبعه ترکیه مورد ضرب و جرح واقع می شود. بعد از چندماه که ضارب در ایران حضور می یابد،

تبعه ایرانی از ایشان شکایت می کند، تکلیف شکایت چیست؟

الف)مطابق قانون محل وقوع جرم، رسیدگی در ایران انجام می شود.

ب)بدون توجه به قانون محل وقوع جرم صرفاً مطابق قانون ایران رسیدگی می شود.

ج)به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم محاکمه یا تبرعه، مطابق قوانین ایران قابل رسیدگی است.

د)به دلیل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در امور کیفری، قابل رسیدگی در ایران نیست.

۸۷- کدام مورد،درخصوص اعمال فوری قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، صحیح است ؟

الف)قوانین مربوط به تشکیلات قضایی وصلاحیت، ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم، شیوه دادرسی، مرور زمان

ب)قوانین مربوط به جرم انگاری جدید،کیفرگذاری ، تشدیدمجازات ، تعلیق مجازات

ج)قوانین مربوط به ادله اثبات ،جرم انگاریهای جدید،تشدیدمجازات ، تعلیق مجازات

د)قوانین مربوط به تخفیف مجازات ، تشدیدمجازات، تعلیق مجازات، مرورزمان

۸۸- هرگاه یک ایرانی درفرانسه مرتکب جرم جاسوسی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران وفرانسه وبه نفع آمریکا گردد و در دادگاه های کیفری فرانسه محاکمه وحکم محکومیت وی صادرگردد،دادگاههای ایران درمورد وی کدام اقدام زیررا انجام می دهند؟

الف)حکم صادره برای دادگاههای ایران، اعتبار امر مختومه نسبی دارد.

ب)به حکم مذکور اعتنایی نکرده و می تواندوی را مجدداً محاکمه کنند.

ج)درتعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراشده رامحاسبه می کنند.

د)اگر در ایران یافت شود یا در خارج توسط اینترپل دستگیرشود، موردمحاکمه مجدد قرار گرفته و وی را درایران مجازات می کنند..

۸۹- مجازات معاونت درجرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است،کدام می باشد؟

الف)تعزیر درجه دو یا سه                ب)حبس تعزیری درجه دو یا سه                   ج)تعزیردرجه یک                    د)حبس ابد

۹۰- فاعل اصلی جرم،جرمی شدیدترازآنچه مقصود معاون بوده است مرتکب میشود. دراین صورت معاون به کدام مجازات محکوم میشود؟

الف)مجازات یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی                                                 ب) مجازات معاومت درجرم شدیدتر

ج)به حداقل مجازات جرم فاعل اصلی                                                                         د)مجازات معاونت درجرم خفیف تر

۹۱- مقصودمعاون جرم ازکمک به مرتکب، انجام تخریب بوده ولی مباشرهنگام تخریب مرتکب سرقت نیزمی شود، مسئولیت جنایی معاون،مطابق قانون ایران، چگونه است؟

الف) به مجازات معاونت در جرم سرقت محکوم می شود.

ب) به مجازات معاونت در جرم تخریب محکوم می شود.

ج)به مجازات فاعل جرم در سرقت و به مجازات معاون در تخریب محکوم می شود.

د)به مجازات فاعل جرم در تخریب وبه مجازات معاون در سرقت محکوم میشود.

۹۲- حکم تکرار جرم درجرایم مطبوعاتی ،کدام است ؟

الف)مقررات تکرارجرم، درجرایم مطبوعاتی اعمال نمی شود.

ب)تابع قواعد عمومی است و حکم خاص ندارد.

ج)چنانچه جرم تعزیری درجه یک تا شش باشد حداکثر تا یک و نیم برابر موجب تشدید مجازات است.

د)در جرایم مطبوعاتی، تکرار جرم موجب تشدید مجازات تا حداکثر دو برابر به تشخیص قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم می شود.

۹۳- کدام مورد صحیح است؟

الف)اگر جرم تعزیری از جنس جرم حدی باشد، مرتکب به مجاز حد و تعزیر محکوم می شود.

ب)در جرایم تعزیری درجه ۷، تعدد مادی جرم موجب اجرای مجازات اشد است.

ج)در جرایم تعزیری درجه ۸ ، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.

د)در جرایم تعزیری درجه ۶، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.

۹۴- اعمال کدامیک از نهادهای کیفری زیر، مشروط به رضایت محکوم است؟

الف)تعلیق اجرای مجازات                ب)نظام نیمه آزادی                       ج)نظام آزادی مشروط                    د)تعویق صدور حکم

۹۵- شخص حقوقی، در کدام صورت دارای مسئولیت کیفری است؟

الف)نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام آن، مرتکب جرم شود.

ب)نماینده شخص حقوقی به نام خود و در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.

ج)نماینده شخص حقوقی در راستای منافع خود و شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.

د)نماینده شخص حقوقی در اجرای دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

۹۶- چنانچه محکوم برای بار دوم در مدت تعلیق اجرای مجازات بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه پیروی نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

الف)افزودن دو سال به مدت تعلیق   ب)افزودن یک سال به مدت تعلیق    ج)القای قرار تعلیق و تشدید مجازات    د)القای قرارتعلیق واجرای مجازات

۹۷- اعمال مجازات جایگزین حبس، درکدام یک ازموارد زیر، برای دادگاه اختیاری است ؟

الف)جرایم عمدی متعدد که مجازات قانونی یکی ازآنها بیش ازشش ماه حبس باشد.

ب)جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش ازدو سال حبس است.

ج)جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی سه ماه حبس است.

د)جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی تا دو سال است.

۹۸- کدامیک از اشخاص حقوقی زیر، قابل مجازات نیستند؟

الف)اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال حاکمیت و غیر آن                    ب)اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در موارد اعمال حاکمیت

ج)اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد غیر اعمال حاکمیت                         د)اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال تصدی

۹۹- در صورتی که محکوم علیه به ده سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم شود، کدام مورد صحیح است؟

الف)تعویق صدور حکم، بستگی به مراتب رسیدگی داشته ولی تعلیق اجرا در هر شرایط ممنوع است.

ب)تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

ج)صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نیست.

د)صدور حکم قابل تعویق نبوده ، لکن اجرای آن قابل تعلیق است.

۱۰۰- اعمال قاعده دراء در قانون مجازات اسلامی با کدام شرایط صورت می گیرد؟

الف)الف- ایجاد شبهه در شرایط وقوع جرم و شرایط مسئولیت کیفری، ب- عدم وجود دلیل بر نفی شبهه مذکور

ب)الف- ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری و شرایط وقوع جرم، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری

ج)الف- ایجاد شبهه در شرایط تحقق جرم، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم

د)الف- ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط مسئولیت کیفری

۱۰۱- در کدامیک از موارد زیر توبه قبل از اثبات جرم موجب سقوط کلی مجازات می شود؟

الف)جرم قذف      ب)جرم محاربه               ج)جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸           د)جرم زنا که با اغفال بزه دیده صورت گرفته باشد.

۱۰۲- چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید:

الف)پزشک ضامن نیست.                                         ب)پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

ج)پزشک ضامن است.                                            د)پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۱۰۳- در صورت ضعیف بودن مداخله شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری درجه شش :

الف)دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است.                                            ب)دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست.

ج)دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است.                                              د)دادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات است.

۱۰۴- شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۲ و یک جرم تعزیری درجه ۷ شده است. در چهارچوب مقررات تعدد جرم :

الف)جمع مجازاتها اعمال می شود.                                                      ب)جمع مجازاتها به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

ج)حداکثر شدیدترین مجازات اعمال می شود.                                        د)حداکثر شدیدترین مجازات به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

۱۰۵- مجازات کدامیک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

الف)معاونت در محاربه          ب)معاونت در سرقت مستوجب حد          ج)سرقت مقرون به آزار        د)خرابکاری در تأسیسات آب و برق

۱۰۶- درکدام یک ازموارد زیر حکم تغلیظ دیه جاری نمی شود؟

الف)عاقله مسئول پرداخت دیه باشد.      ب)جنایت، مادون نفس باشد.        ج)مجنی علیه غیرمسلمان باشد.          د)جنایت، غیرعمدی باشد.

۱۰۷-« الف» و« ب» برای بردن مال« ج » تبانی کرده ومبادرت به طرح دعوا در دادگستری می کنند. این مقدار ازعمل یعنی صرف طرح دعوا :

الف)درحکم کلاهبرداری است     ب)کلاهبرداری است.              ج)شروع به کلاهبرداری است.                     د)جرم نیست .

۱۰۸- تخریب عمدی مالی که برحسب وظیفه به مأموردولت سپرده شده ، ………… . . است .

الف)اختلاس                     ب)تصرف غیرقانونی                        ج)درحکم اختلاس                     د) درحکم تصرف غیرقانونی

۱۰۹- درموردی که شخصی دست دیگری راعمدأ از آرنج قطع کرده است، آیا مجنی علیه می تواند دست جانی را ازقسمت مچ قصاص کند؟

الف)درهر صورت می تواند.                                                                                     ب)بارضایت جانی می تواند.

ج)با اذن ولی امرو بدون رضایت جانی می تواند.                                                             د)درهرصورت نمی تواند.

۱۱۰صرافی به نام اکبرکه ازفرارمالیاتی حسن مطلع است از او وجوهی را تحویل گرفته وسپس ارز، به او واگذار می نماید، عمل اکبرمشمول کدام مورداست؟

الف)انتقال مال ناشی ازجرم               ب)اخفاء مال ناشی ازجرم                            ج)پولشویی                    د) تبانی درمعاملات

۱۱۱«الف» درنشریه بدون مجوز از وزارت ارشاد، مطالبی رابرخلاف حقیقت به «ب» نسبت میدهد. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)نشر اکاذیب عمومی                  ب)نشر اکاذیب مطبوعاتی                         ج) افترا                                  د)توهین

۱۱۲- متولی ملک موقوفه ای، براثر تبانی به ثبت آن توسط دیگری اعتراض نمی کند. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)خیانت درامانت                      ب) کلاهبرداری                   ج) درحکم کلاهبرداری                         د)درحکم خیانت درامانت

۱۱۳درمواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب وعیبی دربدن نشود و اثری هم برجای نگذارد :

الف) درهرصورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیرمی شود.

ب)درصورت عمدی بودن، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه، ارش تعیین می گردد.

ج)ضمان منتفی است ولی درصورت عمدی بودن وعدم مصالحه، مرتکب تعزیر می شود.

د)درهرصورت عمل، جرم قابل تعزیربوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

۱۱۴ربودن اشیایی که ازلحاظ شرعی مالیت ندارند مثل گوشت خوک :

الف) هیچگاه سرقت نیست .                                                          ب)ازمسلمانان سرقت نیست .

ج)سرقت هست اما هیچگاه مستوجب حد نیست.                                 د) درصورت رسیدن به نصاب، می تواندموجب حد هم باشد.

۱۱۵کدام جمله درمورد شرکت درمنازعه درست است؟

الف) جرم مقیداست.

ب)با افعال غیرمادی هم محقق می شود.

ج)مجازات شرکت در منازعه فقط درمواردی اعمال می شود که قاتل یا ضارب شناسایی شود.

د)مجازات شرکت در منازعه فقط علیه صدمه زنندگان اعمال می شود.

۱۱۶تحقیریک شخص محترم دریک جمع، بادادن فحش ناموسی به خواهراو، درحالی که اواصلأ خواهرنداشته باشد، چه جرمی است؟

الف)افترا                                    ب)قذف                            ج)توهین ساده                               د)جرم نیست .

۱۱۷- «الف» که به قصاص نفس محکوم شده ازبازداشتگاه فرارمی کندو سپس توسط«ب»به صورت عمدی به قتل می رسد.کدام گزینه درموردقتل مجنی علیه اول صحیح است ؟

الف) قصاص به دیه تبدیل و از اموال «الف» داده می شود.                                    ب) قصاص به دیه تبدیل و ازاموال «ب» داده می شود.

ج)قصاص و دیه ساقط می شود.                                                                     د)قصاص به دیه تبدیل واز بیت المال داده می شود.

۱۱۸- باتوجه به تعریف ماده۲۶۷ ق.م.ا ازسرقت، پنهانی بودن ازشرایط تحقق جرم سرقت است یا ازشرایط ثبوت حدآن؟

الف)شرایط تحقق جرم                    ب)شرایط ثبوت حد                       ج)هردو                           د)هیچکدام

۱۱۹- درکدام یک ازموارد زیر درقذف ،حد و تعزیر هردو ساقط می شود؟

الف)قاذف ،پدر یا جد پدری مقذوف باشد.                                                        ب)مقذوف غیرمسلمان باشد.

ج)مقذوف به معنای امرنسبت داده شده ،آگاه نباشد.                                           د)مقذوف به آن چه به او نسبت داده شده، متظاهر باشد.

۱۲۰- هرگاه«الف» عمدأ انگشت «ب» راقطع کند و«ب» درمقام اجرای قصاص انگشت «الف» راقطع کرده، مدتی بعد بر اثر سرایت جنایت فوت کند،اولیای دم«ب» :

الف)درصورت عمدی بودن جنایت حق قصاص «الف» رابدون هیچ پرداختی دارند.

ب)درصورت شبه عمدی بودن جنایت ،حق دریافت دیه کامل منهای یک انگشت را دارند.

ج) درصورت شبه عمدی بودن جنایت ،حق دریافت دیه کامل را دارند.

د) به علت این که «الف» قبلأ قصاص شده ، حق هیچ اقدامی را ندارند.

۱۲۱- سرقت شریک ازمال مشاع :

الف)جرم سرقت است ودرصورت رسیدن به نصاب ،می تواندموجب حدهم باشد.   ب)جرم سرقت است ولی هیچگاه مستوجب حدنیست.

ج)جرم نیست .                                                                             د)هیچگاه سرقت نیست ولی میتواند ازمصادیق تحصیل مال نامشروع باشد.

 

۱۲۲- اشتباه درهدف درق.م.ا :

الف) همواره قتل را از عمد به خطای محض تبدیل می کند.

ب)تأثیری در ماهیت قتل ندارد.

ج)قتل را از عمد به خطای محض تبدیل می کند مگر مواردی که جانی متوجه بوده که عمل او سبب جنایت بر دیگری می شود.

د)همواره قتل را ازعمد به شبه عمدتبدیل می کند.

۱۲۳هرگاه «الف» دو نفررا برای زنا به هم برساند ولی آن دو نفرمرتکب زنا نشوند، «الف» :

الف)به حد قوادی محکوم می شود.                                                                  ب)مجازاتی ندارد

ج) محکوم به مجازات انجام فعل حرام می شود.                                                   د)به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

۱۲۴- نسبت دادن زنا یا لواط به شخص مرده :

الف) قذف است         ب) جرم نیست.           ج) چنانچه عرفأ توهین به بازماندگان باشد، توهین است.           د)توهین ساده است .

۱۲۵- کدام گزینه درمورد شرایط سرقت مستوجب حد، نادرست است ؟

الف) مال مسروق، ازسارق غصب نشده باشد.                             ب)صاحب مال، اجرای حدرا ازمرجع قضایی تقاضا کند.

ج)هتک حرز و سرقت هردو مخفیانه باشد.                                د) سارق شخصأ هتک حرزکرده و مال را هم شخصأ خارج کرده باشد.

 

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی(۸)

 

۸۶- مقررات تکرار جرم در کدامیک از موارد زیر جاری نمی شود؟

۱)جرایم سیاسی                             ۲)جرایم مطبوعاتی                          ۳)جرایم اطفال                               ۴)هر سه مورد.

۸۷- قانون مجازات اسلامی کدام دسته از اختلالات روانی را جنون محسوب کرده، مانع مسوولیت کیفری می داند؟

۱)اختلالاتی را که باعث از بین رفتن اراده یا قوه تمیز شود.                                    ۲)اختلالاتی را که باعث نقصان اراده یا قوه تمیز شود.

۳)اختلالاتی را که باعث اخلال در اراده یا از بین رفتن قوه تمیز شود.            ۴)همه اختلالات روانی را منوط به موثر بودن در اراده یا قوه تمیز.

۸۸- در تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند:

۱)برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین شده و همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۲)برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شده و همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۳)برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شده، فقط اشد اجرا می شود.

۴)مرتکب فقط به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

۸۹- اجرای مجازات کدامیک از جرایم زیر قابل تعلیق نیست؟

۱)اسیدپاشی                      ۲)قاچاق مشروبات الکلی                  ۳)حمل مواد مخدر                         ۴)سرقت تعزیری ساده

۹۰- صدور حکم در کدامیک از جرایم زیر قابل تعویق است؟

۱)همه جرایم                     ۲)جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸           ۳)جرایم تعزیری                            ۴)جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸

۹۱- مداخله ضعیف شریک یا معاون در ارتکاب جرم از …….. است و باعث …………… است.

۱)معاذیر قانونی- معافیت از مجازات                                                               ۲)معاذیر قانونی- تخفیف اجباری مجازات

۳)معاذیر قانونی- تخفیف اختیاری مجازات                                                        ۴)کیفیات مخففه- تخفیف اختیاری مجازات

۹۲- تعیین مجازات تکمیلی در کدام دسته از جرایم تعزیری ممکن است؟

۱)عمدی                          ۲)درجه یک تا شش

۳)عمدی درجه یک تا شش                           ۴)همه جرایم تعزیری

۹۳- محکومیت به …………… دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی به همراه دارد.

۱)شلاق حدی                   ۲)حبس درجه ۴

۳)قطع عضو                     ۴)جنایتی که دیه آن بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد.

۹۴- مبدأ محاسبه مجازات تبعی از تاریخ ……… است.

۱)قطعیت حکم      ۲)خاتمه اجرای حکم یا شمول مرور زمان

۳)شروع به اجرای حکم        ۴)شروع به اجرای حکم یا شمول مرور زمان

۹۵- مدت مجازات تکمیلی چقدر است؟

۱)به نظر دادگاه بستگی دارد.                                                ۲)دو سال

۳)کمتر از دو سال نیست.                                         ۴)جر در مواردی که قانون به نجحو دیگری مقرر کرده باشد، بیش از دو سال نیست.

۹۶- حد زنا در کدامیک از موارد زیر فقط برای زانی اعدام است؟

۱)زنا با محارم نسبی                        ۲)زنا با زن پدر

۳)زنای به عنف                             ۴)گزینه ۲ و ۳

۹۷- قذف عبارت است از نسبت دادن:

۱)زنا یا لواط به شخص دیگری اعم از مرده یا زنده.                                             ۲)زنا یا لواط به انسان زنده دیگر.

۳)زنا یا لواط یا تفخیذ یا مساحقه به شخص دیگر اعم از مرده یا زنده.                        ۴)زنا یا لواط یا تفخیذ یا مساحقه به شخص زنده دیگر.

۹۸- موضوع جرم ساب النبی به طور کامل عبارت است از:

۱)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از ائمه معصومین.            ۲)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا.

۳)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از انبیاء عظام الهی.           ۴)پیامبر اعظم(ص)، هر یک از انبیاء عظام الهی، هر یک از ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا.

۹۹- طبق تعریف قانون مجازات اسلامی پنهانی(مخفیانه بودن):

۱)از شرایط تحقق سرقت است.                                                          ۲)از شرایط ثبوت حد سرقت است.

۳)هم از سرایط تحقق سرقت و هم از شرایط ثبوت حد است.                      ۴)نه از شرایط تحقق سرقت است و نه از شرایط ثبوت حد آن.

 

۱۰۰- کدام گزینه باعث سقوط حد سرقت نمی شود؟

۱)تحت ید مالک قرار گرفتن مال مسروقه قبل از اثبات جرم.                                  ۲)غصبی بودن مال مسروقه.

۳)بخشش سارق از سوی مالباخته بعد از اثبات جرم.                                             ۴)عدم شکایت مالباخته از سارق نزد مرجع قضایی.

۱۰۱- محاربه عبارت است از:

۱)دست بردن به سلاح به قصد سلب آزادی و امنیت مردم.

۲)دست بردن به سلاح به قصد سلب آزادی و امنیت مردم به نحوی که باعث نا امنی در محیط گردد.

۳)کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها هرچند منتج به نتیجه نشود.

۴)کشدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

۱۰۲- طبق قانون مجازات اسلامی شرایط لازم برای تحقق جرم بغی عبارت است:

۱)مسلمان بودن مرتکبین، گروهی بودن، اقدام به قیام مسلحانه.

۲)مسلمان بودن مرتکبین، گروهی بودن، اقدام به قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح

۳)گروهی بودن، اقدام به قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح.

۴) مسلمان بودن مرتکبین، اقدام به قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح.

۱۰۳- هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مثلاً فکر کند موضوع رفتار وی حیوان است، جنایت واقع شده ……………… است.

۱)شبه عمد                       ۲)خطای محض

۳)در حکم شبه عمد                        ۴)به منزله خطای محض

۱۰۴- اگر ولی دم پس از گذشت، قاتل را قصاص کند ………..

۱)به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.        ۲)تعزیر می شود.

۳)قصاص می شود.             ۴)مجازاتی ندارد.

۱۰۵- جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است با چند قسم ثابت می شود؟

۱)دو قسم                                    ۲)یک قسم

۳)سه قسم                                    ۴)شش قسم

۱۰۶- آزادی مشروط در کدام دسته از حبس ها قابل اعمال است؟

۱)همه حبس ها        ۲)همه حبس های تعزیری

۳)حبس های تعزیری درجه ۱ تا ۵                  ۴)حبس های تعزیری درجه ۳ تا ۸

۱۰۷- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر باعث لغو آزادی مشروط است؟ جرایم:

۱)عمدی مستوجب حد، قصاص، تعزیر تا درجه ۶                                    ۲)عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه ۶

۳)عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه ۷                              ۴)عمدی مستوجب تعزیر از درجه ۱ تا ۶

۱۰۸- هرگاه ……….. مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم مذکور ثابت نمی شود.

۱)وقوع جرم                     ۲)برخی شرایط وقوع جرم

۳)هر یک از شرایط مسئولیت کیفری                ۴)همه موارد.

۱۰۹- در حال حاضر شروع به جرم در چه جرایمی قابل مجازات است؟

۱)همه جرایم عمدی درجه ۱ تا ۵          ۲)همه جرایم

۳)همه جرایم عمدی                        ۴)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵

۱۱۰- در حقوق ایران …………… در جرایم عمدی و غیرعمدی و ……….. فقط در جرایم عمدی پذیرفته شده است.

۱)شرکت و معاونت – شروع به جرم               ۲)معاونت- شرکت

۳)شرکت- معاونت             ۴)معاونت و شروع به جرم- شرکت

۱۱۱- متهم تا چه زمانی می تواند، ادله مربوط به توبه خود را به دادگاه ارائه کند؟

۱)قبل از صدور حکم                       ۲)قبل از قطعیت حکم

۳)قبل از اجرای حکم                       ۴)قبل از شروع به رسیدگی

۱۱۲- در تعدد نتیجه (رفتار واحدی که نتایج متعدد داشته باشد):

۱)احکام تعدد مادی اجرا می شود.      ۲)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.

۳)احکام تعدد اجرا نمی شود.            ۴)همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۱۱۳- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاص داشته باشد:

۱)مجازات همه آنها با هم جمع می شود.                                                          ۲)مطابق احکام تعدد مادی عمل می شود.

۳)احکام تعدد اجرا نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.            ۴)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.

۱۱۴- در کدام دسته از جرایم تعزیری، اکراه کننده به مجازات جرم اصلی محکوم می شود؟

۱)جرایم تعزیری عمدی       ۲)جرایم تعزیری غیرعمدی               ۳)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶           ۴)همه جرایم تعزیری

۱۱۵- هرگاه شخصی که مورد تهاجم قرارگرفته ناتوان از دفاع باشد، دفاع از او:

۱)منوط به اینکه تقاضای کمک نماید، جایز است.             ۲)منوط به اینکه امکان تقاضای استمداد نداشته باشد، جایز است.

۳)بدون هیچ شرط دیگری جایز است.                                      ۴)منوط به اینکه تقاضای کمک یا استمداد بطلبد، جایز است.

۱۱۶- آیا صرف دروغگویی باعث تحقق کلاهبرداری است؟

۱)خیر          ۲)اگر کتبی باشد بله               ۳)اگر باعث گرفتن مال شود بله   ۴)اگر به صورت غصب اسم، عنوان یا سمت باشد بله.

۱۱۷- موضوع جرم اختلاس عبارت است از:

۱)اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دولت یا اشخاص که در دست دولت است.

۲)اموال منقول متعلق به دولت.

۳)اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دولت.

۴)اموال منقول متعلق به دولت یا اشخاص که در دست دولت است.

۱۱۸- رقتار مجرمانه درجرم خیانت در امانت عبارت است:

۱)تعدی و تفریط توأم با سوء نیت.                                                      ۲)استعمال، تصاحب، تلف کردن یا مفقود کردن مال امانی.

۳)هر رفتاری که باعث از بین رفتن یا صدمه به مال امانی شود.                   ۴)تعدی و تفریط توأم با سوء نیت و عدم استرداد.

۱۱۹- هرگاه کسی با دستکاری در کنتور باعث شود که میزان مصرف برق، کمتر از میزان واقعی نشان داده شود، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱)استفاده غیرمجاز                                                                                                              ۲)کلاهبرداری رایانه ای

۳)هرگاه کنتور رایانه ای باشد کلاهبرداری رایانه ای و در غیراینصورت استفاده غیر مجاز                       ۴)کلاهبرداری

۱۲۰- کشتن حیوان دیگری در چه صورتی جرم است؟

۱)حلال گوشت باشد.                      ۲)بدون ضرورت باشد.                    ۳)عمدی باشد.                  ۴)به جمع هر سه شرط.

۱۲۱- پاره کردن پرده گوش:

۱)نصف دیه کامل دارد.       ۲)هرگاه موجب صدمه به شنوایی نشود، ارش دارد.   ۳)در هر حال ارش دارد.       ۴)ثلث دیه کامل دارد.

۱۲۲- کدام گزینه در مورد افتراء و توهین مشترک است؟

۱)معین بودن مخاطب                     ۲)زنده بودن مخاطب                      ۳)شخص حقیقی بودن مخاطب           ۴)هر سه مورد

۱۲۳- اگر(الف) با یک بطری مشروب، شبانه وارد خانه (ب) شده و آن را مخفی کند ولی به محض خروج دستگیر شود، مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

۱)ورود غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی                                                            ۲)شروع به افترای عملی

۳)حمل مشروبات الکلی، شروع به افترای عملی                                       ۴)ورود غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی، شروع به افترای عملی

۱۲۴- شرکت در منازعه جرمی است مقید به یکی از نتایج:

۱)قتل، ضرب، جرح                        ۲)قتل، نقص عضو، ضرب یا جرح        ۳)قتل، نقص عضو، ضرب و جرح        ۴)قتل، نقص عضو، ضرب

۱۲۵- کدام گزینه از مصادیق تخریب است؟

۱)زنجیر کردن موتور به داربست        ۲)شخم زدن زمین فوتبال     ۳)پاک کردن فیلم عروسی از روی نوار            ۴)۲ و ۳

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲

  با سلام؛
  به نظر با توجه به آنچه که فرمودید، جرمی واقع نشده است و رفتار جنابعالی عنوان مجرمانه ای ندارد به خصوص اینکه فاقد عنصر معنوی می باشید. اما پیشنهاد می شود با وکیل مشاوره نمایید.

 • alireza درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۱

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  بنده در کوهی در یک اتاق به عنوان سرباز وظیفه مشغول خدمت هستم شبی صدای سگ ها را شنیدم و بیرون امدم و دیدم یک گوسفند به همراه بره اش در ان محل وجود دارد و مورد ازار سگ ها قرار گرفته ومن از روی دل سوزی گوسفند را در محلی گذاشتم منتظر صاحب ان شدم اما خبری نشد و روز بعد شیفت من تعویض شد و من به دوستم ماجرا را توضیح دادم و گفتم که دنبال صاحب ان گوسفند بگردد و به منزل رفتم.
  ان روز دوست من گوسفند را با بررسی مشخصات گوسفند به شخصی داده بود وبعد از چند روز کس دیگری امد و سراق گوسفند را از من گرفت ومن به او این مطلب را گفتم و از انجایی که شخصی که گوسفند را برده نمیشناختم ،به او گفتم که اشتباهی به کس دیگری داده شده است و او حالا از من شکایت کرده است..ایا بنده مجرم هستم یا خیر لطفا توضیح دهید و به ایمیلم ارسال شود تشکر فراوان
  میدونم ارتباطی به سایت شما نداره اما لطفا کمکم کنید

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

  سلام
  ممنون از لطف شما.

 • رحیمی پردنجانی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

  سلام. همین کارا را می کنید که سایتتون محبوب شده.